Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСписок використаних джерел

Читайте также:
  1. Аудит енергогенеруючих джерел
  2. БИБЛИОГАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  3. Библиографический список
  4. Библиографический список
  5. Библиографический список
  6. Библиографический список
  7. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  8. Библиографический список
  9. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  10. Библиографический список

 

1. Конституція України від 28 червня 1996р. – К., 1996.

2. Кодекс законів про працю України (КЗпП) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.zakon1.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page

3. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» вiд 16.01.2003 № 433–IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №13. – Ст. 93.

4. Бутенко О. А. Формування державної інноваційної політики / О. А. Бутенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 1. – С. 21–25.

5. Бутенко О. І. Інфраструктурні компоненти інноваційної моделі економіки / О. І. Бутенко, Є. В. Лазарєва // Економіка і прогнозування. – 2008. – №4. – С.69–81.

6. Верхоглядова Н.І. Економіка підприємства: навч. посібник / Н. І. Верхоглядова, Д. М. Ядранський, Н. А. Іваннікова ; М-во освіти і науки України. – К.: Професіонал, 2008. – 384 с.

7. Вікіпедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/.

8. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

9. Ледян Т.О. Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств / Т.О. Ледян // ХVI Міжнародна наукова конференція молодих науковців «Наука і вища освіта», КПУ, 17-18 квітня . – Том 1.- Запоріжжя, 2008. – С. 105.

10. Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия / Й. Шумпетер. – М. : Экономика, 1995. – С. 182–187.

11. Aghion T., Howitt A. in Boyer R., Didier M. Innovation et croissance. – Paris: La Documentation francaise, 1998.

12. Amable В., Barre R, Boyer R. Les Systemes nationaux d’innovation а l’ere de la globalisation. –Paris: Econimica, 1997.

Іноземні джерела складаються в своєму алфавітному порядку.

 

Періодичні видання (газети, журнали тощо), що використовуються при написанні дипломної роботи повинні бути не більше п’ятирічної давності.

Новітня література від загального списку використаних джерел повинна складати не менше 50%.

 

5. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ДИПЛОМНИХ РОБІТ

5.1. Попередній захист дипломних робіт

 

Паралельно з оцінюванням дипломної роботи спеціаліста науковим керівником, кожен студент має пройти попередній захист результатів дослідження на кафедрі, який здійснюється у спеціально створеній комісії (комісіях). Порядок роботи комісії та форму матеріалів, що подають студенти до розгляду комісії, визначає кафедра.Метою попереднього захисту дипломної роботи є експертна оцінка фахівцями кафедри рівня готовності роботи відповідно до затверджених кафедрою критеріїв. Така оцінка є дієвою формою допомоги студентам у доведенні роботи до встановлених вимог. Вона супроводжується конкретними рекомендаціями по доопрацюванню дипломної роботи.

Звіт комісії заслуховується на засіданні кафедри і передбачає оцінку ступеня готовності студентів до захисту дипломних робіт в ДЕК; виявлення осіб, успішне завершення робіт якими знаходиться під загрозою; виявлення типових проблем у підготовці дипломних робіт та аналіз причин, що призвели до їх появи; пропозиції щодо прийняття заходів по успішному завершенню дипломних робіт та їх захисту в ДЕК.

На попередній розгляд дипломна робота обов’язково виноситься в повному обсязі.

 

5.2. Захист дипломних робіт

Основними умовами одержання оцінки є:

- на „відмінно” оцінюється дипломна ро­бота, в якій присутній самостійний аналіз теоретичного і фактичного матеріалу, творчо досліджена тема, зроблені самостійні правильні виснов­ки, виконана економічна оцінка пропозицій, професійно застосовані обчислювальна техніка, а сам автор вільно володіє матеріалом;- оцінка „добре” виставляється роботі, що виконана на високому теоретичному рівні, повно і всебічно висвітлює питання теми з остаточно глибоким викладом матеріалу, включаючи аналітичні оцінки та обґрунтування пропозицій, використання ЕММ та ЕОМ, але містить несуттєві помилки, недостатньо повну аргументацію окремих висновків, при цьому студент має деякі ускладнення з поясненням своїх результатів;

- оцінкою „задовіль­но” оцінюється робота, в якій в цілому відносно повно висвітлені основні питання теми, але є грубi помилки або поверхова аргументація окремих положень, не завжди взаємообумовлений зв’язок між окремими її розділами та підрозділами, порушено вимоги щодо обсягу та строків виконання курсової роботи, а її автор слабко захищається;

- „незадовільно” виставляється, якщо змістовне наповнення роботи не відповідає темі дослідження. Відсутня логіка у побудові дослідження, назви окремих розділів не відповідають їх змісту. Важко визначити ступінь самостійності виконання студентом представленої роботи. Відсутні посилання на використані джерела. В аналітичній частині представлено застарілий статистичний матеріал. Пропозиції автора є необґрунтованими або відсутні взагалі. Оформлення роботи має суттєві недоліки. Доповідь не відображає змісту виконаної роботи, більшість відповідей на питання неточні або неправильні.

Захищена дипломна робота залишається на кафедрі.

Дипломна роботи до захисту не допускається.Дипломна робота подана науковому керівникові на перевірку або на будь-який подальший етап проходження з порушенням строків, установлених регламентом. Робота написана на тему, яка своєчасно не була затверджена наказом по інституту. Студент не володіє поданим матеріалом, не орієнтується в предметі дослідження. Необхідні джерела не опрацьовані. Дипломна робота виконана не самостійно. Структура не відповідає вимогам. Не оправлена у тверду палітурку, недбало оформлена. Якщо за результатами попереднього захисту комісією було прийнято рішення про недопущення студента до захисту.

 

6. РЕЦЕНЗУВАННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ

 

Зовнішніми рецензентами дипломних робіт можуть бути: висококваліфіковані працівники відповідних структурних підрозділів бази практики чи організації, на матеріалах яких виконується робота; наукові працівники науково-дослідних установ; працівники міністерств і відомств, викладачі з науковими ступенями та вченими званнями інших вищих навчальних закладів III - IV рівня акредитації або з інших кафедр даного вищого навчального закладу. Зовнішній рецензент у своїй рецензії повинен чітко окреслити позитивні сторони і недоліки дипломної роботи, зробити висновок: рекомендує він її до захисту чи не рекомендує. Приклад оформлення рецензії наведено в додатку 9.

Дипломна робота, що виконана не за затвердженою темою, або яка оформлена з відступом від затверджених вимог, не рецензується незалежно від її змісту.

 

7. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ

Критерії оцінювання дипломної роботи є методичним засобом, що використовується ДЕК з метою виявлення відповідності професійних компетенцій студента вимогам освітньо-професійної програми. Вони передбачають аналіз рівня відображення в дипломній роботі професійних завдань, які виконуються на первинних посадах професіоналів.

Підсумкову оцінку дипломної роботи визначає державна екзаменаційна комісія, її рішення є остаточним і оскарженню не підлягає. При цьому ДЕК може прийняти до уваги інформацію наукового керівника, відображену у його відгуку про процес підготовки дипломної роботи, а також експертну оцінку зовнішнім рецензентом.

Основними умовами одержання оцінки є:

Відмінно.Дипломна робота виконана бездоганно, своєчасно, самостійно, забезпечує повне розкриття теми і містить елементи новизни. Теоретико-методологічна частина містить значний і різноманітний масив опрацьованих інформаційних джерел, критичний огляд наукової літератури, узагальнення і висновки, які дають змогу чітко визначити авторську позицію. Аналітична частина містить всебічні і глибокі дослідження зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства. Автор використовує сучасні аналітичні і методологічні інструментарії, представлені авторські висновки базуються на якісно опрацьованій статистичній інформаційній базі. Розроблені автором рекомендації мають практичну цінність

Відгук і рецензія позитивні. Доповідь логічна, повна, стисла, проілюстрована бездоганно оформленими наочними матеріалами. Відповіді на питання правильні, стислі, аргументовані.

Добре.Тема дипломної роботи розкрита, але мають місце окремі недоліки непринципового характеру: в роботі зустрічається порушення логіки у побудові дослідження, взаємозв’язку між підрозділами роботи. Аналіз літературних джерел зроблений поверхово, відсутні узагальнення, наукова полеміка, авторські висновки, посилання на першоджерела. Подані у роботі авторські пропозиції не містять глибокого аналітичного обґрунтування економічної доцільності їх реалізації.

Відгук і рецензія позитивні, але містять окремі зауваження. Доповідь логічна, ілюструє знання теми дослідження. Наочний матеріал оформлений з деякими неточностями. Відповіді на питання в основному правильні. Студент добре знає предмет дипломної роботи.

Задовільно.Тема дипломної роботи в основному розкрита, але мають місце окремі недоліки змістовного характеру, відсутні узагальнення, авторські висновки. Назви окремих розділів не відповідають змісту, план дослідження не збалансований. Порушена логіка представленого матеріалу, змістовне наповнення окремих розділів не пов’язане між собою. В аналітичному розділі поверхово і переважно описово подана інформація. Конструктивна частина має описово-декларативний характер, пропозиції обґрунтовані непереконливо. Є зауваження щодо оформлення дипломної роботи .

Доповідь прочитана за текстом, студент не володіє окремими питаннями теми, не всі відповіді на запитання членів ДЕК правильні або повні. Наочні матеріали не відображають зміст виконаної аналітично-конструктивної частини.

Незадовільно.Нечітко сформульована мета дипломної роботи. Змістовне наповнення роботи не відповідає темі дослідження. Відсутня логіка у побудові дослідження, назви окремих розділів не відповідають їх змісту. Важко визначити ступінь самостійності виконання студентом представленої дипломної роботи. Відсутні посилання на використані джерела. Порушена чи відсутня логіка запропонованих заходів. Оформлення роботи має суттєві недоліки.

Доповідь не відображає змісту виконаної роботи, більшість відповідей на питання неточні або неправильні. Студент не володіє предметом дослідження. Наочні матеріали до захисту дипломної роботи відсутні.

 

 

8. ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

 

Дипломна робота зшивається у тверду обкладинку в такий спосіб, щоб листи не випадали і щоб їх неможна було виймати без пошкодження. На палітурці з внутрішньої сторони роботи наклеюється конверт, в який кладуть відгук наукового керівника, зовнішню рецензію, карту обліку, завдання та CD-R компакт-диск з електронним варіантом роботи.

Послідовність розділів для зшивання:

- титульний;

- зміст;

- вступ;

- основна частина (розділи і підрозділи);

- висновки (кінцева частина);

- список використаних джерел;

- додатки.

 


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 33; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Подання формул | Додаток 1
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2018 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты