Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


В ТОЙЖЕ СВЯТЫЙ И ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК, ВЕЧЕРА
Во светильничное, обычное стихословие, на Го́споди воззва́х, поставим стихов 10, и поем стихиры самогласны.

Глас 1: Во све́тлостех святы́х Твои́х, ка́ко вни́ду недосто́йный? / А́ще бо дерзну́ совни́ти в черто́г, / оде́жда мя облича́ет, я́ко несть бра́чна, / и свя́зан изве́ржен бу́ду от а́нгелов. / Очи́сти, Го́споди, скве́рну души́ моея́, / и спаси́ мя, я́ко Человеколю́бец.

Глас 2: Душе́вною ле́ностию воздрема́вся, / не стяжа́х, Женише́ Христе́, / горя́ща свети́льника и́же от доброде́телей, / и де́вам уподо́бихся бу́им, / во вре́мя де́лания глумля́ся: / утро́бы щедро́т Твои́х не затвори́ мне, Влады́ко, / но оттря́с мой омраче́нный сон, возста́ви, Ми́лостиве, / и с му́дрыми введи́ де́вами в черто́г Твой, / иде́же глас чи́стый пра́зднующих, / и вопию́щих непреста́нно: / Го́споди, сла́ва Тебе́.

Глас 4: Скры́вшаго тала́нт осужде́ние слы́шавши, о душе́, / не скрыва́й словесе́ Бо́жия, / возвеща́й чудеса́ его́, / да умножа́ющи дарова́ние, / вни́деши в ра́дость Го́спода твоего́.

Глас 6: Прииди́те, ве́рнии, де́лаим усе́рдно Влады́це, / подава́ет бо рабо́м бога́тство, / и по ра́венству ки́йждо многоусугу́бим благода́ти тала́нт. / Ов у́бо му́дрость да прино́сит де́лы благи́ми, / ов же слу́жбу све́тлости да соверша́ет, / да приобща́ется же сло́вом ве́рный, та́йны ненауче́нному, / и да расточа́ет бога́тство убо́гим други́й. / Си́це бо заимова́нное многоусугу́бим, / и я́ко строи́телие ве́рнии благода́ти, / Влады́чния ра́дости сподо́бимся. / Тоя́ нас сподо́би, Христе́ Бо́же, / я́ко Человеколю́бец.

Егда́ прии́деши во сла́ве со а́нгельскими си́лами, / и ся́деши на престо́ле, Иису́се, разсужде́ния, / да мя, Па́стырю Благи́й, не разлучи́ши, / пути́ бо десны́я ве́си, / развраще́ни же суть шу́ии. / Да не у́бо с ко́злищи гру́баго мя грехо́м погуби́ши, / но десны́м мя сочета́в овца́м, / спаси́, я́ко Человеколю́бец.

Женише́ добро́тою кра́сный па́че всех челове́к, / призва́вый нас к трапе́зе духо́вней черто́га Твоего́, / неле́пый мой зрак прегреше́ний совлецы́, / прича́стием страда́ний Твои́х, / и оде́ждею сла́вы украси́в Твоея́ красоты́, / сообе́дника све́тла мя покажи́ Твоего́ Ца́рствия, / я́ко Милосе́рд.

Слава, и ныне, глас 7:Се тебе́ тала́нт Влады́ка вверя́ет, душе́ моя́, / стра́хом приими́ дар, заи́мствуй да́вшему ти, / раздава́й ни́щим и стяжи́ дру́га Го́спода, / да ста́неши одесну́ю Его́, егда́ прии́дет во сла́ве, / и услы́шиши блаже́нный глас: / вни́ди, ра́бе, в ра́дость Го́спода твоего́. / Тоя́ досто́йна мя сотвори́, Спа́се, заблуди́вшаго, / вели́кия ра́ди Твоея́ ми́лости.

Вход со Евангелием. Све́те ти́хий:

Прокимен, псалом 131, глас 6: Воскресни́, Го́споди, в поко́й Твой, / Ты и киво́т Святы́ни Твоея́. Стих: Помяни́, Го́споди, Дави́да и всю кро́тость его́.

Исхода чтение.
[Глава 2, ст. 5 – 10.]

Сни́де дщерь фарао́нова измы́тися на реку́, и рабы́ни ея́ прохожда́ху при реце́: и ви́девши ковче́жец в лучи́це, посла́вши рабы́ню, взя и́. Отве́рзши же, ви́дит отроча́ пла́чущееся в ковче́жце, и пощаде́ е́ дщерь фарао́ня, и рече́: от дете́й евре́йских сие́. И рече́ сестра́ его́ дще́ри фарао́нове: хо́щеши ли призову́ ти жену́ корми́лицу от евре́й, и воздои́т ти отроча́? И рече́ ей дщерь фарао́нова: иди́. Ше́дши же отрокови́ца, призва́ ма́терь отроча́те. Рече́ же к ней дщерь фарао́нова: соблюди́ ми отроча́ сие́, и воздо́й ми е́: аз же дам ти мзду. Взя же отроча́ жена́, и доя́ше е́. Возмужа́вшу же отроча́ти, введе́ е́ ко дще́ри фарао́нове, и бысть ей в сы́на: и нарече́ и́мя ему́ Моисе́й, глаго́лющи: от воды́ взях его́.

Прокимен, псалом 132, глас 4: Се что добро́, или́ что красно́, / но е́же жи́ти бра́тии вку́пе. Стих: Я́ко ми́ро на главе́, сходя́щее на браду́, браду́ Ааро́ню.

Иова чтение.
[Глава 1, ст. 13 – 22]

Бысть я́ко день сей, сы́нове И́овлевы и дще́ри его́ пия́ху вино́ в дому́ бра́та своего́ старе́йшаго. И се ве́стник прии́де ко И́ову, и рече́ ему́: супру́ги воло́в оря́ху, и осли́цы пася́хуся близ их. И прише́дше плени́тели плени́ша их, и о́троки изби́ша мече́м, и спасо́хся аз еди́н, и приидо́х возвести́ти тебе́. Еще́ сему́ глаго́лющу, прии́де ин ве́стник, и рече́ ко И́ову: огнь спаде́ с небесе́, и пожже́ о́вцы, и па́стыри пояде́ подо́бне: спасо́хся же аз еди́н, и приидо́х возвести́ти тебе́. Еще́ сему́ глаго́лющу, прии́де ин ве́стник, и рече́ ко И́ову: ко́нницы сотвори́ша нача́льства три, и окружи́ша вельблю́ды, и плени́ша их, и о́троки изби́ша мечми́: спасо́хся же аз еди́н, и приидо́х возвести́ти тебе́. Еще́ сему́ глаго́лющу, ин ве́стник прии́де, глаго́ля И́ову: сыно́м твои́м, и дще́рем твои́м яду́щим и пию́щим у бра́та своего́ старе́йшаго. Внеза́пу ветр вели́к на́йде от пусты́ни, и косне́ся четы́рем угло́м хра́мины, и паде́ хра́мина на де́ти твоя́, и сконча́шася: спасо́хся же аз еди́н, и приидо́х возвести́ти тебе́. Та́ко [услы́шав] И́ов, воста́в растерза́ ри́зы своя́, и остриже́ власы́ главы́ своея́, [и посы́па пе́рстию главу́ свою́,] и пад на зе́млю, поклони́ся [Го́сподеви]. И рече́: сам наг изыдо́х от чре́ва ма́тере моея́, наг и отыду́ та́мо: Госпо́дь даде́, Госпо́дь отъя́т: я́ко Го́сподеви изво́лися, та́ко бысть: бу́ди и́мя Госпо́дне благослове́нно [во ве́ки]. Во всех сих приключи́вшихся ему́ ничто́же согреши́ И́ов пред Го́сподем [ниже́ устна́ма свои́ма], и не даде́ безу́мия Бо́гу.

И абие, Да испра́вится моли́тва моя́:

Евангелие от Матфеа, зачало 102.
[Мф. 24, 36 – 26, 2.]

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: о дни и часе́ прише́ствия Сы́на Челове́ческаго никто́же весть, ни а́нгели небе́снии, то́кмо Оте́ц Мой еди́н. Я́коже бо бысть во дни Но́евы, та́ко бу́дет и прише́ствие Сы́на Челове́ческаго. Я́коже бо бе́ху во дни пре́жде пото́па, яду́ще и пию́ще, женя́щеся и посяга́юще, до него́же дне вни́де Но́е в ковче́г, и не уве́деша, до́ндеже прии́де вода́, и взят вся: та́ко бу́дет и прише́ствие Сы́на Челове́ческаго. Тогда́ два бу́дета на селе́: еди́н пое́млется, а други́й оставля́ется. Две ме́люще в же́рновах: еди́на пое́млется, и еди́на оставля́ется. Бди́те у́бо, я́ко не ве́сте, в кий час Госпо́дь ваш прии́дет. Сие́ же ве́дите, я́ко а́ще бы ве́дал до́му влады́ка, в ку́ю стра́жу тать прии́дет, бдел у́бо бы, и не бы дал подкопа́ти хра́ма своего́. Сего́ ра́ди и вы бу́дите гото́ви, я́ко, во́ньже час не мните́, Сын Челове́ческий приидет. Кто у́бо есть ве́рный раб и му́дрый, его́же поста́вит господи́н его́ над до́мом свои́м, е́же дая́ти им пи́щу во вре́мя их? Блаже́н раб той, его́же, прише́д господи́н его́, обря́щет та́ко творя́ща. Ами́нь, глаго́лю вам, я́ко над всем име́нием свои́м поста́вит его́. А́ще ли же рече́т злый раб той в се́рдцы свое́м: косни́т господи́н мой приити́. И на́чнет би́ти клевре́ты своя́, я́сти же и пи́ти с пия́ницами. Прии́дет господи́н раба́ того́ в день, во́ньже не ча́ет, и в час, во́ньже не весть. И проте́шет его́ полма́, и часть его́ с неве́рными положи́т: ту бу́дет плачь и скре́жет зубо́м. Тогда́ уподо́бися Ца́рствие Небе́сное десяти́м де́вам, я́же прия́ша свети́льники своя́, и изыдо́ша в сре́тение жениху́. Пять же бе от них мудры́, и пять юро́дивы. Юро́дивыя же прие́мша свети́льники своя́, не взя́ша с собо́ю еле́а. Му́дрыя же прия́ша еле́й в сосу́дех со свети́льники свои́ми. Косня́щу же жениху́, воздрема́шася вся, и спа́ху. Полу́нощи же вопль бысть: се, жени́х гряде́т, исходи́те в сре́тение его́. Тогда́ воста́вше вся де́вы ты́я, и украси́ша свети́льники своя́. Юро́дивыя же му́дрым ре́ша: дади́те нам от еле́а ва́шего, я́ко свети́льницы на́ши угаса́ют. Отвеща́ша же му́дрыя, глаго́люще: еда́ ка́ко не доста́нет нам и вам: иди́те же па́че к продаю́щим и купи́те себе́. Иду́щим же им купи́ти, прии́де жени́х, и гото́выя внидо́ша с ним на бра́ки, и затворе́ны бы́ша две́ри. Последи́ же приидо́ша и про́чия де́вы, глаго́люще: Го́споди, Го́споди, отве́рзи нам. Он же отвеща́в рече́ им: ами́нь глаго́лю вам, не вем вас. Бди́те у́бо, я́ко не ве́сте дне, ни часа́, во́ньже Сын Челове́ческий прии́дет. Я́коже бо челове́к не́кий отходя́ призва́ своя́ рабы́, и предаде́ им име́ние свое́. И о́вому у́бо даде́ пять тала́нт, о́вому же два, о́вому же еди́н, кому́ждо проти́ву си́лы его́: и оты́де а́бие. Шед же прие́мый пять тала́нт, де́ла в них и сотвори́ други́я пять тала́нт. Та́кожде и и́же два, приобре́те и той друга́я два. Прие́мый же еди́н, шед вкопа́ его́ в зе́млю, и скры сребро́ господи́на своего́. По мно́зе же вре́мени прии́де господи́н раб тех, и стяза́ся с ни́ми о словеси́. И присту́пль пять тала́нт прие́мый, принесе́ други́я пять тала́нт, глаго́ля: го́споди, пять тала́нт ми еси́ пре́дал, се, други́я пять тала́нт приобрето́х и́ми. Рече́ же ему́ госпо́дь его́: до́брый ра́бе, благи́й и ве́рный, о ма́ле был еси́ ве́рен, над мно́гими тя поста́влю: вни́ди в ра́дость го́спода твоего́. Присту́пль же и и́же два тала́нта прие́мый, рече́: го́споди, два тала́нта ми еси́ пре́дал: се, друга́я два тала́нта приобрето́х и́ма. Рече́ же ему́ госпо́дь его́: до́брый ра́бе, благи́й и ве́рный, о ма́ле ми был еси́ ве́рен, над мно́гими тя поста́влю: вни́ди в ра́дость го́спода твоего́. Присту́пль же и прие́мый еди́н тала́нт, рече́: го́споди, ве́дях тя, я́ко же́сток еси́ челове́к: жне́ши, иде́же не се́ял еси́, и собира́еши, ю́дуже не расточи́л еси́. И убоя́вся, шед скрых тала́нт твой в земли́, и се и́маши твое́. Отвеща́в же госпо́дь его́, рече́ ему́: лука́вый ра́бе и лени́вый, ве́дяше, я́ко жну, иде́же не се́ях, и собира́ю, ю́дуже не расточи́х. Подоба́ше у́бо тебе́ вда́ти сребро́ мое́ торжнико́м, и прише́д аз взял бых свое́ с ли́хвою. Возми́те у́бо от него́ тала́нт, и дади́те иму́щему де́сять тала́нт. Иму́щему бо везде́ дано́ бу́дет, и преизбу́дет: от неиму́щаго же, и е́же мни́тся име́я, взя́то бу́дет от него́. И неключи́маго раба́ вве́рзите во тьму кроме́шнюю: ту бу́дет плач и скре́жет зубо́м. Сия́ глаго́ля возгласи́: име́яй у́ши слы́шати, да слы́шит. Егда́ же прии́дет Сын Челове́ческий в сла́ве Свое́й, и вси святи́и а́нгели с Ним, тогда́ ся́дет на престо́ле сла́вы Своея́. И соберу́тся пред Ним вси язы́цы, и разлучи́т их друг от дру́га, я́коже па́стырь разлуча́ет о́вцы от ко́злищ. И поста́вит о́вцы одесну́ю Себе́, а ко́злища ошу́юю. Тогда́ рече́т Царь су́щим одесну́ю Его́: прииди́те, благослове́ннии Отца́ Моего́, насле́дуйте угото́ванное вам Ца́рствие от сложе́ния ми́ра. Взалка́хся бо, и да́сте Ми я́сти; возжада́хся, и напои́сте Мя; стра́нен бех, и введо́сте Мене; наг, и оде́ясте Мя; бо́лен, и посети́сте Мене́; в темни́це бех, и приидо́сте ко Мне. Тогда́ отвеща́ют Ему́ пра́ведницы, глаго́люще: Го́споди, когда́ Тя ви́дехом а́лчуща, и напита́хом; или́ жа́ждуща, и напои́хом? Когда́ же Тя ви́дехом стра́нна, и введо́хом; или́ на́га, и оде́яхом? Когда́ же Тя ви́дехом боля́ща, или́ в темни́це, и приидо́хом к Тебе́? И отвеща́в Царь рече́т им: ами́нь глаго́лю вам, поне́же сотвори́сте еди́ному сих бра́тий Мои́х ме́ньших, Мне сотвори́сте. Тогда́ рече́т и су́щим ошу́юю Его́: иди́те от Мене́, прокля́тии, во огнь ве́чный, угото́ванный диа́волу и а́нгелом его́. Взалка́хся бо, и не да́сте Ми я́сти; возжада́хся, и не напои́сте Мене́. Стра́нен бех, и не введо́сте Мене́; наг, и не оде́ясте Мене́; бо́лен, и в темни́це, и не посети́сте Мене́. Тогда́ отвеща́ют Ему́ и ти́и, глаго́люще: Го́споди, когда́ Тя ви́дехом а́лчуща, или́ жа́ждуща, или́ странна, или́ на́га, или́ бо́льна, или́ в темни́це, и не послужи́хом Тебе́? Тогда́ отвеща́ет им, глаго́ля: ами́нь, глаго́лю вам, поне́же не сотвори́сте еди́ному сих ме́ньших, ни Мне сотвори́сте. И и́дут си́и в му́ку ве́чную, пра́ведницы же в живо́т ве́чный. И бысть, егда́ сконча́ Иису́с вся словеса́ сия́, рече́ ученико́м Свои́м: ве́сте, я́ко по двою́ дню Па́сха бу́дет, и Сын Челове́ческий пре́дан бу́дет на пропя́тие.

И прочая Преждеосвященных.

 Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 47; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты