Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


В СРЕДУ ПЕРВЫЯ СЕДМИЦЫ ВЕЧЕРА
Егда бывает преждеосвященная, творит священник на едином коемждо антифоне стихословия малую ектению. На Го́споди воззва́х, поставим стихов 10. От Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́: На глас самогласна дне, повторяюще тойжде. Таже мученичен в тойже глас, таже 3 подобны Триоди: и 3 Минеи, повторяюще един. Самогласен дне.

Глас 8: Постя́щеся бра́тие теле́сне, / пости́мся и духо́вне: / разреши́м вся́кий сою́з непра́вды, / расто́ргнем стропо́тная ну́ждных измене́ний. / Вся́кое списа́ние непра́ведное раздере́м, / дади́м а́лчущим хлеб, / и ни́щия безкро́вныя введе́м в до́мы, / да прии́мем от Христа́ Бо́га / ве́лию ми́лость. [Дважды.]

Таже мученичен: А́ще ка́я доброде́тель, / и а́ще ка́я похвала́ подоба́ет святы́м? / Мече́м бо преклони́ша вы́и, / Тебе́ ра́ди прекло́ншаго Небеса́ и соше́дшаго, / излия́ша кро́ви Своя́, Тебе́ ра́ди / истощи́вшаго Себе́, и зрак ра́бий прии́мша, / смири́шася да́же до сме́рти, / нищету́ Твою́ подража́юще. / И́хже моли́твами, по мно́жеству щедро́т Твои́х, / Бо́же, поми́луй нас.

Таже господина Иосифа, глас 2.
Подобен: Я́ко яви́ся:

Светолу́чныя вас я́ко мо́лнии, в весь мир Иису́с, / мы́сленное вои́стинну со́лнце посла́в, / отгна́л есть светлостьми́ ва́шея Боже́ственныя про́поведи / пре́лести тьму, Богови́дцы апо́столи, / и просвети́ во мра́це неве́дения держи́мыя лю́те. / Его́же у́бо моли́те, низпосла́ти и нам / просвеще́ние и ве́лию ми́лость.

Другий тогоже. Подобен:

Доброде́тельми Илия́ возше́д на колесни́цу боже́ственную, / посто́м просвети́вся, / возноша́шеся на высоту́ небе́сную, / сему́ поревну́й, смире́нная душе́ моя́, / и пости́ся от вся́кия зло́бы, и за́висти, и сва́ра, / и сла́дости теку́щия и сла́стныя, / я́ко да боле́зни лю́тыя избе́гнеши, / ве́чнующия гее́нны, вопию́щи Христу́: / Го́споди, сла́ва Тебе́.

Другий господина Феодора, глас 5:
Подобен: Преподо́бне о́тче:

Апо́столи Боже́ственнии, / ми́ру тепле́йшии моли́твенницы, / и правосла́вным защити́телие, / иму́ще дерзнове́ния держа́ву ко Христу́ Бо́гу на́шему, / о нас моли́теся, мо́лим вы, всечестни́и, / да посто́в благо́е вре́мя све́тло сотвори́м, / и Единосу́щныя Тро́ицы благода́ть прии́мем: / великопропове́дницы сла́внии, / моли́теся о душа́х на́ших.

И Минеи 4. Сла́ва, и ны́не, Богородичен. И бывает вход с кадильницею, без Евангелия. [Егда же имать честися Евангелие, тогда и со Евангелием.] Све́те ти́хий:

Прокимен, псалом 11, глас 5: Ты, Го́споди, сохрани́ши ны, и соблюде́ши ны / от ро́да сего́ и во век. Стих: Спаси́ мя, Го́споди, я́ко оскуде́ преподо́бный.

Бытия чтение.
[Глава 1, 24 – 31. Глава 2, 1 – 3.]

Рече́ Бог: да изведе́т земля́ ду́шу жи́ву по ро́ду, четвероно́гая и га́ды, и зве́ри земли́ по ро́ду: и бысть та́ко. И сотвори́ Бог зве́ри земли́ по ро́ду, и скоты́ по ро́ду их: и вся га́ды земли́ по ро́ду их: и ви́де Бог, я́ко добра́. И рече́ Бог: сотвори́м челове́ка по о́бразу На́шему и по подо́бию: и да облада́ет ры́бами морски́ми, и пти́цами небе́сными, [и зверьми́,] и скота́ми, и все́ю земле́ю, и все́ми га́ды пресмыка́ющимися по земли́. И сотвори́ Бог челове́ка, по о́бразу Бо́жию сотвори́ его́: му́жа и жену́ сотвори́ их. И благослови́ их Бог глаго́ля: расти́теся и мно́житеся, и напо́лните зе́млю, и госпо́дствуйте е́ю, и облада́йте ры́бами морски́ми, [и зверьми́,] и пти́цами небе́сными, и все́ми скота́ми, и все́ю земле́ю, и все́ми га́дами пресмыка́ющимися по земли́. И рече́ Бог: се дах вам вся́кую траву́ се́менную, се́ющую се́мя, е́же есть верху́ земли́ всея́: и вся́кое дре́во, е́же и́мать в себе́ плод се́мене се́меннаго, вам бу́дет в снедь: И всем звере́м земны́м, и всем пти́цам небе́сным, и вся́кому га́ду пресмыка́ющемуся по земли́, и́же и́мать в себе́ ду́шу живота́, и вся́ку траву́ зеле́ную в снедь: и бысть та́ко. И ви́де Бог вся ели́ка сотвори́: и се добра́ зело. И бысть ве́чер, и бысть у́тро, день шесты́й. И соверши́шася не́бо и земля́, и все украше́ние их. И соверши́ Бог в день шесты́й дела́ Своя́, я́же сотвори́: и почи́ в день седьмы́й от всех дел Свои́х, я́же сотвори́. И благослови́ Бог день седьмы́й, и освяти́ его́, я́ко в той почи́ от всех дел Свои́х, я́же нача́т Бог твори́ти.

Прокимен, псалом 12, глас 6: При́зри и услы́ши мя, / Го́споди Бо́же мой. Стих: Доко́ле, Го́споди, забу́деши мя до конца́, доко́ле отвраща́еши лице́ Твое́ от мене́?

И посем возглашает диакон: Повели́те. Священник же взем обема рукама кадильницу, и свещник со свещею, стоит пред святою трапезою зря к востоком, и назнаменуя Крест, глаголет: Прему́дрость, про́сти. Таже обратяся на запад к народу, глаголет: Свет Христо́в просвеща́ет всех.

Чтец: При́тчей чте́ние. Диакон: Во́нмем.

Притчей чтение.
[Глава 2, ст. 1 – 22.]

Сы́не, а́ще прии́м глаго́л моея́ за́поведи, скры́еши в себе́. Послу́шает прему́дрости твое́ у́хо, и приложи́ши се́рдце твое́ к ра́зуму: приложи́ши же е́ в наказа́ние сы́ну твоему́. А́ще бо прему́дрость призове́ши, и ра́зуму да́си глас твой, чу́вство же взы́щеши вели́ким гла́сом. И а́ще взы́щеши ея я́ко сребра́, и я́коже сокро́вища испыта́еши ю: Тогда́ уразуме́еши страх Госпо́день, и позна́ние Бо́жие обря́щеши. Я́ко Госпо́дь дае́т прему́дрость, и от лица́ Его́ позна́ние и ра́зум. И сокро́виществует исправля́ющим спасе́ние, защища́ет же ше́ствие их, е́же сохрани́ти пути́ оправда́ний: и путь благогове́инствующих Его́ сохрани́т. Тогда́ уразуме́еши пра́вду и суд, и испра́виши вся стези́ благи́я. А́ще бо прии́дет прему́дрость в твою́ мысль, чу́вство же твое́й ду́ши добро́ бы́ти возмни́тся: Сове́т добр сохрани́т тя, помышле́ние же преподо́бное соблюде́т тя: Да изба́вит тя от пути́ зла́го, и от му́жа глаго́люща ничто́же ве́рно. О оста́вившии пути́ пра́выя, е́же ходи́ти в путе́х тьмы! О веселя́щиися о злых, и ра́дующиися о развраще́нии злем! И́хже стези́ стро́потни, и кри́ва тече́ния их: е́же дале́че тя сотвори́ти от пути́ пра́ваго, И чу́жда от пра́веднаго ра́зума. Сы́не, да тя не пости́гнет сове́т злый, оставля́ющий уче́ние ю́ности, и заве́та Боже́ственнаго забы́вший. Поста́ви бо при сме́рти дом свой, и при а́де с земны́ми дея́ния своя́. Вси ходя́щии по нему́ не возвратя́тся, ниже́ пости́гнут стезь пра́вых: ни бо дости́гнут лет жи́зни. А́ще бо бы́ша ходи́ли в стези́ благи́я, обрели́ у́бо бы́ша стези́ пра́вы гла́дки: бла́зи бу́дут жи́тели на земли́, незло́бивии же оста́нут на ней. Я́ко пра́вии вселя́тся на земли́, и преподо́бнии оста́нут на ней. Путие́ нечести́вых от земли́ поги́бнут, пребеззако́ннии же изри́нутся от нея́.

И по исполнении паремий, глаголет священник: Мир ти: И диакон: Прему́дрость. Чтец: Да испра́вится моли́тва моя́: Тогда праваго и леваго клиросов, и предстоящий народ, обе страны во всей церкви стоят на коленах молящеся. И по пении чтеца, первый лик поет тожде: Да испра́вится моли́тва моя́: И чтец, и другая страна лика, и предстоящий народ, стоят на коленах, дондеже пропоют. Таже чтец поет 1 стих: Го́споди воззва́х к Тебе́, услы́ши мя: И по пропетии стиха, поет вторый лик: Да испра́вится моли́тва моя́: Тогда чтец, и первый лик, и тоя страны предстоящий народ, припадают на колена. Таже чтец поет вторый стих: Положи Го́споди хранение: И первый лик паки поет: Да испра́вится моли́тва моя́: И чтец, и вторый лик, и предстоящий народ паки приклоняют колена. И паки чтец поет третий стих: Не уклони́ се́рдце мое́: И вторый лик поет: Да испра́вится моли́тва моя́: И приклоняет колена чтец, и первый лик, и народ. И паки чтец поет: Да испра́вится моли́тва моя́, я́ко кади́ло пред Тобо́ю: И тогда оба лика, и в церкви предстоящий весь народ, припадают на колена, и стоят, дондеже чтец поет, и воставше допевают на клиросе: Воздея́ние руку́ мое́ю же́ртва вече́рняя. И по исполнении творим поклоны 3.

Аще праздник Обретения честныя главы, или святых 40 мучеников, тогда по скончании, Да испра́вится моли́тва моя́: абие святым вратом отверзстым, поем прокимен, Апостол, Аллилу́иа, Ева́нгелие, и прочее по обычаю: Кроме же праздника, по Да испра́вится: диакон ектению, и священник молитвы прилежныя. Мы же творим поклоны 3. И прочее бывает последование преждеосвященных, по чину якоже в служебниках изъявися.

Ведати подобает: яко по происхождении Святых Даров исполняему, Ны́не си́лы небе́сныя: творим поклоны 3, непокровени суще.

Вестно же буди: яко егда Божественныя преносятся Тайны, вси людие поклонение богоподобное, и певцы ниц падше, Христу Богу в тайнах Сущему, творят: понеже совершенно предосвященны суть.

Киноник: Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь. Аллилу́иа, трижды. По отверзении же врат, речет диакон: Со стра́хом Бо́жиим, и ве́рою приступи́те. Мы же поклон един: И поем, Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя, хвала́ Его́ во усте́х мои́х: Аллилу́иа, трижды. По возглашении же от иерея, Всегда́, ны́не и при́сно: Лик: Да испо́лнятся уста́ на́ша: Аллилу́иа, трижды. По заамвонной же молитве: Бу́ди и́мя Госпо́дне: И метания три. Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя: И подается нам антидор. И совершенный отпуст.

Сие последование бывает во всю Четыредесятницу, преждесвященней сущей. А идеже несть преждесвященныя, поются на Вечерни стихиры на 6: подобен в Триоди, и в Минеи. Сла́ва, и ны́не, Богородичен, по гласу Минеи. На стиховне, в Триоди самогласен дне дважды и мученичен, иже есть на Го́споди воззва́х: Сла́ва, и ны́не, Богородичен, тогоже гласа. И обычное кончание. Входяще же в трапезу, ядим сухоядение, пием и сок с медом. В четверток же тоя седмицы трапезы не представляем, но бываем постящеся даже до пятка: тогда бо ядим входяще в трапезу.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 34; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты