Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ
Читайте также:
  1. II. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ (ДИПЛОМНЫХ) РАБОТ
  2. XII. Гете и математика.
  3. Варіанти завдань
  4. Варіанти завдань
  5. Варіанти завдань для самостійного виконання
  6. Відповідає збірнику завдань для державної підсумкової атестації з інформатики для 11 класу, рекомендованому МІНІСТЕРСТВОМ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
  7. Десять измерений и математика
  8. ЗАДАНИЕ N 1 сообщить об ошибке Тема: Элементы теории вероятностей. Математика случайного
  9. ЗМІСТ індивідуальних науково-пошукових робіт
  10. ІІ.16. Запропонуйте способи врахування індивідуальних особливостей учнів у процесі навчання і виховання.

Міністерство фінансів України

Харківський інститут фінансів

Українського державного університету

Фінансів та міжнародної торгівлі

 

Кафедра економічної теорії та міжнародної економіки

 

 

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Методичні рекомендації та завдання до виконання індивідуального завдання

 

для студентів денної та заочної форми навчання

 

освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавра

галузь знань – 0305 «Економіка та підприємництво»

напрями підготовки – 6.030508 «Фінанси і кредит»,

6.030509 «Облік і аудит»

 

Укладач Кучин С.П., доцент кафедри, к.е.н.

 

 

Розглянуто та ухвалено

на засіданні кафедри

Протокол від ___________ № ____


 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Індивідуальне завдання вважається одним з обов’язкових елементів самостійної роботи студентів 3 курсу фінансового факультету, які вивчають дисципліну «Історія економіки та економічної думки», і оцінюється окремо від підсумків поточного контролю і контролю з модулів за встановленими критеріями.

Завдання для виконання індивідуального завдання складаються викладачем і надаються студентам на початку вивчення дисципліни. Зміст індивідуальних завдань спрямований на більш поглиблене вивчення навчального матеріалу, вимагає від студента творчого підходу до виконання, проведення порівняльного аналізу, аналогій і співставлень, розвиває логічне мислення, спрямовує на роботу з навчальною літературою і джерелами.

Перевірка індивідуального завдання, виконаного студентом, надає викладачу можливість побачити ставлення студента до тих чи інших філософських проблем, виявити соціальну позицію, побачити наскільки студент володіє категоріальним апаратом, оперує поняттями і термінами, використовує навчальну літературу і джерельну базу, робить відповідні висновки.

Індивідуальне завдання готується студентом протягом семестру, оформлюється на аркушах А-4 в друкованій або рукописній формі з вказівкою використаної літератури і подається на перевірку викладачу не пізніше 15 грудня поточного року.

ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

 1. Техніко-економічні досягнення перших цивілізацій.

2. „Неолітична революція”: сутність та значення.

3. Господарство народів Північного Причорномор’я.

4. Криза рабовласницької системи господарства в Стародавньому Римі.

5. Господарство українських земель в литовсько-польський період.

6. Економічна система Запорозької Січі.

7. Особливості розвитку меркантилізму в Франції.

8. Економічна концепція І.Посошкова.

9. Реформи Російської та Австрійської імперій: зміст та наслідки.

10. Економічні погляди Н.В. Сеніора. Теорія „останньої години”

11. Критика теорії вільної конкуренції С. Сісмонді.

12. „Національна система політекономії” Ф.Ліста.

13. Економічні погляди представників старої історичної школи.

14. Математична інтерпретація ідей маржиналізму.

15. Господарський розвиток західноукраїнських земель

16. Економічні програми національних урядів України: Центральної Ради, Гетьманату, Директорії, ЗУНР.

17. Розвиток політекономії в Україні.

18. Причини та наслідки Другої світової війни. План повоєнної відбудови Європи.

19. Регіональна міжнародна економічна інтеграція та формування ЄС.20. Зміст реформ Л. Ерхард. Модель соціального ринкового господарства.

21. Економічної свободи Ф. Хайєка.

22. Економічне реформування Великобританії.

23. Країни, що розвиваються: їх значення, диференціація та перспективи.

24. Сучасний інституціоналізм. Права власності і трансакційні витрати. Теорема Коуза.

25. Цілі і наслідки колективізації сільського господарства в Україні.

26. Сутність грошової реформи 1922-24 рр. та її роль в відбудові народного господарства.

27. Ідея інтенсифікації економічного зростання. О.І.Анчишкін.

28. Роздержавлення як основа формування змішаної економіки.

29. Інноваційна модель розвитку України: проблеми та перспективи.

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

 

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з дисципліни здійснюється відповідно до Положення про оцінювання навчальної діяльності студентів, затвердженого наказом директора інституту від 07.07.2009 р. № 1-160.

При оцінюванні виконаннястудентоміндивідуальних завданьприділяється увага:

· якості та самостійності виконання завдання;

· творчий характер виконуваного завдання;

· своєчасності захисту завдань перед викладачем (згідно з графіком навчального процесу.

Оцінка, еквівалентна «відмінно», виставляється, якщо студент виявив всебічно системні та глибокі знання, в повному обсязі твердо засвоїв весь програмний матеріал, вичерпно та послідовно дав відповіді на всі питання екзаменаційного білета, тісно пов’язує теорію з практикою, показує знання літератури, вміння самостійно аналізувати та тлумачити економічні норми та поняття і застосовувати їх при вирішенні завдань, правильно аргументує висновки, вміє самостійно узагальнювати матеріал і логічно його викладати, не допускаючи помилок.

Оцінка, еквівалентна «добре», виставляється, якщо студент твердо знає програмний матеріал, має навики аналізу та тлумачення економічних норм та понять, логічно відповідає на поставлені питання, не допускає суттєвих помилок.

Оцінка, еквівалентна «задовільно», виставляється, якщо студент засвоїв основний матеріал, але не знає окремих деталей, допускає неточні відповіді та формулювання понять, порушує послідовність у викладенні програмного матеріалу, має прогалини в знаннях.

Оцінка, еквівалентна «незадовільно», виставляється, якщо студент не знає значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки, не володіє навичками застосування економічних норм, які забезпечували б вирішення професійних завдань.

 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 

Основна:

1. Білоконенко О. В. Історія економічних вчень: Конспект лекцій. – К: Укр.-фін. Ін-т менеджменту і бізнесу, 1998.

2. История мировой экономики: Учебник для вузов / Под ред.. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. – М.: ЮНИТИ. – 1999. – 727 с.

3. Історія економічних вчень. Навч. посіб. / Під ред. акад. Сіроштана М.А. – РВР ХФЕУ, 1997.

4. Історія економічної думки України. Навч. посіб. / Під ред. Васильєва Р. Х.. та ін. – К.: Либідь, 1993

5. Лановик Б. Д., Лазарович М. В. Чайковський В. Ф. Економічна історія: Курс лекцій / За ред.. Б. Д. Лановика. – 2-ге вид., перероб. – К.: «Вікар». – 2000. – 300 с.

6. Лортикян Э Л. История экономических реформ: Мировой опыт второй половины ХІХ – ХХ вв.: Консум. – 1999. – 288 с.

7. Царенко О. М., Захарчук О. С. Економіка України і світу. Курс лекцій: Навчальний посібник. / Царенко О. М., Захарчук О. С. – Суми: Видавництво “Університетська книга”. – 2000. – 310 с.

8. Юхименко П.І., Леоненко П.М. Історія економічних учень: Навч. посіб. для студ. вузів. – К.: Знання-Прес, 2000.

 

Додаткова:

9. З історії економічної думки України. – К.: Вид-во Акад.. Наук УРСР, 1961

10. Злупко С. Основи історії економічної теорії. – Львів: ЛНУ, 2001.

11. Лойберг М. Я. История экономики: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М. – 1998. – 128 с.

12. Нестеренко О.П. Історія економічних вчень: Курс лекцій. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: МАУП, 2000.

 

Ресурси:

1. Бібліотека Харківського інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі

2. Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка, пров. Короленка, 18

E-mail: LS@korolenko.kharkov.com

http://korolenko.kharkov.com

3. Харківська обласна універсальна наукова бібліотека, вул. Кооперативна, 13/2

E-mail: director@library.kharkov.ua

http://www.library.kharkov.ua

 


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 9; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты