Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДАНІ ДЛЯ АНАЛІЗУ ТРУДОВИХ ФАКТОРІВ
Читайте также:
  1. Аналіз використання трудових ресурсів
  2. Визначимо мультиколінеарні пари факторів із використанням t-статистики (критерію Стьюдента).
  3. Геополітика: предмет та принципи аналізу. Геополітичні доктрини. Геостратегія.
  4. Діаграма аналізу класів.
  5. Значення, завдання та інформація для проведення аналізу
  6. ІІ. 15. Проаналізуйте переваги інтерактивних технологій у початковій школі
  7. ІІ. 18. Проаналізуйте особливості особистісно-зорієнтованого уроку
  8. ІІ. 19. Проаналізуйте можливості використання народної педагогіки в практиці роботи вчителів поч. кл.
  9. ІІ. 25. Проаналізуйте особливості процесу становлення дитячих та молодіжних організацій України
Показник За планом Фактично Відхилення (+ , –) % виконання плану
1. Товарна продукція, тис. грн. + 3 100,2
2. Кількість працівників, осіб – 7 96,07
3. З них робітників – 10 93,33
4. Загальна кількість відпрацьованих усіма робітниками:        
а) людино-днів – 3600 89,09
б) людино-годин 264 000 220 500 – 43500 83,52
Розрахункові показники        
5. Кількість відпрацьованих днів одним робітником (4а : 3) – 10 95,45
6. Тривалість робочого дня (4б : 4а), год. 8,0 7,5 – 0,5 93,75
7. Середня кількість годин, відпрацьованих одним робітником (4б : 3) – 185 89,49
8. Середньорічний виробіток, грн.        
а) одного працівника (1 : 2) 7415,7 7736,8 + 321,1 104,33
б) одного робітника (1 : 3) + 650 107,39
9. Середньоденний виробіток одного робітника (1 : 4а), грн. + 5 112,5
10. Середньогодинний виробі­ток одного робітника (1 : 4б), грн. + 1 120,0
11. Питома вага робітників у складі промислово-виробни­чого персоналу (3 : 2 × 100), % 84,27 81,87 – 2,4 ´

Аналіз починають з оцінювання виконання плану з виробітку одного працівника в грошовому вимірі. Потім порівнюють показник звітного періоду (рік, квартал, місяць) з показниками за минулий період, з показниками споріднених підприємств.

Від цього загального показника продуктивності праці слід перейти до більш деталізованих показників, таких як виробіток одного робітника, виробіток одного основного робітника тощо.

На наступному етапі проводять аналіз основних факторів, що впливали на загальний показник продуктивності праці. Вирішальним фактором при цьому є виробіток одного робітника, який, у свою чергу, залежить від факторів використання робочого часу і середньогодинного виробітку одного робітника. Останній показник формують насамперед фактори технічної озброєності праці, технології, кваліфікації робітників, інтенсивності праці та ін. Закінчують аналіз підрахунком резервів зростання продуктивності праці та опрацюванням заходів з їх реалізації.7.1.4. Аналіз впливу трудових факторів
на продуктивність праці та обсяг товарної продукції

На підставі даних табл. 7.1 зробимо розрахунок впливу факторів на відхилення фактичної продуктивності праці від планової:

1) зміна питомої ваги робітників у складі промислово-вироб­ничого персоналу:

(– 2,4) × 8800 : 100 = – 211,2 (грн.);

2) зміна середньорічного виробітку одного робітника

650 × 81,87 : 100 = + 532,2 (грн.).

Разом: + 321 грн.

На останній фактор, у свою чергу, вплинули такі фактори:

а) зміна кількості відпрацьованих днів одним робітником:

(– 10) × 8 × 5 = – 400 (грн.);

б) зміна тривалості робочого дня:

(– 0,5) × 210 × 5 = – 525 (грн.);

в) зміна середньогодинного виробітку одного робітника:

1 × 210 × 7,5 = + 1575 (грн.).

Разом: + 650 грн.

Резервами зростання середньорічного виробітку одного робітника є подолання негативного впливу факторів а) та б) — 925 грн., або 10,5% планового показника, а резерв підвищення середньорічної продуктивності праці одного працюючого складатиме 968,5 грн. (925 · 0,8187 + 211,2), або 13,1% планового рівня цього показника.Далі здійснюємо розрахунок впливу факторів на обсяг товарної продукції внаслідок використання тільки категорії робітників:

1) зміна кількості робітників:

(– 10) × 220 × 8 × 5 = – 88 000 (грн.);

2) зміна відпрацьованих одним робітником днів за рік (явки)

(– 10) × 140 × 8 × 5 = – 56 000 (грн.);

3) зміна тривалості робочого дня:

(– 0,5) × 140 × 210 × 5 = – 73 500 (грн.);

4) зміна середньогодинного виробітку одного робітника:

(+ 1) × 140 × 210 × 7,5 = + 220 500 (грн.).

Разом: + 3000 грн.

Цей розрахунок показує, що три фактори є негативними і тільки один останній діяв позитивно. Проте він є і найвпливовішим і перекрив негативний вплив перших трьох факторів, які формально можна розглядати як резерви виробництва. Але зменшення чисельності робітників при забезпеченні необхідних обсягів виробництва завжди розглядається як позитивне явище і не повинно ставитися за провину підприємства. Тому резерви виробництва, виходячи з наведеного розрахунку, становлять лише 129,5 тис. грн. (56 + 73,5).

Закінчуючи аналіз наведених трудових ресурсів, можна в цілому дати позитивну оцінку їх використанню, але при цьому слід обов’язково звернути увагу на істотні недоліки в їх використанні і наявності резервів.


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 12; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.023 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты