Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаNa vysokých školách
 

Školní rok na českých vysokých školách se dělí na dvě části, na zimní a letní semestr. Začíná zpravidla v říjnu. V posledních dnech měsíce září a na záčatku října probíhá na všech faklultách zápis studentů. Noví vysokoškoláci dostávají index, do kterého si píší názvy přednášek, seminářů a cvičení. Zapisují si tam i týdenní počet hodin.

Něteré předměty mají studenti jen po dvou, jiné po čtyřech nebo i více hodinách týdně.

Při přednáškách, které se konají v posluchárnách, přednáší svým studentům novou látku buď profesor, docent či odborný asistent. Studenti sledují výklad a dělají si poznámky. Doma se vrácejí ke svým poznámkám, skriptům a jiným studijním pramenům, opakují si látku a přemýšlejí o ní. Když zjistí, že některým odborným pojmům nebo některým částem přednášky nerozuměli, mohou přijít na konzultaci ke svým přednášejícím profesorům, docentům nebo asistentům.

Martin, můj český přítel, studuje ve druhém ročníku na vysoké škole v Pardubicích. Když jsme spolu mluvili o zkouškách - bylo to minulý měsíc - dal mi několík užitečných rad. Doporučoval mi, abych během školního roku nepodceňoval soustavné a pravidelné studium a abych má příprava na zkoušky byla poctivá. “Neodkládej zkoušky,” radil mi, “není dobrý zvyk. Nahromadilo by se ti moc látky a těžko bys jí mohl v krátké době zvládnout. Nespolehej na náhodu. Při zkouškách bys mohl snadno propádnout nebo dostat špatnou známku. Je přece hodně nepříjemně, když se musí přijít na zkoušku ještě jednou v opravném termínu.Taky mi vysvětlil, že ze seminářů

neskládají studenti zkoužky, ale dostávají

zápočty. Pro zápočet je nutno mít řádnou

docházku. Pouhá přitomnost přirozeně

nestačí. Sudent musí svědomitě plnit úkoly,

které vedoucí semináře studentům ukládá.

V seminářích studenti přednášejí své refe-

ráty o různých vědeckých problémech. Poreferátech následuje vždy diskuse.

Dověděl jsem se od Martina, že k povinnostem vysokoškolského studenta patří taky účast na praktických cvičeních. Praktika se nekonají v posluchárnách, ale v laboratořích nebo v speciálních pracovnách. Díky těmto praktickým cvičením si studenti doplňují a prohlubují znalosti, které získali při teoretickém studiu.

Po zkouškách v zimním semestru nastávají pololetní prázdniny. O zimních prázdninách jezdí posluchači obyčejně do hor, o letních na letní rekreaci nebo se účastní různých prázdninových brigád.

Po čtyřech, pěti nebo šesti letech studia se posluchači podrobují státním záverečným zkouškám. Na většině škol posluchači kromě toho na závěr studia předkládají a obhajují diplomové práce. Po obhájení diplomové práce a po státních záverečných zkouškách dostávají diplom a odcházejí do praxe.

 

Slovníček: Словарик:

Probíhat проходить, index m. зачётная книжка, počet m. количество, posluchárna f. поточная аудитория, látka f. материал, sledovat výklad следить за изложением, poznámka f. примечание, skripta f. отпечатанный курс лекций, pramen m. источник, pojem m. понятие, užitečný полезный, podceňovat недооценивать, spolehat надеяться, opravný termin m. повторный срок, započet т. зачёт, řádná docházka f. хорошая посещаемость, přitomnost f. присутствие, svědomitě осознанно, plnit úkoly выполнять задачи, prohlubovat znalosti углублять знания, získat получить, brigáda f. стройотряд, podrobit se подвергнуться, předkládat представлятьCvičení : Упражнения:

 

1. Dejte do množního čísla:Поставьте во множественное число:

 

1. Profesor vysvětluje posluchači novou látku. 2. Děkuji kolegovi za jeho pomoc. 3. Posluchač se pravidelně podrobuje zkoušce. 4. Lékař se věnuje pacientovi. 5. Ivan pomáhá spolubydlícímu. 6. Lékař se snaží předcházet nemoci. 7. Profesor radi studentovi a studentce, jak mají pracovat. 8. Obdivuji se dílu tohoto modrního malíře. 9. Rád vyhovím přání svého přitele. 10. Všichni zahraniční studenti už rozumějí české přednášce.

 

2. Dejte do Dativu mn.čísla: Употребите в Дательном падеже множественного числа

 

1. požadavek: Studenti se podřízují.....………… studijního plánu. Profesor informoval studenty o ....……... studijního plánu. 2. seminář: Díky ...……… umějí studenti samostatně pracovat. V...………….. se přednášejí referáty. 3. potraviny: Vysoká teplota škodí .....……….. . V ...…………... jsou vitamíny a jíné důležité látky. 4. zkušenost: Díky....…………….. z praxe studenti dovedou řešit různé problémy. Po .....……………….. z minulého roku musela tovarna změnit výrobní plán. 6. cvičení: ....……………… v laboratoři se věnuje velká pozornost. Při ...…………………. v laboratoři se studenti učí rozumět různým přistrojům. 7. choroba: Lékařská věda bojuje proti ....……………….. . Při ...……………….. srdce nesmí pacient těžce pracovat.

 

3. Odpovězte:Ответьте:

 

1. Komu přednášejí profesoři na vysoké škole? 2. Kde se učí česky zahraniční studenti? 3. Ke komu chodí studenti na konzultace? 4. Kde se konají přednášky? 5. Proti čemu bojují lékaři? 6. Kde pracují dělníci? Komu pomáhají lékaři? 8. V jakých dopravních prostředcích můžeme cestovat? 9. Čemu se podrobují studenti na konci každého semestru? 10. O čem nás informuje denní tisk? 11. Komu se líbil včerejší koncert?

 

4. Vstavte potřebné tvary slov:Вставьте нужные формы слов:

 

1. Naše přednášky začínají v 8 hodin ráno, účast na .....……………… je skoro stoprocentní. 2. Vaše výklady mi nejsou vždy jasné. Někdy nerozumím ....……………….. . 3. Mé požadavky nabyly velké. Všichni ochotně vyhověli ....…………………. . 4. Mám novou spolubydlící, její osobní vlastnosti se mi velmi líbí. Obdivuji se .....…………….. . 5. Petrovi bude zítra 20 let, společně oslavíme jeho narozeniny. Dostane od nás k ....………………. pěkný dárek. 6. Tvé návrhy se mi líbí . .......………. dobře rozumím. Řeknu Karlovi o .......…………… 7. Studenti měli seminář, jejich referáty byly zajímavé. V diskusi hovořili o .....………….. . V ...………….... byly zajímavé myšlenky.

 

5. Dejte správné formy: Употребите нужные формы:

 

1. Přednášky z matematiky trvaly dva semestry. Po ...……………. jsme dělali zkoušku. 2. Dva mladí vědci udělali zajimavý objev. .........……….. se podařil významný objev. 3. Všichni studenti se zúčastnili exkurze. ......……………… se exkurze líbila. 4. Všechny noviny přinesly zprávu o nových obchodních smlouvách. Zpráva o nových obchodních smlouvách smlouvách byla v .......……………. 5. Učil jsem se ve své zemi tři měsíce česky. Po ..…………………….. jsem odjel do Čech. Na konci letního semestru dělali jsme několik zkoušek. Podrobili jsme se .......……………….. .6. Profesorovy výklady byly uplně jasné. Studenti rozuměli dobře .......……………………. .

 

6. Co to znamená: Что это значит:

 

index, konzultace, semestr, laboratoř, seminář, opravný termín, zápočet, záverečná státní zkouška, diplom.

 

7. Dejte misto výrazu jedno slovo:Вставьте вместо выражения одно слово:

 

1. V září chodí studenti vysokých škol k zápisu. 2. V první polovině vysokoškolského školního roku budeme mít 28 hodin přednášek týdně.

3. V místnostech, kde mají vyučování vysokoškolští studenti se nesmí kouřit. 4. Jeden můj kolega neudělal zkoušku v zimním semestru. 5. V době, kdy nejsou na fakultě přednášky, jezdí studenti na brugady. 6. Můj kolega udělal chybu, protože si myslel, že pro něho není důležitá čeština. 7. Studenti pozorně sledují výklad nové látky a dělají si poznámky.

 

8. Odpovězte:Ответьте:

1. Kdy se na fakultách zpravidla koná zápis studentů?

2. Co je to semestr?

3. Proč si studenti dělají během přednášek poznámky?

4. Z jakých studijních pramenů se vysokoškoláci učí?

5. Co dělají studenti při seminářích?

6. Vysvětlete, co je to zkouška a co je to zápočet?

7. Proč někteří studenti při zkouškách propadají?

8. Jak končí studenti své vysokoškolské studium?

9. Co je vzdělaný člověk?

 

Přeložte do češtiny: Переведите на чешский:

Кому читает лекции ваш замдекана? В мае мы должны сдать гоударственный экзамен. Работе в лаборатории уделяется большое внимание. Я следил за изложением материала, а дома вернулся к своим записям. Яна провалилась на экзамене, потому что недооце-нивала посещение занятий. У меня собралось много нового материала и я не смог в короткое время его одолеть. Присутствия на семинар-ских занятиях недостаточно, нужно выступать с рефератами.

Я углубил свои знания, которые я получил при теоретическом изучении лекций. В большинстве вузов в конце учёбы студенты защищают дипломную работу. Когда у нас будет зачёт по истории Белоруси? Руководитель семинара дал студентам задачу, которую они должны выполнить в конце семестра. Я узнал от Мартина, что отно-сится к обязанностям студента вуза. Практические занятия не прохо-дят в поточных аудиториях. Мой брат учится на третьем курсе. Он дал мне несколько полезных советов. Самым старым вузом универси-тетского типа является Карлов Университет. Кафедра объединяет преподавателей одинаковой специальности. На нашем факультете нет заочного обучения. Я не понимаю некоторых специальных терминов (понятий). Во главе нашего университета стоит господин Козулин. Моя сестра учится в Академии изобразительных искусств. Не надейся на случай и не откладывай экзамен - это нехорошая привычка. Я хочу принять участие в летнем строительном отряде.

 

 

Popište podrobně, jaké jsou oddělení a katedry jsou na vaší fakultě: Опишите подробно, какие подразделения и кафедры находятся на вашем факультете .

 

 


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 4; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты