Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Читайте также:
  1. III. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь
  2. III. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь
  3. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ В УМОВАХ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ
  4. Апаратне забезпечення інформаційних процесів.
  5. Бухгалтерський облік розрахунків з грошового забезпечення військовослужбовців
  6. Визначення умов забезпечення конкурентоспроможності продукції підприємства
  7. Виконання функції забезпечення якості на етапі "Виробництво".
  8. Витрати на соціальне забезпечення
  9. Вітчизняний підхід до забезпечення конкурентоспроможності національної економіки.
  10. Водозабезпечення в екстремальних умовах

- підручники та навчальні посібники, визначені у списку рекомендованої літератури;

- наукова література (монографії, наукові статті, збірники наукових праць);

- інформаційні ресурси з юридичних дисциплін (інтернет-сайти наукових установ; он-лайн версії юридичних наукових журналів; нормативні бази України, іноземних держав та міжнародних організацій).

 

 


14. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

1. Алексеев С. С. Право : азбука – теория – философия : опыт комплексного исследования / С. С. Алексеев. – М. : Статут, 1999. – 712 с.

2. Бержель Ж.-Л. Общая теория права. – М. : Nota bene, 2000. – 576 с.

3. Введение в украинское право / под общ. ред. С.В.Кивалова, Ю.Н.Оборотова. – 2-е изд.,перераб. и доп. – О. : Юридична література, 2009.

4. Венгеров А. Б. Теория государства и права / А. Б. Венгеров. – М. : Омега-Л, 2004. – 608 с.

5. Ємельянова Л.В. Теорія держави та права: Навч. пос. / Л.В. Ємельянова, О.М. Сидоренко. – Миколаїв : Іліон, 2007. – 148 с.

6. Загальна теорія держави і права / За ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина. – Х. : Право, 2002. – 432 с.

7. Загальна теорія держави і права : навч.посіб. / за ред. В.В.Копєйчикова. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 320 с.

8. Загальна теорія держави і права: (основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції) : навч. посіб. / за ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 400 с.

9. Кельман М.С. Загальна теорія держави і права: підручник / М.С. Кельман, О.Г. Мурашин. – К. : Кондор, 2006. – 477 с.

10. Котюк В.О. Загальна теорія держави і права: навч, посіб. / В.О. Костюк. – К. : Атіка, 2005. – 592 с.

11. Крестовська Н.М. Теорія держави і права: елементарний курс / Н.М. Крестовська, Л.Г. Матвеєва. – Х. : Одісей, 2007. – 432 с.

12. Лазарев В.В. Общая теория права и государства : учебник для вузов / В.В. Лазарев. – М. : Юрист, 2005. – 575 с.

13. Лившиц Р.З. Теория права / Р.З. Лившиц. – М. : БЕК, 2001. – 224 с.

14. Лисенков С.Л. Загальна теорія держави і права: навч. посіб. / С.Л. Лисенков. – К.: Юрисконсульт : КНТ, 2006. – 355 с.

15. Манов Г.Н. Теория государства и права / Г.Н. Манов. – М. : БЕК, 1996. – 336 с.16. Марченко М. Н. Проблемы теории государства и права / М. Н. Марченко. – М. : Проспект, 2007. – 768 с.

17. Машков А. Проблеми теорії держави і права. Основи : курс лекцій / А. Машков. – К. : К.І.С., 2008. – 470 с.

18. Морозова Л. А. Теория государства и права / Л. А. Морозова. – М. : Юристъ, 2003. – 414 с.

19. Нерсесянц В. С. Юриспруденция. Введение в курс общей теории права и государства / В. С. Нерсесянц. – М. : Норма-Инфра, 1998. – 288 с.

20. Оборотов Ю. Н. Теория государства и права (прагматический курс) : экзаменационный справочник / Ю. Н. Оборотов. – О. : Юрид. л-ра, 2004. – 184 с.

21. Общая теория государства и права. Академический курс в 3-х т. / Отв. ред. М. Н. Марченко. – Том 1. Теория государства. – М. : Зерцало-М, 2001. – 534 с.

22. Общая теория государства и права. Академический курс в 3-х т. / Отв. ред. М. Н. Марченко. – Том 2. Теория права. – М. : Зерцало-М, 2001. – 528 с.

23. Общая теория государства и права. Академический курс в 3-х т. / Отв. ред. М. Н. Марченко. – Том 3. Теория права. – М. : Зерцало-М, 2001. – 518 с.

24. Поляков А. В. Общая теория права / А. В. Поляков, Е. В. Тимошина. – СПб. : Изд-во юрид. ф-та С.-Петерб. гос. ун-та, 2005. – 472 с.25. Поляков А. В. Общая теория права : Феноменолого-коммуникативный подход. Курс лекций / А. В. Поляков. – 2-е изд. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2003. – 845 с.

26. Проблемы общей теории государства и права / Под общ. ред. В. С. Нерсесянца. – М. : Норма-Инфра, 1999. – 832 с.

27. Протасов В. Н. Лекции по общей теории права и теории государства / В. Н. Протасов, Н. В. Протасова. – М. : Городец, 2010. – 752 с.

28. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави / П. М. Рабінович. – Вид. 10-е, доп. – Львів : Край, 2008. – 224 с.

29. Раянов Ф. М. Проблемы теории государства и права (юриспруденции) / Ф. М. Раянов. – М. : Право и государство, 2003. – 304 с.

30. Скакун О. Ф, Теория государства и права : Энциклопедический курс / О. Ф. Скакун. – Х. : Эспада, 2005. – 840 с.

31. Скакун О. Ф. Теорія права і держави : підручник / О. Ф. Скакун. – К. : Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 520 с.

32. Спиридонов Л.И. Теория права и государства / Л.И. Спиридонов. – СПб. : Университет, 2004. – 280 с.

33. Сурілов О.В. Теорія держави і права: учбовий посібник / О.В. Сурілов . – О. : Астропринт, 1998. – 222 с.

34. Сухонос В.В. Теорія держави і права: навч. посіб. / В.В. Сухонос. – Суми : Університетська книга, 2005. – 536 с.

35. Теория государства и права / Под ред. В.К.Бабаева. – 2-е изд., перераб. и доп., учеб. – М. : Юристъ, 2006. – 637 с.

36. Теория государства и права : учебник для вузов / Под ред.В.М.Корельского и В.Д.Перевалова. – 2-е изд., изм. и доп. – М. : НОРМА, 2000. – 616 с.

37. Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н.И.Матузова и А.В.Малько. – М. : Юристъ, 2004. – 512 с.38. Теория права и государства : учебник / под ред.В.В.Лазарева. – 2-е перераб. и доп., учеб. изд. – М. : Право и закон, 2001. – 554 с.

39. Теорія держави і права: Академічний курс : підручник / За ред. О.В.Зайчука, Н.М.Онищенко. – К. : Юрінком Інтер, 2006.- 688 с.

40. Хропанюк В.Н. Теория государства и права / В.Н. Хропанюк; под ред. В.Г. Стрекозова. – 2-е изд., доп. и испр. – М., 1999. – 377 с.

41. Четвернин В.А. Введение в курс общей теории права и государства : учеб. пос. – М. : Институт государства и права РАН, 2003. – 204 с.

 

14.2. Додаткова література

До розділу І «Пролегомени права і держави»

42. Аннерс Э. История европейского права / Эрик Аннерс ; перо со швед. – М. : Наука, 1994.

43. Бержель Ж.-Л. Общая теория права / Жан-Луи Бержель ; пер. с фр. – М. : Nota Bene, 2000. – 576 с.

44. Берман Г. Дж. Западная традиция права : эпоха формирования / Гарольд Дж. Берман ; пер. с англ. – 2-е изд. – М. : Изд-во Моск. гос. ун-та : Инфра-М-Норма, 1998. – 624 с.

45. Бігун В. С. Антропологія, аксіологія та соціологія права. До питання про праворозуміння / В. С. Бігун // Часопис Київського університету права. – 2005. – № 4. – С. 23-32.

46. Вебер М. Избранные произведения / Макс Вебер. – М. : Прогресс, 1990. – 808 с.

47. Вовк Д. О. Право і релігія: загальнотеоретичні проблеми співвідношення : монографія / Д. О. Вовк. – Х. : Право, 2009. – 224 с.

48. Гомеров И. Н. Государство и государственная власть / И. Н. Гомеров. – М. : ЮКЭА, 2002. – 832 с.

49. Грачев Н. И. Происхождение суверенитета: Верховная власть в мировоззрении и практике государственного строительства традиционного общества : монография / Н И. Грачев. – М. : Зерцало-М, 2009. – 318 с.

50. Дудаш Т. Праворозуміння: спроба герменевтичного аналізу / Т. Дудаш // Юридична Україна. – 2007. – № 4. – С. 19-26.

51. Дудченко В. В. Традиція правового розвитку: плюралізм правових вчень : Монографія / В. В. Дудченко. – О. : Юрид. л-ра, 2006. – 304 с.

52. Думанов Х. М. Мононорматика и начальное право / X. М. Думанов, А. И. Першиц // Государство и право. – 2000. – № 1. – С. 98-108; 2001. – № 9. – С. 85-91.

53. Дунаева Л. М. Влада і самоврядування : еволюція діалогу / Л. М. Дунаева. – О. : Поліграф, 2009. – 356 с.

54. Ильин И. А. О сущности правосознания / И. А. Ильин. – М. : Рарогъ, 1993. – 235 с.

55. Исаев М. А. Механизм государственной власти в странах Скандинавии / М. А. Исаев. – М. : Городец, 2004. – 400 с.

56. Кашанина Т. В. Происхождение государства и права : учеб. пособие / Т. В. Кашанина. – М. : Высшее образование, 2009. – 358 с.

57. Ковалёва С. Г. К вопросу о современных концепциях правопонимания / С. Г. Ковалёва // Актуальні проблеми держави і права : Зб. наук. праць. – О. : Юрид. літ., 2009. – Вип. 45. – С. 17-22.

58. Коротаев А. В. Социальная эволюция: факторы, закономерности, тенденции / А. В. Коротаев. – М. : Вост. лит., 2003. – 276 с.

59. Кофанов Л. Л. Lex и Іus: возникновение и развитие римского права в VIII-III вв. до н. э. / Л. Л. Кофанов. – М. : Статут, 2006. – 574 с.

60. Крестовська Н. М. Історія вчень про державу і право : навч. посіб. / Н. М. Крестовська, О. Ф. Цвіркун. – Х. : Одіссей, 2008. – 464 с.

61. Ллойд Л. Идея права / Деннисс Ллойд ; пер. с англ. М. А. Юмашева. – М. : ЮГОНА, 2002. – 416 с.

62. Малько А. В. Стимулы и ограничения в праве : монография / А. В. Малько. – М. : Юрист, 2005. – 248 с.

63. Мальцев Г. В. Пять лекций о происхождении и ранних формах права и государства / Г. В. Мальцев ; Рос, акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации. - М. : Изд-во РАГС, 2000. – 189 с.

64. Мальцев Г. В. Социальные основания права / Г. В. Мальцев. – М. : Норма, 2007. – 800 с.

65. Марченко М. Н. Источники права / М. Н. Марченко. – М. : Проспект, 2005. – 760 с.

66. Минникес И. А. Индивидуальное правовое регулирование: понятие и виды (основные концептуальные положения) / И. А. Минникес // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць. – О. : Юрид. л-ра, 2009. – Вип. 45. – С. 29-33.

67. Недбайло П. Е. Введение в общую теорию государства и права (предмет, система и функции науки) / П. Е. Недбайло. – К. : Вища школа, 1971. – 160 с.

68. Оборотов Ю. М. Праворозуміння як аксіоматичне начало (постулат) права / Ю. М. Оборотов // Право України. – 2010. - № 4. – С. 49-55

69. Оборотов Ю. Н. Разнообразие парадигм правопонимания эпохи постмодерна / Ю. Н. Оборотов // Наукові праці Одеської національної юридичної академії. – Т. 7. – О. : Юрид. л-ра., 2008. – С. 49-55.

70. Пеньков Е. М. Социальные нормы – регуляторы поведения личности: Некоторые вопросы методологии и теории / Е. М. Пеньков. – М. : Мысль, 1972. – 198 с.

71. Плахов В. Д. Социальные нормы : философские основания общей теории / В. Д. Плахов. – М. : Наука, 1985. – 182 с.

72. Правова система України : історія, стан та перспективи : у 5 т. – Х. : Право, 2008. – Т. 1. : Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України / За аг. ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. – 728 с.

73. Принцип верховенства права : проблеми теорії та практики : монографія / У 2 кн. ; За заг. ред. Ю. С. Шемшученка ; [ред. кол. : Ю. С. Шемшученко (голова) та ін.] / Книга перша : Верховенство права як принцип правової системи : проблеми теорії / Відп. ред. Н. М. Оніщенко. – К. : Юридична думка, 2008. – 344 с.

74. Рабінович П. М. Сутність праворозуміння / П. М. Рабінович // Право України. – 2007. - № 9.- С. 3-7.

75. Рабінович П. М. Феномен праворозуміння: гносеологічна характеристика / П. М. Рабінович // Вісник Академії правових наук України. – 2007. – № 3. – С. 11-22.

76. Раннее государство, его альтернативы и аналоги : сб. статей. / Под ред. Л. Е. Гринина, Д. М. Бондаренко, Н. Н. Крадина, А. В. Коротаева. – Волгоград : Учитель, 2006. – 600 с.

77. Свечникова Л. Д. Понятие обычая в современной науке: подходы, традиции, проблемы (на материалах юридических и этнологических наук) / Л. Д. Свечникова // государство и право. – 1998. – № 9. – С. 38-43.

78. Серегин А. В. Истоки монархического правления в социальной организации первобытного общества / А. В. Серегин // Правоведение. – 2006. – № 1. – С. 197-206.

79. Скурко Е. В. Принципы права / Е. В. Скурко. – М. : Ось-89, 2008. – 192 с.

80. Сорокина Ю. В. Государство и право: философские проблемы : Курс лекций / Ю. В. Сорокина. – М. : Городец, 2004. – 208 с.

81. Тарановский Ф. В. Энциклопедия права / Ф. В. Тарановский. – 3-е изд. – СПб. : Лань, 2001. – 560 с.

82. Фуллер Лон Л. Мораль права / Лон Л. Фуллер ; пер. с англ Т. Даниловой ; под ред. А. Куряева. – М. : ИРИСЭН, 2007. – 308 с.

83. Халфина Р. О. Право как средство социального управления / Р. О. Халфина. – М. : Наука, 1988. – 255 с.

84. Цвайгерт К. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права : В 2 т. / К. Цвайгерт, Х. Кётц ; пер. с нем. – Т. 1. Основы / К. Цвайгерт, Х. Кётц. – М. : Международ. отн., 1998. – 480 с.

85. Цвік М. Про сучасне праворозуміння / М. Цвік // Вісник Академії правових наук України. – 2001. – № 4. – С. 3-13.

86. Честнов И. Л. Правопонимание в эпоху постмодерна / И. Л. Честнов // Правоведение. – 2002. – № 2 (241). – С. 4-16.

87. Чиркин В. Е. Государствоведение : Учебник \ В. Е. Чиркин. – М. : Юристъ, 2000. – 384 с.

88. Шмитт К. Государство и политическая форма / Карл Шмитт ; пер. с нем. О. В. Кильдюшова. – М. : Изд. дом. Гос. ун-та Высшая школа экономики, 2010. – 272 с.

До розділу ІІ «Загальна теорія права»

89. Алексеев С. С. Восхождение к праву. Поиски и решения : [монография] / С. С. Алексеев. – М. : НОРМА, 2001. – 752 с.

90. Алексеев Н. Н. Основы философии права / Н. Н. Алексеев. – СПб. : Лань, 1999. – 260 с.

91. Артёмов В. М. Правопорядок в современном российском обществе: концептуальне обоснования и инновации / В. М. Артемов. – М., 1998. – 145 с.

92. Байтин М.И., Петров Д.Е. Соотношение отрасли права и отрасли законодательства / М.И.Байтин, Д.Е.Петров // Правоведение. – 2004. – №4.

93. Бахрах Д. Н. Действие норм права во времени: Теория, законодательство, судебная практика. – М.: Норма, 2004. – 224 с.

94. Бачинин В. А. Философия права и преступления : для студ. юрид. вузов / В. А. Бачинин. – Х. : Фолио, 1999. – 607 с.

95. Бачинин В. А. Морально-правовая философия / В. А. Бачинин. – Х. : Консум, 2000. – 208 с.

96. Бельский К.С. Полицейское право: Лекционный курс. – М.: Дело и Сервис, 2004.

97. Бержель Ж.-Л. Общая теория права / Под общ. Ред. В. И. Даниленко/ Пер. с фр. – М. : Издательский дом «NOTA BENE», 2000. – С.78

98. Бержель Ж.-Л. Общая теория права. – М.: Издат. дом «NOTA BENE», 2000. – С. 92

99. Берман Г. Дж. Западная традиция права : эпоха формирования / Гарольд Дж. Берман. – М. : Ифнра-М – Норма, 1998. – 624 с.

100. Бехруз Х. Сравнительное правоведение : учебник для вузов / Х. Бехруз. – О. : Феникс ; М. : ТрасЛит, 2011. – 504 с.

101. Біляк О. М. Система принципів інституту юридичної відповідальності / О. М. Біляк // Часопис Київського університету права. - 2004. - №1. - С.17-25.

102. Блум М. И., Тилле А. А. Обратная сила закона. – М.: Юрид. лит., 1969. – 136 с.

103. Борисов В. В. Правовой порядок развитого социализма : монография / В. В. Борисов. – Саратов : Изд-во Саратовск. ун-та, 1977. – 408 с.

104. Братусь С. Н. Юридическая ответственность и законность / С. Н. Братусь. – М. : Юрид. лит, 1976. – 215 с.

105. Витрук Н. В. Общая теория юридической ответственности : монография / Н. В. Витрук. - М. : РАП, 2008. - 324 с.

106. Вопленко Н. Н. Дискуссионные вопросы содержания и сущности юридической ответственности / Н. Н. Вопленко // Вестник Саратовской государственной академии права. - 2006. - № 1. - С. 20-31.

107. Давид Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид, К. Жоффре-Спинози. – М. : Междунар. отн., 1996. – 400 с.

108. Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи. / За ред. Ю. С. Шемшученка: Монографія. – К. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2001. – С. 352.

109. Жалинский А. Э. Профессиональная деятельность юриста. Введение в специальность / А. Э. Жалинский. – М. : БЭК, 1997. – 330 с.

110. Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. Поняття, зміст, сутність та види систематизації законодавства / О.В.Зайчук, Н.М.Оніщенко // Правова держава.Щорічник наукових праць. –2003. – Вип.№ 14.

111. Зинченко С. А. Юридические факты в механизме правового регулирования : монограф. / С. А. Зинченко. – М. : Волтерс Клувер, 2007.

112. Иванова О. М. О целях юридической ответственности / О. М. Иванова // Право и политика. - 2007. - № 11. - С. 116-120.

113. Ильин И.А. О сущности правосознания. М.: Рароrъ, 1993. – С. 230.

114. Ильин И. А. Теория права и государства / И. А. Ильин. – М. : Зерцало, 2003. – 400 с.

115. Исмагилов Р. Р. Злоупотребление правом или право злоупотребления / Р. Р. Исмагилов // Право и политика. – 2000. – № 7. – С. 15-23.

116. Истоки и источники права: Очерки / Под ред. Р. А. Ромашова, Н. С. Нижник. – Спб.: Санкт-Петербургский ун-т МВД России. – 2006. – 810 с.

117. Казаков В. Н. Правовой порядок в России: вопросы теории и практики : монография / В. Н. Казаков. – М. : МосУ МВД России, 2003. – 254 с.

118. Коваль О. А. Класифікація юридичних фактів: наукова фікція і реальнісь / О. А. Коваль // Законодавство України: науково-практичні коментарі. – 2004.

119. Ковальський В. С. Охоронна функція права : монографія / В. С. Ковальський. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 336 с.

120. Кожевников С. Н. Правовое поведение и правонарушение: сущность и содержание : учебно-методическое пособие / С. Н. Кожевников. – 2-е изд., испр. и доп. – Н. Новгород : Издательство «Общество «Интелсервис», 2002. – 72 с.

121. Козловський А. Систематизація законодавства як гносеологічний процес / А.Козловський // Право України. – 2000. – №2.

122. Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права / Н. М. Коркунов. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2003. – 430 с.

123. Коробов А. Е. Позитивная ответственность как теоретическая и практическая проблема / А. Е. Коробов, Е. Б. Хохлов // Известия высших учебных заведений. Правоведение. - 2008. - № 3. - С. 4-13.

124. Костенко О. М. Культура і закон – у протидії злу : монографія / О. М. Костенко. – К. : Атіка, 2008. – 352 с.

125. Крижанівський А. Ф. Правовий порядок в Україні : Витоки, концептуальні засади, інфраструктура : монографія / А. Ф. Крижанівський. – О. : Фенікс, 2009. – 504 с.

126. Кудрявцев В. Н. Правовое поведение : Норма и патология / В. Н. Кудрявцев. – М. : Наука, 1982. – 288 с.

127. Липинский Д. А. Проблемы юридической ответственности / Д. А. Липинский / под ред. Р. Л. Хачатурова. – СПб. : Юридический центр Пресс. – 2003. – 303 с.

128. Лукьянова Е.Г. Теория процессуального права. – 2-е изд., перепаб. – М.: Норма, 2004. – 240 с.

129. Луць Л. А. Загальна теорія держави і права / Л. А. Луць. – К. : Атіка, 2008. – 412 с.

130. Малахов В. П. Философия права / В. П. Малахов. – М. : Академический проспект, Екатеринбург : Деловая книга, 2002. – 448 с.

131. Малеин Н. С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность / Н. С. Малеин. – М. : Юрид. лит., 1985. – 192 с.

132. Малиновский А. А. Злоупотребление субъективным правом (теоретико-правовое исследование) : [монография] / А. А. Малиновский. – М. : Юрлитинформ, 2007. – 351 с.

133. Мальцев Г. В. Социальные основания права / Г. В. Мальцев. – М. : Норма, 2007. – 800 с.

134. Марченко М. Н. Источники права / М. Н. Марченко. – М. : Проспект, 2005. – 760 с.

135. Марченко М. Н. Правовые системы современного мира / М. Н. Марченко. – М. : Зерцало-М, 2001. – 400 с.

136. Матузов Н. И. Теория государства и права / Н. И. Матузов, А. В. Малько. – 2-е изд. –М. : Юристъ, 2007. – 541 с.

137. Минникес И. А. Объективно противоправное деяние / И. А. Минникес // Российский юридический журнал. – 2008. – № 2.

138. Мордовец А. С. Юридическая ответственность и права человека / А. С. Мордовец // Правовая политика и правовая жизнь. - 2005. - № 3. - С. 139-148.

139. Морозова Л. А. Теория государства и права / Л. А. Морозова. – М. : Юристъ, 2003. – 414 с.

140. Музиченко П. П. Нове бачення проблеми джерел права // Юрид. Вісн. – 1998. – №3. – С. 108-115.

141. Набоков В. Законность и власть / В. Набоков // Новое время. – 1992. – № 32. – С. 57-59.

142. Нашиц А. Правотворчество: теорія и законодательная техника / А. Нашиц. – М. : Прогресс, 1974. – 256 с.

143. Нерсесянц B. C. Право – математика свободы. Опыт прошлого и перспективы : [монография] / В. С. Нерсесянц. – М. : Юрист, 1996. – 160 с.

144. Нерсесянц В. С. Философия права / В. С. Нерсесянц. – М. : Инфра-М – Норма, 1997. – 652 с.

145. Оборотов І. Г. Темпоральні грані права : монографія / І. Г. Оборотов. – Миколаїв : Іліон, 2009. – 230 с.

146. Оборотов І.Г. Порівняльне правознавство : навчальний посібник / І.Г. Оборотов. – Миколаїв, 2011. – 224 с.

147. Оборотов Ю. М. Традиції та новації у правовому розвитку : Монографія / Ю. М. Оборотов. – О. : Юрид. л-ра, 2001. – 203 с.

148. Оборотов Ю. Н. Традиции и обновления в правовой сфере : вопросы теории (от познания к постижению права) : монография / Ю. Н. Оборотов. – О. : Юрид. л-ра, 2002. – 280 с.

149. Оксамытный В. В. Правомерное поведение личности / В. В. Оксамытный. – К. : Наукова думка, 1985. – 175 с.

150. Оніщенко Н. М. Правова система і держава в Україні : монографія. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002. – 132 с.

151. Орзіх М. П. Сучасний конституціоналізм в Україні. Вступ до українського конституційного права / М. П. Орзих, А. Р. Крусян. – К. : Амріта, 2006.

152. Осауленко А. Співвідношення санкції та юридичної відповідальності / А. Осауленко // Вісник прокуратури. - 2008. - № 8. - С. 87-91.

153. Плечій О. Часові межі дії нормативно-правових актів України: проблемні питання // Вісник Львівського університету. Сер. “Юридична”. – 2002. – Вип. 37. – С. 70–73.

154. Пономаренко Ю. А. Чинність і дія кримінального закону в часі. – К.: Атіка, 2005. – 288 с.

155. Правова система України : історія, стан та перспективи : монографія. – У п’яти т. – Т. 1. Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України / За заг. ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. – Х. : Право, 2008. – 728 с.

156. Правове виховання в сучасній Україні : Монографія / А. П. Гетьман, Л. М. Герасіна, О. Г. Данильян та ін. ; за ред. В. Я. Тація, А. П. Гетьмана, О. Г. Данильяна. – Х. : Право, 2010. – 368 с.

157. Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні: Монографія / Л.М. Герасіна, О.Г.Данильян, О.П. Дзьобань та ін. – Х. : Право, 2009. – 368 с.

158. Протасов В. Н. Основы общеправовой процессуальной теории.- М.: Юристъ, 1991.

159. Пушняк О. В. Право і час / О. В. Пушняк. – Х. : Фінн, 2009. – 176 с.

160. Рабинович П. Социалистическое право как ценность / П. Рабинович. – Изд. 2-е, стереотип. – О. : Юрид. л-ра., 2006.

161. Рудольф Иеринг «Борьба за право» // Режим доступа: http://www.oldlawbook.narod.ru/ihering.htm

162. Саванели Б. В. Правопорядок и юридическая практика : Методологические проблемы / Б. В. Саванели. – Тбилиси : Сабчота Сакартвело, 1981. – 109 с.

163. Саидов А. Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности) : учебник / А. Х. Саидов. – М. : Юристъ, 2000. – 448 с.

164. Селіванов В. Розмежування і взаємодія публічного і приватного права в системі права України / В.Селіванов // Право України. – 1996. –№12.

165. Сорокин В. Д. Правовое регулирование: предмет, метод, процесс / В. Д. Сорокин. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2003. – 661 с.

166. Социология права: Учебник / В.М. Сырых, В.Н. Зенков, В.В. Глазырин и др.; под ред. Проф. В.М. Сырых; Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. – 3-е изд., стер. – М.: Юридический Дом «Юстицинформ», 2004. – 464 с.

167. Тарановский Ф. В. Энциклопедия права / Ф. В. Тарановский. – 3-е изд. – СПб. : Лань, 2001. – 560 с.

168. Теория юридического процесса / Под ред. В.М. Горшенева.- Харьков: Вища школа, 1985.

169. Тилле А. А. Время, пространство, закон. – М.: Юрид. лит., 1965. – 204 с.

170. Тихомиров Ю. А. Теория компетенции : монография / Ю. А. Тихомиров. – М. : Юринформ-центр, 2004. – 355 с.

171. Уздимаева Н. И. Правомерное поведение: понятие, квалификация, мотивы / Н. И. Уздимаева ; под ред. Н. И. Матузова. – Саратов : Саратовская гос. акад. права, 2006. – 198 с.

172. Философия права / Под ред. О. Г. Данильяна. – М. : Эксмо, 2006. – 416 с.

173. Хміль М. М. Види зловживань правом по законодавству України / М. М. Хміль // Вісник Національного університету внутрішніх справ. — 2004. – Вип. 25. – С. 162-166.

174. Черданцев А. Ф. Толкование права и договора / А. Ф. Черданцев. – М. : МНИТИ-Дан, 2003. – 381 с.

175. Чувакова А.М. Юридические факты, фактические составы и их дефекты : Монография / А. М. Чувакова. – О. : Фенікс, 2009. – 112 с.

176. Шиндяпина М. Д. Стадии юридической ответственности : учеб. пособие для вузов / М. Д. Шиндяпина. - М. : Кн. мир, 1998. - 168 с.

177. Юридическая процессуальная форма: теория и практика / Под ред. П. Е. Недбайло и В. М. Горшенева. – М. : Юрид. л-ра, 1976. – 280 с.

До розділу ІІІ «Загальна теорія держави»

178. Байрамов Ф. Д. К вопросу о понятии «функции государства» / Ф. Д. Байрамов, Ф. Н. Аббасов // История государства и права. – 2003. – № 5.

179. Бернштейн Л. Розбудова громадянського суспільства в Україні / Л. Бернштейн, П. Панченко, О. Реєнт. – К., 1999.

180. Бостан С. К. Форма правління сучасної держави: проблеми історії, теорії, практики : монографія / С. К. Бостан. – Запоріжжя : Юридичний ін–т, 2005. – 540 с.

181. Брезгулевская Н. В. Виды федерации и модели федерализма / Н. В. Брезгулевская // Правоведение. – 2005. – № 3. – С. 150–162.

182. Василенко И. А. Диалог цивилизаций : социокультурные проблемы политического партнерства / И. А. Василенко. – М. : Эдиториал УРСС, 1999. – 272 с.

183. Васильева Т. Трансформация функций института государства в условиях глобализации / Т. Васильева // Власть. – 2007. – № 10.

184. Головатий С. П. Верховенство права : у 3 кн. / С. П. Головатий. – К. : Фенікс, 2006. Кн. 1 : Від ідеї – до доктрини. – XXXII, 623 с.; Кн. 2 : Від доктрини – до принципу. – С. XLVII-LV, 625-1276; Кн. 3 : Український досвід. – С. LXI-LXIII, 1277-1747.

185. Головаха Е. И. Постсоветская аномия: особенности выхода из состояния аномической деморализованности в России и Украине / Е. И. Головаха, Н. В. Панина // Общественные науки и современность. – 2008. - № 6. – С. 5-10

186. Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку / За заг. ред. Ф. М. Рудича. – К. : Парламентське вид-во, 2006. – 412 с.

187. Гукепшоков М. Х. Форма правления современного государства /М. Х. Гукепшоков // Правовая политика и правовая жизнь. – 2002. – № 1. – С. 96-97.

188. Держава і громадянське суспільство в Україні: проблеми взаємодії : монографія / За ред. І. О. Кресіної. – К. : Логос, 2007. – 314 с.

189. Довгополова О. А. Другое, Чужое, Отторгаемое как элементы социального пространства : монография / О. А. Довгополова. – О. : Фридман, 2007. – 300 с.

190. Дюги Л. Конституционное право. Общая теория государства / Леон Дюги. – О. : Юрид. л-ра, 2005. – 1008 с.

191. Еллинек Г. Общее учение о государстве. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2004. – 752 с.

192. Задихайло Д. Сучасні функції держави в контексті модернізації конституційно-правового регулювання / Д. Задихайло // Вісник Академії правових наук України. – 2009. – № 2.

193. Заєць А. П. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду : монографія / А. П. Заєць. – К. : Парламентське вид-во, 1999. – 247 с.

194. Замышляев Д. В. Формы политико–территориальной организации государства / Д. В. Замышляев // Lex Russica. Научные труды Московской государственной юридической академии. – 2005. – № 1. – С. 164–176.

195. Ильин И. А. Теория права и государства / И. А. Ильин. – М. : Зерцало, 2003. – 400 с.

196. Кириченко С. О. Громадянське суспільство і правова держава: поняття та зміст / С. О. Кириченко – К. : Логос, 1999. – 47 с.

197. Колосов В. А. Геополитика и политическая география / В. А. Колосов, Н. С. Мартыненко. – М. : Аспект Прис, 2002. – 479 с.

198. Локк Дж. Два трактати про врядування / Джон Локк. – К. : Основи, 2001 – 256 с.

199. Лощихін О. М. Економічна функція сучасної держави. Теоретико-правові аспекти : монографія / О. М. Лощихін. – К. : Юридична думка, 2008.

200. Многоликая глобализация / под ред. П. Бергера и С. Хантингтона. – М. : Аспект Пресс, 2004. – 379 с.

201. Моисеева Л. И. История цивилизаций : Курс лекций / Л. И. Моисеева. – Ростов н/Д. : Феникс, 2000. – 416 с.

202. Нагорная Т. А. Понятие и содержание функций государства / Т. А. Нагорная // Право и государство: теория и практика. – 2007. – № 8.

203. Оборотов Ю. Н. Аксиосфера государства: устойчивость государства как ценность / Ю. Н. Оборотов // Наукові праці Одеської національної юридичної академії. – Том VI. – О. : Юрид. л-ра, 2007. – С. 61-69.

204. Оборотов Ю. Н. О проблеме государственного пространства / Ю. Н. Оборотов // Наукові праці Одеської національної юридичної академії. – Том. 5. – О. : Юрид. л-ра, 2006. – С. 31-41.

205. Оборотов Ю. Н. Образы государств в глобализирующемся мире / Ю. Н. Оборотов // Закон и жизнь. – 2004. - № 8. – С. 4-8.

206. Орлова И. Б. Евразийская цивилизация. Социально-историческая ретроспектива и перспектива / И. Б. Орлова. – М.: Норма, 1998. – 280 с.

207. Осборн Р. Цивилизация. Новая история Западного мира / Роджер Осборн. – М. : АСТ; АСТ Москва; Хранитель, 2008. – 764 с.

208. Осипян Б. А. Причины разнообразия форм и государственного правления и устройства / Б. А. Осипян // Современное право. – 2009. – № 1. – С. 25-34.

209. Панарин А. С. Православная цивилизация в глобальном мире / А. С. Панарин. – М. : Алгоритм, 2002. – 496 с.

210. Панкевич О. З. Соціальна держава та права людини «другого покоління» : Загально-теоретичне дослідження : монографія / О. З. Панкевич. – Л. : Світ, 2006. – 176 с.

211. Правовые системы стран мира : энциклопедический словарь / отв. ред. А. Я. Сухарев. – М. : НОРМА, 2000. – 840 с.

212. Прохоров А. В. О правовом понимании образования федеративных государств / А. В. Прохоров // Право и государство. – 2007. – № 10 (34). – С. 8-11.

213. Пухтецька А. Еволюція доктринального тлумачення принципу верховенства права: від зарубіжної доктрини до вітчизняного праворозуміння / Алла Пухтецька // Юридичний журнал. – 2007. – № 4. – С.

214. Сергевнин С. Л. Субъект федерации : Статус и законодательная деятельность / С. Л. Сергевнин. – СПб. : Изд–во Юридического института, 1999. – 215 с.

215. Серегин А. В. Концептуальные подходы к определению категории «форма правления» / А. В. Серегин // Право и государство. – 2006. – № 3. – С. 18-23.

216. Сіленко А. Соціальна держава: тернистий шлях до визнання. Світовий досвід і перспективи України : монографія / Алла Сіленко, Володимир Коляденко. – О. : ТЄС, 2002. – 357 с.

217. Скрипнюк О. В. Теоретико-методологічні засади формування та розвитку громадянського суспільства і правової держави в Україні / О. В. Скрипнюк – К., 1995.

218. Следзевский И. В. Диалог цивилизаций как смысловое поле мировой политики / И. В. Следзевский // Общественные науки и современность. – 2001. - № 2. – С. 141-156.

219. Соціальне партнерство та муніципальний розвиток / За ред. В. В. Кравченка. – К. : Влад і влада, 1999. – 198 с.

220. Таманага Б. Верховенство права: історія, політика, теорія / Браян Таманага ; Андрій Іщенко (пер.). – К. : Видавничий дім «КМ академія», 2007. – 208 с.

221. Тарановский Ф. В. Энциклопедия права / Ф. В. Тарановский. – Изд. 3-е. – СПб. : Лань, 2001. – 560 с.

222. Тимошенко В. І. Правова держава: теоретико-історичне дослідження : монографія / В. І. Тимошенко. – К. : Наукова думка, 1994. – 132 с.

223. Тимченко С. М. Громадянське суспільство і правова держава в Україні / С. М. Тимченко. – Запоріжжя, 2002. – 193 с.

224. Фукуяма Ф. Сильное государство : Управление и мировой порядок в ХХІ веке / Ф. Фукуяма. – М. : АСТ; АСТ Москва; Хранитель, 2007. – 220 с.

225. Чиркин В. Е. Государствоведение / В. Е. Чиркин. – 2–е изд., испр. и доп. – М. : Юрист, 2000. – 382 с.

226. Шемякин Я. Г. Россия в западном восприятии (специфика образов «пограничных» цивилизаций) / Я. Г. Шемякин // Общественные науки и современность. – 2008. - № 1. – С. 133-144.

227. Шульженко Ф. П. Соціально-правова держава в Україні: проблеми становлення та модернізації : монографія / Ф. П. Шульженко. – К. : КНЕУ, 2007. – 390 с.

228. Яковюк І. Виникнення та розвиток концепції соціальної держави / І. Яковюк // Вісник Академії правових наук України. – 2001. – № 2 (25). – С. 25-34.

 

 


 

15. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

Назва ресурсу або організації Електронна адреса
Библиотека юриста http://www.lawbook.by.ru
Вестник Нижегородского государственного университета им.Н.И. Лобачевского. Серия ПРАВО http://www.unn.ru/?file=vestniki_journals&codes=99990195
Вестник Оренбургского государственного университета http://www.osu.ru/doc/1037/lang/0
Вестник Самарского государственного университета http://vestnik.ssu.samara.ru/gum/vestnikgum.html
Вестник Ставропольского Государственного Университета http://vestnik.stavsu.ru/Index.html
Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека http://window.edu.ru
Журнал «Правоведение. Известия ВУЗов» http://www.jurisprudence-media.ru
Классика Российского Права (фотокопии дореволюционных юридических изданий, Свода Законов) http://civil.consultant.ru
Конференция ЮрКлуба – Библиотека http://forum.yurclub.ru/index.php?act=downloads
Национальная библиотека Украины имени В.И.Вернадского (полные тексты авторефератов диссертаций, электронные версии периодических изданий) http://www.nbuv.gov.ua
Национальная юридическая энциклопедия http://determiner.ru
Российское право в Интернете http://rli.consultant.ru
Русский гуманитарный интернет-университет http://www.vusnet.ru
Сибирский юридический вестник http://law.isu.ru/ru/science/vestnik/archive.html
Экономико-правовая библиотека http://www.vuzlib.net
Электронная библиотека юридической литературы http://pravoznavec.com.ua
Юридическая Россия – Образовательный правовой портал http://law.edu.ru
Юридична газета http://www.yur-gazeta.com

 


 

ЗМІСТ:

 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.. 3

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.. 4

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.. 5

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.. 9

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ. 11

8. САМОСТІЙНА РОБОТА.. 15

9. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ.. 17

9.1. Тематика курсових робіт. 17

9.2. Теми рефератів: 18

10. МЕТОДИ НАВЧАННЯ.. 20

11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ... 20

11.1. Питання до заліку (І семестр) 20

11.2. Питання до екзамену (ІІ семестр) 21

11.3. Питання до колоквіуму. 24

13. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.. 25

14. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.. 26

14.1. Базова. 26

14.2. Додаткова література. 27

15. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ.. 36

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 105; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.04 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты