Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаБезпека в надзвичайних ситуаціях при експлуатації ОТ
Найбільш поширеним видом надзвичайних ситуацій при експлуатації ОТ є пожежа в приміщеннях та будівлях. Для всіх споруд і приміщень, у яких експлуатують ВДТ і ЕОМ визначають категорію з вибухопожежної та пожежної безпеки відповідно до ОНТП 24-86 «Определение категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности» і НАПБ В.01.053-2000/520 «Правила пожежної безпеки в галузі зв'язку» та клас вибухонебезпепечних зон відповідно до НПАОП 0.00-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок». Відповідні позначення наносять на вхідні двері приміщення. Крім того, приміщення з ВДТ, ЕОМ оснащують системою пожежної сигналізації з димовими пожежними сповіщувачами та переносними вуглекислотними вогнегасниками з розрахунку 2 од. на кожні 20 м2 площі приміщення. Підходи до засобів пожежогасіння мають бути вільними.

Поряд із приміщеннями з ВДТ мають бути обладнані побутові приміщення для відпочинку, приймання їжі, психологічного розвантаження та інші приміщення.

 

 

Рекомендована література

1. ДСанПіН 3.3-2 007-98 Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними
дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин - Київ 1999. -
18 с.

2.ДНАОП 0.00-1 31-99 Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин - Київ, 1999 - ЗО с

3 ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень - Київ, 2000.

4. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.-М., 1988

5. ДНАОП 0.03-3.06-80 Санітарно гігієнічні норми допустимих рівнів іонізації повітря виробничих та громадських приміщень №2152-80 -М.,1980

6. Справочник по охране труда на промышленных предприятиях

К.Н Ткачук, Д. Ф Иванчук, Р. В. Сабарно и др. -К : Техника, 1991 -286 с

7.ГОСТ 12 1 007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

8 СНиП 23-05-95 Строительные нормы и правила Естественное и искусственное освещение-М.. 1995.

9.. Справочная книга по светотехнике / под ред. Ю. Б. Айзенберг - М.: Энергоатомиздат, 1985. - 485 с.

10. ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности -М , 1983.

11. ДСН 3.3.6 037-99. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку-Київ. 2000

12. ДСН 3 3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації - Київ, 2000

13.ДНАОП 0 03-3 14-85 Санітарні норми допустимих рівнів шуму на робочих місцях №3223-85 -М, 1985.

14. ГОСТ12.1 012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования -М , 1990

15. ГОСТ 12 1.028-80 ССБТ. Шум Определение шумовых характеристик источников

шума. Ориентировочный метод (СТ СЭВ 1413-78) -М.. 1980.

16. ГОСТ 12.1.029-80 ССБТ Средства и методы защиты от шума Классификация

(СТ СЭВ 1928-79) -М , 1980.

17. ДСТУ 2894-94 Пристрої екранувальні для захисту інфрачервоного випромінювання. Параметри та загальні технічні вимоги - М , 1994.

18. ДСТУ 3010-95 Обладнання для кондиціонування повітря та вентиляції Методи визначення шумових характеристик кондиціонерів - М , 1995.

19. ДНАОП 0.03-1.65-79 Санітарні правила роботи з джерелами невикористаного рентгенівського випромінювання №1960-79.

20.ДНАОП 0 03-1.77-90 Санітарні правила роботи з джерелами низькоенергетичного рентгенівського випромінювання № 5170-90.

21. ДНАОП 0 03-3.30-96 Державні стандартні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань.

22. ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля (СТ СЭВ 5801-86).

23. ГОСТ 12.1 038-82 ССБТ Электробезопасность Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов.

24. ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.

25.ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів.

26.ДНАОП 0 00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики
27. ДНАОП 0 00-8.02-93 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.

28.ДСТУ 2817-94 (ГОСТ 12.2.007.6-93) Система стандартів безпеки праці. Апарати електричні комутаційні на напругу до 1000 В Вимоги безпеки.

29.Старовертов И. Г. Справочник проектировщика. Часть II. Вентиляция и кондиционирование воздуха. -М.: Стройиздат, 1988. -510 с

30.ДСТУ 3191-95 (ГОСТ 12 2.137-96) Обладнання для кондиціонування повітря та вентиляції. Загальні вимоги безпеки.

31. Правила устройства электроустановок. -М.: Энергпромиздат, 1987.-248 с.

32. Степанов А. Г., Сабарно Р. В. Техника безопасности при эксплуатации лазерных

установок. -К.: Техніка, 1989. -110.

33. ОНТП 24-86 Общесоюзные нормы технологического проектирования. - М.: Стройиздат. -1986

34. ДНАОП 0.01-1.01-95 Правила пожежної безпеки в Україні

35. ДНАОП 0.05-8 04-92 Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці.

36. ДНАОП 0 03-8.03-97 Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу.

37.Ткачук К. Н., Зацарний В. В., Сабарно Р. В. та інші. Охорона праці та промислова безпека: Посібник. – Київ: Лібра, 2010. – 559 с.

38.Охорона праці в галузі телекомунікацій. Навчальний посібник/ С.А. Гавриш, А.С. Гавриш – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 432 с.

39.Ткачук К.Н., Филипчук В.Л., Каштанов С.Ф., Зацарний В.В., Полукарнов О.І. та ін. Виробнича санітарія: Навчальний посібник. – Рівне: 2012. – 443 с.

40.Ткачук К.Н., Калда Г.С., Каштанов С.Ф., Полукарнов О.І. та ін. Психологія праці та її безпеки: Навчальний посібник. – Хмельницький: 2011. – 135с.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 45; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты