Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДержавного екзамену
Читайте также:
  1. Актуальні проблеми науки державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі
  2. Бюджет та податки як інструменти державного регулювання економіки. Крива Лаффера.
  3. Вертикаль власти, опыт державного прошлого и задачи национального строительства в РФ.
  4. Державного формуляра лікарських засобів
  5. Діяльність Державного казначейства на грошовому ринку
  6. До яких методів державного регулювання міжнародної Інноваційної
  7. Економічні методи державного регулювання ринкової економіки.
  8. Змістовий модуль 1. Загальні основи економіки державного сектора
  9. І системи державного соціалізму в СРСР

 

Знання та вміння студентів перевіряються на базі комплексу питань, які охоплюють усі профілюючі дисципліни.

Оцінка знань та вмінь на державному іспиті виставляється відповідно прийнятої шкали ECTS. По даній шкалі оцінюється кожне завдання і визначається середній бал за письмову роботу як середня арифметична.

Максимально можлива оцінка, яку може набрати студент за всі завдання дорівнює 100 балів. Білет складається з наступних завдань: два теоретичні питання по 20 балів, категорії – 10 балів, тестові завдання – 30 балів, задача – 20 балів.

Оцінювання знань студентів під час контролю відбувається на підставі наступних критеріїв:

 

1. Критерії оцінки знання теоретичних питань:

30-40 балів – студент дає обґрунтовану і повну відповідь, виявляє повне розуміння матеріалу, обґрунтовує власні думки, застосовує знання на практиці, показує вміння працювати з нормативною базою, наводить необхідні приклади; здатний здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки та узагальнення; викладає матеріал послідовно і правильно з позицій норм літературної мови.

20-30 балів - студент дає відповідь, що задовольняє вимоги, які наведені вище, але припускається помилок та поодиноких недоліків у послідовності викладу матеріалу, здатний на основі теоретичних концепцій зробити практичні висновки;

10-20 балів - студент виявляє знання і розуміння основних положень; викладає матеріал не повною мірою і припускається помилок у формулюванні правил, визначень; не вміє глибоко і переконливо обґрунтовувати власні думки і виявляє складність щодо добору прикладів; викладає матеріал непослідовно і припускається помилок у мовному висловленні.

0-10 балів - студент виявляє незнання більшої частини вивченого матеріалу відповідного розділу, у формулюванні правил і визначень припускається помилок, що спотворюють їх зміст, непослідовно і невпевнено викладає матеріал.

 

2. Критерії оцінювання категорій:

Категорії оцінюються в такий спосіб – кожна повністю розкрита категорія оцінюється в 2 бали (всього 5 категорій).

 

3. Критерії оцінювання тестових завдань:

Тестове завдання оцінюються в такий спосіб – кожна правильна відповідь на одне тестове завдання - 1 бал (всього 30 тестів). 

4. Критерії оцінки розв’язання задач:

20 балів – студент глибоко і повно дає відповідь, правильно визначає методи необхідні для розв’язку задачі, вміє правильно виконувати розрахунки і грамотно формулює розгорнуті висновки по результатам розрахунків, творчо підходить до розв’язку практичних завдань.

10 балів – студент має теоретичні знання по загальним положенням матеріалу і недостатньо орієнтується при його практичному використанні, допускає помилки при вирішенні практичних завдань, або студент правильно розв’язав задачу без теоретичного обґрунтування виконаних розрахунків та виявляє недостатній рівень знань щодо формулювання розгорнутих висновків.

 

Далі застосовується порядок перерахунку рейтингових показників нормованої 100-бальної університетської шкали оцінювання в традиційну 4-бальну шкалу та європейську шкалу ЕСТS за наступною шкалою взаємозв’язки між рейтинговими показниками і шкалами оцінок:

 

 

Інтервальна шкала оцінок встановлює взаємозв’язки між рейтинговими показниками і шкалами оцінок.

 

За шкалою За ECTS За шкалою університету За національною шкалою
Екзамен Залік
A 90 – 100 (відмінно) 5 (відмінно) Зараховано
B 85 – 89 (дуже добре) 4 (добре)
C 75 – 84 (добре)
D 70 – 74 (задовільно) 3 (задовільно)
E 60 – 69 (достатньо)
FX 35 – 59 (незадовільно – з можливістю повторного складання) 2 (незадовільно) Не зараховано
F 1 – 34 (незадовільно – з обов’язковим повторним курсом)

  

 

 


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 16; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.027 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты