Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЕлементи контролiнгу
Читайте также:
  1. D-Елементи I-B групи
  2. S-Елементи I-А групи. Добування
  3. S-Елементи II-А групи. Добування
  4. Головні елементи міжнародної економічної системи
  5. Головні елементи українського військового мистецтва, сформовані у війнах княжих часів
  6. Державні органи як первинні елементи державного апарату
  7. Елементи механізму правового регулювання та їх призначення
  8. Елементи опорного пункту механізованого (танкового) взводу”.
  9. ЕЛЕМЕНТИ ПОДАТКУ.

Отже, основними елементами в цій системі є:
– траєкторія розвитку підприємства (означає лінію в системі координат, яка показує рівень зміни найважливіших для підприємства показників на перспективу);
– матеріальні, вартісні та соціальні цілі {показують роль бізнесу в суспільстві та його ціннісні орієнтири);
– виробничі програми (характеризують кількісні та якісні параметри продукції, асортименту, освоєну продукцію, нову та ін.);
– господарські процеси (пов'язані з циклічністю господарської діяльності починаючи з науково-дослідних робіт, постачання, виробництва, збуту і закінчуючи інвестуванням);
– фінансова діяльність (характеризує процес отримання грошей та їх раціонального використання для забезпечення існування підприємства);
– економічні показники (числові параметри, за допомогою яких вимірюється явище чи процес в господарській діяльності).
Взаємозв'язок між елементами та їх спільна взаємодія, спрямована на досягнення мети за допомогою відстеження траєкторії розвитку, дозволяє вести мову про окрему систему контролінгу, яка чітко виділяється з сукупності інших економічних систем.
Контролінг дозволяє вирішити такі проблеми в контексті загального управління:
– що повинно повідомлятися (якого роду економічні показники, відібрані за спеціальною методикою);
– методи повідомлення (канапи, засоби {усно, письмово та інше);
– хто збирає інформацію (служби, особи);
– кому вона передається (відділи управління, менеджери);
– в який термін інформація збирається, обробляється і передається;
– для чого подається інформація (ознайомлення, інформування, прийняття рішень).
Такі питання є важливими при проектуванні системи контролінгу на підприємстві.
Функціонування системи контролінгу можна показати за допомогою рис. 1.1, з якого видно, що об'єктом спостереження є господарська діяльність підприємства, яка планується.
Система контролінгу визначає набір показників, які характеризують зміни як внутрішнього, так і зовнішнього середовища, на відміну від фінансового обліку, який відстежує в основному, внутрішні зміни в господарській діяльності, та управлінського, який також враховує зміни всередині підприємства і лише в певній мірі за його межами.
Контролінг як окрема наука має свої методи дослідження:
– загальнометодологічні;
– загальнонаукові;
– специфічні методи.
До загальнометодологічних методів належать такі, що характерні для будь-якої науки: спостереження, порівняння, аналіз, синтез, систематизація, історія розвитку, виявлення закономірностей, прогнозування.
До загальнонаукових методів належать методи досліджень окремих систем: планування, обліку, аналізу, управління, статистики, кібернетики, інформатики. Враховуючи складність системи контролінгу, його предмет вивчається всім арсеналом способів і прийомів тих наук, які пов'язані з вказаною системою. Таких способів кожна з наук нараховує досить багато.
До специфічних методів контролінгу можна віднести використання моделювання процесів та явищ і на цій основі визначення конкретних завдань системи.
Окрім того, розрізняють дві групи специфічних методів контролінгу – оперативного і стратегічного. Вони досить тісно взаємопов'язані між собою і переходять від оперативного до стратегічного. Методи оперативного контролінгу покликані здійснювати активне управління прибутком, а методи стратегічного контролінгу – забезпечити існування підприємства у тривалій перспективі (у майбутньому). У цьому полягає кінцева мета названих груп методів контролінгу. 

План

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 7; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты