Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМета та завдання навчальної дисципліни

Читайте также:
  1. II. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
  2. Варіанти завдання до лабораторної роботи 10
  3. Види занять з навчальної дисципліни
  4. Види та завдання педагогічного експерименту
  5. Вказівки до виконання завдання
  6. Вказівки до виконання завдання
  7. Діловодство як галузь знань і діяльності: поняття, завдання, складові частини, види
  8. ДЛЯ ЗАВДАННЯ НАПРЯМКУ ПОХИЛОМУ ХІДНИКУ
  9. Додаткові завдання за темою 2. „Облік капіталу банку ”.
  10. Додаткові завдання за темою 9 «Облік операцій банку в іноземній валюті».

Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА

 

 

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

на засіданні Вченої ради

НПУ імені М.П.Драгоманова

“____” ______________ 20___ р.

Протокол № __________________

Голова Вченої ради, ректор

акад.Андрущенко В.П.

_____________________________

 

ЕКОНОМІКА ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА

Програма

Варіативної навчальної дисципліни

підготовки бакалавр

напряму 0501 «Економіка та підприємництво»

спеціальності 6.050101 «Економічна теорія»

(Шифр за ОПП 6.050101)

 

 

Київ 2013 рік


Підопригора Л.А. Економіка державного сектора / Навчальна програма. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова. – 2013. – 24 с.

 

Розроблено та внесено: Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова

 

 

Розробники програми: к.е.н., доцент Підопригора Лариса Антонівна

 

Обговорено та рекомендовано до видання Президією Науково-методичної комісії з напряму підготовки 0501 «Економіка та підприємництво» “_______” __________________ 20___ року, протокол №__

 

Навчальна програма містить вступ, тематичний план, інформаційний обсяг навчальної дисципліни, рекомендовану літературу, форму підсумкового контролю успішності навчання, засоби діагностики успішності навчання з курсу «Економіка державного сектора».

 

Рецензенти: Петришина Н.В., кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії НПУ імені М.П. Драгоманова

Соломка О.М., кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії Національного університету харчових технологій


І. Вступ

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Економіка державного сектора” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки напряму 0501 “Економіка та підприємництво” спеціальності 7.050101 “Економічна теорія”.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності формування й управління економікою державного сектора.

Міждисциплінарні зв’язки: курс поглиблює знання, одержані у попередніх курсах «Політичної економії», «Історії економічних учень», «Економічної історії», «Мікроекономіки», «Макроекономіки», «Фінанси». Курс формує теоретичне підґрунтя для засвоєння таких дисциплін, як «Економічна політика», «Національна економіка», «Національні моделі економічних системи» та інших.Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Загальні основи економіки державного сектора.

2. Державні витрати та оподаткування.

3. Державне підприємництво та державне управління.

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Економіка державного сектора” є надання знань про принципи управління економікою державного сектора, визначення його функціональної та соціальної ролі в стабільному розвитку національної економіки.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Економіка державного сектора” є вивчення соціально-економічної ролі та спрямованості державного сектора; з’ясування принципів функціонування державного сектора економіки; вивчення теорій формування дохідної частини бюджету і державних витрат; аналіз механізму державного управління економікою; набуття уміння приймати рішення на різних ієрархічних рівнях керуваннях економікою.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати:термінологію та основні методи економічного аналізу економіки державного сектора; теоретичні концепції держави та моделі державного сектора, можливості застосування для сучасної економіки України; економічну інтерпретацію взаємозв’язку політики та економіки; теорію державних витрат; теорію формування доходів держави та теорію оптимального оподаткування; зміст державного підприємництва та його роль в економіці державного сектора; економічні основи державного управління.

 

вміти: застосовувати методи економічних досліджень для вивчення економіки державного сектора; аналізувати теорії державного сектора та виявляти можливості їх використання в господарській практиці; аналізувати проблеми та результати функціонування державного сектора економіки; визначати актуальні проблеми державного сектора економіки та робити рекомендації щодо їх вирішення; аналізувати вітчизняну модель державного сектора економіки, її актуальні проблеми, визначати перспективи її розвитку та пропозиції щодо підвищення її соціально-економічної ефективності; відповідати на теоретичні проблемні питання, давати відповіді на тести, формулювати власну думку щодо сутності економічних явищ і процесів, брати участь в обговоренні дискусійних питань, виконувати інші практичні завдання, що забезпечують формування компетенцій: забезпечує підготовку студентів, здатних професійно і творчо аналізувати роль державного сектора у сучасній ринковій економіці, робити правильні висновки та продукувати пропозиції щодо вирішення актуальних проблем соціально-економічної політики держави; засвоєння фундаментальних питань курсу «Економіка державного сектора», спираючись на досягнення економічної науки та господарської практики, забезпечить підготовку високопрофесійних фахівців економічного напрямку.

 

ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

№ п/п Теми курсу Аудиторних занять В т.ч.: Самостійна робора Всього  
лекції семінари Індив. робота  
 
Модуль 1. Загальні основи економіки державного сектора
1. Держава як інституціональна основа національної економіки -  
2. Теорії держави і економіки державного сектора -  
3. Взаємозв’язок політики та економіки - -  
Вид контролю модульна контрольна робота  
Модуль 2. Державні витрати та оподаткування  
4. Теорія державних витрат -  
5. Роль державного сектора в соціалізації економіки -  
6. Теорія формування дохідної частини державного бюджету  
7. Теорія оптимального оподаткування і розміру податкового тягаря в короткостроковому та довгостроковому періодах  
Вид контролю модульна контрольна робота  
Модуль 3. Державне підприємництво та державне управління
8. Державне підприємництво і його роль в економіці державного сектора -
9. Державне управління
10. Державне управління фінансовими ресурсами і грошовими потоками  
11. Теоретичне обґрунтування оптимальних розмірів державного сектора в трансформаційних економіках -  
12. Особливості становлення і суперечності державного управління в економіці України - -  
Вид контролю модульна контрольна робота  
ВСЬОГО:  

 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 години/2 кредити ECTS.

 


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 12; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ЗНАКИ БЕЗПЕКИ | Тема 10. Державне управління фінансовими ресурсами і грошовими потоками
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2019 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты