Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаIII. Основні вимоги до оформлення курсової роботи
Читайте также:
  1. II. Основні етапи підготовки курсової роботи й графік її виконання
  2. VII. Надання і рецензування курсової роботи
  3. Банківська система: суть та структура. Основні банківські операції.
  4. Безробіття. Суть, основні типи і форми
  5. Варіанти завдання до лабораторної роботи 10
  6. Вивчити режими роботи ABS.
  7. Визначення затрат на проектні роботи
  8. Визначити основні групи депозитів як інструментів грошового ринку. Дати характеристику основних споживчих характеристик різних груп депозитів
  9. Виконання роботи

Курсова робота виконується машинописним способом за допомогою комп'ютера гарнітурою Times New Roman на одній стороні аркуша білого паперу формату А 4 (210 х 297 мм). При цьому бажано використовувати наступні параметри комп’ютерного друку: міжрядковий інтервал – 1.5 (до 32 рядків на сторінці), шрифт – Times New Roman з 14 кеглем. При оформленні таблиць дозволяється використовувати інтервал - 1, а шапки таблиць та дані можна виконувати меншим шрифтом за розміром, але не менше ніж 10 кеглем. Текст курсової роботи розміщується на аркуші з дотриманням таких розмірів берегів: з лівого боку - 20 мм , з правого - 10 мм, зверху - 20 мм, знизу - 20 мм. Рамку полів не проставляють. Загальний об'єм курсової роботи складає не менше 35 листів. Титульний аркуш, завдання та рецензія на курсову роботу оформляється відповідно до додатків Г, Д, Е.

При використанні інформації, зібраної в Інтернеті, необхідно її обробити: текст має бути відредагований відповідно до вищезгаданих параметрів, не містити рекламних закликів.

Заохочується використання ілюстративного матеріалу (фотографії, банківські продукти), але він обов'язково має бути підписаний. Сторінки курсової роботи мають бути пронумеровані. Номери сторінок відповідних розділів також мають бути вказані у змісті. Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака «№».

Першою сторінкою курсової роботи є титульна сторінка, яка включається до загальної нумерації сторінок і на якій номер сторінки не ставиться. Нумерація без крапки проставляється у правому верхньому куті подальших сторінок. Після номера розділу крапку не ставлять.

Кожен розділ курсової роботи починається з нової сторінки і повинен містити висновки з даного питання.

При захисті студент повинен розкрити суть роботи, коротко викласти її основні пункти, проаналізувати отримані результати, зробити висновки і відповісти на питання викладача.

Кожен розділ курсової роботи повинен закінчуватися висновком: коротким підсумком виконаної роботи.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком тих, що розміщені в додатках) у межах розділу. У лівому верхньому куті розмішують напис «Таблиця» із зазначенням її номера, який складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка: наприклад, «Таблиця 2.3 – …» (третя таблиця другого розділу), поряд вказується назва таблиці.У разі перенесення таблиці на іншу сторінку над подальшими частинами таблиці пишеться з абзацу «Продовження таблиці – 2.3».

У таблицях слід обов’язково зазначати одиницю виміру. Якщо всі одиниці виміру є однакові для всіх показників таблиці, вони наводяться у заголовку. Одиниці виміру мають наводитися у відповідності до стандартів. Чисельні величини у таблиці повинні мати однакову кількість десяткових знаків. Заголовки колонок таблиць починаються з великої літери.

На всі таблиці мають бути посилання в тексті, які складаються зі слова «таблиця» із зазначенням її номера.

Приклад побудови таблиці (перша таблиця другого розділу):

 

 

Таблиця 2.1

Назва таблиці

(шапка)       Заголовки колонок
            Підзаголовки колонок
Рядки            
             
             
  Заголовки рядків (боковик) Колонки  

Посилання.Якщо у тексті курсової роботи наведено цитати, статистичні дані, запозичений матеріал та ін., необхідно зробити посилання на першоджерела інформації. Посилання на літературні джерела слід зазначати після відповідного абзацу тексту у квадратних дужках. Наприклад, [12] чи [12, с. 58] означає : 12 - порядковий номер джерела, позначеного у списку використаних джерел, 58 - сторінка з цього джерела. Посилання на ілюстрації, формули, таблиці, додатки вказують їх порядковими номерами. Наприклад: рис. 2.2, формула (3.3), табл. 3.1.У повторних посиланнях на ілюстрації і таблиці вказують скорочено слово "дивися", наприклад: «див. табл. 1.1»Графічний матеріал (за винятком графічного матеріалу додатків) слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу. Якщо рисунок один, його позначають „Рисунок – 1”. Номер рисунка складається з номерів розділу та порядкового номера рисунка, відокремлених крапкою (Рисунок – 1.1).

Графічний матеріал кожного додатка позначають окремою нумерацією арабськими цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатка (Рисунок – В. З).

Відомості про включені до списку джерела слід подавати згідно з вимогами державного стандарту з обов’язковим наведенням назв праць. Приклади оформлення пунктів списку наведено у дод. Ж.

Додатки позначають великими літерами української абетки, починаючи з А, за винятком літер Ґ, Є, 3, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Після слова „ДОДАТОК” друкують літеру, що позначає його послідовність.

 


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты