Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПодання таблиць

Читайте также:
  1. В цьому випадку буде запропоновано вказати список таблиць і їх полів, і на підставі цих даних буде створений запит.
  2. Довідкові дані. Всі довідкові дані беруться із відповідних таблиць, які наведені в [3].
  3. Подання інформації в комп'ютері. Одиниці інформації
  4. Подання формул
  5. Порядок заповнення і подання документів первинного статистичного обліку органами дізнання і попереднього слідства
  6. ПОРЯДОК ПОДАННЯ І ЗАХИСТУ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
  7. Порядок складання, подання й оприлюднення фінансової звітності
  8. Проектування бази даних. створення таблиць та форм в Ms Access
  9. Створення електронних таблиць в ms excel

ВСТУП

Виконання студентами дипломної роботи передбачено Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, що затверджено наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 р. № 161, і наказами МАУП щодо нормативного забезпечення організації навчального процесу в Академії.

Дипломна робота є одним із видів індивідуального завдання студенту з навчальної дисципліни, що має кваліфікаційний характер, яку студент захищає в Державній екзаменаційній комісії. Студент виконує дипломну роботу на завершальному етапі навчання у вищому навчальному закладі.

Мета написання студентами дипломної роботи:

- систематизувати, закріпити, поглибити теоретичні та практичні знання зі спеціальності і навчитися застосовувати їх при вирішенні конкретних наукових, правових, виробничих та інших завдань;

- набути навичок самостійної роботи і оволодіти методикою дослідження та експерименту, пов’язаних з темою дипломної роботи. Найважливіші загальні вимоги до виконання дипломної роботи:

- студент розкриває тему дипломної роботи на основі вивчення законодавства та практики його застосування, не обмежуючись матеріалом підручника, а ознайомлюючись з додатковою науковою юридичною літературою;

- дипломна робота містить елементи наукової творчості, студент розкриває теоретичні положення у зв’язку з практикою їх застосування;

- у структурі дипломної роботи виокремлюють вступ, основну частину (теоретичну основу дослідження, аналітично-дослідну частину, обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення предмета та об’єкта дослідження), висновки;

- текст дипломної роботи студент будує, викладає та оформлює відповідно до державного стандарту;

- текст дипломної роботи студент викладає самостійно, не допускається дослівне цитування з нормативних актів, навчальної та наукової юридичної літератури;

- студент виконує дипломну роботу державною мовою України;

- обсяг текстової частини дипломної роботи повинен становити для спеціалістів — 90-100 сторінок машинописного тексту або комп’ютерного набору;

- при виконанні дипломної роботи студент повинен враховувати зміни у чинному законодавстві України;

- студент подає виконану дипломну роботу для перевірки та рецензування на попередній захист.Виконання дипломної роботи допомагає студенту виробити навички самостійного вивчення юридичних наук, набути досвід самостійного здобуття правових знань, що необхідно у майбутній практичній діяльності спеціаліста-правознавця.

Дипломна робота — звіт студента про самостійне дослідження теми індивідуального завдання. На основі виконаної дипломної роботи та її публічного захисту Державна екзаменаційна комісія присвоює студенту відповідну кваліфікацію. Дипломна робота може бути логічним продовженням теми курсової роботи. Написання дипломної роботи передбачає засвоєння студентом матеріалу із загальних і спеціальних дисциплін навчального плану підготовки правознавців. Студент виконує дипломну роботу самостійно консультуючись з науковим керівником. Науковим керівником дипломної роботи призначають професорів і доцентів (викладачів) МАУП.

У методичних вказівках використано досвід роботи кафедр МАУП зі студентами щодо підготовки дипломної роботи. Дотримання методичних вказівок до написання дипломної роботи допоможе студентові уникнути помилок, для виправлення яких необхідні додаткові зусилля і час.

1. ВИБІР ТЕМИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИКеруючись тематикою дипломних робіт студент обирає тему власної дипломної ро­боти відповідно до своїх наукових і практичних ін­тересів.

При виборі теми дипломної роботи необхідно враховувати, що в межах од­нієї форми навчання, як правило, не допускається виконання дипломної роботи за однією і тією ж темою двома чи більше студентами.

Вибравши тему дипломної роботи, студент пише заяву на ім'я завідуючого кафедри, де зазначає назву теми дипломної роботи і просить затвердити обрану тему (додаток 1).

Вибираючи тему дипломної роботи, студент повинен порадитися з викладачами кафедри, звернутися до рекомендованої у програмі навчальної дисципліни літератури.

Тема дипломної роботи має бути затверджена до початку державної екзаменаційної сесії не пізніше як:

- за рік – для студентів денної форми навчання (але не пізніше 30 жовтня поточного навчального року);

- за шість місяців – для студентів заочної та дистанційної форм навчання.

Строки затвердження тем дипломних робіт і наукових керівників студентам заочної форми навчання визначено графіком навчального процесу заочної форми навчання.

2. СКЛАДАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ

 

Після ознайомлення з літературою студент вже має певну думку про напрям свого дослідження і готовий до складання плану, який повинен мати вступ, чотири розділи (в свою чергу поділяються на кіль­ка підрозділів), висновки, список використаних джерел та за потреби додатки.

 

Наприклад:

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. НАЗВА ПЕРШОГО РОЗДІЛУ

1.1. Назва першого підрозділу 1-го розділу

1.2. Назва другого підрозділу

1.3. Назва третього підрозділу

Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2. НАЗВА ДРУГОГО РОЗДІЛУ

2.1. Назва першого підрозділу 2-го розділу

2.2. Назва другого підрозділу

2.3. Назва третього підрозділу

Висновки до розділу 2

РОЗДІЛ 3. НАЗВА ТРЕТЬОГО РОЗДІЛУ

3.1. Назва першого підрозділу 3-го розділу

3.2. Назва другого підрозділу

3.3. Назва третього підрозділу

Висновки до розділу 3

РОЗДІЛ 4. НАЗВА ЧЕТВЕРТОГО РОЗДІЛУ

4.1. Назва першого підрозділу 4-го розділу

4.2. Назва другого підрозділу

4.3. Назва третього підрозділу

Висновки до розділу 4

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

План роботи обов'язково погоджується з науковим керівником.

3. КЕРІВНИЦТВО ДИПЛОМНОЮ РОБОТОЮ

 

Для керівництва процесом написання дипломної роботи та з метою надання студентам практичної допомоги під час проведення наукових дослід­жень, навчальним відділом інституту призначаються наукові керівники.

Науковий керівник несе відповідальність за стан виконання та оформ­лення дипломної роботи відповідно до методичних вимог.

Студент разом з науковим керівником дипломної роботи заповнює карту обліку і завдання на виконання дипломної роботи, яке за­тверджує завідуючий відповідною кафедрою. Бланки карти обліку і завдання на виконання дипломної ро­боти вида­ються студенту на кафедрі не пізніше ніж за тиждень до початку переддипломної практики. Приклад оформлення цих бланків надано у додатках 2-3.

Відповідно до карти обліку і завдання на виконання диплом­ної роботи студент повинен:

а) підготувати список літератури, що буде використана у роботі;

б) розробити структуру дипломної роботи, вказати орієнтовні назви розді­лів і підрозділів роботи, їх обсяг та строк виконання;

в) у встановлені строки виконати дипломну роботу і подати її науковому ке­рів­нику на перевірку;

г) отримати у наукового керівника відгук, а також – отримати рецензію на дипломну роботу у зовнішній установі (організації).

Під час підготовки та написання дипломної роботи студент зо­бов'язаний звітувати про виконану роботу перед своїм науковим керів­ником, який засвід­чує ступінь готовності роботи, що відображається в карті обліку.

Про виконану дипломну роботу науковий керівник надає відгук в якому аналі­зує її теоретичний рівень, глибину досліджень, практичну значимість рекомендацій дипломника, ступінь їх обґрунтування, самостій­ності, новизни тощо, та виставляє відповідну оцінку: “відмінно”, “доб­ре”, “задовільно” або “незадовільно” (додаток 4).

 

4. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

 

Дипломні роботи виконуються на державній мові України.

Оформлена належним чином дипломна робота має бути переплетена (зброшурована).

Дипломну роботу подають у вигляді спеціально підготовленого рукопису в твердій обкладинці і реєструють на кафедрі.

4.1. Структура дипломної роботи

 

Структурно дипломна робота має містити наступні елементи:

1.Титульний аркуш.

2. Зміст.

3.Вступ.

4.Основна частина, що містить:

- розділ 1 – присвячений теоретичним основам дослідження;

- розділ 2 – аналітично-дослідна частина;

- розділ 3 – в якому наводяться обґрунтування пропозицій щодо вирішення проблем, виявлених у 2-му розділі під час дослідження;

- розділ 4 – присвячений питанням охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях.

5.Висновки.

6.Список використаних джерел.

7.Додатки.

 

Зразок оформлення титульного аркушу для дипломних робіт наведено в додатку 5.

Зміст дипломної роботи відображає її план, який є основою для проведення дослідження і який має висвітлювати структуру роботи, всі етапи здійснюваного дослідження, а також деталізувати досліджувані аспекти, бути логічно завершеним і складатись з урахуванням методичних вимог. Зміст подають на початку дипломної роботи з найменуваннями та номерами початкових сторінок усіх розділів, підрозділів, а також вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додат­ків, списку використаних джерел та ін. Зразок оформлення змісту дипломних робіт наведено в додатку 6.

Вступ розкриває сутність і стан наукової проблеми (задачі) та її значущість, підстави і вихідні дані для розробки теми дипломної роботи, обґрунтування необхідності проведення дослідження.

У вступі автор роботи повинен:

1. Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв'язаннями проблеми (наукової або практичної задачі) чітко, аргументовано обґрунтувати причини вибору теми дипломної роботи, актуальність і доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки;

 

2. Сформулювати мету дипломної роботи і завдання, які потрібно вирішити для її досягнення;

Мета роботи – це очікуваний кінцевий результат, який зумовлює загальну спрямованість і логіку дослідження. У завданнях дослідження формулюються запитання, на які студенту слід дати відповідь для реалізації мети дослідження. Вони розкривають зміст предмета дослідження і узгоджуються з гіпотезами (виявити …, з’ясувати …, проаналізувати …, визначити …, одержати …, запропонувати …).

3. Визначити предмет і об'єкт наукового дослідження, встановити його етапи, визначити методи його проведення, стисло та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось тим чи тим методом;

Об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжують проблемну ситуацію й обрані для вивчення.

Предмет дослідження вужчий і конкретніший; завдяки його формулюванню в роботі із загальної системи, що представляє об'єкт дослідження, виділяється частина системи або процес, що протікає в системі, є безпосереднім предметом дослідження.

4. Зазначити методи дослідження та інформаційну базу роботи.

Обсяг вступу – 2-3 сторінки.

Основна частина дипломної роботи складається з розділів, підрозділів. Наприкінці кожного розділу формулюються відповідні висновки.

Між підрозділом та висновками до розділу потрібно проставляти один відступ (Enter) полуторного міжрядкового інтервалу. Далі маленькими жирними літерами (крім першої великої) з абзацного відступу Висновки до розділу

 

Наприклад:

Висновки до розділу 1

Текст висновку.

Перший розділ основної частини дипломної роботи є теоретичним дослідженням, мета якого систематизація здобутих знань з відповідного нап­рямку підготовки згідно обраної теми роботи.

У розділі висвітлюються теоретичні та методологічні аспекти проблеми. Мають бути проаналізовані існуючі точки зору на проблему, що досліджується. Здійснено огляд літератури та законодавчої бази з тематики дипломної роботи, наукових та інформаційних джерел, проведено їх критичний аналіз і узагальнення, а також викладається власний погляд дипломника на про­блему.

Перший розділ включає 3-5 підрозділів.

Другий розділ основної частини дипломної роботи – це аналітичне дослідження обраних об'єкта та пред­мета на конкретних прикладах, в якому аналізується проблема, якій присвячена дипломна робота.

Мета цього етапу дослідження – виявити і проаналізувати властивості, характерні ознаки, тенденції, характеристики об'єкта і предмета дослідження відповідно до теми дипломної роботи. Основою для аналізу повинна бути законодавча база

Для успішного виконання цього етапу студенту потрібно використову­вати існуючі методи і принципи наукового дослідження, зокрема:

- методи формальної логіки (індукцію і дедукцію);

- аналітичні та логічні методи – для аналізу стану та розвитку об'єкта і пред­ме­та дослідження;

- структурно-функціональні,

- спостереження та по­рівняння – для визначення основних напрямів розвитку.

У другому розділі повинні бути конкретно сформовані проблеми у рамках обраної теми дипломної роботи (застаріла законодавча база, або ж прогалини і не доопрацювання у ній).

Другий розділ включає 3-5 підрозділів (без підпунктів)

Третій розділ основної частини дипломної роботи – є проектною частиною, в якій потрібно запропонувати шляхи вдосконалення об’єкта та предмета дипломної роботи.

Потрібно запропонувати прийоми, методи, підходи, механізми вирішення виявлених під час теоретичного і практичного дослідження проблем. Це має бути не лише перелік необхідних дій, а й конкретні, логічно досліджені та обґрунтовані механізми, інструменти, пропозиції.

Саме при підготовці цього розділу дипломник має виявити свої фахові здібності, здобуті знання та вміння. Застосувати їх на практиці, довести свої пропозиції, переконливо аргументуючи їх.

Третій розділ включає 2-3 підрозділів (без підпунктів)

Четвертий розділ основної частиниприсвячений охороні праці та безпеці в надзвичайних ситуаціях. Розділ повинен мати обсяг 10-15 сторінок.

Практично усі заходи з охорони праці базуються на законодавчих і нормативних положеннях. Основним законодавчим актом є Конституція України.

У доповіді на захисті диплому студент-дипломник повинен висвітлити основні положення, розроблені в розділі «Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях».

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ЧЕТВЕРТОГО РОЗДІЛУ

Збір та обробка фактичного матеріалу

Після вивчення необхідної і рекомендованої літератури за темою дослідження студент приступає до збору й обробки фактичного матеріалу. Джерелом інформації є такі матеріали: звіти, статистичні данні аналізу травматизму та професійної захворюваності, дані бухгалтерського, статистичного обліку, акти (карти) перевірки умов та охорони праці, атестації робочих місць, планові і фактичні показники господарської діяльності, результати вибіркових і суцільних спостережень, опитувань, обстежень та ін. При зборі матеріалів необхідно вивчити питання впровадження на досліджуваному підприємстві сучасних прогресивних форм і методів покращення умов і охорони праці.

Практичний матеріал, зібраний на підприємстві (організації), повинен бути ретельно перевірений і узагальнений, відповідно з діючими вимогами до дипломної роботи. Для цього його групують в аналітичні таблиці, обробляють, подають у порівняльному вигляді для аналізу динаміки, роблять розрахунки, виявляють відхилення, визначають вплив факторів і резерви підвищення ефективності господарської діяльності та зниження ризиків на підприємстві.

При проходженні переддипломної практики студент збирає необхідний матеріал для розкриття теми дипломного проекту (роботи).

Розділ повинен бути розроблений відповідно до теми дипломного проекту (роботи) і його основної частини і враховувати вимоги діючих нормативних документів, вміщати необхідні розрахунки згідно вихідних даних.

 

Структура розділу

Розділ 4 «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» складається з

таких підрозділів:

4.1. Аналіз статистики травматизму і професійної захворюваності, аналіз небезпечних і шкідливих виробничих факторів об'єкта (підприємства, технологічного процесу, системи або пристрою);

У підрозділі студентом виконується така робота:

1.Надається коротка характеристика об'єкта (підприємства);

2.Аналізуються статистичні данні щодо травматизму і професійної захворюваності по підприємству за п’ятирічний (або більше) період;

3.Характеризуються технологічні процеси з розкриттям небезпечних і шкідливих виробничих факторів:

¾ можливості ураження електричним струмом;

¾ травматизму від частин машин і механізмів;

¾ іонізуючих й електромагнітних випромінювань;

¾ горючих, вибухових й отрутних речовин та газів та токсичного і вибухового пилу;

¾ характеристика метеорологічних умов у робочій зоні виробничих приміщень;

¾ рівень шуму й вібрації,

¾ шкідливості при роботі з комп’ютерною технікою.

4.Вказуються джерела забруднення робочої зони і їхні якісні характеристики у таблиці 4.1 за зразком:

Таблиця 4.1

№ п/п Назва фактора Джерела виникнення Характер дії

Наприклад, це можуть бути підвищена електрична напруга, шум, вібрація, електромагнітні випромінювання, у тому числі рентгенівські, постійні електричні чи магнітні поля, статична електрика, іонізація повітря, виділення шкідливих речовин у повітря робочої зони та інше.

Рекомендований об'єм цього підрозділу: 1-2 сторінки (з графіками та схемами).

 

4.2. Нормативно – правове забезпечення. Заходи з охорони праці.

В даному підрозділі необхідно розглянути нормативно правову базу, якою керується підприємство (організація) в регулюванні питань охорони праці.

Крім вивчення законодавчої складової необхідно розглянути заходи з охорони праці. Розглянути конкретні заходи щодо усунення або зменшення дії по кожному небезпечному і шкідливому фактору. Особливу увагу варто приділити питанням безпечної експлуатації устаткування і виявлення аварійних режимів, захисту, сигналізації, огородження, блокування та ін.

Слід запропонувати конкретні рішення з нормалізації метеорологічних умов, засобів пригнічення пилу та очищення повітря, захисту від ВЧ і СВЧ випромінювань, зменшенню шуму і вібрацій, організації робочого місця програміста, оператора або користувача комп’ютерної техніки.

В підрозділі можуть бути розглянуті наступні заходи з охорони праці:

1) розробка внутрішнього планування робочих приміщень із урахуванням вимог безпеки санітарних і пожежних норм;

2) оцінка надійності конструктивних рішень по техніці безпеки й пожежній техніці, прийнятих студентом-дипломником у проекті;

3) обґрунтування використання удосконалених конструкцій апаратного забезпечення, у першу чергу ВДТ з розробкою і застосуванням захисних засобів зменшення впливу на користувачів несприятливих виробничих факторів;

4) розробка заходів щодо боротьби із шумом й вібраціями у виробничих приміщеннях або на окремих об'єктах;

5) забезпечення проектованого підприємства санітарно-побутовими, адміністративними й допоміжними приміщеннями й пристроями, (обґрунтування вибору їхньої кількості, площі й об'єму; розміщення, оснащення устаткуванням);

6) вибір системи освітлення проектованого підприємства чи об'єкта, джерел світла та світильників;

7) заходи, що забезпечують оптимальні метеорологічні умови у виробничих приміщеннях;

8) аналіз розробленої конструкції виробничого устаткування з погляду заходів щодо усунення або зменшення виділень пилу, а також шкідливих випарів та газів;

9) заходи, що забезпечують зниження запиленості повітря у виробничих приміщеннях до санітарних норм (удосконалювання технологічного процесу, герметизація устаткування, вентиляція);

10) заходи, що забезпечують зниження вмісту шкідливих випарів і газів у виробничих приміщеннях до значень, що не перевищують гранично припустимих концентрацій;

11) заходи, що попереджають вплив на людину агресивних і токсичних речовин, застосовуваних у технологічних процесах;

12) вибір колективних, або індивідуальних засобів захисту від шкідливих і небезпечних виробничих факторів;

13) заходи, що забезпечують безпеку при роботі з радіоактивними речовинами, ВЧ і СВЧ установками, а також електроустановками промислової частоти високої напруги;

14) заходи, що забезпечують неприступність до рухливих і струмоведучих частин устаткування; обґрунтування схеми захисного заземлення, занулення;

15) вибір схеми захисного відключення при аварійних режимах в електроустановках;

16) розробка рекомендацій щодо проведення обстеження та атестації робочих місць з розробкою належних документів;

17) розробка рекомендацій щодо проведення медичних оглядів працівників та диспансерного обліку;

18) розробка моделі розрахунку можливого нещасного випадку (або професійного захворювання).

Рекомендована література: [ І(12-18, 20-24, 28, 30 література:, 32-34), ІІ(1-38,41-60) ]

 

В даному підрозділі крім визначених вище варіантів заходів, можуть розглядатися заходи щодо інформаційних технологій:

1. розробка інженерно-технічних і організаційних заходів щодо зниження зорового стомлення користувачів ПК (інженерів програмістів, операторів ЕОМ, операторів набору, користувачів, бухгалтерів, менеджерів, фінансистів, економістів і ін.);

2. вибір і обґрунтування візуальних ергономічних параметрів ПК;

3. вибір і обґрунтування типу монітора за ергономічними показниками;

4. обґрунтування ергономічних параметрів робочого місця користувача ПК;

5. вибір пристроїв, що входять до складу ПК за їх ергономічними характеристиками;

6. розробка схеми розташування робочих місць у приміщенні при використанні декількох ПК одночасно;

7. розробка схеми розташування пристроїв, що входять до ПК на робочому місці користувача ПК.

При використанні комп’ютерної техніки, дипломант самостійно розробляє заходи безпеки, згідно реальних умов його роботи.

Обсяг підрозділу 4-6 сторінок з посиланням до наведеного списку літератури.

Рекомендована література: [І(25-27, 29, 31, 34), ІІ(22-24,32,38,39,46, 57-60, 71)]

 

4.3. Безпека в надзвичайних ситуаціях.

В підрозділі студент повинен виконувати наступні завдання:

а). Пожежна безпека;

б). Цивільний захист.

 

а). Пожежна безпека

Рекомендована література: [І(15, 17-22, 28, 30, 34), ІІ(1, 2, 31, 35, 53, 62, 63)]

1. Привести характеристику об'єкту за ступенем пожежної небезпеки.

2. Оцінити пожежонебезпеку застосованих у технологічному процесі матеріалів і речовин (температура спалаху, самозапалювань, межі вибуховості), і на підставі цих даних установити категорію об'єкта по пожежо -та вибухонебезпечності.

3. Залежно від категорії об'єкта за пожежною небезпекою, керуючись нормативними документами, вибрати:

3.1. ступінь вогнестійкості будинку,

3.2. протипожежні перешкоди.

4. Розробити заходи пожежної профілактики для конкретного технологічного процесу й застосованого в проекті устаткування.

5. Вибрати тип датчика та систему пожежної сигналізації.

6. Здійснити вибір засобів пожежогасіння.

7. Обґрунтувати параметри мережі пожежного водопостачання,

8. Виконати укрупнений розрахунок необхідної кількості первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників) й розміщення їх по території проектованого об'єкта,

9. Привести схему евакуації у випадку пожежі .

б). Цивільний захист

Рекомендована література: [ І(15, 34), ІІ(31, 73-79) ]

 

В підрозділі студентом виконується наступна робота:

1. Надається оцінка можливості виникнення надзвичайних ситуацій (НС) природного та техногенного походження на об'єкті досліджень.

2. Розробляються заходи щодо створення безпечних умов для працюючих при виникненні надзвичайних ситуацій та заходи щодо ліквідації можливих аварій.

3. Обґрунтовується розрахунок евакуації: число евакуаційних виходів, шляхи евакуації, визначається ширина сходових маршів, дверей, проходів.

4. Обґрунтовуються параметри аварійного освітлення, аварійної вентиляції, вибираються засоби автоматичного пожежогасіння тощо.

5. Розробляються позиції плану ліквідації аварій на об'єкті досліджень (для студентів, що виконують дипломний проект (роботу) по гірничо-металургійним підприємствам (ГМК)). Допускається привести існуючу на підприємстві схему плану ліквідації аварії (ПЛА) будь-якої дільниці.

6. Розраховується можливість евакуації у випадку виникнення аварійної ситуації (схема обов’язкова).

Рекомендований обсяг підрозділу 5-7 сторінок.

 

Висновки до розділу 4

Висновки повинні бути стислими і зрозумілими, містити основні викладення щодо розроблених дипломантом заходів з охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях.

Рекомендований обсяг висновків декілька речень (0,5- 1 сторінки).

Список рекомендованої літератури з даного розділу наведений у додатку 7.

Завершується дипломна робота загальними висновками і пропозиціями автора, які повинні бути стислими і підтверджені конкретними фактами.

За змістом висновки мають бути пов'язані із структурою роботи і випливати із завдань дослідження, а пропозиції – адресними: що конкретно пропонується і кому саме (державним органам, керівни­кам підприємств (установ, організацій) різних форм власності, науковцям тощо).

Такий підхід дозволить посилити практичну значущість та реальний характер дипломної роботи.

 

У додаткахвміщують матеріал, який необхідний для повноти дослідження, але включення якого до основної частини дипломної роботи може змінити впорядковане й логічне уявлення про роботу. Цей матеріал не може бути послідовно розміщений в основній частині дипломної роботи через великий обсяг; може не зацікавити широке коло читачів, але необхідний для фахівців цієї сфери.

Типи додатків. У додатках можуть бути вміщені: додаткові ілюстрації і таблиці, що займають площу більше ніж сторінку формату А 4; матеріали, які через специфіку викладу або форму подання не можуть бути внесені до основної частини, але можуть становити інтерес для фахівців.

 

Рекомендований обсяг дипломної роботи

Структурні частини Кількість сторінок для
дипломних
Вступ 2-3 сторінки
Перший розділ основної частини до 25 сторінок
Другий розділ основної частини до 25 сторінок
Третій розділ основної частини до 25 сторінок
Четвертий розділ основної частини 10-15 сторінок
Висновки від 5-7 сторінок

Загальний обсяг основної частини дипломної роботи – до 100 сторінок.

4.2. Загальні вимоги щодо оформлення роботи

 

Дипломна робота подається у друкованому вигляді. Текст дипломної роботи повинен бути надрукований чорною фарбою на білому аркуші формату A4 (210x297мм) з однієї сторони. Обсяг дипломної роботи має становити приблизно 100 сторінок, до якого не входять «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ». Для виконання роботи найкраще застосовувати Microsoft Word.

Вимоги до параметрів сторінок: розмір лівого поля — 25 мм, правого — 10 мм; розмір верхнього і нижнього полів — 20 мм. Вимоги до тексту: шрифт — Times New Roman, розмір 14 пт, інтервал між рядками 1,5, вирівнювання за шириною, відступ абзацу — 1,25 см.

Сторінка повинна містити не менше 28-30 рядків по 57-60 знаків у кожному (з урахуванням інтервалів).

Шрифт друку повинен бути чорного кольору середньої жирності, чіткий з однаковою щільністю тексту.

Вписувати в текст дипломної роботи окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки можна чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору, при цьому щільність вписаного тексту повинна бути наближеною до щільності основного тексту.

Друкарські помилки, описки і графічні неточності, виявлені в процесі написання дипломної роботи, можна виправляти підчищенням або зафарбуван­ням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту (фрагменту рисунка) машинописним способом. Допускається не більше ніж два виправлення на одній сторінці.

Надруковані на ЕОМ програмні документи мають відповідати формату А4 (за потреби їх розрізують), які включають до загальної нумерації сторінок дипломної роботи і розміщують, як правило, в додатках.

Титульний лист, бланк «завдання», «карта обліку» відгук, рецензію дозволяється оформлювати з використанням ПЕОМ.

4.3. Подання текстового матеріалу

Першою сторінкою дипломної роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок дипломної роботи, не проставляючи його номера. Наступні сторінки дипломної роботи, в тому числі – сторінки частин «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», а також – таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки тексту основної частини дипломної роботи, нумерують у правому верхньому куті сторінки.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, рисунків, таблиць, формул дипломної роботи подають арабськими цифрами без знака « № ». Після номеру сторінки, таблиці, формули крапку не ставлять, тільки між номером і назвою підрозділу.

Кожна структурна частина дипломної роботи (вступ, розділи, висновки) починається з нової сторінки.

Обсяг тексту останньої сторінки кожної частини роботи повинен займати не менш ніж 2/3 останньої сторінки.

Заголовки структурних частин дипломної роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», друкують великими жирними літерами по центру симетрично до тексту, заголовки підрозділів – маленькими жирними літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

Текст дипломної не прийнято перенавантажувати маркерами, курсивом, іншими шрифтами; зазвичай він виглядає досить одноманітно.

Між назвою розділу та назвою підрозділу, а також назвою підрозділу та текстом потрібно проставляти один відступ (Enter) полуторного міжрядкового інтервалу.

Наприклад:

 

РОЗДІЛ 1

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

 

1.1. Поняття охорони праці і її роль в забезпеченні умов праці

 

 

Такі структурні частини дипломної роботи, як «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», не мають порядкового номера, тобто не можна друкувати: «1.ВСТУП» або «Розділ 6. ВИСНОВКИ».

Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка,

 

наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

 

За потреби можуть бути наведені переліки.

Перед переліком ставлять двокрапку. Перед кожною позицією переліку слід ставити малу літеру української абетки з дужкою або, не нумеруючи – дефіс (перший рівень деталізації). Для подальшої деталізації переліку слід використовувати арабські цифри з дужкою (другий рівень деталізації).

 

Приклад оформлення переліку:

В Україні до зайнятого населення належать громадяни, що проживають на території держави на законних підставах:

а) працюючі за наймом на умовах повного або неповного робочого дня (тижня) на підприємствах, в установах і організаціях, не­залежно від форм власності, у міжнародних та іноземних організа­ціях в Україні і за кордоном;

б) громадяни, які самостійно забезпечують себе роботою, включаючи підприєм­ців, осіб, зайнятих індивідуальною трудовою діяль­ністю, творчою діяльністю, члени кооперативів, фермери та члени їх сімей, що беруть участь у виробництві.

 

Або

Приклад оформлення переліку:

В Україні до зайнятого населення належать громадяни, що проживають на території держави на законних підставах:

- працюючі за наймом на умовах повного або неповного робочого дня (тижня) на підприємствах, в установах і організаціях, не­залежно від форм власності, у міжнародних та іноземних організа­ціях в Україні і за кордоном;

- громадяни, які самостійно забезпечують себе роботою, включаючи підприєм­ців, осіб, зайнятих індивідуальною трудовою діяль­ністю, творчою діяльністю, члени кооперативів, фермери та члени їх сімей, що беруть участь у виробництві.

 

Переліки першого рівня деталізації друкують малими літерами з абзацного відступу, другого рівня – з відступом відносно розта­шування переліків першого рівня.

У разі необхідності по­яснити зміст тексту, таблиці або ілюстрації в дипломній роботі вміщують примітки.

Примітки розміщують безпосередньо після тексту, таблиці, ілюстрації, яких вони стосу­ються.

Одну примітку не нумерують. Слово “Примітка” друкують з ве­ликої літери з абзацного відступу, не підкреслюють, після слова “Примітка” ставлять крапку і з великої літери в тому ж рядку по­дають текст примітки,

наприклад: Примітка.______________

Кілька приміток нумерують послідовно арабськими цифрами з крапкою. Після слова “Примітки” ставлять двокрапку і з нового рядка з абзацу після номера примітки з великої літери наводять текст примітки,

наприклад: Примітки:

1._____________

2._____________

 

Пояснення щодо окремих даних, наведених у тексті або табли­цях, допус­кається оформляти виносками. Виноски позначають надрядковими знаками у вигляді арабських цифр (порядкових но­мерів) з дужкою. Нумерація виносок окрема для кожної сторінки.

Знаки виноски проставляють безпосередньо після того слова, числа, символу, речення, до якого дають пояснення, та перед текс­том пояснення. Текст виноски вміщують під таблицею або в кінці сторінки й відокремлюють від таблиці або тексту лінією довжиною 30-40 мм в лівій частині сторінки. Текст виноски починають з абзацного відступу і друкують через один інтервал,

наприклад: Цитата в тексті:

“Він базується на використанні інтуїтивного прогнозування за методом Дельфі1)”.

Відповідне подання виноски:

 
 


1) У стародавньому місті Дельфі жреці змагались у пророкуванні майбут­нього. Метод, який названо ім'ям цього міста, спочатку ви­користовувався для “пророкування” часу настання події, що прогнозувалася. Він не допускає прямих контактів між експертами.

 

 

4.4. Подання ілюстрацій

 

Основними видами ілюстративного матеріалу в дипломних роботах є: креслення, технічний рисунок, схема, карта, фотографія, діаграма і графік тощо.

Ілюстрації подаються в дипломній роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації, розмір яких більші від формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або додатках.

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації, її назву і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією з абзацного відступу. Якщо в дипломній роботі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка,

наприклад,другий рисунок першого розділу:

 

Рис. 1.2. Потреби професійного розвитку працівника в організації [6, с.15]

 

 

Подання таблиць

 

Цифровий матеріал, як правило, необхідно оформлювати у виг­ляді таблиці. Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті так, щоб її можна було читати без повороту переплетеного боку дипломної роботи або з поворотом за стрілкою годинника.

Коли текст, який повторюється в графі таблиці, має лише одне сло­во, його можна замінювати лапками; якщо два або більше слів, то при першому повторенні його замінюють словами "Те саме", а далі лап­ками. Ставити лапки замість цифр, знаків, марок, певних символів, які повторюються, не можна. Якщо цифрові або інші дані в якомусь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк.

Вимоги до тексту в таблицях: шрифт Times New Roman, розмір 14 або 10пт, інтервал між рядками 1,0, відступи не допускаються. Таблицю вирівнювати з використанням функції «автоподбор по ширине окна». Цифрові дані в таблицях вирівнювати по центру.

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над нею і дру­кують симетрично до тексту. Назва має бути стислою і відображати зміст таб­лиці. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери. Назву не підкреслюють.

Таблиці нумерують послідовно у межах розділу (за винятком таблиць, поданих у додатках).

У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка,

наприклад: «Таблиця 1.2» (друга таблиця першого розділу).

Якщо в дипломній роботі одна таблиця, її нумерують за загальними правилами.

Приклад побудови таблиці

 

Таблиця 1.2

Назва таблиці (по центру)

Показник Од. вимір. Роки Відхилення
абс. відн., %
……. ……….        
……. ………        

 

Заголовки граф пишуть з великої літери, підзаголовки – з малої, якщо вони становлять одне речення із заголовком, і з великої, якщо вони є самостійними. Заголовки (як підпорядковані, так і головні) мають бути максимально точними і простими. В них не повинно бути слів або розмірностей, що повторюються.

Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. В кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапку не ставлять. Текст заголовків і підзаголовків граф пишуть в однині.

Обережно слід ставитися також до вертикальної графи «Примітки». Така графа потрібна лише тоді, коли містить дані, що стосуються більшості рядків таблиці.

Коли цифрові або інші дані в якомусь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк. Усі наведені в таблицях дані мають бути достовірними, однорідними і такими, що можуть зіставитися, в основу їх групування покладають лише суттєві ознаки.

Наводити в дипломній роботі треба лише ті таблиці, які неможливо передати звичайним текстом (результати експериментальних спостережень, зіставлення розбіжності, детальні довідкові дані і т.ін.). На всі таблиці мають бути посилання в тексті роботи.

Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. У даному разі назву вміщують тільки над її першою частиною.

При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «Таблиця» і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовження табл.» і вказують номер таблиці,

наприклад:

Продовження табл. 1.2

         

 

Якщо таблиця займає більше сторінки, то її рекомендується винести в додатки. В додатках таблиця може розміщуватися на декількох сторінках.

 


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 24; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Додаток 7. | Подання формул
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2019 год. (0.076 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты