Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЩоденник з практики

Читайте также:
  1. II. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
  2. Quot; Пример из практики
  3. VII ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ-ПРАКТИКАНТОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ
  4. Аттестация по итогам практики.
  5. БАЗИ ПРАКТИКИ
  6. В. Распространение практики обмена мнениями дискуссий
  7. Важность обучения и практики
  8. Вимоги до звіту з практики
  9. Возможные применения практики осознанного сновидения
  10. Второй случай из практики

2.1 Вимоги до щоденника студента, який проходив
практику в ДНУ

У щоденнику обов’язково повинні бути:

o відмітки про прибуття і вибуття з практики із підписами завідувача кафедри (без печаток);

o заповнений і завірений підписом керівника практики від кафедри календарний графік;

o відгук і оцінка роботи студента з підписом керівника практики (без печатки);

o оцінка керівника практики від кафедри про роботу студента (кількість балів, за національною шкалою, за шкалою ECTS) з підписом керівника.

 

2.2 Вимоги до щоденника студента, який проходив
практику в сторонніх організаціях і підприємствах

У щоденнику обов’язково повинні бути:

o відмітки про прибуття і вибуття з практики із підписами відповідальних осіб і з печатками;

o заповнений календарний графік з підписами керівника практика від кафедри і керівника практики від підприємства;

o відгук і оцінка роботи студента (за національною шкалою) з підписом керівника практики і завірена печаткою;

o висновок керівника практики від кафедри про роботу студента і оцінка (кількість балів, за національною шкалою, за шкалою ECTS) з підписом керівника.

 

3 Зміст календарного графіку

Календарний графік проходження практики повинен містити назви робіт, відмітку тижня, на якому планується виконання роботи, та відмітки про їх виконання.

Першим пунктом графіку повинен бути «Проходження інструктажу з техніки безпеки».

Назви робіт наступних пунктів повинні уточнювати зміст індивідуального завдання практиканта.

Останнім пунктом є «Оформлення звіту про проходження переддипломної практики».

4 Вимоги до змісту відгуку керівника практики від бази практики

Відгук керівника практики повинен містити:

o конкретну посаду, яку займав практикант;

o зміст індивідуального завдання (як правило, воно полягає в поглибленому вивченні однієї із систем виробництва, технології, обладнання, дослідження спроможності нової апаратури і т.п.);

o міру підготовленості студента до самостійної роботи, рівень теоретичної підготовки, інженерної ерудиції;

o оцінку ініціативи, працелюбності, добросовісності практиканта;

o оцінку виконаної студентом роботи («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

 5 Вимоги до висновку керівника практики від кафедри

Висновок керівника практики від кафедри повинен містити:

o оцінку відповідності звіту індивідуальному завданню практиканта;

o висновок стосовно того, чи задовольняє зміст звіту вимогам;

o зауваження щодо стилю викладу і грамотності автора звіту, додержання правил оформлення;

o оцінку в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS.

 

6 Вимоги до звіту

6.1 Загальні вимоги

Звіт з переддипломної практики представляється комісії у зброшурованому вигляді із підписами студента і керівника практики від кафедри.

Звіт оформляється у відповідності із правилами оформлення, які викладені у документі Методичні вказівки до виконання курсових робіт(версія від 16.01.2013).

Якщо основна текстова частина звіту не поділяється на розділи і підрозділи, а тільки на підрозділи, то їх слід нумерувати, за винятком додатків, порядковими номерами.

При оформленні звіту матеріал необхідно розташовувати в такій послідовності: титульний лист, зміст, вступ, основна текстова частина звіту, висновки і пропозиції, список використаних джерел, додатки.

Оптимальний об'єм звіту (без додатків) 30 сторінок. 

Вступ

Вступ повинен містити:

o термін практики;

o назву бази практика, та її розташування (адресу);

o сферу діяльності бази практики;

o посаду та П.І.П керівника практики від підприємства;

o зміст виконавської роботи практиканта;

o зміст індивідуального завдання по практиці, як правило, воно полягає в поглибленому вивченні однієї із систем виробництва, технології, обладнання, дослідження спроможності нової апаратури і т.п.;

o стислий зміст основної текстової частини звіту, наприклад, так: «В основній частині звіту із переддипломної практики приведено опис спеціалізованого апаратного забезпечення (технологічного циклу…, системи..., спеціалізованого програмного забезпечення…, приладу…, устаткування…), яке використовується (застосовується) на базі практики для …».

 

6.3 Основна текстова частина звіту

Основна текстова частина звіту повинна бути логічно структурована за наступним планом.

o загальний опис підприємства (установи), сфера діяльності, структура та функції підрозділів, їх взаємозв’язок;

o опис робочих місць, на яких працював студент під час практики, обов’язки штатних працівників на цих робочих місцях;о

o характеристики універсального та спеціалізованого апаратного (технологічного, програмного) забезпечення, яке використовується на базі практики;

o індивідуальне завдання, як правило, воно полягає в поглибленому вивченні однієї із систем виробництва, технології, обладнання, дослідження спроможності нової апаратури і т.п.;

o рекомендації що до поліпшення (оновлення, удосконалення, реорганізації) технологічних процесів бази практики.

 

6.4 Висновки і пропозиції

Тут слід коротко надати перелік отриманих знань та набутих умінь за час практики, пропозиції що до вдосконалення навчального процесу на кафедрі для задоволення потреб практичної діяльності молодих спеціалістів.

 


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 136; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Інститут президентства в Україні: етапи становлення і порядок взаємодії з іншими органами влади | Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2018 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты