Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДля яких товарів доцільно проводити аналіз життєвого циклу?
Читайте также:
  1. VII. Тематика курсових робіт з аналізу фінансів підприємств
  2. АВС-аналіз по об'єму продажу товарів за період
  3. Аналіз адитивної та мультиплікативної моделі тимчасового ряду.
  4. Аналіз аналогів ПК, сучасних інформаційних технологій, засобів розробки програмного забезпечення
  5. Аналіз багатофакторної лінійної моделі регресії
  6. Аналіз беззбитковості
  7. Аналіз безпосереднього оточення
  8. Аналіз виробничого травматизму
  9. Аналіз вихідних даних для оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності
  10. Аналіз внутрішнього середовища

а) категорія товарів;

б) тип товару;

в) модель товару;

г) марка товару;

ґ) асортимент продукції організації.

3. Яка модель формування бізнес-стратегії ґрунтується на
такій закономірності: витрати на одиницю продукції, які вимі
рюються в стабільних грошових одиницях, зменшуються на
фіксований процент при кожному подвоєнні випуску продукції:

а) "крива досвіду";

б) PIMS;

в) "життєвий цикл попиту";

г) М. Портера;

ґ) "товар — ринок".

4. Аналіз портфеля продукції ґрунтується на:

а) чіткому розмежуванні основних напрямів діяльності
за сегментами ринку;

б) індикаторах конкурентоспроможності і привабливості;

в) зв'язку між стратегічним положенням СЗГ і фінансо
вими показниками;


г) оцінці впливу зовнішнього середовища на результати діяльності виробника;

ґ) результатах оцінки впливу основних чинників на стратегічний вибір.

5. За результатами портфельного аналізу відбувається:

а) перегляд цілей диверсифікованої організації;

б) відмова від слабких СГЦ;

в) освоєння нових видів діяльності;

г) зміна стратегічних планів СГЦ;
ґ) оцінка вибраної стратегії.

6. "Знаки питання" у матриці "зростання — частка ринку":

а) переважно вимагають великих коштів для підтриман
ня росту;

б) займають малу частку ринку;

в) мають шанси на успіх, тому що ринок розширюється;

г) пріоритетна стратегія — деінвестування або скромне
існування;

ґ) виступають джерелом фінансових коштів для розвитку диверсифікації.

7. "Грошові мішки" у матриці "зростаннячастка ринку":

а) займають велику частку ринку;

б) мають шанси на успіх, тому що ринок розширюється;

в) пріоритетна стратегія — "збір урожаю";

г) виступають джерелом фінансових коштів для розвит
ку диверсифікації.

8. Для позиціювання СГЦ на матриці "привабливість —
конкурентоспроможність" використовують наступні координати:

а) привабливість ринку, конкурентний статус організації;

б) темп приросту ринку, відносна частка ринку;

в) стадія життєвого циклу, позиція в конкурентній бо
ротьбі;

г) інтенсивність конкуренції, потреба в інвестиціях.

9. Застосування методу БКГ має певні обмеження:

а) визначення конкурентоспроможності за показником відносної частки ринку є справедливим лише для фази зростання ЖЦП;
Розділ 6


Генерація й аналіз стратегічних альтернатив


 


б) враховує лише внутрішню конкурентну перевагу;

в) коректні результати дає для галузей з масовим вироб
ництвом;

г) забезпечує формування лише загальної орієнтації роз
витку організації.

10. Розширення ділової активності організації згідно з моделлю "товар — ринок" може відбуватися шляхом:

а) глибокого проникнення на ринок;

б) розширення ринку;

в) розроблення нового товару;

г) диверсифікації.

Питання для поглибленої самоперевірки знань

1. Дайте загальну характеристику методів генерації
стратегічних альтернатив на бізнес-рівні.

2. Яке призначення методу PIMS?

3. Сформулюйте особливості моделі М. Портера.

4. Охарактеризуйте основні етапи портфельного аналізу.

5. Як у матриці БКГ класифікують СГЦ? Перелічіть їхні
особливості.

6. Яких стратегічних орієнтацій дотримуються СГЦ, які
належать до категорії "зірок" і "грошових мішків"?

7. Назвіть особливості побудови матриці "зростання
частка ринку". Які існують обмеження при її використанні?8. Сформулюйте переваги та недоліки методу "Дженерал.
Електрік"
" М акКінсі".

9. Дайте порівняльну характеристику методу БКГ і "Джене
рал Електрік"
" М акКінсі".

10. Які основні напрями використання результатів портфельного аналізу?


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 9; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты