Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника



Поняття договорів перевезення вантажів і пасажирів




Читайте также:
  1. Визнання господарських договорів недійсними і не) кладеними
  2. Виконання господарських договорів
  3. Головні концепції WWW. Області застосування WWW. Базові поняття WWW.
  4. Діловодство як галузь знань і діяльності: поняття, завдання, складові частини, види
  5. Документ як засіб реалізації функцій управлінської діяльності: поняття, класифікація
  6. Еволюція поняття «дитина» в процесі історичного розвитку людського соціуму
  7. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: необхідність, економічний зміст та основні поняття
  8. Злочин: поняття, ознаки, класифікація. Відмінність від адміністративного правопорушення. Стадії вчинення злочину
  9. Категорія політекономії-це найбільш загальне логічне поняття, що відображає суть реально існуючого економічного явища, яке проявляється в певному виробничому відношенні
  10. Ключові терміни і поняття

За договором перевеления вантажу одна сторона (перевізник) зобов'язується доставити довірений їй другою стороною (від­правником) вантаж до пункту призначення та видати його осо­бі, яка має право на одержання вантажу (одержувачеві), а від­правник зобов'язується сплатити за перевезення вантажу вста­новлену плату.


За договором перевезення пасажира одна сторона (перевізник) зобов'язується перевезти другу сторону (пасажира) до пункту призначення, а в разі здавання багажу — також доставити ба­гаж до пункту призначення та видати його особі, яка має пра­во на одержання багажу, а пасажир зобов'язується сплатити встановлену плату за проїзд, а у разі здавання багажу — також за його провезення.

Характеристика договорів перевезення вантажів і пасажирів

1 Предметом цих договорів є перевезення вантажу, пасажи­рів, їх багажу та пошти.

Вантажем вважаються матеріальні цінності, які перевозяться залізничним транспортом у спеціально призначеному для цьо­го вантажному рухомому складі. При цьому поіігта та запаси, призначені для споживання піл час перевезення, до вантажу не належать.

Пасажиром є фізична особа, яка користується транспортним засобом, але не причетна до керування ним.

Багажем вважаються речі, вантаж, упаковані для відправлен­ня транспортом, які перевозяться окремо від пасажира; руїною поклажею є упаковані для перевезення речі, що перевозяться пасажиром.

Поштою є кореспонденція та інші предмети, то відправля­ються поштовою адміністрацією та призначені .ин неї.

2. Сторонами договору перевезення вантажів є відправник і перевізник вантажу. Крім того, у відносинах перевезення ван­тажу бере участь І його одержувач, не виступаючи, щоправда, стороною договору перевезення. Відносини одержувача з від­правником та перевізником визначаються товарно-транспор­тною накладною (при перевезенні вантажів автомобільним транспортом), накладною та квитанцією (при річкових переве­зеннях), коносаментом (при морських перевезеннях), наклад­ною (при перевезенні вантажів залізницею).

Сторонами договору перевезення пасажирів та їх багажу виступають перевізник і пасажир (група пасажирів).

Стаття 6 Закону України від 10 листопада 1994 р. «Про тран­спорт» встановлює положення про те, шо перевезення пасажи­рів, вантажів, багажу та пошти здійснюються відповідними під­приємствами та організаціями, якщо це передбачено їх статута­ми, на загальному рівні обмежуючи тим самим участь фізичних осіб у відповідних договорах як перевізників. Натомість І К і ЦК не містять заборони фізичній особі бути перевізником. ГК,




містячи у ст. 306 положення про те, шо перевезення вантажів є господарською діяльністю, опосередковано зобов'язує фізичну особу, що бажає стати перевізником, набути статусу суб'єкта підприємницької діяльності.

3. Вантаж, пасажир та його багаж повинні бути доставлені
перевізником до пункту призначення. Пунктом призначення с
місце, що зазначене в документі, який підтверджує укладання
договору перевезення, у якому закінчується перевезення ванта­
жу, пасажиру та багажу.

4. Перевізник зобов'язується вчасно доставити ввірений йо­
му відправником вантаж або перевезти пасажира та його багаж,
а також видати одержувачеві та пасажиру вантаж та, відповідно,
багаж.

Згідно зі ст. 919 ЦК перевізник зобов'язаний доставити ван­таж, пасажира, багаж, пошту до пункту призначення у строк, встановлений договором, якщо інший строк не встановлений транспортними кодексами (статутами), іншими нормативно-правовими актами 1.1 правилами, що видаються відповідно до них, а в разі відсутності таких строків — у розумний строк. За змістом ст. 307 ГК строк, у разі відсутності відповідних вказі­вок в законодавстві, повинен зазначатися в договорі, тобто є істотною умовою договору перевезення вантажу, шо виключає можливість укладення безстрокового договору перевезення вантажу.



Перевізник зобов'язаний повідомити одержувача про при­буття вантажу на його адресу. Одержувач зобов'язаний прийня­ти вантаж, який прибув. Він має право відмовитися від прий­няття пошкодженого або зіпсованого вантажу, якщо буде вста­новлено, що внаслідок зміни якості виключається можливість повного або часткового використання його за первісним приз­наченням.

5. Відправник (пасажир) зобов'язаний оплатити послуги з
перевезення. Відповідні розрахунки формуються за угодою сто­
рін, за винятком випадків встановлення державою регульованих
тарифів.


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 8; Нарушение авторских прав







lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты