Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаII. Основні етапи підготовки курсової роботи й графік її виконання
Читайте также:
  1. III. Основні вимоги до оформлення курсової роботи
  2. VII. Надання і рецензування курсової роботи
  3. Банківська система: суть та структура. Основні банківські операції.
  4. Безробіття. Суть, основні типи і форми
  5. Варіанти завдання до лабораторної роботи 10
  6. Варіанти завдань для самостійного виконання
  7. Вивчити режими роботи ABS.
  8. Визначення затрат на проектні роботи
  9. Визначити основні групи депозитів як інструментів грошового ринку. Дати характеристику основних споживчих характеристик різних груп депозитів

Циклова комісія обліку, фінансів та інформаційних технологій

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ

До виконання курсової роботи

з дисципліни «Банківські операції»

для студентів денної та заочної форм навчання

Галузь знань 0305 Економіка та підприємництво

Напрям підготовки 030508 Фінанси і кредит

Спеціальність 5.03050801 Фінанси і кредит

Харків


укладач: Кашкіна К.В., викладач банківських операцій

Методичні рекомендації обговорено та схвалено на засіданні циклової комісії обліку, фінансів та інформаційних технологій

 

Протокол № 1 від 31 серпня 2013 року

 

Зав. цикловою комісією Кунічева Т.П.

 

 


ЗМІСТ

 

  Стор.
1. Загальні положення………………………………………………….
2. Основні етапи підготовки курсової роботи й графік її виконання……
3. Основні вимоги до оформлення курсової роботи…………………
4. Підбір та вивчення літератури………………………...
5. Структура курсової роботи………………………………………….
6. Керівництво і контроль виконання курсової роботи………………
7. Надання і рецензування курсової роботи……………
Додатки………………………………………………………………

 

І. Загальні положення

Курсова робота з дисципліни «Банківські операції» це наукова праця, що виконується в процесі навчання і має за мету навчити студентів самостійно застосовувати отримані знання для вирішення конкретних практичних завдань в області банківських операцій.

Курсова робота з дисципліни «Банківські операції» один із видів індивідуальної, самостійної роботи студентів науково-дослідного і творчого характеру.

Курсова робота надає можливість студенту розширити, поглибити теоретичні знання і практичні навички, сприяє розвитку його творчих здібностей.

Курсова робота виконується на основі матеріалу, зібраного у комерційних банках і містить елементи наукових досліджень. У випадку незадовільної рецензії курсова робота до захисту не допускається і повертається студенту на доробку. Після усунення всіх недоліків курсова робота здається на повторне рецензування.

Після того, як курсова робота була допущена до захисту, студент повинен ознайомитися зі змістом рецензії і підготуватися до захисту.Захист курсової роботи студент повинен здійснювати в такому порядку: мета роботи; зміст і результати виконаної роботи; відповіді на питання членів комісії.

II. Основні етапи підготовки курсової роботи й графік її виконання

Процес виконання курсової роботи і підготовки її до захисту включає наступні етапи:

1) вибір теми курсової роботи і її закріплення за студентом;

2) вивчення методичних рекомендацій з виконання курсової роботи;

3) вивчення необхідної літератури і складання плану роботи;

4) написання тексту і оформлення графічних матеріалів;

5) передача повністю оформленої курсової роботи на перевірку науковому керівникові;

6) надання курсової роботи керівникові і одержання дозволу на захист;

7) захист курсової роботи відповідно до графіка.

 


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 9; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты