Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаНаведіть основні бухгалтерські проведення по рахунку 311.
Читайте также:
  1. II. Основні етапи підготовки курсової роботи й графік її виконання
  2. III. Основні вимоги до оформлення курсової роботи
  3. V. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ПОВОДЖЕННІ З ВОГНЕПАЛЬНОЮ ЗБРОЄЮ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНИХ І СПОРТИВНИХ СТРІЛЬБ
  4. V. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ
  5. Банківська система: суть та структура. Основні банківські операції.
  6. Безробіття. Суть, основні типи і форми
  7. Визначити основні групи депозитів як інструментів грошового ринку. Дати характеристику основних споживчих характеристик різних груп депозитів
  8. Виникнення й основні етапи розвитку економічної теорії
  9. Відомість підрахунку обсягів робіт
  10. Грошова система: сутність, структура та основні її елементи
№ п/п Господарські операції Дебет Кредит
            Передано готівку із каси в банк Оплачено покупцями раніше одаржані товари, роботи, послуги Одержано довгострокову позику банку на поточний рахунок Отримано грошові кошти у вигляді доплати Повернуто з бюджету на рахунок підприємства грошові кошти Зарахована на рахунок в банку виручка від реалізації продукції за касовим методом Зараховано на поточний рахунок сума дивідендів Передано гроші з банку в касу Проведено витрати на монтаж основних засобів Повернуто передоплату покупцям Проведено передоплату постачальникам Проведено передоплату за газети і журнали Повернуто банку довгострокову позику Проведено розрахунки з постачальниками Погашено заборгованість перед бюджетом Сплачено збори до фондів соціального страхування Перераховано суми заробітної плати на особисті рахунки працівників Перераховано дивіденди учасників Розрахувались з іншими кредиторами за раніше надані послуги Погашено заборгованість за раніше виданими векселями                        

 

8. В якому порядку і в яких розмірах видаються грошові кошти в підзвіт ?

Підзвітним особам готівка видається на підставі розпорядження керівника. Список осіб, які мають право одержувати гроші в підзвіт на господарські потреби, затверджується наказом керівника.

Працівники , які одержали готівку в підзвіт, зобов’язані подати до бухгалтерії підприємства авансовий звіт про витрачені суми, до якого повинні бути додані всі виправдовуючи документи : акт закупівлі, акти на списання представницьких витрат в межах передбачених норм аз доданням відповідних документів на оплату рахунків ресторанів, кафе, готелів тощо, чеки , квитанції, рахунки магазинів, готелів, залізничні, та інші проїзні квитки.

Згідно з Інструкцією “Про службові відрядження” сума добових складає 30 грн.

9. Якими бухгалтерськими проведеннями оформляються суми витрачені підзвітними особами ?№ п/п Зміст господарських операцій Дебет Кредит
1.   2.     3.   4. 5.   6.   7.   Відображено суму авансу, виданого працівнику на відрядження або на господарські потреби. Списано на рахунки витрат, витрати, оплачені з підзвітних сум і затверджені керівником, в межах норм. Використано підзвітні суми для придбання основних засобів інших необоротних матеріальних активів Відображено податкові розрахунки з ПДВ. Списана безнадійна дебіторська заборгованість підзвітної особи. Відображено перевитрачання підзвітною особою сум понад встановлені норми. Повернуті в касу залишки невикористаних сум списуються з підзвітних осіб.     23,91, 92,93   10,11                    

 

10. Що таке дебіторська і кредиторська заборгованість ?

Дебіторська заборгованість – сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату.

Поточна дебіторська заборгованість – сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена протягом 12 місяців.Кредиторська заборгованість – це сума заборгованості, яка виникає перед постачальниками і кредиторами.

11. Що є прибутком і доходом ? Різниця між ними?

Дохід є надходженням економічних вигод, які виникають в результаті діяльності підприємства у вигляді виручки від реалізації продукції, відсотків, дивідендів тощо. В обліку дохід відображається у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, яке призводить до зростання власного капіталу.

А прибуток – це сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати.

12. Що відноситься до оборотних активів ?

Згідно до П(С)БО 2 “Баланс” оборотні активи – це грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом 12 місяців аз дати балансу ( готова продукція, товари, сировина і матеріали, дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, грошові кошти).

13. Що таке прямі і непрямі витрати ?

Витрати на виробництво конкретного виду продукції, які безпосередньо включаються до її собівартості на підставі первинних документів, називаються прямими ( відносяться сировина і матеріали, витрати на оплату праці працівникам зайнятим виробництвом)

Непрямі витрати – це витрати на виробництво, які не можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об’єкта витрат економічно доцільним шляхом і тому потребують розподілу.

14. Які існують форми оплати праці ?

На підприємстві застосовують дві форми оплати праці : погодинну і відрядну.

Погодинна форма оплати праці - це оплата праці, яка залежить від кількості відпрацьованих годин і тарифної ставки (окладу) за одну годину.

Відрядна форма оплати праці – це система , при застосуванні якої заробіток нараховується тільки за виконану роботу (виготовлену продукцію).

15. В які строки проводиться інвентаризація в підприємствах громадського харчування?

Інвентаризація на підприємствах громадського харчування повинна

проводиться :

- у коморах – не рідше одного разу в квартал ;

- на кухнях та у виробничих цехах – не рідше одного разу на місяць ;

- в буфетах та торгових залах – не рідше двох разів у квартал.

16. Що таке амортизація ?

Амортизація –це систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації).

17. Як визначити фінансовий результат в автотранспортному підприємстві ?

Автотранспортні підприємства отримують прибуток в основному від експлуатаційної діяльності. Прибуток визначається як різниця між доходами, отриманими за перевезення та за інші види виконаних робіт, і фактичними витратами.

Загальна сума прибутку АТП , отримана за надані населенню, а також установам та організаціям транспортно – екпедиційні послуги, розраховується як різниця між загальною сумою доходів, отриманих за надані населенню , підприємствам, установам та організаціям транспортно – експедиційні послуги, та загальною сумою витрат на надання цих послуг.

18. По яким цінам в заготівельних підприємствах вираховуються товари і тара?

Заготівельні підприємства реалізують с/г продукцію за оптово – відпускними цінами :

 


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 10; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты