Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПерепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного
Читайте также:
  1. Кваліфікації присвоюються відповідно до стандартів вищої освіти та Національного класифікатора професій.
  2. Основи кваліфікації злочинів
  3. Особливості кваліфікації
  4. Особливості кваліфікації
  5. Особливості кваліфікації
  6. Особливості кваліфікації
  7. Особливості кваліфікації.
  8. Тема №1 Кримінальний кодекс України. Злочин і склад злочину. Основи кваліфікації злочинів
  9. Шляхи підвищення рівня зайнятості й захисту безробітних

Згідно з Порядком надання матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення квалі­фікації безробітного, затвердженого Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20 листопада 2000 р. № 308, матеріальна допомога надається у період професійної підготов­ки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного застрахованим та незастрахованим особам, визнаним відповід­но до Закону України «Про зайнятість населення» безробітни­ми, які за направленням державної служби зайнятості проходять професійне навчання у навчальних закладах, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та їх підпорядкування, та оплачується вартість проїзду безробітного до місця проведення професійного навчання, якщо воно здійснюється в іншій місцевості, та у зворотному напрямку, а також проживання в період професійного навчання.

Матеріальна допомога у період професійного навчання не надається:

—особам, які не мають статусу безробітного;

—безробітним, у яких закінчився строк виплати допомоги у зв’язку з безробіттям;

—громадянам України, іноземцям, особам без громадянства, які постійно проживають в Україні, що працювали за межа­ми України й не застраховані в системі соціального страху­вання на випадок безробіття в країні, у якій вони перебували, у разі відсутності раніше набутого трудового, що при­рівнюється до страхового, або страхового стажу;

—особам, які забезпечували себе роботою самостійно, фізичним особам, які були суб'єктами підприємницької діяльності або виконували роботи (послуги) згідно з цивільно-правови­ми угодами і не застраховані в системі загальнообов'язково­го державного соціального страхування на випадок безробіття, у разі відсутності раніше набутого трудового, що прирівнюється до страхового, або страхового стажу.

Матеріальна допомога у період професійного навчання встановлюється відповідно до умов надання допомоги у зв’язку з безробіттям у розмірі допомоги у зв’язку з безробіттям, визначеному для відповідної категорії безробітних.

Матеріальна допомога у період професійного навчання встановлюється залежно від страхового стажу у відсотках до розміру середньої заробітної плати (доходу):1) застрахованим особам, які втратили роботу з незалежних від них обставин та протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали на умовах повного або неповного робочого дня (тижня) не менше 26 календарних тижнів і сплачували страхові внески;

2) військовослужбовцям, звільненим з військової служби у зв'язку зі скороченням чисельності або штату без права на пенсію, а також звільненим за станом здоров'я, за умови їх реєстрації в державній службі зайнятості як безробітних протягом місяця з дня взяття на облік у військовому комісаріаті;

3) особам, які проходили державну службу в підрозділах міліції та були звільнені у зв'язку із скороченням чисельності або штату без права на пенсію, а також звільненим за станом здоров'я, за умови їх реєстрації в державній службі зайнятості як безробітних протягом місяця з дня звільнення;

4) особам, які звільнилися з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин і визнані в установленому порядку безробітними та протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали на умовах повного або неповного робочого дня (тижня) не менше 26 календарних тижнів та спла­чували страхові внески.Виплата цієї допомоги у перші 90 календарних днів зазначеним особам не здійснюється. Виплата починається з 91-го календарного дня у розмірі 80% до визначеного розміру.

Без урахування страхового стажу визначається матеріальна допомога у період професійного навчання для таких категорій безробітних:

— особам, які протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали менше 26 календарних тижнів;

— особам, які бажають відновити трудову діяльність після тривалої (більше 6 місяців) перерви;

— особам, які шукають роботу вперше, у тому числі випускникам загальноосвітніх шкіл, а також особам, які закінчили навчання у професійно-технічних та вищих навчальних зак­ладах або звільнилися зі строкової військової служби і не мали страхового стажу;

— особам, які брали участь у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні на випадок безробіття на доб­ровільних засадах та протягом 12 місяців, що передували по­чатку безробіття, працювали або займалися підприємниць­кою діяльністю і сплачували страхові внески менше 26 календарних тижнів;

— військовослужбовцям, звільненим з військової служби у зв'яз­ку із скороченням чисельності або штату без права на пенсію, а також звільненим за станом здоров'я, у разі порушення строку реєстрації в державній службі зайнятості як безробітних.

Розмір матеріальної допомоги у період професійного навчан­ня не може бути вищим за середню заробітну плату, що склалася в галузях національної економіки відповідної області за мину­лий місяць, та нижчим за рівень, встановлений законодавством.

Тривалість виплати матеріальної допомоги у період професій­ного навчання скорочується на строк до 90 календарних днів у таких випадках:1) приховування відомостей про влаштування на тимчасову роботу в період одержання матеріальної допомоги у період про­фесійного навчання – на строк не менше кількості календарних днів тимчасової роботи;

2) порушення умов і строку реєстрації та перереєстрації як безробітного — на строк не менше 30 календарних днів;

3) недотримання рекомендацій щодо сприяння працевлаштуванню відповідно до Закону України «Про зайнятість населення», які надані безробітному в письмовій формі, — на строк не менше 15 календарних днів;

4) пропусків занять більше трьох годин протягом навчально­го дня без поважних причин — на строк не менше 30 кален­дарних днів.

Виплата матеріальної допомоги у період професійного на­вчання припиняється у разі:

1) працевлаштування безробітного (із дня працевлаштування);

2) поновлення безробітного на роботі за рішенням суду (із дня поновлення на роботі);

3) вступу до навчального закладу на навчання з відривом від виробництва (із дня зарахування до навчального закладу);

4) призову на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу (із дня початку проходження служби);

5) набрання законної сили вироком суду про позбавлення волі безробітного або направлення його за рішенням суду на примусове лікування (із дня набрання законної сили вироком суду або рішення суду);

6) призначення виплати на підставі документів, що містять неправдиві відомості (із дня встановлення порушення);

7) отримання права на пенсію відповідно до законодавства України (із дня настання такого права);

8) подання письмової заяви про відмову від послуг державної служби зайнятості (із дня подання заяви або з дати, зазначеної у заяві);

9) призначення безробітній жінці допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами (на період призначення цієї допомоги);

10) подання безробітним письмової заяви про бажання здійснювати догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку (із дня подання заяви або з дати, зазначеної у заяві);

11) переїзду на постійне місце проживання в іншу місцевість (з наступного дня після виписування);

12) відрахування з навчального закладу (із дня відрахування);

13) закінчення строку її виплати (із наступного дня після за­кінчення строку виплати);

14) смерті безробітного (із дня смерті).

Виплата матеріальної допомоги у період професійного на­вчання здійснюється з першого дня професійного навчання.

Виплата матеріальної допомоги у період професійного на­вчання, оплата проїзду до місця професійного навчання та у зво­ротному напрямку, проживання здійснюються за рахунок коштів ФСС ВБ.

Матеріальна допомога у період професійного навчання при­значається центрами зайнятості, на які покладено функції ро­бочих органів виконавчої дирекції ФСС ВБ, за місцем перебу­вання безробітного на обліку і виплачується два рази на місяць, а за згодою безробітного – один раз на місяць у встановленому порядку через банківські установи.


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 5; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты