Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Сла́вно бо просла́вися. И последи чтец поет тожде: Сла́вно бо просла́вися.
И последи чтец поет тожде: Сла́вно бо просла́вися.

Пророчества Софониева чтение.
[Гл. 3, ст. 8 – 15]

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: потерпи́ Мене́ в день воскресе́ния Моего́ во свиде́тельство: зане́ суд Мой в со́нмища язы́ков е́же прия́ти царе́й, е́же излия́ти на ня гнев Мой, весь гнев я́рости Моея́: зане́ огне́м рве́ния Моего́ пояде́на бу́дет вся земля́. Я́ко тогда́ обращу́ к лю́дем язы́к в род его́, е́же призыва́ти всем и́мя Госпо́дне, рабо́тати ему́ под и́гом еди́нем. От коне́ц рек Ефио́пских, прииму́ моля́щия Мя, в разсе́янных Мои́х принесу́т же́ртвы Мне. В день он не и́маши постыди́тися от всех начина́ний твои́х, и́миже нече́ствовал еси́ в Мя: я́ко тогда́ отыму́ от тебе́ укори́зны досажде́ния твоего́, и ктому́ не и́маши приложи́ти велича́тися на горе́ святе́й Мое́й. И оста́влю в тебе́ лю́ди кро́тки и смире́нны, и бу́дут благогове́ти о и́мени Госпо́дни. Оста́нцы Изра́илевы, и не сотворя́т непра́вды, и не возглаго́лют су́етных, и не обря́щется во усте́х их язы́к льстив: зане́ ти́и пожиру́ют, и угнездя́тся, и не бу́дет устраша́яй их. Ра́дуйся дщи Сио́нова зело́, пропове́дуй дщи Иерусали́мова, весели́ся и преукраша́йся от всего́ се́рдца твоего́, дщи Иерусали́мля! Отъя́т Госпо́дь непра́вды твоя́, изба́вил тя есть из руки́ враг твои́х: воцари́тся Госпо́дь посреде́ тебе́, и не у́зриши зла ктому́.

Царств третиих чтение.
[Гл. 17, ст. 8 – 23]

Бысть глаго́л Госпо́день ко Илии́, глаго́ля: воста́ни, и иди́ в Саре́пту Сидо́нскую, и пребу́ди та́мо: се бо запове́дах та́мо жене́ вдови́це препита́ти тя. И воста́, и и́де в Саре́пту Сидо́нскую, и прии́де ко врато́м гра́да: и се та́мо жена́ вдова́ собира́ше дрова́. И возопи́ Илия́ вслед ея́, и рече́ ей: принеси́ ны́не ми ма́ло воды́ в сосу́де, и испию́. И и́де взя́ти. И возопи́ вслед ея́ Илия́, и рече́ ей: приими́ у́бо мне и укру́х хле́ба в руце́ свое́й, да ям. И рече́ жена́: жив Госпо́дь Бог твой, а́ще есть у мене́ опресно́к, но то́кмо горсть муки́ в водоно́се, и ма́ло еле́а в чва́нце: и се аз соберу́ два поле́нца, и вни́ду, и сотворю́ е́ себе́ и де́тем мои́м, и сне́мы е́, и у́мрем. И рече́ к ней Илия́: дерза́й, вни́ди, и сотвори́ по глаго́лу твоему́, но сотвори́ ми отту́ду опресно́к мал пре́жде, и принеси́ ми: себе́ же и ча́дом свои́м да сотвориши послежде. Я́ко та́ко глаго́лет Госпо́дь Бог Изра́илев: водоно́с муки́ не оскуде́ет, и чва́нец еле́а не ума́лится до дне, до́ндеже даст Госпо́дь дождь на зе́млю. И и́де жена́, и сотвори́ по глаго́лу Илиину́, и даде́ ему́, и яде́ той и та, и ча́да ея́. И от того́ дне водоно́с муки́ не оскуде́, и чва́нец еле́а не ума́лися, по глаго́лу Госпо́дню, его́же глаго́ла руко́ю Илиино́ю. И бысть по сих, и разболе́ся сын жены́ госпожи́ до́му, и бе боле́знь его́ крепка́ зело́, до́ндеже не оста́ся в нем дух его́. И рече́ ко Илии́: что мне, и тебе́, челове́че Бо́жий? Вшел еси́ ко мне воспомяну́ти непра́вды моя́, и умори́ти сы́на моего́? И рече́ Илия́ к жене́: даждь ми сы́на твоего́. И взят его́ от не́дра ея́, и вознесе́ его́ в го́рницу, иде́же сам почива́ше, и положи́ его́ на одре́ свое́м. И возопи́ Илия́ ко Го́споду, и рече́: увы́ мне Го́споди, свиде́телю вдовы́, у нея́же аз ны́не пребыва́ю, Ты озло́бил еси́ е́же умори́ти сы́на ея́. И ду́ну на о́трочища три́жды, и призва́ Го́спода, и рече́: Го́споди Бо́же мой, да возврати́тся у́бо душа́ о́трочища сего́ в онь, и бысть та́ко. И возопи́ о́трочищ, и сведе́ его́ с го́рницы в дом, и даде́ его́ ма́тери его́. И рече́ Илия́: виждь, жив есть сын твой. И рече́ жена́ ко Илии́: се уразуме́х, я́ко челове́к Бо́жий еси́ ты, и глаго́л Госпо́день во усте́х твои́х и́стинен.

Пророчества Исаиина чтение.
[Гл. 61, ст. 10 – 11. Гл. 62, ст. 1 – 5]

Да возра́дуется душа́ моя́ о Го́споде: облече́ бо мя в ри́зу спасе́ния, и оде́ждою весе́лия [оде́я мя]: я́ко на жениха́ возложи́ на мя вене́ц, и я́ко неве́сту украси́ мя красото́ю. И я́ко земля́ растя́щая цвет свой, и я́ко вертогра́д се́мена своя́ прозяба́ет: та́ко возрасти́т Госпо́дь Госпо́дь пра́вду, и весе́лие пред все́ми язы́ки. Сио́на ра́ди не умолчу́, и Иерусали́ма ра́ди не попущу́, до́ндеже изы́дет я́ко свет пра́вда моя́, и спасе́ние мое́ я́ко свети́ло разжже́тся. И у́зрят язы́цы пра́вду твою́, и ца́рие сла́ву твою́, и прозову́т тя и́менем но́вым, и́мже Госпо́дь наимену́ет е́. И бу́деши вене́ц добро́ты в руце́ Госпо́дни, и диади́ма ца́рствия в руце́ Бо́га твоего́. И не прозове́шися ктому́ оста́влен, и земля́ твоя́ ктому́ не нарече́тся пуста́: тебе́ бо прозове́тся во́ля моя́, и земля́ твоя́ вселе́нная: я́ко благоволи́ Госпо́дь в тебе́, и земля́ твоя́ вку́пе насели́тся. И я́коже живя́й ю́ноша с де́вою, та́ко поживу́т сы́нове твои́ с тобо́ю: и бу́дет я́коже ра́дуется жени́х о неве́сте, та́ко возра́дуется Госпо́дь о тебе́.

Бытия чтение.
[Гл. 22, ст. 1 – 18]

Бысть по глаго́лех сих, Бог искуша́ше Авраа́ма, и рече́ ему́: Авраа́ме, Авраа́ме. И рече́: се аз. И рече́: пойми́ сы́на твоего́ возлю́бленнаго, его́же возлюби́л еси́ Исаа́ка, и иди́ на зе́млю высо́ку, и вознеси́ его́ та́мо во всесожже́ние, на еди́ну от гор, и́хже ти реку́. Воста́в же Авраа́м у́тро, оседла́ осля́ свое́, поя́т же с собо́ю два о́трочища, и Исаа́ка сы́на своего́, и растни́в дрова́ во всесожже́ние, воста́в и́де, и прии́де на ме́сто, е́же рече́ ему́ Бог, в тре́тий день. И воззре́в Авраа́м очи́ма свои́ма, ви́де ме́сто издале́че. И рече́ Авраа́м отроко́м свои́м: ся́дите зде со осля́тем: аз же и де́тищ по́йдем до о́нде, и поклони́вшеся возврати́мся к вам. Взя же Авраа́м дрова́ всесожже́ния, и возложи́ на Исаа́ка сы́на своего́: взя же в ру́ки и огнь, и нож, и идо́ста о́ба вку́пе. Рече́ же Исаа́к ко Авраа́му отцу́ своему́: о́тче. Он же рече́: что есть, ча́до? Рече́ же: се огнь и дрова́, где есть овча́ е́же во всесожже́ние? Рече́ же Авраа́м: Бог у́зрит Себе́ овча́ во всесожже́ние, ча́до. Ше́дше же о́ба вку́пе, приидо́ста на ме́сто, е́же рече́ ему́ Бог: и созда́ та́мо Авраа́м же́ртвенник, и возложи́ дрова́: и связа́в Исаа́ка сы́на своего́, возложи́ его́ на же́ртвенник верху́ дров. И простре́ Авраа́м ру́ку свою́ взя́ти нож, закла́ти сы́на своего́. И воззва́ и́ А́нгел Госпо́день с небесе́, и рече́: Авраа́ме, Авраа́ме. Он же рече́: се аз. И рече́: да не возложи́ши руки́ твоея́ на о́трочища, ниже́ да сотвори́ши ему́ что: ны́не бо позна́х, я́ко бои́шися ты Бо́га, и не пощаде́л еси́ сы́на твоего́ возлю́бленнаго Мене́ ра́ди. И воззре́в Авраа́м очи́ма свои́ма ви́де, и се ове́н еди́н держи́мый рога́ма в са́де саве́к: и и́де Авраа́м, и взя овна́, и вознесе́ его́ во всесожже́ние вме́сто Исаа́ка сы́на своего́. И нарече́ Авраа́м и́мя ме́сту тому́, Госпо́дь ви́де: да реку́т днесь, на горе́ Госпо́дь яви́ся. И воззва́ А́нгел Госпо́день Авраа́ма втори́цею с небесе́, глаго́ля: Мно́ю Саме́м кля́хся, глаго́лет Госпо́дь, его́же ра́ди сотвори́л еси́ глаго́л сей, и не пощаде́л еси́ сы́на твоего́ возлю́бленнаго Мене́ ра́ди: вои́стинну благословя́ благословлю́ тя, и умножа́я умно́жу се́мя твое́, я́ко зве́зды небе́сныя, и я́ко песо́к вскрай мо́ря: и насле́дит се́мя твое́ гра́ды супоста́тов. И благословя́тся о се́мени твое́м вси язы́цы земни́и, зане́же послу́шал еси́ гла́са Моего́.

Пророчества Исаиина чтение.
[Гл. 61, ст. 1 – 9]

Дух Госпо́день на Мне, его́же ра́ди пома́за Мя, благовести́ти ни́щим, посла́ Мя, исцели́ти сокруше́нныя се́рдцем, пропове́дати пле́нником отпуще́ние, и слепы́м прозре́ние. Нарещи́ ле́то Госпо́дне прия́тно, и день воздая́ния, уте́шити вся пла́чущия. Да́ти пла́чущим Сио́на сла́ву вме́сто пе́пела, пома́зание весе́лия пла́чущим, украше́ние сла́вы вме́сто ду́ха уны́ния, и нареку́тся ро́дове пра́вды, насажде́ние Госпо́дне в сла́ву. И сози́ждут пусты́ни ве́чныя, запусте́вшия пре́жде воздви́гнут, и обновя́т гра́ды пусты́я, опустоше́нныя в ро́ды. И прии́дут иноро́днии, пасу́щии о́вцы твоя́, и иноплеме́нницы ора́тели, и виногра́дари ва́ши. Вы же свяще́нницы Госпо́дни нарече́теся, служи́телие Бо́га ва́шего, рече́тся вам: кре́пость язы́к сне́сте, и в бога́тстве их чу́дни бу́дете. Си́це зе́млю свою́ втори́цею насле́дят, и весе́лие ве́чное над главо́ю их. Аз бо есмь Госпо́дь любя́й пра́вду, и ненави́дяй грабле́ния от непра́вды: и дам труд их пра́ведником, и заве́т ве́чен завеща́ю им. И позна́ется во язы́цех се́мя их, и вну́цы их посреди́ люде́й: всяк ви́дяй я́ позна́ет я́, я́ко си́и суть се́мя благослове́нное от Бо́га и ра́достию возра́дуются о Го́споде.

Царств четвертых чтение.
[Гл. 4, ст. 8 – 37]

Бысть во еди́н день, и пре́йде Елиссе́й в Сома́н, и ту жена́ ве́лия, и удержа́ его́ сне́сти хле́ба. И бысть ему́ входи́ти, и исходи́ти мно́жицею, и уклоня́шеся та́мо я́сти хле́ба. И рече́ жена́ к мужу своему́: се ны́не разуме́х, я́ко челове́к Бо́жий свят сей ми́мо хо́дит нас при́сно. Сотвори́м у́бо ему́ го́рницу, ме́сто ма́ло, и поста́вим ему́ та́мо одр, и трапе́зу, и престо́л, и све́щник: и бу́дет внегда́ входи́ти ему́ к нам, и уклоня́ется та́мо. И бысть во еди́н день, и вни́де та́мо, и уклони́ся в го́рницу, и спа та́мо. И рече́ ко Гиези́ю о́трочищу своему́: призови́ ми сомани́тяныню сию́. И призва́ ю́, и ста пред ним. И рече́ ему́: рцы у́бо ей, се удиви́ла еси́ нас всем попече́нием сим: что подоба́ет сотвори́ти тебе́? А́ще есть тебе́ сло́во к царю́, или́ ко кня́зю си́лы? Она́ же рече́: [несть.] посреде́ люде́й мои́х аз есмь живу́щи. И рече́ ко Гиези́ю: что подоба́ет сотвори́ти ей? И рече́ Гиези́й о́трочищ его́: вои́стинну сы́на несть у нея́, и муж ея́ стар. И рече́, призови́ ю́. И призва́ ю́, и ста при две́рех. И рече́ Елиссе́й к ней: во вре́мя сие́, я́коже час сей, живу́щи ты зачне́ши сы́на. Она́ же рече́: ни, господи́не, не солжи́ рабе́ твое́й. И зача́т во чре́ве жена́, и роди́ сы́на во вре́мя сие́, я́коже час сей живу́щи, я́коже глаго́ла к ней Елиссе́й. И возмужа́ о́трочищ: и бысть, егда́ изы́де ко отцу́ своему́, к жну́щим. И рече́ ко отцу́ своему́: глава́ моя́, глава́ моя́ [боли́т]. И рече́ ко о́троку: неси́ его́ к ма́тери его́. И несе́ его́ к ма́тери его́ и лежа́ше на коле́ну ея́ до полу́дне, и у́мре. И вознесе́ его́, и положи́ его́ на одре́ челове́ка Бо́жия: и затвори́ его́, и изы́де, и призва́ му́жа своего́, и рече́ ему́: посли́ ми у́бо еди́наго от о́трок, и еди́но от осля́т, и теку́ до челове́ка Бо́жия, и возвращу́ся. И рече́: что я́ко ты и́деши к нему́ днесь? Не нов ме́сяц, ниже́ суббо́та. Она́ же рече́: мир. И оседла́ осля́, и рече́ ко о́трочищу своему́: веди́, и иди́, да не удержи́ши мене́, е́же все́сти, я́коже реку́ тебе́. Гряди́, и иди́, и прииди́ к челове́ку Бо́жию на го́ру Карми́льскую. И и́де, и прии́де до челове́ка Бо́жия в го́ру Карми́льскую. И бысть я́ко ви́де ю́ Елиссе́й гряду́щую, и рече́ к Гиези́ю о́трочищу своему́: се у́бо сомани́тяныня о́ная. Ны́не тецы́ в сре́тение ея́, и рече́ши ей: мир ли тебе́? И тече́ во сре́тение ей, и рече́ ей: мир ли тебе́; мир ли му́жу твоему́; мир ли о́трочищу твоему́? Она́ же рече́: мир. И прии́де к Елиссе́ю на го́ру, и я́тся за но́зе его́: и прибли́жися Гиези́й отри́нути ю́. И рече́ Елиссе́й: оста́ви ю́, я́ко душа́ ея́ боле́зненна в ней, и Госпо́дь укры́ от мене́, и не возвести́ мне. Она́ же рече́: еда́ проси́х сы́на у господи́на моего́, я́ко реко́х: не прельсти́ мене́? И рече́ Елиссе́й ко Гиези́ю: препоя́ши чре́сла твоя́, и возми́ жезл мой в ру́це твои́, и иди́, я́ко а́ще обря́щеши му́жа, да не благослови́ши его́, и а́ще благослови́т тя муж, не отвеща́й ему́: и возложи́ жезл мой на лице́ о́трочища. И рече́ ма́ти о́трочища: жив Госпо́дь, и жива́ душа́ твоя́, а́ще оста́влю тебе́. И воста́ Елиссе́й, и и́де вслед ея́. И Гиези́й и́де пред не́ю, и возложи́ жезл на лице́ о́трочища, и не бе гла́са, и не бе слы́шания. И возврати́ся в сре́тение его́, и пове́да ему́, глаго́ля: не воста́ о́трочищ. И вни́де Елиссе́й в хра́мину, и се о́трочищ уме́рый положе́н на одре́ его́. И вни́де Елиссе́й в дом, и затвори́ дверь за двою́ собо́ю, и помоли́ся Го́споду. И взы́де, и ля́же на о́трочищи, и положи́ уста́ своя́ на усте́х его́, и о́чи свои́ на о́чи его́, и ру́це свои́ на ру́це его́, и плесне́ свои́ на плесну́ его́: и сляче́ся над ним, и ду́ну на него́, и согре́яся плоть о́трочища. И обрати́ся, и походи́ в хра́мине сю́ду и сю́ду: и взы́де и сляче́ся над о́трочищем седми́жды, и отве́рзе о́трочищ о́чи свои́. И возопи́ Елиссе́й ко Гиези́ю, и рече́: призови́ ми сомани́тяныню сию́. И призва́ ю́, и вни́де к нему́. И рече́ Елиссе́й: приими́ сы́на твоего́. И вни́де жена́, и паде́ на но́гу его́, и поклони́ся ему́ до земли́, и прия́т сы́на своего́, и изы́де.

Пророчества Исаиина чтение.
[Гл. 63, ст. 11 – 19. Гл. 64, ст. 1 – 5]

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: где возведы́й от земли́ па́стыря ове́ц свои́х? Где есть вложи́вый в них Ду́ха Свята́го? Возве́дшая десни́цею Моисе́а, мы́шца сла́вы Его́ раздели́ во́ду пред Лице́м Его́, сотвори́ти Ему́ и́мя ве́чно. Проведе́ их сквозе́ бе́здну, я́коже коня́ сквозе́ пусты́ню, и не утруди́шася, и я́ко скоты́ по по́лю, и сни́де Дух от Го́спода, и наста́ви их. Та́ко прове́л еси́ лю́ди Твоя́, сотвори́ти Тебе́ Самому́ и́мя сла́вно. Обрати́ся, Го́споди, от небесе́, и виждь от до́му свята́го Твоего́ и сла́вы Твоея́: где есть ре́вность Твоя́ и кре́пость Твоя́? Где есть мно́жество ми́лости Твоея́, и щедро́т Твои́х, я́ко терпе́л еси́ нам? Ты бо еси́ Оте́ц наш, поне́же Авраа́м не уве́де нас, и Изра́иль не позна́ нас, но Ты Го́споди, Оте́ц наш, изба́ви ны, испе́рва и́мя Твое́ на нас есть. Что уклони́л еси́ нас, Го́споди, от пути́ Твоего́, и ожесточи́л еси́ сердца́ на́ша е́же не боя́тися Тебе́? Обрати́ся ра́ди раб Твои́х, ра́ди племе́н достоя́ния Твоего́, да [поне́] ма́ло насле́дим горы́ святы́я Твоея́. Проти́вницы на́ши попра́ша святы́ню Твою́. Бы́хом я́ко испе́рва, егда́ не владе́л еси́ на́ми, ниже́ бе нарече́нное и́мя Твое́ на нас. А́ще отве́рзеши не́бо, тре́пет прии́мут от Тебе́ го́ры, и раста́ют. Я́ко та́ет воск от лица́ огня́ и попали́т огнь супоста́ты, и явле́но бу́дет и́мя Твое́ в сопроти́вных Твои́х: от Лица́ Твоего́ язы́цы возмяту́тся. Егда́ сотвори́ши сла́вная, тре́пет прии́мут от Тебе́ го́ры. От ве́ка не слы́шах, ниже́ о́чи на́ши ви́деша Бо́га, разве Тебе́, и дела́ Твоя́, я́же сотвори́ши жду́щим ми́лости. Ми́лость бо сря́щет творя́щих пра́вду, и пути́ Твоя́ помя́нутся.

Пророчества Иеремиина чтение.
[Гл. 31, ст. 31 – 34]

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: се дни́е гряду́т, и завеща́ю до́му Изра́илеву и до́му Иу́дину заве́т нов. Не по заве́ту, его́же завеща́х отце́м их, в день, во́ньже е́мшу Ми за ру́ку их, извести́ я́ от земли́ Еги́петския: я́ко ти́и не пребы́ша в заве́те Мое́м, и Аз небрего́х их, глаго́лет Госпо́дь. Я́ко сей заве́т, его́же завеща́ю до́му Изра́илеву по днех о́нех, глаго́лет Госпо́дь: дая́ зако́ны Моя́ в мы́сли их, и на сердца́х их напишу́ я́, и бу́ду им в Бо́га, и ти́и бу́дут Ми в лю́ди. И не научи́т ки́йждо бли́жняго своего́, и ки́йждо бра́та своего́, глаго́ля: позна́й Го́спода: я́ко вси позна́ют Мя от ма́ла да́же и до вели́каго их: я́ко ми́лостив бу́ду непра́вдам их, и грехо́в их не помяну́ ктому́.

Пророчества Даниилова чтение.
[Гл. 3, ст. 1 – 88]

В ле́то осмонадеся́тое Навуходоно́сор царь сотвори́ те́ло зла́то, высота́ его́ лакте́й шести́десяти, и широта́ его́ лакте́й шести́: и поста́ви е́ на по́ли Деи́ре, во стране́ Вавило́нстей. И посла́ [Навуходоно́сор царь] собра́ти ипа́ты, и воево́ды, и местонача́льники, вожди́ же и мучи́тели, и су́щия на власте́х, и вся кня́зи стран, приити́ на обновле́ние куми́ра, его́же поста́ви Навуходоно́сор царь. И собра́шася местонача́льницы, ипа́ты, воево́ды, вожди́, мучи́тели вели́цыи, и́же над властьми́, и вси нача́льницы стран на обновле́ние те́ла, е́же поста́ви Навуходоно́сор царь: и ста́ша пред те́лом, е́же поста́ви Навуходоно́сор царь. И пропове́дник вопия́ше с кре́постию: вам глаго́лется, наро́ди, лю́дие, племена́, язы́цы. Во́ньже час а́ще услы́шите глас трубы́, свире́ли же и гу́сли, самви́ки же и псалти́ри, и согла́сия, и вся́каго ро́да мусики́йска, па́дающе покланя́йтеся те́лу злато́му, е́же поста́ви Навуходоно́сор царь. И и́же а́ще не пад покло́нится, в той час вве́ржен бу́дет в пещь огне́м горя́щую. И бысть егда́ услы́шаша лю́дие глас трубы́, свире́ли же и гу́сли, самви́ки же и псалти́ри, и согла́сия, и вся́каго ро́да мусики́йскаго, па́дающе вси лю́дие, племена́, язы́цы, покланя́хуся те́лу злато́му, е́же поста́ви Навуходоно́сор царь. Тогда́ приступи́ша му́жие халде́йстии и оболга́ша иуде́ев, отвеща́вше ре́ша Навуходоно́сору царе́ви: царю́, во ве́ки живи́. Ты, царю́, положи́л еси́ повеле́ние, да всяк челове́к, и́же а́ще услы́шит глас трубы́, свире́ли же и гу́сли, самви́ки же и псалти́ри, и согла́сия, и вся́каго ро́да мусики́йска, и не пад покло́нится те́лу злато́му, вве́ржен бу́дет в пещь огне́м горя́щую. Суть у́бо му́жи Иуде́е, и́хже поста́вил еси́ над де́лы страны́ Вавило́нския, Седра́х, Миса́х и Авденаго́, и́же не послу́шаша за́поведи твоея́, царю́, и бого́м твои́м не слу́жат, и те́лу злато́му, е́же поста́вил еси́, не покланя́ются. Тогда́ Навуходоно́сор в я́рости и гне́ве рече́ привести́ Седра́ха, Миса́ха и Авденаго́: и приведе́ни бы́ша пред царя́. И отвеща́ Навуходоно́сор, и рече́ им: а́ще вои́стинну, Седра́х, Миса́х и Авденаго́, бого́м мои́м не слу́жите, и те́лу злато́му, е́же поста́вих, не покланя́етеся? Ны́не у́бо, а́ще есте́ гото́ви, да егда́ услы́шите глас трубы́, свире́ли же и гу́сли, самви́ки же и псалти́ри, и согла́сия, и вся́каго ро́да мусики́йскаго, па́дше поклони́теся те́лу злато́му, е́же сотвори́х: а́ще же не поклоните́ся, в той час вве́ржени бу́дете в пещь огне́м горя́щую: и кто есть бог, и́же и́змет вы из руки́ моея́? И отвеща́ша Седра́х, Миса́х и Авденаго́, глаго́люще царю́ Навуходоно́сору: не тре́бе нам о глаго́ле сем отвеща́ти тебе́. Есть бо Бог наш на Небесе́х, Ему́же мы слу́жим, си́лен изъя́ти нас от пе́щи огне́м горя́щия и от руку́ твое́ю изба́вити нас, царю́. А́ще ли ни, ве́домо да бу́дет тебе́, царю́, я́ко бого́м твои́м не слу́жим, и те́лу злато́му, е́же поста́вил еси́, не кла́няемся. Тогда́ Навуходоно́сор испо́лнися я́рости, и зрак лица́ его́ измени́ся на Седра́ха, Миса́ха и Авденаго́, и рече́: разжжи́те пещь седмери́цею, до́ндеже до конца́ разгори́тся. И муже́м си́льным кре́постию рече́: окова́вше Седра́ха, Миса́ха и Авденаго́, вве́рзите в пещь огне́м горя́щую. Тогда́ му́жие о́нии окова́ни бы́ша с га́щами свои́ми, и покрыва́лы, и сапогми́, и со оде́ждами свои́ми, и вве́ржени бы́ша посреде́ пе́щи огне́м горя́щия. Поне́же глаго́л царе́в превозмо́же, и пещь разжже́на бысть преизли́шше: и муже́й о́ных, и́же вверго́ша Седра́ха, Миса́ха и Авденаго́, уби́ пла́мень о́гненный. И му́жие ти́и трие́, Седра́х, Миса́х и Авденаго́, падо́ша посреде́ пе́щи огне́м горя́щия око́вани, и хожда́ху посреде́ пла́мене пою́ще Бо́га, и благословя́ще Го́спода. И став с ни́ми Аза́риа помоли́ся си́це, и отве́рз уста́ своя́ посреде́ огня́, и рече́: Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки. Я́ко пра́веден еси́ о всех, я́же сотвори́л еси́ нам, и вся дела́ Твоя́ и́стинна, и пра́ви путие́ Твои́, и вси суди́ Твои́ и́стинни. И судьбы́ и́стинны сотвори́л еси́ по всем, я́же наве́л еси́ на ны, и на град святы́й оте́ц на́ших Иерусали́м: я́ко и́стиною и судо́м наве́л еси́ сия́ вся на ны грех ра́ди на́ших. Я́ко согреши́хом и беззако́нновахом отступи́вше от Тебе́, и прегреши́хом во всех. И за́поведей Твои́х не послу́шахом, ниже́ соблюдо́хом, ниже́ сотвори́хом, я́коже запове́дал еси́ нам, да бла́го нам бу́дет. И вся, ели́ка сотвори́л еси́ нам, и вся, ели́ка наве́л еси́ на ны, и́стинным судо́м сотвори́л еси́. И преда́л еси́ нас в ру́ки враго́в беззако́нных, ме́рзких отсту́пников, и царю́ непра́ведну, и лука́внейшу па́че всея́ земли́. И ны́не несть нам отве́рзсти уст, студ и поноше́ние бы́хом рабо́м Твои́м, и чту́щим Тя. Не преда́ждь у́бо нас до конца́ и́мене Твоего́ ра́ди, и не разори́ заве́та Твоего́. И не отста́ви ми́лости Твоея́ от нас, Авраа́ма ра́ди возлю́бленнаго от Тебе́, и за Исаа́ка раба́ Твоего́, и Изра́иля свята́го Твоего́, и́мже глаго́лал еси́ умно́жити се́мя их, я́ко зве́зды небе́сныя, и я́ко песо́к вскрай мо́ря. Я́ко Влады́ко, ума́лихомся па́че всех язы́к, и есмы́ смире́ни по всей земли́ днесь грех ра́ди на́ших. И несть во вре́мя сие́ кня́зя, и проро́ка, и вожда́, ниже́ всесожже́ния, ниже́ же́ртвы, ниже́ приноше́ния, ниже́ кади́ла, ни ме́ста, е́же пожре́ти пред Тобо́ю и обрести́ ми́лость, но душе́ю сокруше́нною, и ду́хом смире́нным, да прия́ты бу́дем. Я́ко во всесожже́ниих о́вних и ю́нчих, и я́ко во тмах а́гнец ту́чных, та́ко да бу́дет же́ртва на́ша пред Тобо́ю днесь, и да соверши́тся по Тебе́, я́ко несть студа́ упова́ющим на Тя. И ны́не возсле́дуем всем се́рдцем, и бои́мся Тебе́, и и́щем Лица́ Твоего́. Не посрами́ нас, но сотвори́ с на́ми по кро́тости Твое́й, и по мно́жеству ми́лости Твоея́. И изми́ нас по чудесе́м Твои́м, и даждь сла́ву и́мени Твоему́, Го́споди. И да посра́мятся вси явля́ющии рабо́м Твои́м зла́я, и да постыдя́тся от вся́кия си́лы, и кре́пость их да сокруши́тся. И да разуме́ют, я́ко Ты еси́ Госпо́дь Бог Еди́н, и сла́вен по всей вселе́нной. И не преста́ша, вве́ргшии их, слуги́ царе́вы жгу́ще пещь на́ффою, и смоло́ю, и изгре́бми, и хвра́стием. И разлива́шеся пла́мень над пе́щию на ла́кти четы́редесять де́вять. И обы́де и пожже́, и́хже обре́те о́крест пе́щи халде́йския. А́нгел же Госпо́день сни́де ку́пно с су́щими со Аза́риею в пещь. И отрясе́ пла́мень о́гненный от пе́щи, и сотвори́ сре́днее пе́щи я́ко дух росы́ шумя́щь: и не прикосну́ся их отню́дь огнь, и не оскорби́, ниже́ стужи́ им. Тогда́ ти́и трие́ я́ко еди́ными усты́ поя́ху, и благословля́ху, и сла́вляху Бо́га в пещи́, глаго́люще: Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и препе́тый и превозноси́мый во ве́ки; и благослове́но и́мя сла́вы Твоея́ свято́е, и препе́тое и превозноси́мое во ве́ки. Благослове́н еси́ в хра́ме святы́я сла́вы Твоея́, и препе́тый и превозноси́мый во ве́ки. Благослове́н еси́ ви́дяй бе́здны, седя́й на Херуви́мех, и препе́тый и превозноси́мый во ве́ки. Благослове́н еси́ на престо́ле сла́вы Ца́рствия Твоего́, и препе́тый и превозноси́мый во ве́ки. Благослове́н еси́ на тве́рди небе́сней, и препе́тый и превозноси́мый во ве́ки.

Востаем зде и поем: Го́спода по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Чтец же глаголет стихи: Благослови́те, вся дела́ Госпо́дня,

И мы: Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те А́нгели Госпо́дни,


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 57; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты