Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаББК 81.2 Англ. – 923
Читайте также:
  1. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение. В 2-х томах. Том 1. Пер. с англ. Москва: Финансы и статистика, 1992, 384 с.

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені В.Н. Каразіна

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Бондаренко Є.В.

ENVIRONMENTAL CHALLENGES

навчально-методичний посібник

з мультимедійним забезпеченням

для студентів IV курсу

факультету іноземних мов

 

Харків – 2013


УДК 811.111(076)

ББК 81.2 Англ. – 923

Б81

Рецензенти:

Морозова О.І. –доктор філологічних наук, професор кафедри англійської філології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна;

Тучина Н.В. –кандидат філологічних наук, професор,декан факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

 

Рекомендовано до друку Вченою радою факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

(протокол № 9 від 25 жовтня 2013 р.)

Бондаренко Є.В.

Б 81 «Environmental Challenges»: навчально-методичний посібник з мультімедійним забезпеченням / Є.В. Бондаренко. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. –

 

 

Посібник присвячений одному з нагальних питань сучасності – охороні навколишнього середовища, яка охоплює проблеми стану екосистеми Землі й окремих регіонів, зміни клімату та пов’язаних з нею природних явищ, а також можливих шляхів формування нових стосунків між людиною та природою. Посібник є мультимедійним засобом навчання, що залучає різноманітні ресурси: від відеоматеріалів до інтерактивних карт та інших засобів Web 2.0 мережі Інтернет.

Мета посібника – формування навичок усного мовлення у різних форматах (бесіда, діалог, полеміка, презентація), збагачення словникового запасу, сприяння розвитку екологічно орієнтованої громадської свідомості студентів, формування навичок користування мультимедійними засобами для навчання та інформаційного пошуку.

Посібник рекомендується для викладання усної практики за темою «Environment» в межах дисципліни «Англійська мова» для студентів IV курсу англійського відділення факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

 

 

УДК 811.111(076)

ББК 81.2 Англ. – 923

 

 

Ó Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2013Ó Бондаренко Є.В., 2013


 

 

Unit 1. What Is to Be Green?

Unit 2. Conservation

Unit 3. Natural Disasters

Unit 4. Man-Made Disasters

Unit 5. Global Warming

Unit 6. Pollution and Recycling

Unit 7. Alternative Sources of Energy

Unit 8. Environment in the United Kingdom

Unit 9. Environment in the United States of America

Unit 10. Environment in Ukraine

 


Вступ

Посібник є адаптованим до сучасних реалій логічним розвитком нашого попереднього видання «Environmental Issues» (2007). Зберігаючи основну мету: формування відповідного словникового запасу за темою та навичок усного мовлення, посібник спрямований на сучасного студента, який має володіти вмінням вести інформаційний пошук в мережі Інтернет та користуватися його ресурсами, які мають інтерактивний характер (Web 2.0 та пізніші версії). Змістове наповнення посібника виходить далеко за межі наданих у форматі Word текстів розділів: ресурси мають гіперпосилання на внутрішні (offline) та зовнішні (online) джерела, які можуть бути задіяні як безпосередньо під час класних занять (за наявності Інтернет зв’язку в аудиторії), так і під час підготовки студентами домашнього завдання.Посібник складається з десяти тематичних розділів, які охоплюють широке коло проблем, пов’язаних з охороною навколишнього середовища: від формування поняття «зеленого способу життя» в суспільстві до сучасних ідей видобутку відновлюваної енергії. Останні розділи посібника присвячені екологічним питанням в Великій Британії, США та Україні.

Кожний розділ складається з практично однакового набору завдань: він відкривається обговоренням питань, що виявляють загальні знання та досвід студентів у певній сфері, що стимулюється коментуванням відповідних фото- чи відеоматеріалів. Далі надається короткий ознайомчий текст для формування базового словника розділу (повний словник до кожного розділу можна знайти через гіперпосилання, що міститься на самому початку розділу у його заголовку (наприклад, Unit 1)). Слідом надається великий тематичний текст, який передбачає широке обговорення теми із застосуванням певних мовленнєвих стратегій, на які також є гіперпосилання (дивіться приклад). Розвиток теми забезпечується великим відео-фрагментом, розуміння якого перевіряється у вправах, що надаються слідом. Розділ завершується виконанням міні-проекту із застосуванням ресурсів мережі Інтернет, що презентується студентами у класі.

Метою курсу є комплексна задача, яка має не тільки навчальну, але й соціальну складову. Остання полягає у формуванні в студентів свідомого ставлення до навколишнього середовища, власного погляду на глобальні та локальні екологічні проблеми. Серед навчальних завдань курсу чільну роль посідають надання студентам достатньої практики для формування усного мовлення та аудіювання, розвиток спеціалізованого вокабуляру, що охоплює складні для гуманітаріїв сфери техніки та сучасних технологій, геології, метеорології, теорії катастроф та ін.Курс рекомендується для студентів факультетів іноземних мов рівня С1-С2 за «Загальноєропейськими Рекомендаціями з мовної освіти».

 

 


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 6; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.021 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты