Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДодаток 1

Читайте также:
  1. Додаток
  2. ДОДАТОК 1
  3. Додаток 1.
  4. Додаток 1. Таблиці ASCII-кодів Windows та DOS
  5. Додаток 2
  6. Додаток 2
  7. ДОДАТОК 2
  8. Додаток 2
  9. ДОДАТОК 3

Приклад оформлення заяви на тему дипломної роботи

 

Завідувачу кафедрою

____________________________________ ____________________________________

(П.І.Б.)

КІ ім. П. Калнишевського МАУП

Студента(ки) __ курсу____________групи

спеціальність _________________________ спеціалізація__________________________

_____________________________________

_____________________________________

(П.І.Б.)

 

ЗАЯВА

Прошу затвердити тему дипломної роботи ___________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

__________________ ______________________ ___________________

(дата) (підпис студента) (прізвище)

 

Погоджено

Керівник дипломної роботи

 

________________ ___________________

(підпис) (прізвище)

 

Погоджено

Завідувач кафедри

 

________________ ___________________

(підпис) (прізвище)

 

«_____________» ______________________ 200__Р


Додаток 2

Зразок оформлення завдання

Міжрегіональна Академія управління персоналом

З А В Д А Н Н Я

на дипломну роботу студента

 

 

_____________________________________________________________________________

( прізвище, ім’я, по батькові )

 

_____________________________________________________________________________

( освітньо-кваліфікаційний рівень)

 

_____________________________________________________________________________

( напрям, спеціальність, спеціалізація )

 

Шифр групи __________________________________

 

Тема дипломної роботи ______________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

Науковий керівник ___________________________________________________________

(ступінь, вчене звання, П.І.Б.)

 

Протокол засідання кафедри від “______”__________________ 20____ р. №____________ 

Завідувач кафедри _________________ ____________________________

(підпис) (П.І.Б.)

 

Додаток 3

Зразок оформлення карти обліку

Міжрегіональна Академія управління персоналом

Карта обліку індивідуальної роботи студента з підготовки до захисту дипломної роботи

_____________________________________________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові студента

_____________________________________________

Шифр групи

 

ТЕМА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Науковий керівник ___________________________________________________________

(науковий ступінь, вчене звання, П.І.Б. )

 

Протокол засідання кафедри від “____”_______________ 200__ р. № ______

Завідувач кафедри ________________ _____________________(підпис) (П.І.Б)

План підготовки дипломної роботи

Розділи Термін виконання Підпис керівника
запланований фактичний
Вступ І розділ ІІ розділ ІІІ розділ висновки      

 

Дата Питання, що обговорювалися Підпис керівника
     
     
     
     

Рекомендація до захисту __________________________________________________________

“_____” _______________ 200 __ р. _______________________

підпис зав. кафедри

Додаток 4

Зразок оформлення відгуку на дипломну роботу

 

ВІДГУК

на дипломну роботу студента

Міжрегіональної Академії управління персоналом

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Група __________

(шифр групи)
Спеціальність ___________________________

(шифр і назва спеціальності)
Тема роботи ________________________________________________

 

(ТЕКСТ ВІДГУКУ)

 

Оцінка роботи ___________________________________________

Робота рекомендується до захисту

Керівник (посада, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)

 

“_____”____________ 200__ р. ____________________

(підпис)

 

 

Додаток 5

Зразок оформлення титульного листа

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Криворізький інститут імені Петра Калнишевського

 

 

На правах рукопису

Косінська Катерина Юріївна

ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему:

«ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ ЖІНОК, МОЛОДІ ТА ІНВАЛІДІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ »

 

подається на здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст”

за спеціальністю “Правознавство”

 

До захисту допущено:

В.о. завідуючого кафедрою

економіки і права, к.е.н., доц.

________________________ Ледян Т. О.

 

Науковий керівник професор, к. ю. н.

_____________________ Копайгора І.Д.

Виконано студентом групи

ІН 11-10-10 С5П (2.0 з)

____________________________________

(підпис)

Рукопис закінчено___________________

(дата)

Кривий Ріг – 2012

 

 


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 13; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Список використаних джерел | Додаток 7
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2019 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты