Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаVII. Надання і рецензування курсової роботи
Читайте также:
  1. II. Основні етапи підготовки курсової роботи й графік її виконання
  2. III. Основні вимоги до оформлення курсової роботи
  3. Варіанти завдання до лабораторної роботи 10
  4. Вивчити режими роботи ABS.
  5. Визначення затрат на проектні роботи
  6. Виконання роботи
  7. Виконання роботи.
  8. Вказівки до виконання роботи
  9. Вказівки до виконання роботи

Після оформлення роботи в остаточному виді студент підписує її на останньому аркуші тексту перед списком літератури (вказує дату) і надає науковому керівникові. Після прочитання і повернення роботи науковим керівником студент повинен доробити матеріал з урахуванням відзначених зауважень.

Перевіривши роботу, науковий керівник підписує її на титульному листі. У письмовій рецензії на курсову роботу повинні бути оцінені:

— актуальність теми;

— структура роботи;

— ступінь повноти і відповідності зібраних матеріалів темі курсової роботи;

— якість обробки матеріалів;

— обґрунтованість висновків і пропозицій, а також ступінь досягнення поставленої мети;

— відповідність змісту і оформлення роботи встановленим вимогам;

— теоретичне і практичне значення виконаного дослідження.

Курсова робота захищається відповідно до складеного і затвердженого графіка захисту.

Для повідомлення змісту курсової роботи студентові надається до 10 хвилин.

У доповіді необхідно:

а) сформулювати мету і актуальність роботи;

б) коротко викласти основний зміст роботи, звернувши особливу увагу на найцікавіші результати, отримані в ході дослідження в кожному з розділів;

в) чітко сформулювати підсумки, висновки і пропозиції по роботі в цілому.

Виступ повинен бути лаконічним, конкретним, але вичерпний. Після виступу студентові можуть бути задані стосовні до курсової роботи питання, на які він повинен дати вичерпні відповіді. Можуть виникнути додаткові питання. Студент повинен відповідати і на сформульовані в рецензії зауваження і питання, аргументовано захищаючи результати проведеного дослідження, свої висновки і пропозиції.

Результати захисту оголошуються після засідання з усіх розглянутих за день роботам.

ДОДАТКИ

Додаток А

Графік виконання курсових робіт студентами

з дисципліни «_______________________»

Вид роботи Строк виконання
1. Вибір теми курсової роботи  
2. Підбір літературних джерел з теми курсової роботи  
3. Обґрунтування теми курсової роботи  
4. Формування І розділу відповідно до теми курсової роботи  
5. Формування ІІ розділу відповідно до теми курсової роботи  
6. Формування ІІІ розділу відповідно до теми курсової роботи  
7. Розробка висновків з курсової роботи  
8. Здача курсової роботи на перевірку  
9. Захист курсової роботи  

Додаток В 

Завідувачу цикловою комісією ________________________________

________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

 

студент(а/ки)____________________

( прізвище, ім’я та по батькові)

________________________________

(відділення, курсу, групи, форма навчання)

 

 

ЗАЯВА

 

Прошу дозволити мені виконувати курсову роботу з дисципліни «______________________________» за темою:

 

 

(вказати бажану тему курсової роботи)

 

 

___________ ______________

(дата) (підпис)


Додаток Г

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХАРКІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ

 


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 4; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты