Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ МАРКСИЗМУ
157. Знайдіть відповідний предмет та метод дослідження МАРКСИЗМУ:

  Предмет метод
А сфера обігу емпіричний
Б сфера виробництва функціональний
В сфера виробництва і обігу одночасно каузальний (причинно-наслідковий зв’язок)

 

 

158. Наявність у товару двох властивостей – вартості і споживної вартості – К. Маркс пояснює:

 

а) поділом праці і спеціалізацією виробників;

б) витратами виробництва і корисністю блага;

в) двоїстим характером праці, яка одночасно є і конкретною, і абстрактною;

г) двоїстим характером виробництва, у якому беруть участь праця і капітал.

 

 

159. К.Маркс вважав, що блага мають цінність (вартість) лише тому, що в них уречевлена:

 

а) абстрактна людська праця; б) конкретна людська праця;

в) корисність; г) всі відповіді правильні.

 

 

160. Згідно трудової теорії вартості К.Маркса, вартість товару визначається:

 

а) кількістю конкретної праці, затраченої на виробництво товару;

б) кількістю праці, затраченої на виробництво товару індивідуальним виробником;

в) кількістю суспільно-необхідної праці, затраченої на виробництво товару;

г) правильні відповіді а) і в).

 

 

161. Згідно теорії вартості К. Маркса, конкретна праця створює:

 

а) вартість товару; б) споживну вартість товару;

в) мінову вартість товару; г) всі відповіді правильні.

 

 

162. Абстрактною К.Маркс вважає:

 

а) продуктивну працю, що створює матеріальні блага;

б) непродуктивну працю, яка створює послуги;

в) працю як витрати розумової, нервової і фізичної енергії;

г) працю, що є альтернативою дозвілля.

 

 

163. Економістом, який увів нову категорію „товар робоча сила” і довів, що його виробниче споживання створює протягом робочого дня вартість більшу, ніж вартість самого „товару робоча сила”, був:

 

а) А. Сміт; б) Д. Рікардо; в) К. Маркс; г) Т. Мальтус.

 

 

164. Автором теорії додаткової вартості був:

 

а) А. Сміт; б) Д. Рікардо; в) К. Маркс; г) Т. Мальтус.

 

 

165. Відкриття двоїстого характеру праці, що, як вважали марксисти, зробило трудову теорію вартості науково довершеною, належало:

 

а) А. Сміту; б) Д. Рікардо; в) К. Марксу; г) А.Маршаллу.

 

 

166. Визначення капіталу як суспільного відношення між капіталістами і найманими робітниками, як самозростаючої вартості належить:

 

а) А.Сміту; б) А.Тюрго; в) Д.Рікардо; г) К.Марксу.

 

 

167. Хто з наступних економістів вводить в науковий оборот поділ капіталу на постійний та змінний для доказу, що додаткова вартість створюється лише змінним капіталом:

 

а) А. Сміт; б) Ф. Кене; в) К. Маркс; г) А. Маршалл.

 

168. „Наріжним каменем” економічного вчення К. Маркса марксисти вважали:

 

а) трудову теорію вартості; б) теорію додаткової вартості;

б) теорію відтворення суспільного капіталу; г) теорію нагромадження.

 

169. К. Маркс вважав, що викрив „таємницю капіталістичної експлуатації”, створивши:

 

а) трудову теорію вартості;

б) теорію додаткової вартості;

б) теорію відтворення суспільного капіталу;

г) теорію нагромадження.

 

 

170. Згідно теорії вартості К. Маркса, абстрактна праця утворює:

 

а) вартість товару; б) споживну вартість товару;

в) мінову вартість товару; г) корисність товару.

 

 

171. У теоретичній концепції К. Маркса експлуатація праці капіталом полягає у:

 

а) нееквівалентному обміні між капіталістом та робітником на ринку праці;

б) привласненні капіталістом додаткової вартості;

в) позаекономічному примусі робітника до праці на капіталіста;

г) у встановленні капіталістом заробітної плати на рівні, нижчому за рівноважну ринкову ставку.

 

172. Додаткова вартість за К. Марксом є результатом:

 

а) зростання продуктивності капіталу;

б) неоплаченої праці найманих робітників;

в) зростання продуктивності капіталу і праці;

г) неоплаченого нормального прибутку капіталіста.

 

 

173. Для аргументації теорії додаткової вартості К. Маркс вводить в науковий оборот нові категорії:

а) товар – робоча сила;

б) постійний і змінний капітал;

в) необхідний і додатковий робочий час;

г) всі відповіді правильні.

 

 

174. К. Маркс визначає капітал як:

 

а) самозростаючу вартість;

б) товар тривалого використання;

в) засіб інвестування і розширення виробництва;

г) засіб зайняти корисною діяльність працьовитих людей.

 

 

175. К. Маркс розглядав капітал як:

а) грошові ресурси, які спрямовуються на розвиток виробництва;

б) засіб експлуатації найманої праці і капіталом;

в) засіб інвестування і розширення виробництва;

г) засіб зайняти корисною діяльність працьовитих людей.

 

 

176. Згідно теорії К.Маркса, постійний капітал – це:

 

а) частина капіталу, яка перетворюється на засоби виробництва;

б) частина капіталу, яка витрачається на придбання робочої сили;

в) витрати на фіксовані ресурси, які не змінюються зі зміною обсягу випуску;

г) правильні відповіді а) і в).

 

 

177. Згідно теорії К.Маркса змінний капітал - це:

 

а) частина капіталу, яка перетворюється на засоби виробництва;

б) частина капіталу, яка витрачається на придбання робочої сили;

в) витрати на фіксовані ресурси, які не змінюються зі зміною обсягу випуску;

г) витрати на змінні ресурси.

 

 

178. Заробітну плату К.Маркс визначає як:

 

а) перетворену форму вартості і ціни товару „робоча сила”;

б) ринкову вартість праці;

в) мінімум засобів для існування робітника;

г) правильні відповіді а) і в).

 

 

179. Зростання органічної будови капіталу, за Марксом, спричиняє:

 

а) зростання промислової резервної армії праці;

б) абсолютне і відносне зубожіння пролетаріату;

в) посилення поляризації суспільства;

г) всі відповіді правильні.

 

180. Процес капіталістичного нагромадження, за К.Марксом, – це насамперед:

а) збільшення позичкового капіталу;

б) капіталізація частини додаткової вартості;

в) концентрація і централізація капіталу;

г) збільшення масштабу капіталістичного виробництва.

 

 

181. Перетвореними формами додаткової вартості, за К. Марксом, виступають:

 

а) фактори виробництва – земля, праця, капітал;

б) ціна й заробітна плата;

в) прибуток, рента, процент;

г) диференційна та абсолютна земельна рента.

 

 

182. Автором теорії абсолютної земельної ренти був:

 

а) В. Петті; б) А. Сміт; в) Ф. Кене; г) К. Маркс.

 

 

183. Причиною виникнення абсолютної земельної ренти К. Маркс вважав:

а) відмінності у родючості різних ділянок землі;

б) дію закону спадної родючості землі;

в) приватну власність на землю;

г) відмінності у місцерозташуванні різних ділянок землі.

 

 

184. Тенденція норми прибутку до зниження, за Марксом, породжується:

 

а) підвищенням заробітної плати найманих робітників;

б) зростанням органічної будови капіталу;

в) підвищенням цін на предмети споживання;

г) збільшенням у структурі капіталу частки змінного капіталу.

 

 

185. Наслідки дії закону тенденції норми прибутку до зниження згідно з теорією К.Маркса полягають у тому, що:

 

а) розвиток продуктивних сил за умов капіталізму вступає у протиріччя з метою способу виробництва – збільшенням вартості капіталу;

б) дійсною границею капіталістичного виробництва стає сам капітал;

в) капіталізм знищить себе сам, оскільки вичерпуються можливості його саморозвитку;

г) всі відповіді правильні.

 

 

186. Хто вперше реалізував на практиці ідею регульованого ринку:

 

а) Дж.М.Кейнс;

б) Р.Лукас;

в) В.І.Ленін;

г) Ф.Д.Рузвельт.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 101; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты