Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВільсон О. Г. Охорона праці в галузі (на прикладі будівництва). Навчальний посібник. – К.: «Основа». 2006. – 204 с.
Читайте также:
  1. Адміністративна відповідальність в галузі охорони природи, використання природних ресурсів.
  2. Аналіз особливостей охорони праці на робочому місці юриста.
  3. Аспекти трудової адаптації нових працівників
  4. Безпека життєдіяльності та охорона здоров’я дитини
  5. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ та ОХОРОНА ПРАЦІ.
  6. Безпека праці під час виконання задач з очистки місцевості від вибухових речовин, матеріалів, боєприпасів
  7. Безпека праці під час проведення підривних робіт
  8. Безпека праці під час проведення робіт з демеркурізації
  9. Безпека праці під час проведення робіт з отрутохімікатами та пестицидами
  10. Безпека праці під час проведення робіт у газоаналітичних (аналітичних) лабораторіях

3. Гінієнічна класифікація праці за показниками шкідливості на небезпечності факторів виробничого середовищая, важкості та напруж­ності трудового процесу. - Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 27 грудня 2001 р. № 528.

4. Довідник з управління охороною праці для керівників підприємств і організацій. – К.: Основа, 2003. – 308 с.

5. Документація з охорони праці та пожежної безпеки: Рекомендації / За редакцією Д.В. Зеркалова. – К.: Основа, 2008. – 28 с.

6. Желібо Є.П., Заверуха Н. М., Зацарний В.В. Безпека життєві­яль­ності: навч. посіб./ За ред. Є. П. Желібо. 6-е вид. – К.: Каравела, 2010. – 344 с.

7. Законодавство України про охорону праці. Збірник нормативних документів у 4-х томах. – К.: Основа, 2010.

8. Зеркалов Д.В. Основи охорони праці: Навч. посіб.: У 3-х ч. Ч. 1. Законодавство. – К.: Знання, 1999. ¾ 95 с.

9. Зеркалов Д.В. Основи охорони праці: Навч. посіб.: У 3-х ч. Ч. 2. Виробнича санітарія. – К.: Інтелект, 1999. – 105 с.

10. Зеркалов Д.В., Остапенко В.С., Дорошенко М.В., Лоза В.Г., ЯновськийП. О., Довідник залізничника. У восьми книгах. Книга четверта: Охорона праці/За редакцією Д. В. Зеркалова – К.: Основа, 2005. – 640 с.

11. Зеркалов Д.В. Безопасность труда. Хрестоматия. — К.: Основа, 2009. — 602 с.

12. Зеркалов Д. В. Безпека життєві­яль­ності: навч. посіб. – К.: Наук. Світ, 2001. – 301 с. – Бібліог.: с. 294-297.

13. Зеркалов Д. В., Сажко В. А. Безпека життєді­яль­ності: Словник-довідник. – К.: Основа, 2002. – 128 с.

14. Лесенко Г.Г. Довідник з охорони праці для керівників та спеціалістів (практичні рекомендації). – К.: Основа, 2008. – 288 с.

15. Основи охорони праці. Підручник. К.Н. Ткачук, М.О. Халі­мо­вський, В.В. Зацарний, Д.В. Зеркалов, Р.В. Сабарно, В.С. Коз’яков, О.І.Полукаров, Л.О.Митюк. 2-ге видання. –К.: Основа, 2006.– 444 с.

16. Охорона праці в медичних закладах: Довідник / Укладачі: Зеркалов Д. В., Теленгатор О. Я., Ушкевич Б. А., Дериземля І.О.; За ред. Д. В. Зеркалова. – К.: Основа, 2008. – 728 с.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Зміст

 

 

Вступ: Безпека праці в Україні…………………………………………………………………..
Міжнародна Організація Праці……………………………………………………………………
Розділ 1. Законодавство України про працю і коментарі……………………………...
1.1.Конституція України…...............................................................................
1.2. Кодекс законів про працю України. Глава ХІ. Охорона праці. ….........
1.3. Законодавчі і підзаконні акти з охорони праці…………………………………
1.4. Закон України Про охорону праці. …......................................................
1.5. Основи законодавства України про охорону здоров’я….........................
1.6. Закон України Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності……………………………………………………………………………………………………  
1.7. Закон України Про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi…...................................    
1.8. Обов'язки Фонду соціального страхування від нещасних випадків……………………………………………………………………………………………………..  
1.9. Державне соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві …………………………………..……………  
1.10. Відшкодування шкоди, заподіяної застрахованому ушкодженням його здоров'я……………………………………………………………………...………………………  
1.11. Управління страхуванням від нещасних випадків.................................
1.12. Визначення і розрахунок рівня професійного ризику..........................
1.13. Фінансування страхування від нещасного випадку...............................
1.14. Закон України Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття…....................................................................  
1.15. Закон України Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності…......    
1.16. Порядок розгляду справ про страхові виплати......................................
1.17. Порядок і терміни проведення страхових виплат..................................
1.18. Визначення страхових тарифів................................................................
1.19. Права і обов'язки застрахованого та роботодавця як страхувальника.
1.20. Закон України Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру…................................................  
1.21. Закон України Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення….......................................................................................  
1.22. Закон України Про колективні договори і угоди…..............................
1.23. Закон України Про пожежну безпеку….................................................
1.24. Цивільний кодекс України…...................................................................
1.25. Порядок визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання…...............    
1.26. Застосування міжнародних договорів та угод. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці…............................................................  
1.27. Страхові виплати у зв'язку з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, які спричинили втрату працездатності, особам, що виїхали за межі України…...................................................................    
   
   
Розділ 2. Методичні рекомендації інженеру з охорони праці………………………....
2.1. Початок роботи…………………………………………………………………………......
2.2. Розробка та впровадження СУОП на підприємстві……………………….....
2.3. Засоби захисту, що застосовуються для попередження нещасних випадків на виробництві………………………………………………………………………….....
2.4. Навчання з охорони праці та допуск до виконання робіт…...................
2.5. Методика контролю стану умов праці…………………………………………......
2.6. Розслідування нещасних випадків………………………………………………......
2.7. Огляд місця, де стався нещасний випадок………………………………….......
2.8. Опитування потерпілого, свідків та посадових осіб……………………........
2.9. Визначення причин нещасного випадку……………………………………........
2.10. Класифікація нещасних випадків і взяття їх на облік………………….....
2.11. Підготовка документів для визначення та обліку шкідливих і небезпечних виробничих факторів………………………………………………………….......
2.12. Підготовка документів для оцінки ступеня професійного ризику виробництва………………………………………………………………………………………….......
2.13. Політика, мета і завдання охорони праці підприємства……………….....
2.14. Опрацювання програми поліпшення стану умов і безпеки праці.......
2.15. Підготовка підприємства до комплексної перевірки стану охорони праці………………………………………………………………………………………........
2.16. Порядок заохочення працюючих за дотримання вимог охорони праці……………………………………………………………………………………………………........
2.17. Методика проведення внутрішнього аудиту………………………………......
2.18. Проведення медичних оглядів працівників певних категорій………....
2.19. Запровадження Системи управління охороною праці на підприємствах…………………………………………………………………………………......…
2.20. Організація роботи з охорони праці.......................................................
2.21. Перелік питань для перевірки стану охорони праці на робочих місцях………………………………………………………………………………………………………..
   
Розділ 3. Примірні інструкції з охорони праці …........……………………………………..
Лікувально-профілактичні заклади…………………………………………………………..
3.1. Для завідуючого відділення…...........................................................................
3.2. Для лікаря ………………………………………………………………………………..………….
3.3. Для старшої медичної сестри….......................................................................
3.4. Для медичної сестри палатної ………………………………………………………………
3.5. Для медичної сестри процедурного кабінету.….............................................
3.6. Для медичної сестри з догляду за важкохворими ….....................................
3.7. Для сестри-господарки…..................................................................................
3.8. Для молодшої медичної сестри палатної….....................................................
3.9. Для молодшої медичної сестри-прибиральниці ………………………….…………
3.10. Для молодшої медичної сестри-буфетниці …...............................................
Медична та мікробіологічна промисловість. ……………………………………………...
3.11. При приготуванні дезінфікуючих розчинів…...............................................
3.12. При обробці виробничих приміщень і обладнання дезінфікуючими розчинами…..............................................................................................................
3.13. При виконанні робіт з санітарної обробки за допомогою бактерицидних опромінювачів…............................................................................
3.14. При роботі з кислотами та їдкими речовинами…........................................
3.15. При роботі з метиловим спиртом…..............................................................
3.16. Для апаратника приготування хімічних розчинів….....................................
3.17. Для комірника…..............................................................................................
3.18. Для лаборанта хімічного аналізу…………………………………………………………..
3.19. Для укладальника-пакувальника продукції медичного призначення……..
3.20. Для центрифугувальника….............................................................................
Загальні інструкції……………………………………………………………………………….
3.21. Для слюсаря з контрольно-вимірювальних приладів і автоматики…........
3.22. Для слюсаря з ремонту і обслуговування систем вентиляції і кондиціювання…......................................................................................................
   
Розділ 4. Вимоги безпеки при роботі в операційних, в інфекційних, психіатричних, протитуберкульозних, лікарнях, в лабораторіях санітарно-епідеміологічної служби, в патологоанатомічних відділеннях..............................
4.1. Операційний блок (ОБ)....................................................................................
4.2 Правила з облаштування і експлуатації інфекційних закладів (інфекційних відділень, палат) та з охорони праці цих закладів........................
4.3. Правила санітарії при роботі в протитуберкульозних закладах...................
4.4. Правила облаштування і експлуатації психоневрологічних і психіатричних лікарень...........................................................................................
4.5. Правила облаштування, техніки безпеки і виробничої санітарії і особистої гігієни при роботі в лабораторіях санітарно-епідеміологічних установ......................................................................................................................
4.6. Правила облаштування і експлуатації приміщень патолого-­­ ­анатомічних відділень і моргів (патогістологічних і судово-гістологічних лабораторій) лікувально-профілактичних і судово-медичних закладів, інститутів та вузів......................................................................................................
4.7. Загальні вимоги безпеки при організації роботи в фізіотерапевтичних кабінетах (ФТК).......................................................................................................
   
Розділ 5. Впровадження системи управління охороною праці............................
5.1. Настанова з охорони праці...............................................................................
5.2. Положення про систему управління охороною праці..................................
5.3. Положення про облік, аналіз та оцінку ризику виникнення нещасного випадку.....................................................................................................................
5.4. Положення про застосування нарядів-допусків при виконанні робіт підвищеної небезпеки..............................................................................................
5.5. Порядок розробки, оформлення та обігу інструкцій з охорони праці........
5.6. Порядок розробки, оформлення та обігу посадових інструкцій...................
5.7. Порядок відображення та оформлення вимог безпеки праці в технологічній документації.....................................................................................
5.8. Заяви про політику з охорони праці...............................................................
5.9. Підготовка наказу про впровадження СУОП.................................................
   
Розділ 6. Пожежна безпека в медичних закладах..............................................
6.1. Причини виникнення пожеж...........................................................................
6.2. Організація пожежної безпеки в лікувальних закладах та профілактика пожеж........................................................................................................................
6.3. Класифікація пожеж, причини виникнення їх в закладах охорони здоров’я.....................................................................................................................
6.4. Основні причини винекнення горючого середовища і загорання в електричному устаткуванні.....................................................................................
6.5. Утримання евакуаційних шляхів і виходів......................................................
6.6. Оснащення об’єктів первинними засобами пожежогасіння.........................
6.7. Система пожежної сигналізації........................................................................
6.8. Забезпечення безпечної евакуації персоналу.................................................
   
Додатки…………………………………………………………………………………………….
1. Основні терміни та їх визначення.....................................................................
2. Короткий перелік необхідної документації з питань охорони праці, яка повинна бути прийнята і затверджена на кожному підприємстві, організації, установі.................................................................................................
3.Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України (Держгірпромнагляд України)…………………………......................
4. Рекомендації Федерації профспілок України щодо змісту розділу «Охорона праці» у коллективному договорі………………………………………………….
5. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві НПАОП 0.00-6.02-04 (витяг)............................................
6. Акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом (Форма Н-1)...
7. Акт (спеціального) розслідування нещасного випадку (аварії), що стався (сталася) (Форма Н-5).............................................................................................
8. Акт про нещасний випадок на підприємстві, не пов'язаний з виробництвом (Форма НПВ).................................................................................
9. Карта обліку професійного захворювання (отруєння) (Форма П-5)..............
10. Територіальні управління Держгірпромнагляду України...............................
11. Експертно-технічні центри (ЕТЦ)..................................................................
12. Територіальні управління Фонду соціального страхування...........................
   
Література…………………………………………………………………………………………………..
Зміст…………................................................................................................….…….…

  


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 34; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.026 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты