Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ВО СВЯТЫЙ И ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК, НА УТРЕНИ
По шестопсалмии поем Аллилу́иа, на глас 8, велегласно, и со сладкопением, и поем тропарь косно и велегласно, и со сладкопением равно.

Тропарь, глас 8:

Се, Жени́х гряде́т в полу́нощи, / и блаже́н раб, его́же обря́щет бдя́ща, / недосто́ин же па́ки, его́же обря́щет уныва́юща. / Блюди́ у́бо, душе́ моя́, / не сном отяготи́ся, / да не сме́рти предана́ бу́деши, / и Ца́рствия вне затвори́шися, / но воспряни́ зову́щи: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас. (3)

Таже обычное стихословие с поклоны.

По 1-м стихословии седален, глас 1.
Подобен: Гроб Твой:

Страда́ния честна́я настоя́щий день, / я́коже свети́ла соверше́нная, возсиява́ют ми́ру: / Христо́с бо гряде́т страда́ти бла́гостию, / вся содержа́й дла́нию, изволя́ет простре́тися на дре́ве, / е́же спасти́ челове́ка.

Слава, и ныне, тойже.

По 2-м стихословии седален, глас 1.
Подобен:

Неви́димый Судие́, в пло́ти ка́ко ви́ден был еси́, / и и́деши от муже́й беззако́нных убие́н бы́ти, / на́ше осужде́ние осужда́яй стра́стию Твое́ю? / Те́мже хвалу́, вели́чие и сла́ву возсыла́юще вла́сти Твое́й, Сло́ве, согла́сно прино́сим.

Слава, и ныне, тойже.

По 3-м стихословии седален, глас 8.
Подобен: Прему́дрости:

Страсте́й Госпо́дних нача́тки, / настоя́щий день светлоно́сит. / Прииди́те у́бо празднолю́бцы, усря́щим пе́сньми: / Созда́тель бо гряде́т Крест прия́ти, испыта́ния и ра́ны, Пила́том суди́мь. / Те́мже и от раба́ уда́рен быв по главе́, / вся терпи́т, да спасе́т челове́ка. / Сего́ ра́ди возопии́м Ему́: / Человеколю́бче Христе́ Бо́же, / прегреше́ний да́руй оставле́ние, / покланя́ющимся ве́рою пречи́стым страсте́м Твои́м.

Слава, и ныне, тойже.

И абие посем чтение в толковании Евангелия еже от Матфеа. И слово Иоанна Златоустаго о изсохшей смоковнице, емуже начало: Якоже у́бо видя: И слово Дамаскиново о изсохшей смоковнице, и о притчи винограда. Таже, И о сподо́битися нам:

Евангелие от Матфеа, зачало 84.
[Мф. 21, 18 – 43.]

Во вре́мя о́но, возвра́щься Иису́с во град, взалка́. И узре́в смоко́вницу еди́ну при пути́, прии́де к ней, и ничто́же обре́те на ней, то́кмо ли́ствие еди́но, и глаго́ла ей: да николи́же от тебе́ плода́ бу́дет во ве́ки. И а́бие и́зсше смоко́вница. И ви́девше ученицы́ диви́шася, глаго́люще: ка́ко а́бие и́зсше смоко́вница? Отвеща́в же Иису́с рече́ им: ами́нь глаго́лю вам, а́ще и́мате ве́ру, и не усумните́ся, не то́кмо смоко́вничное сотворите́, но а́ще и горе́ сей рече́те: дви́гнися, и ве́рзися в мо́ре, бу́дет. И вся, ели́ка а́ще воспро́сите в моли́тве ве́рующе, прии́мете. И прише́дшу Ему́ в це́рковь, приступи́ша к Нему́ уча́щу архиере́е и ста́рцы людсти́и, глаго́люще: ко́ею вла́стию сия́ твори́ши? И кто Ти даде́ власть сию́? Отвеща́в же Иису́с, рече́ им: вопрошу́ вы и Аз сло́во еди́но: е́же а́ще рече́те Мне, и Аз вам реку́, ко́ею вла́стию сия́ творю́. Креще́ние Иоа́нново отку́ду бе; с небесе́ ли, или́ от челове́к? Они́ же помышля́ху в себе́, глаго́люще: а́ще рече́м, с небесе́: рече́т нам, почто́ у́бо не ве́ровасте ему́? А́ще ли рече́м, от челове́к: бои́мся наро́да: вси бо и́мут Иоа́нна я́ко проро́ка. И отвеща́вше Иису́сови ре́ша: не ве́мы. Рече́ им и Той: ни Аз вам глаго́лю, ко́ею вла́стию сия́ творю́. Что же ся вам мнит? Челове́к не́кий имя́ше два сы́на, и прише́д к пе́рвому, рече́: ча́до, иди́ днесь, де́лай в виногра́де мое́м. Он же отвеща́в, рече́: не хощу́. Последи́ же раска́явся, и́де. И присту́пль к друго́му, рече́ та́коже. Он же отвеща́в рече́: аз, го́споди, иду́. И не и́де. Кий от обою́ сотвори́ во́лю о́тчу? Глаго́лаша Ему́: пе́рвый. Глаго́ла им Иису́с: ами́нь глаго́лю вам, я́ко мытари́ и любоде́йцы варя́ют вы в Ца́рствии Бо́жии. Прии́де бо к вам Иоа́нн Крести́тель путе́м пра́ведным, и не ве́ровасте ему́, мытари́ же и любоде́йцы ве́роваша ему́: вы же ви́девше, не раска́ястеся последи́, ве́ровати ему́. И́ну при́тчу слы́шите: челове́к не́кий бе домови́т, и́же насади́ виногра́д, и опло́том огради́ его́, и ископа́ в нем точи́ло, и созда́ столп, и вдаст и де́лателем, и оты́де. Егда́ же прибли́жися вре́мя плодо́в, посла́ рабы́ своя́ к де́лателем прия́ти плоды́ его́. И е́мше де́лателе рабы́ его́, о́ваго у́бо би́ша, о́ваго же уби́ша, о́ваго же ка́мением поби́ша. Па́ки посла́ и́ны рабы́ мно́жайша пе́рвых: и сотвори́ша им та́коже. Последи́ же посла́ к ним сы́на своего́, глаго́ля: усрамя́тся сы́на моего́. Де́лателе же ви́девше сы́на, ре́ша в себе́: сей есть насле́дник, прииди́те, убие́м его́, и удержи́м достоя́ние его́. И е́мше его́, изведо́ша вон из виногра́да, и уби́ша. Егда́ у́бо прии́дет господи́н виногра́да, что сотвори́т де́лателем тем? Глаго́лаша Ему́: злых зле погуби́т их, и виногра́д преда́ст ины́м де́лателем, и́же воздадя́т ему́ плоды́ во времена́ своя́. Глаго́ла им Иису́с: не́сте ли чли николи́же в Писа́ниих: ка́мень, его́же не в ряду́ сотвори́ша зи́ждущии, сей бысть во главу́ у́гла? От Го́спода бысть сей, и есть ди́вна во о́чию ва́шею. Сего́ ра́ди глаго́лю вам, я́ко оты́мется от вас Ца́рствие Бо́жие, и да́стся язы́ку творя́щему плоды́ его́.

Посем псалом 50. Таже, Спаси, Бо́же, лю́ди Твоя́: Го́споди поми́луй, 12.

Трипеснец, творение господина Космы, егоже краестрочие: Ти девте́ра, си есть: во вторый день, еже есть понедельник. Ирмос по дважды, тропари на 12.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

[Сей во всю седмицу]. Последи ирмос, оба лика вкупе. Глас 2.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 39; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты