Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Читайте также:
  1. I. Методика диагностики объема восприятия.
  2. I. Организационно-методический раздел.
  3. II. 1. Методические указания к выполнению контрольных заданий
  4. II. Методика исследований
  5. II. Методические рекомендации.
  6. II. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
  7. II. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
  8. II. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
  9. II. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
  10. II. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

- залік;

- екзамен;

- курсова робота;

- контрольна робота;

- індивідуальні творчі завдання;

- колоквіум;

- усні опитування на семінарських заняттях.

11.1. Питання до заліку (І семестр)

1. Предмет, об’єкт та функції теорії держави і права.

2. Теорія держави і права у системі юриспруденції та її співвідношення із іншими юридичними науками.

3. Основні теорії походження права.

4. Соціальні норми в додержавному суспільстві. Мононорми.

5. Основні теорії походження держави.

6. Закономірності і шляхи походження держави.

7. Поняття і основні властивості права. Дуалізм права.

8. Принципи права: поняття, значення, класифікація.

9. Поняття та види соціального регулювання.

10. Основні концепції праворозуміння.

11. Етатистський і ліберальний підходи до проблеми співвідношення права і держави.

12. Принципи формування державної влади.

13. Властивості державної влади: легальність, легітимність, законність.

14. Механізм держави і поділ влади.

15. Державна влада і державна служба.

16. Поняття та ознаки правової норми.

17. Структура правової норми: гіпотеза, диспозиція санкція.

18. Нормативи і нормативні правові приписи. Класифікація правових норм.

19. Джерело і форма права. Юридичні джерела права.

20. Правовий звичай та судовий прецедент як джерела права.

21. Нормативно-правовий акт: поняття, ознаки, види.

22. Поняття та елементи системи права.

23. Предмет, метод і мета правового регулювання.

24. Правові спільноти (підсистеми). Публічне і приватне право. Матеріальне та процесуальне право.

25. Галузі та інститути права.

26. Система права і система законодавства.

27. Систематизація нормативно-правових актів.

28. Поняття і види суб’єктів права.

29. Поняття та ознаки і види правовідносин.

30. Склад правовідносин. Елементи правовідносин.

31. Передумови виникнення, зміни та припинення правовідносин.

32. Юридичний факт і фактичний склад.

33. Поняття і складові правосвідомості.

34. Правова культура суспільства та правова культура особистості.

35. Правова соціалізація та правове виховання.

36. Поняття дії права. Правовий вплив і правове регулювання.

37. Механізм правового регулювання: поняття, структура, стадії.38. Соціальний процес формування права (правоутворення).

39. Поняття та види правотворчості. Принципи правотворчої діяльності.

40. Законотворчість і підзаконна нормотворчість.

41. Поняття, зміст і ознаки юридичного процесу.

42. Стадії юридичного процесу.

43. Види юридичного процесу.

44. Дія і юридична сила правових норм. Темпоральна, просторова і персональна дія норм права.

45. Поняття і типи здійснення права.

46. Форми реалізації права.

47. Поняття та ознаки застосування права. Правозастосовний процес.

48. Акти застосування права: поняття і види.

49. Нетипове застосування права

50. Поняття і види тлумачення права.

51. Інтерпретаційні акти.

52. Правова поведінка, її ознаки та види.

53. Правомірна поведінка: поняття і типологія.

54. Правопорушення, його ознаки та види.

55. Юридичний склад правопорушення.

56. Зловживання суб'єктивним правом. Об'єктивно протиправна поведінка.

57. Причини правопорушень.

11.2. Питання до екзамену (ІІ семестр)

1. Предмет, об’єкт та функції теорії держави і права.

2. Теорія держави і права у системі юриспруденції та її співвідношення із іншими юридичними науками.3. Основні теорії походження права.

4. Соціальні норми в додержавному суспільстві. Мононорми.

5. Основні теорії походження держави.

6. Закономірності і шляхи походження держави.

7. Поняття і основні властивості права. Дуалізм права.

8. Принципи права: поняття, значення, класифікація.

9. Поняття та види соціального регулювання.

10. Основні концепції праворозуміння.

11. Етатистський і ліберальний підходи до проблеми співвідношення права і держави.

12. Принципи формування державної влади.

13. Властивості державної влади: легальність, легітимність, законність.

14. Механізм держави і поділ влади.

15. Державна влада і державна служба.

16. Поняття та ознаки правової норми.

17. Структура правової норми: гіпотеза, диспозиція санкція.

18. Нормативи і нормативні правові приписи. Класифікація правових норм.

19. Джерело і форма права. Юридичні джерела права.

20. Правовий звичай та судовий прецедент як джерела права.

21. Нормативно-правовий акт: поняття, ознаки, види.

22. Поняття та елементи системи права.

23. Предмет, метод і мета правового регулювання.

24. Правові спільноти (підсистеми). Публічне і приватне право. Матеріальне та процесуальне право.

25. Галузі та інститути права.

26. Система права і система законодавства.

27. Систематизація нормативно-правових актів.

28. Поняття і види суб’єктів права.

29. Поняття та ознаки і види правовідносин.

30. Склад правовідносин. Елементи правовідносин.

31. Передумови виникнення, зміни та припинення правовідносин.

32. Юридичний факт і фактичний склад.

33. Поняття і складові правосвідомості.

34. Правова культура суспільства та правова культура особистості.35. Правова соціалізація та правове виховання.

36. Поняття дії права. Правовий вплив і правове регулювання.

37. Механізм правового регулювання: поняття, структура, стадії.

38. Соціальний процес формування права (правоутворення).

39. Поняття та види правотворчості.

40. Принципи правотворчої діяльності.

41. Законотворчість і підзаконна нормотворчість.

42. Поняття, зміст і ознаки юридичного процесу.

43. Стадії юридичного процесу.

44. Види юридичного процесу.

45. Дія і юридична сила правових норм.

46. Темпоральна дія правових норм.

47. Просторова і персональна дія норм права.

48. Поняття і типи здійснення права.

49. Форми реалізації права.

50. Поняття та ознаки застосування права.

51. Правозастосовний процес.

52. Акти застосування права: поняття і види.

53. Нетипове застосування права

54. Поняття і види тлумачення права.

55. Інтерпретаційні акти.

56. Правова поведінка, її ознаки та види.

57. Правомірна поведінка: поняття і типологія.

58. Правопорушення, його ознаки та види.

59. Юридичний склад правопорушення.

60. Зловживання суб'єктивним правом.

61. Об'єктивно протиправна поведінка.

62. Причини правопорушень.

63. Поняття, підстави і ознаки юридичної відповідальності.

64. Цілі та принципи юридичної відповідальності.

65. Види юридичної відповідальності.

66. Стадії юридичної відповідальності.

67. Поняття, зміст і функції правозаконності.

68. Правовий порядок поняття і структура правового порядку.

69. Правовий порядок і громадський порядок. Правовий порядок і законність.

70. Правова систем: поняття і структура.

71. Національна, інтегративна та міжнародна правова система.

72. Типологія правових систем. Поняття правового стилю.

73. Основні типи правових систем сучасного світу.

74. Атрибути держави: поняття і загальна характеристика.

75. Поняття держави. Сучасна і досучасна держава.

76. Сильна і слабка держава. Мінімальна і максимальна держава.

77. Держава і громадянське суспільство.

78. Суверенітет держави.

79. Типологія держави.

80. Поняття і складові форми держави.

81. Поняття та види форм правління.

82. Поняття та види форми політико-територіального устрою.

83. Поняття та види форм державного режиму.

84. Поняття, ознаки, та класифікація функцій держави.

85. Форми та методи здійснення функцій держави.

86. Становлення концепції громадянського суспільства.

87. Поняття і структура сучасного громадянського суспільства.

88. Співвідношення і взаємодія громадянського суспільства і держави.

89. Поняття і принципи демократії.

90. Демократична держава: поняття та ознаки.

91. Правова держава: становлення ідеї, засади та ознаки.

92. Соціальна держава: становлення ідеї, основні ознаки та функції.

93. Співвідношення демократичної, правової і соціальної держави

11.3. Питання до колоквіуму

Колоквіум 1

1. Юриспруденція.

2. Предмет теорії держави і права.

3. Методи юридичної науки.

4. Мононорма.

5. Соціологічна концепція права.

6. Теорія суспільного договору.

7. Психологічна концепція права.

8. Договірна теорія виникнення держави.

9. Гідравлічна теорія виникнення держави.

10. Державна влада.

11. Державна служба.

12. Поняття «право».

13. Природне право.

14. Об’єктивне і суб’єктивне право.

15. Функції права.

16. Позитивне право.

17. Етатистська держава.

18. Принципи права.

19. Правова система і правова сім’я.

20. Поняття системи права.

21. Правова держава.

22. Приватне право.

23. Елементи системи права.

24. Матеріальне право.

25. Публічне право.

26. Галузь права.

27. Процесуальне право.

28. Правові інститути.

29. Предмет і метод правового регулювання.

30. Поняття норми права.

31. Структура правової норми.

32. Правовий звичай.

33. Юридичне джерело (форма) права.

34. Нормативно-правовий акт.

35. Юридичний (правовий) прецедент.

36. Правова доктрина.

37. Нормативний договір.

38. Поняття і види правотворчості.

 

Колоквіум 2

1. Апарат держави.

2. Голова держави.

3. Громадянське суспільство.

4. Держава.

5. Інститути держави.

6. Класова теорія виникнення держави.

7. Конституційна держава.

8. Конституційний контроль.

9. Конфедерація.

10. Механізм держави.

11. Місцеве самоврядування.

12. Місцеве управління.

13. Монархія.

14. Орган держави (державний орган).

15. Органічна теорія виникнення держави.

16. Патріархальна теорія виникнення держави.

17. Політична система суспільства.

18. Правова держава.

19. Психологічна теорія виникнення держави.

20. Республіка.

21. Соціальна держава.

22. Суверенітет держави.

23. Теологічна теорія виникнення держави.

24. Теорія насильства.

25. Тип держави.

26. Унітарна держава.

27. Федерація.

28. Форма держави.

29. Форма державного правління.

30. Форма державного режиму.

31. Фор­ма політико-територіального устрою.

32. Форми здійснення функцій держави.

33. Функції держави.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 15; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.032 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты