Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПідстави зняття з квартирного обліку громадян
Читайте также:
  1. Адміністративно-правовий статус громадян України (права й обов’язки у сфері державного управління).
  2. Безоплатне використання громадянами вод для задоволення власних потреб;
  3. Буржуазна революція та творення буржуазної держави у Франції. Декларація прав людини і громадянина 1789 р.
  4. ведення аналітичного і синтетичного обліку, формування ба­лансу та відповідних форм за кожний день (реєстрів аналі­тичного і синтетичного обліку) та форм фінансової звітності.
  5. Взаємозв'язок держави і громадянського суспільства
  6. Види правотворчості громадянського суспільства
  7. Власний капітал бюджетних установ і завдання його обліку
  8. Вопрос 12 Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
  9. Вступ США у війну. Хід військових дій. Наслідки Громадянської війни для США
  10. Генезис ідей громадянського суспільства

Громадяни знімаються з квартирного обліку у випадку:

1) поліпшення житлових умов, внаслідок якого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення;

2) виїзду на постійне місце проживання до іншого населеного пункту;

3) припинення трудових відносин з підприємством, установою, організацією особи, яка перебуває на обліку за місцем роботи;

4) засудження до позбавлення волі на строк понад шість місяців, заслання чи вислання;

5) подання відомостей, що не відповідають дійсності, які стали підставою для взяття на облік;

6) неправомірних дій службових осіб при вирішенні питання про взяття на облік.

Громадяни, які штучно погіршили свої житлові умови шляхом обміну займаного жилого приміщення, його псування або руйнуван­ня, відчуження придатного і достатнього за розміром для проживан­ня жилого будинку (частини будинку), квартири, не беруться на квартирний облік протягом п'яти років з моменту погіршення жит­лових умов. Кількість мешканців у нового наймача може збільшити­ся після укладення шлюбу, народження чи прописки дітей, підсе-лення батьків. Це не вважається протиправним погіршенням житло­вих умов.

Громадяни виключаються із списків осіб, які користуються пра­вом першочергового одержання жилих приміщень, якщо вони необ­грунтоване потрапили до них або втратили своє законне в цьому право. Знімаються з квартирного обліку особи, якщо підставою для прийняття їх на облік були відомості, що не відповідали дійсності (не будь-які відомості, а лише такі, що стосуються суттєвих обста­вин справи і були суттєвими при прийнятті на облік). Наприклад, кількість членів сім’ї, життєвий рівень, стан здоров’я, термін прожи­вання за адресою. При цьому до уваги не береться, з чиєї вини це сталося. Підставою зняття з обліку є також випадки, коли громадя­нин був прийнятий на облік внаслідок неправомірних дій посадової особи.

Зняття з квартирного обліку можливе тільки у випадках, прямо передбачених законом.

Зняття з квартирного обліку та виключення із списків осіб, які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень, покладено на органи, які винесли або затвердили рішення про взят­тя громадянина на облік (включення до вказаного списку).

При розгляді цих питань на засідання відповідних органів запрошуються заінтересовані особи. Про зняття з обліку (виключення зі списку) громадяни у 15-денний строк повідомляються у письмовій формі із зазначенням підстав зняття з обліку (виключення із списку).У разі смерті громадянина, який перебував на квартирному об­ліку, за членами його сім’ї зберігається право подальшого перебу­вання на обліку. Таке саме право зберігається за членами сімєї гро­мадянина, який перебував на обліку у виконавчому органі місцевої ради і був знятий з обліку з підстав, зазначених вище.

Не знімаються з обліку громадяни, які потребують поліпшення житлових умов, народні депутати України, що перейшли на постій­ну роботу у Верховну Раду України, і члени їхніх сімей за місцем попередньої роботи чи постійного проживання.

При розірванні шлюбу між особами, які працюють на одному підприємстві, в установі, організації і перебувають на квартирному обліку за місцем роботи, облікова справа відповідно розділяється і за колишнім подружжям зберігається право перебування на обліку за місцем роботи. Якщо колишнє подружжя заявника не працює на тому самому підприємстві, в установі, організації, воно переводить­ся на облік за місцем своєї роботи, а якщо там не ведеться облік, — до виконавчого органу ради за місцем проживання.У разі припинення трудових відносин з підприємством, устано­вою чи організацією громадянина, який перебував на квартирному обліку за місцем роботи, а також у разі тимчасового виїзду на робо­ту в іншу місцевість (якщо за тим, хто виїхав, зберігається жиле приміщення), він переводиться на облік до виконавчого органу від­повідної ради за місцем проживання.

Право громадянина перебувати на квартирному обліку за місцем попередньої роботи зберігається у випадку:

1) виходу на пенсію;

2) призову на строкову військову службу або направлення на альтернативну (невійськову) службу, а також призову офіцерів із запасу на дійсну військову службу на строк до трьох років;

3) направлення підприємством, організацією на навчання;

4) якщо на тому самому підприємстві, в установі, організації працює член його сім’ї, який перебуває разом з ним на обліку. Час перебування даної сім’ї на обліку зберігається у межах часу роботи на даному підприємстві, в установі, організації цього члена сім’ї. Законодавством можуть бути передбачені й інші випадки. У разі переводу на облік до виконавчого органу місцевої ради за громадянами зберігається попередній термін перебування на квар­тирному обліку та у списках осіб, які користуються правом першо­ чергового одержання жилих приміщень, у межах часу їх роботи на даному підприємстві, в установі, організації або часу проживання в даному населеному пункті.

Облікові справи громадян передаються до виконавчого органу відповідної ради із збереженням попереднього часу перебування на квартирному обліку та у списках осіб, які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень, у разі ліквідації квартир­ного обліку за місцем роботи або переїзду з одного району міста до іншого.Громадяни, які перебували на квартирному обліку за місцем ро­боти і перейшли на інше підприємство, в установу, організацію у то­му самому населеному пункті, беруться на облік за новим місцем роботи, а якщо там не ведеться облік, то у виконавчому органі від­повідної ради за місцем проживання, із збереженням попереднього терміну перебування на обліку та у списках осіб, які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень, у випадку:

1) переведення на інше підприємство, в установу, організацію за розпорядженням вищестоящих органів або переходу на виборну по­саду;

2) звільнення у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників;

3) звільнення у зв’язку зі станом здоров’я, що перешкоджає продовженню даної роботи або

4) звільнення у зв’язку з неявкою на роботу внаслідок тривалої тимчасової непрацездатності.

Ці правила застосовуються також у випадках, коли громадяни працювали на підприємствах, в установах, організаціях, що не ве­дуть квартирний облік, і перебували на обліку у виконавчому органі місцевої ради, а потім перейшли на роботу в тому самому населено­му пункті на підприємства, в установи, організації, що ведуть квар­тирний облік, і висловили бажання перейти на облік за місцем ро­боти. Ці громадяни можуть бути знову взяті на облік у виконавчому органі місцевої ради у загальному порядку.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 8; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты