Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМодуль 2. Економічна думка XX століття

Читайте также:
  1. IV модуль
  2. V модуль
  3. Билет №5. Магистрально-модульный принцип построения компьютера. Характеристики процессоров. Шина адреса и шина данных
  4. Вимоги до оформлення та вибір варіантів модульних робіт
  5. Власний капітал: поняття, економічна сутність та класифікація
  6. Вопрос: Должна ли ООП на базе ФГОС ВПО разрабатываться с обязательным применением модульного формата?
  7. Готичний стиль наприкінці XIV століття
  8. Грамадска-палітычная думка ў другой палове ХVІІ – ХVIII ст
  9. Державний лад Російської імперії (XVIII – перша половина XIX століття).
  10. Економічна безпека готелю готельно-ресторанного бізнесу

КЕЙНСІАНСТВО ТА ЙОГО ЕВОЛЮЦІЯ

229. Найбільш визначний вплив на реальну економічну політику розвинених країн світу у 30-70 pоки XX ст. справила:

 

а) неокласична теорія; б) кейнсіанська теорія;

в) марксистська теорія; г) монетаристська теорія.

 

230. Які напрями економічної думки можна віднести до сучасних:

а) фізіократію;

б) класичний;

в) кейнсіанство;

г) монетаризм.

 

 

231. Вченим, завдяки науковому внеску якого відбулося становлення макроекономіки як нової наукової дисципліни, був:

а) К.Маркс; б) П. Самуельсон; в)Дж. М. Кейнс; г) А.Маршалл.

 

 

232. На відміну від неокласиків, Дж.М. Кейнс:

 

а) надавав перевагу макроекономічному аналізу перед мікроекономічним;

б) вважав, що визначальними у розвитку економіки є чинники попиту, а не пропозиції;

в) поставив рівень зайнятості в залежність не від величини заробітної плати, а від рівня сукупного попиту;

г) всі відповіді правильні.

 

 

233. Основу методології дослідження Дж. М. Кейнса становлять:

 

а) пріоритет мікроекономічного аналізу;

б) пріоритет макроекономічного аналізу;

в) прихильність "законам ринку" Сея";

г) емпіричний метод дослідження.

 

 

Тут наведено думки таких видатних економістів ХХ ст., як Дж. М. Кейнс (засновник макроекономічного підходу), Т. Веблен (засновник інституціоналізму), Ф. Гайек (ортодокс неокласичної теорії), Л. Ерхард (один із засновників теорії „соціального ринкового господарства”), М. Фрідмен (лідер сучасних монетаристів). У якому випадку відбито кейнсіанські уявлення про економічний розвиток?

 

а) конкуренція – скрізь, де можливо, регулювання – там, де необхідно;

б) економічними мотивами людей рухають насамперед родинні почуття, інстинктивний потяг до знань і високої якості виконуваної роботи;

в) державне регулювання виробництва внаслідок лагового ефекту приносить більше шкоди, ніж користі, тому держава повинна обмежуватись регулюванням пропозиції грошей в економіці;

г) ринкова економіка нестабільна за своєю природою, вона нездатна до саморегулювання і автоматичного відтворення рівноваги;

д) гарантія свободи – в приватній власності. 

 

235. Головна ідея кейнсіанства полягала у тому, що:

а) пропозиція створює свій власний попит;

б) ринкова система не є саморегульованою, для забезпечення повної зайнятості потрібне активне державне втручання;

в) ринкова система є саморегульованою і забезпечує відновлення рівноваги на рівні повної зайнятості;

г) всі відповіді правильні.

 

 

236. Яка головна причина призвела до появи кейнсіанства:

 

а) гіперінфляція;

б) дефіцит державного бюджету;

в) вимушене безробіття;

г) низькі темпи розвитку суспільства.

 

 

237. Кейнс вважав причиною безробіття:

 

а) недостатній сукупний попит;

б) недостатню сукупну пропозицію;

в) зростання органічної будови капіталу;

г) всі відповіді правильні.

 

 

238. Базовими положеннями кейнсіанської теорії стали:

а) концепція ефективного попиту;

б) концепція мультиплікатора інвестицій;

в) „основний психологічний закон”;

г) всі відповіді правильні.

 

 

239. „Основний психологічний закон” Дж.М. Кейнса визначав, що:

 

а) випереджаюче зростання доходу домогосподарств порівняно зі зростанням споживання призводить до недостатності сукупного попиту і є причиною кризових явищ в економіці;б) зі зростанням доходу зростає схильність людей до заощадження;

в) зі зростанням доходу люди схильні збільшувати споживання, проте в меншій мірі, ніж зростає доход;

г) всі відповіді правильні.

 

 

240. Згідно з кейнсіанською теорією рівень виробництва і зайнятості в економіці визначається:

 

а) величиною сукупного пропонування;

б) попитом на гроші;

в) рівнем цін;

г) величиною сукупного попиту.

 

 

241. Блискуча ідея про недостатність сукупного попиту як причину криз, яка через століття буде високо оцінена автором теорії „ефективного попиту”, належала:

 

а) Ж.Б.Сею; б) Д.Рікардо; в) Т.Мальтусу; г) Ф.Бастіа.

 

 

242. До положень кейнсіанської теорії не можна віднести:

 

а) дослідження функціональних залежностей основних макроекономічних змінних;

б) аналіз формування ефективного попиту, недостатність якого призводить до кризових явищ в економіці;

в) обґрунтування необхідності посилення державного втручання в економіку з метою забезпечення макроекономічної стабільності;

г) обґрунтування необхідності директивного планування і централізованого розподілу ресурсів в економіці.

 

 

243. Дж. М. Кейнс вважав, що:

 

а) держава повинна використовувати урядові видатки і податки для зниження рівня безробіття;

б) економіка повинна розвиватися на основі централізованого планування;

в) ринковий механізм здатний самостійно, без урядового втручання забезпечити високий рівень зайнятості;

г) приватна власність та вільне підприємництво забезпечують високий рівень зайнятості.

 

 

244. Дж. М. Кейнс увів у науковий оборот термін:

 

а) мультиплікатор інвестицій; б) ліквідність;

в) гранична схильність до споживання; г) всі відповіді правильні.

 

 

245. Поняття мультиплікатора вперше було сформульоване англійським економістом:

 

а) А.Маршаллом; б) Дж.М.Кейнсом; в) Р.Каном; г) Дж.Хіксом.

 

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 16; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
МАРЖИНАЛІЗМ. СТАНОВЛЕННЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ | ТЕОРІЇ ТА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА НЕОЛІБЕРАЛІЗМУ
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2019 год. (0.017 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты