Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТИПОВІ ЗАДАЧІ З ДИСЦИПЛІНИ

Читайте также:
  1. Види занять з навчальної дисципліни
  2. з навчальної дисципліни
  3. Завдання вивчення дисципліни
  4. Завдання вивчення дисципліни.
  5. ЗМІСТ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ
  6. ЗМІСТ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ
  7. ІІ Тести і задачі
  8. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
  9. Найтиповіші порушення облікових правил щодо собівартості продукції, робіт
  10. Найтиповіші порушення, що виявляються під час проведення

“ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ”

 

Екзаменаційний білет для складання іспиту з дисципліни «Державний фінансовий контроль» включає 6 завдань, два з яких представляють собою питання теоретичного характеру, одне - тестове завдання, а два - практичні ситуації.

При виконанні тестових завдань необхідно:

– показати розуміння і вміння щодо застосування різних методичних прийомів і способів контролю на зумовлених у завданнях об'єктах контролю;

– визначити напрями контролю з вказаного у завданні об'єкту контролю;

– визначити джерела інформації та об'єкти контролю для окремих, встановлених у завданні напрямів контролю;

– показати вміння перевірки порядку здійснення розрахунків результатів інвентаризації щодо заліку пересортиці, розрахунку суми до відшкодування збитків при нестачах;

– визначити порушення щодо складу валових витрат і валових доходів для розрахунку податку на прибуток;

– показати вміння перевірки правомірності бухгалтерських записів з операцій щодо оприбуткування, списання і витрачання матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахунків з бюджетом і фінансових результатів.

Тест №1. На підставі яких документів здійснюється оперативний облік виконання контрольно-ревізійної роботи у структурному підрозділі ДКРС?

Відповідь: Оперативний облік здійснюється відповідальною особою за наказом керівника ревізійного органу у спеціальній книзі на підставі … (продовжити фразу).

 

Тест №2. Назвати основні етапи ревізійного процесу.

Відповідь: Ревізійний процес включає наступні етапи:

1. ……

2. ……

3. ……

4. ……

Тест №3. Подати алгоритм розрахунку зверхлімітного залишку грошей в касі.

Відповідь: Зверх ліміту = ...

 

Тест №4. Вказати основні 4 напрями контролю операцій на поточному рахунку в іноземній валюті.

Відповідь: До основних напрямів контролю операцій на поточному рахунку в іноземній валюті відносяться:

1) перевірка відповідності даних про залишки коштів та обороти на поточному рахунку в іноземній валюті у виписках банків з … (продовжити фразу);

2) ……;

3) ……

 

Тест №5. Перевірка рахунків-фактур про надані підприємству у поточному місяці комунальні послуги включає:

А. арифметичну перевірку суми до сплати, включаючи нарахування ПДВ;Б. нормативну перевірку (по яких показниках, по яких документах);

В. зустрічну перевірку;

Г. інше (вказати, що саме).

 

При виконанні практичних ситуацій необхідно:

– розглянути зміст ситуації і визначити напрями контролю;

– пояснити методику виявлення порушень;

– скласти запис до акту ревізії про суть виявлених порушень і внести пропозиції з реалізації матеріалів контролю.

 

Задача №1. При інвентаризації складу № 3, яка проведена 8.04 поточного року (п.р.) встановлена нестача цементу М-500 в кількості 10 ц по ціні за 1 ц 80 грн. на суму 800 грн. і надлишок цементу М-200 в кількості 20 ц по ціні за 1 ц 40 грн. на суму 800 грн. В бухгалтерському обліку відображено:

Д-т 201 «Матеріали» - 800 грн.

К-т 201 «Матеріали» - 800 грн.

 

Задача № 1. При інвентаризації складу № 3, яка проведена 8.04. поточного року встановлена нестача цементу М-500 в кількості 10 ц по ціні за 1 ц. 80 грн. на суму 800 грн. і надлишок цементу М-200 в кількості 20 ц по ціні за 1 ц. 40 грн. на суму 800 грн. В бухгалтерському обліку відображено:

Д-т 201 Матеріали - 800 грн.

К-т 201 Матеріали - 800 грн.В б\о невірно відображено покриття нестачі надлишками, яке допускається лише у випадку, коли матеріальні цінності мають однакову назву, вид, ціну, к-ть і виявлені однією матеріально відповідальною особою за один період. Тому потрібно зробити такі проведення:

Дт 201-Кт71 – 800грн – надлишок

Дт 375-Кт201 – 800 грн - нестача

 

Задача №2. Розрахунок фактичної собівартості матеріалів (грн.):

Показники   Вартість матеріалів   Всього фактична собівартість матеріалів  
По цінах придбання   Транспортні витрати  
1. Залишок матеріалів на 01.02 м.р.        
2. Надходження матеріалів за лютий м.р.        
3. Витрати матеріалів на виробництво за лютий м.р.        
4. Залишок матеріалів на 01.03 м.р.        

Бухгалтерські записи:

Д-т 23 «Виробництво» -3000 грн.

К-т 201 «Сировина і матеріали» – 3000 грн.

Бухгалтерські записи:

Д-т 230 Виробництво - 3000

К-т 201 Сировина і матеріали-3000

Залишок матеріалів(за цінами)+надлишок матеріалів(за цінами)=1400+8600=10000 грн

З.М.+Н.М.(за витратами ТЗВ)=700+3300=4000 грн.

ТЗВ розрах. у% 10000----4000=40%

Отже 6000*40%=2400 грн.---ТЗВ на в-во за лютий.

Залишок матеріалів н 1.03=4000*40%=1600 грн.

Звідси випливає, що фактична с/в за лютий 6000+2400=8400 і залишку на 1.03=4000+1600=5600

Було завищено ТЗВ на 600 грн. за лютий внаслідок чого завищено фактичну с/в матеріалів І в цьому випадку ми зменшили розмір оподаткованого прибутку. Необхідно дорахувати податок на прибуток і зробити відповідні проведення. Оприбуткувати на склад зайво списані на виробництво матеріали.Дт201-Кт230 – 600 грн.

 

Задача №3. Розрахунок нарахування амортизації основних засобів:

Показники   Основні засоби (тис. грн.)  
Група 2   Група 3  
1. Первісна вартість на 01.01 п.р.      
2. Нарахований знос на 01.01. п.р.      
3. Норма амортизації   25%   15%  
4. Нараховано амортизацію основних засобів за 1 кв. п.р. (для цілей податкового обліку)      

Помилково взяті норми аморт. за рік замість квартальних.Необхідно розрахувати аморт. ОЗ за 1 кв:

Група 2 (340-140)(25%/4)=12,5 грн

Група 3 (220-120)(15%/4)=3,75 грн.

Було завищено аморт. по групі2 на 72,50 грн, по групі 3 на 29,25 грн., в сумі 101,75 Внаслідок цього було занижено оподаткований прибуток. Необхідно дорахувати податок на прибуток і зробити відповідні проведення.

Задача № 4. Вказати методику контролю, скласти запис до акту про суть виявлених порушень., внести пропозиції по реалізації результатів наслідків контролю.

При інвентаризації матеріальних цінностей 7.10. м.р. у відділі маркетингу замість калькулятора МТК-70 по обліковій ціні 310 грн., який одержано 20.03. м.р. пред'явлено калькулятор МК-10 вартістю 250 грн., випуску 10 січня м.р. нестача телефонних апаратів 2 шт. по обліковій ціні 150 грн. на суму 300 грн.

В бухгалтерському обліку відображено:

а) Д-т 112 - Малоцінні необоротні

активи - 250 грн Д-т 375 - Розрахунки по відшкоду­ванню завданих збитків -60 грн. К-т 112 - Малоцінні необоротні активи-310 грн.

2) Д-92 Адміністративні витрати - 300 грн.

К-т 112 - Малоцінні необоротні активи - 300 грн.

В б\о невірно відображено покриття нестачі надлишками, яке допускається лише у випадку, коли матеріальні цінності мають однакову назву, вид, ціну, к-ть і виявлені однією матеріально відповідальною особою за один період. Тому потрібно зробити такі проведення:

Дт 375-Кт112 – 300грн – телефони

Дт 112-Кт71 – 250 грн - калькулятори

Дт 375-Кт112 – 310 грн - калькулятори

Задача № 4. Нараховані і перераховані на поточні рахунки підприємств-акціонерів дивіденди за звітний рік:

Назва підприємств-акціонерів   Розмір внесків у статут, в грн.     Нараховано дивіденди, в грн..  
1. Концерн «Азот»      
2. Фірма «Маяк»      
3. Відділення фонду державного майна      
4. НПО «Мир»
Всього

Бухгалтерські записи:

1) Д-т 791 Результат основної діяльності - 52800

К-т б 671 Розрахунки за нарахованими дивідендами - 52800

2) Д-т 671 Розрахунки за нарахованими дивідендами - 52800

К-т 311 Поточні рахунки в національній валюті – 52800

Ріш.

1)Дт44-Кт67 – 52800

2)вірно

 

 

Задача № 5. До складу адміністративних витрат за IV квартал п.р. віднесено:

1) плата за комунальні послуги (водопостачання, опалення) 1200 грн.;

2) капітальний ремонт устаткування цеху

(первісна вартість14000 грн.,

залишкова вартість на 1.01 п.р.- 7000 грн.) 2800 грн.;

 

3) поточний ремонт орендованого

приміщення складу матеріалів 400 грн.;

4) відрахування в амортизаційний фонд

зданого в оренду автотранспорту 700 грн.


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 35; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Длительность: 31:32 | Всього 5100 грн.
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты