Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


БАЛАНС ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЦЕМЕНТУ
 

ПРОПОЗИЦІЯ ПОПИТ
Назви статей тис. т Назви статей тис. т
Виробництво Власне споживання
Імпорт, разом Експорт, разом
  у тому числі:     у тому числі:  
2.1 3 країн СНД та Балтії 2.1 У країни СНД та Балтії
2.2 3 інших країн 2.2 В інші країни
Інші надходження Інші потреби
Усього: Усього:

 

Державними замовниками є міністерства, інші центральні органи державної виконав­чої влади України, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації та установи, уповноважені Кабінетом Мі­ністрів укладати державні контракти з виконавцями державного замовлення.

Основними функціями державних замовників є: конкурсний відбір виконавців державного замовлення; укладання державних контрактів з виконавцями державного замовлення; гарантія опла­ти виконавцям державного замовлення продукції, яка поставляє­ться для задоволення державних потреб на умовах, що визначаю­ться державним контрактом.

Державні замовники мають право на договірній основі деле­гувати частину своїх функцій відповідним підприємствам, уста­новам та організаціям на умовах, що визначаються урядом.

Виконавцями державного замовлення є суб'єкти господарсь­кої діяльності всіх форм власності, які виготовляють і поставля­ють продукцію для державних потреб відповідно до умов укла­деного державного контракту.

Для виконавців державного замовлення, заснованих повністю або частково на державній власності (державних підприємств, установ та організацій; акціонерних товариств, у статутному фонді яких контрольний пакет акцій належить державі; орендних під­приємств, заснованих на державній власності), а також для суб'єктів господарської діяльності України всіх форм власності — монополістів на відповідному ринку товарів, державні замовлення на поставку продукції є обов'язковими, якщо виконання держав­ного замовлення не завдає збитків зазначеним виконавцям.

Стосунки між замовником і виконавцем рег­ламентуються контрактом. Державний контракт — це укладений державним замовником від імені держави з виконавцем державного замовлення договір, в якому визначаються економічні та правові зобов'язання сторін і регулюються взаємовід­носини між замовником і виконавцем.

Поставки продукції для задоволення державних потреб фінан­суються за рахунок коштів Державного бюджету та інших дже­рел фінансування, що залучаються для цього. Обсяги коштів для закупівлі зазначеної продукції передбачаються в законі про Дер­жавний бюджет України на поточний рік та визначаються урядом відповідними рішеннями про використання позабюджетних дже­рел фінансування.

У 1999 р. в Україні фінансування державного замовлення здійс­нювалося за такими напрямками: підготовка фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів; завдання у сфері культури; ви­пуск друкованої продукції; поставка дорогоцінних металів; одер­жання приросту запасів корисних копалин; поставки продукції ви­робничо-технічного призначення; проведення інвентаризації, землеустрою та охорони земель; закупівля сільськогосподарської продук­ції; фундаментальні наукові дослідження; інші роботи та послуги.

Останніми роками намітилась чітка тенденція зменшення фі­нансування державного замовлення. Сьогодні його питома вага у витратній частині Державного бюджету України становить бли­зько 1,5 процента.

Гарантом за зобов'язаннями державних замовників є Кабінет Міністрів. Він визначає і затверджує: державних замовників; мі­ністерства та інші центральні органи виконавчої влади, які коор­динують роботу державних замовників щодо розміщення поста­вок, формують державне замовлення і доводять до замовників збалансовані з фінансовими ресурсами обсяги поставок продукції для укладання контрактів із виконавцями.

Продукція, що поставляється виконавцями державних замов­лень, має відповідати обов'язковим вимогам державних стандар­тів та іншим умовам, передбаченим контрактами.

З метою ефективного використання держа­вних фінансових ресурсів, створення конку­рентного середовища на ринку і запобігання необгрунтованому завищенню цін державний замовник зобов'язаний здійснювати конкурсний відбір вико­навців через проведення торгів. Проведення торгів є обов'яз­ковим, коли вартість закупівель становить 10 тис. грн. і більше.

Конкурс — це форма розміщення замовлення на поставку про­дукції (виконання робіт, надання послуг), яка передбачає вибір претендента шляхом оцінки його пропозицій. Претендент — це потенційний виконавець державного замовлення, суб'єкт госпо­дарської діяльності будь-якої форми власності, який підтвердив намір узяти участь у конкурсі і подав (або збирається подати) тендерні пропозиції.

Конкурсний відбір виконавців здійснюється за такими етапа­ми: формування конкурсного комітету; оголошення про прове­дення конкурсу; попередня кваліфікація претендентів; подання тендерних пропозицій; оцінка й порівнювання тендерних пропо­зицій; визначення переможця конкурсу; укладання контракту.

Формування конкурсного комітету в кількості не менше п'яти осіб здійснює державний орган-замовник. До комітету мають входити представники замовника, а в разі потреби також пред­ставники міністерств та інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Головою комітету є керівник організації-замовника або вповноважена ним особа.

Оголошення про проведення конкурсу публікується не пізніше як за 30 днів до початку конкурсу в газетах «Урядовий кур'єр» або «Голос України» та в іноземній пресі. Інформація повинна містити: назву та адресу замовника; стислий опис продукції та вимог замовника; дату подання інформації для попередньої кваліфікації претендентів; місце й дату отримання тендерної доку­ментації та проведення конкурсу; роз'яснення щодо порядку проведення конкурсу та ін.

Попередня кваліфікація претендентів здійснюється з метою визначення списку претендентів. Для цього конкурсний комітет аналізує інформацію (заяви, анкети і т. п.), одержану від претен­дентів, визначає на її основі технічні, організаційні, фінансові можливості кожного з них та приймає відповідне рішення. Кож­ному із затверджених претендентів надсилається запрошення до участі в конкурсі, а також тендерна документація. Тендерна до­кументація — це комплект документів, який містить інформацію про предмет замовлення, умови та вимоги до складання тендер­ної пропозиції і т. п.

Подання тендерних пропозицій здійснюється учасниками кон­курсу на адресу конкурсного комітету. Тендерна пропозиція – це пропозиція щодо певного об'єкта закупівлі, яка готується і надає­ться на конкурс претендентом відповідно до вимог тендерної документації. Тендерна пропозиція має вміщувати дані щодо вартості виконання контракту, тобто суми коштів, за яку пре­тендент згоден виконати умови конкурсного замовлення.

Оцінка і порівнювання тендерних пропозицій здійснюється конкурсним комітетом за такими критеріями:

• найнижча ціна за умови забезпечення необхідної економіч­ності та ефективності продукції;

•найвигідніша з економічного погляду тендерна пропозиція з урахуванням різних критеріїв її оцінки: ціни; дати поставки; ефек­тивності витрат; якості; естетичних та функціональних характе­ристик; екологічної чистоти; післяпродажного обслуговування й технічної допомоги; умов розрахунків; обсягів застосування місцевих ресурсів; можливостей економічного розвитку, що відкри­ваються у зв'язку з реалізацією тендерних заявок, включаючи підвищення інвестиційної активності, розвиток підприємництва, стимулювання зайнятості населення тощо.

Замовник торгів повинен зазначити в тендерних докумен­тах усі критерії, які він має намір застосувати для визначення переможця.

Визначення переможця конкурсу здійснює конкурсний комітет з урахуванням висновку спеціально створеної експертної ради. Протокол рішення комітету затверджується замовником. Резуль­тати конкурсу публікуються в пресі.

Укладання державного контракту. Підставою для укладання контрактів з переможцем конкурсу є затверджений замовником протокол рішення конкурсного комітету.

Переказування коштів Державного бюджету на оплату до­говорів, укладених з постачальниками - переможцями торгів, здійснюється через головне управління та територіальні орга­ни Державного Казначейства або через уповноважені банки на підставі звіту, затвердженого Міністерством зовнішніх еконо­мічних зв'язків і торгівлі, про результати проведення торгів (коли вартість закупівель дорівнює або перевищує суму, екві­валентну 100 тис. доларів США) чи протоколу (коли вартість закупівель становить від 10 тис. грн. до суми, еквівалентної 100 тис. доларів США).

Слід зазначити, що в Україні переважна частина державних за­купівель товарів здійснюється поза межами державного замовлення. Насамперед, це стосується закупівлі товарів іноземного виробницт­ва. Фінансування таких закупівель здійснюється згідно з кошторисом видатків на утримання державних органів. Так сталося через те, що дія норм закону «Про поставки продукції для державних по­треб» поширюється лише на вітчизняних постачальників. Тому іс­нує нагальна потреба в законодавчому забезпеченні функціонуван­ня єдиної системи державних закупівель, яка сьогодні регламен­тується нормативно-правовими актами уряду. Цей крок дасть мож­ливість реалізувати наміри України щодо інтеграції до системи Все­світньої організації торгівлі (WTO).

Однак вступ до WTO не може бути самоціллю. Він повинен відповідати національним інтересам. Питання, яку стратегію об­рати: протекціонізм чи конкурентоспроможність - має вирішу­ватися в контексті пріоритетів зовнішньоекономічної політики.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 38; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты