Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаKonstrukce odparek
Odparky, základní typy odparek. Hmotnostní a entalpická bilance jednočlenné odparky, účinný teplotní rozdíl a teplotní ztráty. Rozložení teplot v odparce. Snižování spotřeby topné páry.

 

- Odpařování– proces, při kterém se těkavá kapalina, ve které jsou rozpuštěny netěkavé složky, odpařuje a tím se koncentrace netěkavých složek ve směsi zvyšuje

- Účelem– zahuštění směsi, získání těkavé kapaliny

- Základním procesem je sdílení tepla

- Odpařování se běžně provádí varem kapaliny za atmosférického tlaku, často také při sníženém tlaku, aby se zabránilo tepelnému rozkladu netěkavých složek, někdy i při zvýšeném tlaku

Odpařovací zařízení

- Odparka

o S cirkulací směsi (volnou, nucenou, vnitřní, vnější)

o Bez cirkulace – filmové odparky

o Jednočlenné

o Vícečlenné

- Nejčastěji je to průtočné zařízení, mohou však být i vsádková

- Části – vlastní těleso s přívodem kapalné směsi, odvod vzniklých par (Brýdové páry), k topení se obvykle používá vodní pára

- Někdy se brýdové páry vedou do kondenzátoru

Konstrukce odparek

- Robertovy odparky – probíhá v ní samovolná cirkulace odpařované směsi vyvolaná rozdílem hustot směsi v úzkých ohřívaných trubkách, kde dochází k odpařování, a kapaliny v širší cirkulační trubce- Kestnerova odparka – příklad zařízení s filmem kapaliny, kde se dosahuje intenzivního odpařování a krátké doby zdržení, protože nedochází k cirkulaci, směs se přivádí do dolní části topné soustavy tvořené svazkem tenkých a dlouhých svislých trubek, vznikající pára o velkém objemovém průtoku proudí vzhůru vlivem podtlaku v horní části a vyvolává souproudý pohyb roztoku po vnitřních stěnách trubek v důsledku třecích sil, oddělení páry od kapaliny probíhá v cyklonovém separátoru

Ve vícečlenné odparce je možné docílit snížení spotřeby topné páry, tím, že se brýdová pára vzniklá v jednom členu použije jako topná pára v dalším členu, může být využito jak souproudého tak protiproudého uspořádání- V souproudém uspořádání proudí kapalná směs ve směru poklesu tlaku, proto nemusí být mezi členy použita čerpadla

- Uprotiproudu je však větší úspora topné páry


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 12; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты