Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПоняття та ознаки договору кулівлі-продажу
Читайте также:
  1. Головні концепції WWW. Області застосування WWW. Базові поняття WWW.
  2. Громадянське суспільство: суть, структура, ознаки та перспективи розвитку в Україні
  3. Держава як політична організація суспільства: ознаки і функції. Основні теорії походження д.
  4. Діловодство як галузь знань і діяльності: поняття, завдання, складові частини, види
  5. Документ як засіб реалізації функцій управлінської діяльності: поняття, класифікація
  6. Еволюція поняття «дитина» в процесі історичного розвитку людського соціуму
  7. Загальна характеристика господарського договору
  8. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: необхідність, економічний зміст та основні поняття
  9. Злочин: поняття, ознаки, класифікація. Відмінність від адміністративного правопорушення. Стадії вчинення злочину
  10. Изменение и расторжение договора. Ответственность по договору поставки

Поняттядоговору куііівлі-продажу

За договором купіш-продажу одна сторона (продавець) пере­дає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Характеристика договору купівлі-продажу

1. За договором купівлі-продажу продавець передає покуп­
цеві майно (товар).

Під товаром розуміють будь-яку продукцію, послуги, робо­ти, права інтелектуальної власності та інші нсмайнові права, призначені для продажу (оплатної передачі). Предметом дого­вору купівлі-продажу можуть бути і грошові кошти. В такому разі відповідні операції набувають ознак операцій із валютними цінностями. Товар може бути предметом договору куиівлі-про-дажу незалежно від того, є він у продавця на момент укладен­ня договору чи буде створений (придбаний, набутий) продав­цем у майбутньому (ст. 656 ЦК).

2. Продавець передає майно (товар) покупцеві. Продавець
повинен одночасно з товаром передати покупцеві його прина­
лежності та документи (технічний паспорт, сертифікат якості
тощо), шо стосуються товару та підлягають переданню разом 11
товаром відповідно до договору або актів цивільного законо­
давства.

Моментом виконання обов'язку продавця передати товар згідно зі ст. 664 ЦК вважається:

— вручення товару покупцеві, якшо договором встановле­
ний обов'язок продавця доставити товар. Якшо з договору ку­
півлі-продажу не випливає обов'язок продавця доставити товар
або передати товар у його місцезнаходженні, обов'язок продав­
ця передати товар покупцеві вважається виконаним у момент
здачі товару перевізникові або організації зв'язку для доставки
покупцеві;


— надання товару в розпорядження покупця, якщо товар має бути переданий покупцеві за місцезнаходженням товару. Товар вважається наданим у розпорядження покупця, якшо у строк, встановлений договором, він готовий до передання по­купцеві у належному місці і покупець поінформований про це. Готовий до передання товар повинен бути відповідним чином ідентифікований для цілей цього договору, зокрема шляхом маркування.

Договором купівлі-продажу може бути встановлений інший момент виконання продавцем обов'язку передати товар.3. Продавець передає майно покупцеві у власність. Цей
обов'язок власника тісно пов'язаний з наявністю у продавця
статусу власника. Відповідно до ст. 658 ЦК право продажу то­
вару, крім випадків примусового продажу та інших випадків,
встановлених законом, належить власникові товару. Якшо про­
давець товару не є його власником, покупець набуває право
власності лише у випадку, якщо власник не має права вимага­
ні його повернення.

4. Сторонами договору купівлі-продажу є продавець і поку­
пець. Ними, за загальним правилом, можуть бути юридичні та
фізичні особи, втому числі суб'єкти підприємницької діяльнос­
ті. Проте, наприклад, вже ст. 698 ЦК передбачає обов'язкову
наявність статусу суб'єкта підприємницької діяльності у про­
давця за договором роздрібної купівлі-продажу.

5. Покупець приймає або зобов'язується прийняти придбане
манно, крім випадків, коли він має право вимагати заміни то­
вару або відмовитися від договору купівлі-продажу.

Покупець має право відмовитися піл прийняття товару, як­шо продавець передав покупцеві меншу кількість товару, ніж це встановлено договором купівлі-продажу (ч. 1 ст. 670), прода­вець передав товар в асортименті, що не відповідає умовам до­говору купівлі-продажу (ч. 1 ст. 672), у разі істотного порушен­ня вимог щодо якості товару (ч. 2 ст. 678 ЦК) тощо.6. Покупець зобов'язаний сплатити певну ірошову суму за
придбане майно. Обов'язок сплатити саме грошову суму, роз­
мір якої обумовлений договором, є істотною умовою договору
купівлі-продажу, шо відрізняє його від суміжного договору мі­
ни. Строки оплати товару визначаються договором між сторо­
нами. Покупець зобов'язаний оплатити товар після його прий­
няття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього,
якщо договором або актами цивільного законодавства не вста­
новлений інший строк оплати товару.


7. Форма договору купівлі-продажу залежить від різновиду
цього договору. Договір роздрібної купівлі-продажу не вимагає
письмової форми, оскільки відповідна угода повністю викону­
ється сторонами у момент її вчинення (ст. 206 ЦК). Договори ку­
півлі-продажу між юридичними особами та інші договори відпо­
відно до вимог ст. 208 ЦК повинні укладатися в письмовій ({юр­
мі. Договір купівлі-продажу земельної ділянки, єдиного майно­
вого комплексу, житлового будинку (квартири) або іншого неру­
хомого майна укладається у письмовій формі і підлягає нотарі­
альному посвідченню та державній реєстрації (ст. 6S7 ЦК).

8. Порядок укладення договору купівлі-продажу також зале­
жить від різновиду цього договору. Класичний договір купівлі-
продажу укладається відповідно до загальних підстав виникнення
зобов'язань (гл. 47 ЦК). Договір роздрібної купівлі-продажу є
публічним, і на нього поширюються вимоги ст. 633 ЦК, зокрема,
щодо однакових для всіх споживачів, крім тих, кому за законом
надані відповідні пільги, умов публічного договору, заборони від­
мови від укладення публічного договору за наявності у мро.мицн
можливостей надання споживачеві відповідних товарів тощо.

За загальним правилом договір купівлі-продажу вважається укладеним, коли між сторонами в потрібній у належних випад­ках формі досягнуто згоди зі всіх істотних умов (ст. 638 ЦК). Особливості передбачені, зокрема, шодо договору роздрібної купівлі-продажу з використанням автоматів, який відповідно до ч. 2 ст. 703 ЦК є укладеним з моменту вчинення покупцем дій, необхідних для одержання товару, тобто є реальним.


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 9; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты