Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВиконання карт наладок на операцiї технологiчного процесу.
Читайте также:
  1. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
  2. Алгоритм виконання часткового технологічного процесу
  3. Аналіз умов праці у галузі за показниками шкідливості та небезпечності чинників виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу.
  4. Арбітражні рішення. Виконання рішень
  5. БЕЗПЕКА ПРАЦI ПIД ЧАС ВИКОНАННЯ МОНТАЖНО - ПРОФІЛАКТИЧНИХ РОБIТ З АНТЕННО-ФIДЕРНИМИ ПРИСТРОЯМИ НА ВИСОТI
  6. Безпека праці під час виконання задач з очистки місцевості від вибухових речовин, матеріалів, боєприпасів
  7. Визнання доходів і витрат протягом виконання будівельного контракту
  8. Визнання і виконання рішень іноземних судів
  9. Виконання вправ на аналіз педагогічних ситуацій
  10. Виконання вправ на аналіз технології побудови зразків педагогічної розповіді

З метою iлюстрацiї технологiчного процесу механообробки, особливостей базування та закрiплення деталей на технологiчних операцiях, у графiчнiй частiнi курсового проекту викреслюють наладки технологiчних операцiй та переходiв.

На цих кресленнях показують основнi, найбiльш цiкавi та оригiнальнi операцiї технологiчцого процесу. Карти накладок на детально розроблені в пояснювальній записці операції необхідно показувати в обов’язковому порядку. Загальну кiлькiсть та види карт наладок узгоджують з керiвником проекту.

Креслення операцiйних карт наладок виконують в стандартних масштабах. Необхiдна кiлькiсть зображень (видiв, перерiзiв, виносних елементiв) на картi наладки визначається за умови забезпечення наочностi та ясностi виконання представленої технологiчної операції. Установку заготовки в пристрої необхiдно показати таким чином, щоб чiтко було видно схему базування та закрiплення.

На картi наладки проставляють розмiри з допусками та вказують шорсткiсть тiльки тих поверхонь деталi, якi отриманi пiд час виконання даної операцiї. Поверхнi, якi обробляються, на всiх проекцiях зображують червоним кольором або суцiльною лiнiєю подвiйної товщини. На кресленнях карт наладок у такому ж масштабi, що й заготовка, зображують рiзальнi iнструменти, якi розташованi в кiнцевому пiсля обробки положеннi. Рекомендується детально показати закрiплення iнструменту на верстатi та будову пристроїв, які використовуються для закрiплення рiзального iнструменту. При багатоiнструментальнiй обробцi показують всi рiзальнi iвструменти. Стрiлками з вiдповiдними позначеннями показують напрямок обертання та подачi iнструмента i заготовки.

На кресленнях наладок проставляються розмiри, якi необхiднi для налагодження iнструменту при виконаннi даної операцiї. Наприклад, при обробцi на фрезерних та стругальних верстатах вказуються розмiри, якi звязують базові поверхні пристроїв з робочими поверхнями установiв або габаритiв, а також вказують розмiри установочних щупiв.

На кресленнях наладок вказуються цикли роботи агрегатних голівок, супортiв, схеми розташування позицiй на верстатах, а також компоновку агрегатних (спецiальних) верстатiв.

Компоновки агрегатних верстатiв викреслюють в однiй або двох проекцiях у довiльному масштабi. Для інших багатопозицiйних верстатiв достатньо представити схему розташування позицiй.При виконанаi карт наладок для операцiй, якi виконуються на верстатах з ЧПК, на токарно-револьверних верстатах, токарних автоматах, напiвавтоматах, одно- i багатошпиндельних верстатах необхiдно викреслити револьвернi голiвки, поздовжні та поперечнi супорти з усiма iнструментами, якi є в наладцi.

Крім того на карті наладки операції з ЧПК викреслюють траекторiю руху рiзального інструмента (циклограму), вказують з врахуванням вибраної послiдовностi обробки, параметрiв iнструментiв, розрахованих або прийнятих траекторії допомiжних та холостих переміщень. На траекторiї руху iнструмента вiдмiчають цифрами опорнi точки траекторiї i ставлять стрiлки, якi вказують напрямок руху iнструмента. Опорнi точки — це точки, в яких змiнюється траекторія руху iнструмента або змiнюється технологiчний стан обробки (змiнюються режими рiзання, здiйснюється вмикання або вимикання перемiщення iнструменту ще по однiй координатi). Координати цих опорних точок також повинні міститись на карті наладки на операцію з ЧПК.

На всіх, без винятку картах наладок вказують режими обробки деталi по всіх технологiчних переходах у вигляді таблиць та норми часу. Лiтерами або цифрами вказують послiдовнiсть обробки деталi, зміст переходів, вказують основнi параметри ріжучих iнструментiв (вид, марка ріжучої частини, стандарт), вимірювальний інструмент та iншу iнформацію.Приклад:

Таблиця режимів різання для свердлильної операції 020:

Таблиця 26

№ оп. Зміст переходу Обладнання Оснащення Різальний інструмент Вимірювальний інструмент Режими різання Норми часу, хв.
t, мм L, мм S, мм/хв V, м/хв n, хв.-1 То Тдоп
Фрезерувати лиску в розмір 77,5 мм. Фрезерний версат мод. 6Р12 Спеціальний пристрій з пневмоприводом Фреза кінцева 40, z=6 Р6М5 ГОСТ 17026-71 Штангенциркуль ШЦ-І-125-0,1 ГОСТ 166-89 7,5 39,5 0,96 0,91

Приклади карт наладок на деякі операції наведено в додатку 8.


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты