Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗа якими основними характерними ознаками поділяються підприємства, що діють в Україні?
Читайте также:
  1. За ознаками об’єктивної сторони
  2. За якими умовами вибирають реле часу?
  3. Засоби, що діють на респіраторну систему
  4. Обов'язки посадових осіб підприємства, службова діяльність яких перевіряється органами державного фінансового контролю.
  5. Ознайомтеся з основними методами введення даних на робочий лист.
  6. Права посадових осіб підприємства, службова діяльність яких перевіряється органами державного фінансового контролю.
  7. Проаналізувати класифікацію, механізм обігу та споживчі характеристики опціонів та похідних ЦП з ознаками опціону.
  8. Що з переліченого є основними принципами поділу захворювань на класи по Міжнародній статистичній класифікації хвороб і проблем, пов’язаних із здоров’ям, Х-го перегляду?

1. Залежно від організаційно-правової форми.

2. Залежно від обсягів діяльності та чисельності персоналу.

3. За сферою галузевої діяльності.

4. За всіма ознаками, що названі.

4. Якщо доведеться роз'яснювати поняття "індивідуальне підприємство", то Ви скажете що це:

1. Самостійне підприємство, яке засноване на власності фізичної особи.

2. Самостійне підприємство, яке засноване на власності фізичної особи і виключно на її праці.

3. Самостійне підприємство, яке засноване на власності однієї особи.

5. Якщо доведеться роз'яснювати поняття "сімейне підпри­ємство", то Ви скажете що це:

1. Самостійне підприємство, яке засноване на власності однієї сім'ї.

2. Самостійне підприємство, яке засноване на сімейній власності з використанням праці членів однієї сім'ї, що проживають спільно.

3. Самостійне підприємство, яке засноване на власності членів сім'ї, що проживають спільно.

6. Якщо доведеться роз'яснювати поняття "державне підприємство", то Ви скажете, що це:

1. Самостійний господарюючий суб'єкт.

2. Самостійний господарюючий суб'єкт, який заснований на загальнодержавній власності.

3. Самостійний господарюючий суб'єкт, який заснований на комунальній власності.

7. Акція це є:

1. Цінний грошовий документ, що дозволяє його власнику отримувати прибуток.

2. Цінний папір, що свідчить про внесення певного паю в підприємство і дає власникові право на дивіденди.

3. Визначеного зразка цінний папір, що дає власникові право на отримання прибутку.

8. Відкрите акціонерне товариство це є:

1. Товариство, акції якого вільно продаються всім гро­мадянам.

2. Товариство, акції якого розповсюджуються шляхом від­критої передплати та купівлі-продажу на фондових біржах.

3. Товариство, акції якого розповсюджуються шляхом продажу їх на фондових біржах.

9. Закрите акціонерне товариство це є:

1. Товариство, акції якого продаються тільки своїм працівникам.

2. Товариство, акції котрих розповсюджуються лише між його засновниками і не можуть розповсюджуватися шляхом підписки, купуватися та продаватися на біржах.

3. Товариство, акції якого продаються лише його засновникам.

10. Як поділяють підприємства залежно від обсягів діяльності та чисельності їх працівників:1. Невеликі та малі.

2. Великі, середні та малі.

3.Середні та малі.

11. Асоціація - це є:

1. Договірне об'єднання юридичних осіб.

2.Найпоширеніша форма договірних об'єднань юридичних осіб підприємств з метою постійної координації госпо­дарської діяльності.

3. Форма об'єднань юридичних осіб тільки для отримання прибутків.

12. Система це є:

1. Внутрішньо організована сукупність елементів, що утворюють єдине ціле.

2. Внутрішньо організована сукупність закономірно розташованих і взаємопов'язаного комплексу елементів, що утворюють єдине ціле і спільно діють для досягнення певної мети.

3. Організована сукупність елементів, що спільно діють для досягнення певної мети.

13. Системний підхід до управління підприємством передбачає:

1. Вивчення найбільш загальних форм організації і частин системи та взаємодію між ними.

2. Вивчення найбільш загальних форм організації, частин системи, взаємодію між ними, процесів, що пов'язують частини системи з її цілями та зовнішнім середовищем.

3. Вивчення загальних форм організації, взаємодію між частинами системи та зв'язки її з зовнішнім середовищем.14. Елемент системи це є:

1. Відособлена частина системи.

2. Відособлена самостійна частина системи, яка має виконувати відповідну функцію для досягнення цілей всієї системи.

3. Самостійна частина системи, що виконує певну функцію.

15. До основних підсистем керівної системи підприємства відносяться:

1. Соціальна, технологічна та економічна підсистема.

2. Соціальна, матеріально-технічна, інформаційна, організа­ційна, технологічна та фінансово-економічна.

3. Фінансово-економічна та технологічна.

16. До основних внутрішніх змінних підприємства відносяться:

1. Цілі, організаційна культура та персонал.

2. Цілі, структура, завдання, технологія, персонал, організа­ційна культура.

3. Цілі, структура, технологія та персонал.

17. До основних факторів зовнішнього середовища підприємства відносяться:

1. Постачальники ресурсів, споживачі, регулюючі нормативні акти державних законодавчих і виконавчих органів, конку­ренти та громадські установи.

2. Власники, стан економіки країни, міжнародні події, полі­тичні обставини, науково-технічний прогрес, соціально-культурні фактори, екологічні фактори.

3. Всі фактори, що перераховані в тесті.

18. Життєвий цикл підприємства - це є:

1. Сукупність етапів розвитку підприємства.

2. Сукупність етапів, які проходить підприємство за період свого функціонування.

3. Основні етапи, які проходить підприємство від його створення до ліквідації.

19. До основних стадій зрілості підприємства відносять:

1. "Рання" і "кінцева".

2. "Рання", "проміжна" та "кінцева".

3. "Проміжна" та "рання".

20. Трудовий колектив підприємства це є:1. Всі громадяни, що своєю працею беруть участь в управлінні підприємством.

2. Всі громадяни, що своєю працею беруть участь в діяльності підприємства на основі трудового договору та інших форм, що реалізують трудові відносини працівника з підпри­ємством.

3. Всі громадяни, що постійно працюють на підприємстві.

21. Організаційну структуру підприємства розуміють як:

1. Прямі зв'язки між підрозділами і окремими працівниками підприємства;

2. Характер і порядок відносин і зв'язків між формально відокремленими підрозділами і рівнями управління.

3. Характер відносин і зв'язків між рівнями управління.

22. Сучасна концепція менеджменту підприємства це є:

1. Система поглядів на підходи до визначення функцій підприємства.

2. Система поглядів на підходи до управління підприємством в ринкових умовах господарювання.

3. Основні підходи до застосування методів менеджменту підприємства.

23. До числа основних економічних методів управління підпри­ємством відносяться:

1. Господарський (комерційний) розрахунок та матеріальне стимулювання праці.

2. Господарський (комерційний) розрахунок, матеріальне стимулювання праці персоналу; фінансування, кредитування, оподаткування, регулювання цін, застосування прогресивної форми оплати праці.

1. Комерційний розрахунок, застосування прогресивної форми оплати праці, регулювання цін.


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 8; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты