Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Система організації науково-дослідної роботи студентів.
Головними напрямами організації НДРС можуть бути такі:• підвищення якості навчального процесу за рахунок спіль-ної участі студентів і викладачів у виконанні різних науково-дослідних робіт; • участь студентів у проведенні прикладних, пошукових і фунда-ментальних наукових дослідженнях; • підтримка і розвиток наукових шкіл вузів в руслі наступності поколінь; • розвиток у студентів здатностей до самостійних обґрунтованих наукових суджень і висновків;• наданням студентам можливостей у процесі навчання спробу-вати свої сили у різних напрямах сучасної науки.

Завданнями науково-дослідної роботи є:• навчання студентів методиці й засобами самостійного вирішен-ня наукових завдань, навичкам роботи в наукових колективах; • ознайомлення з методами організації творчої роботи; • сприяння успішному розв’язанню актуальних проблем науки та соціального розвитку суспільства.

НДРС, виступаючи продовженням і поглибленням навчально-дослідної роботи, надає студенту можливість виявити творчу ініціативу, перевірити у ході виконання практичних і лабораторних робіт (на практиці) вивчений матеріал, вчить збирати, систематизувати, аналізувати й узагальнювати його, самостійно вести науково-дослідну роботу.

Форми організації й проведення НДРС в університеті різні й передбачають: • роботу студентів у наукових гуртках, що організовуються загальнонауковими і спеціальними кафедрами; • участь студентів групами або в індивідуальному порядку в науково-дослідних темах професорсько-викладацького складу факультету; • роботу у студентських наукових бюро, творчих студіях, майстернях; • лекторську роботу з розповсюдження знань у галузі науки та культури;

Види науково-дослідної роботи студентів • роботу на громадських засадах як викладачів різних професійних шкіл, що створюються при факультеті; • участь студентів у наукових організаційно-масових і змагальних заходах різного рівня (кафедральні, факультетські, регіональні, всеукраїнські, міжнародні), що стимулюють розвиток як системи НДРС, так і творчість кожного студента. До них відносяться: наукові семінари, конференції, симпозіуми, конкурси наукових і навчально-дослідницьких робіт студентів, олімпіади з дисциплін та спеціальностей.

Найбільш поширеною формою НДРС можуть бути студентські наукові гуртки й проблемні (наукові) семінари. Кожен з них являє собою невеликий (10-12 осіб) творчий колектив студентської молоді, який працює над однією проблемою чи темою з певними фрагментами. Кожним науковим гуртком керує професор або викладач профільної кафедри, а його помічником є староста гуртка, який обирається студентами. Наукові гуртки й проблемні семінари прац.за планами, що скл. щорічно.

Зміст роботи наукових гуртків може включати такі різновиди: • складання рефератів та анотацій на вітчизняну та зарубіжну наукову літературу; написання рецензій на статті та книги; підготовка оглядів літератури з певної проблеми або теми; • підготовка наукових доповідей і повідомлень на основі збирання, вивчення й узагальнення документальних і літературних джерел, виявлення та аналіз архівних документів з теми дослідження; • підготовка наочних посібників, збирання матеріалу для оформлення стендів у навчальних кабінетах і на кафедрах; • підготовка до публікації наукових статей у студентських кафедральних і факультетських збірниках наукових праць.

Якщо на перших курсах навчання в університеті науково-дослідна робота студентів реалізовується переважно у вигляді рефератів і доповідей, то на старших курсах й, особливо випускних, студентські наукові гуртки й проблемні групи зосереджують свою увагу на дослідженні сучасних актуальних наукових проблем.

Плідною є також така форма НДРС, як залучення студентів до виконання науково-дослідних робіт, що проводяться за планами кафедр і факультету в цілому. Це дозволяє студентам набувати, крім професійних знань, ще й навичок ділового, професійного спілкування в конкретному науковому колективі. Ще однією формою НДРС є участь у конкурсах наукових студентських робіт, які організує Міністерство освіти й науки України, різні громадські організації, а також факультети.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 86; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты