Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДжерела корпоративного права Європейського Союзу.
Читайте также:
  1. C. 4.35. 13). - Авторитетом права прямо признается, что доверенное лицо отвечает за dolus и за всякую culpa, но не за casus, которого нельзя было предусмотреть.
  2. I.2.1) Понятие права.
  3. I.2.3) Система римского права.
  4. I.3.1) Развитие римского права в эпоху Древнего Рима.
  5. I.3.2) Историческое восприятие римского права.
  6. II. Обязанности и права призывников
  7. II. По правовому основанию различались иски цивильного права и иски преторские.
  8. II.3. Закон как категория публичного права
  9. Ius gentium и его роль в истории права
  10. IV.2.1) Понятие и классификация исков частного права.

 

Основним джерелом права Європейського Союзу в цілому і корпоративного права ЄС зокрема є засновницькі договори Європейських співтовариств і Європейського Союзу. Відповідно до положень даних документів всім громадянам ЄС гарантовано чотири основні свободи, необхідні для створення єдиного внутрішнього ринку: свобода пересування товарів, осіб, послуг і капіталів. У свою чергу, в рамках свободи пересування осіб розглядають свободу пересування робочої сили (трудящих) і свободу заснування та економічної діяльності (ст. 43 Договору про Співтовариство). Вже на початку 70-х рр. Суд ЄС визнав пряму дію положень договорів, що відносяться до свободи заснування.

Проте інститути ЄС володіють спеціальною правоздатністю і обмежені в своїх діях предметом і цілями засновницьких договорів. В зв'язку з цим корпоративне право ЄС є похідною або вторинною дисципліною, мета якої гарантувати як компаніям, так і фізичним особам свободу пересування і заснування на території Союзу в цілому. Таким чином, корпоративне право ЄС є сукупність правових норм, що містяться в засновницьких договорах ЄС, актах вторинного права ЄС, прийнятих і розроблених інститутами ЄС з метою реалізації основних свобод ЄС і регулюючих окремі аспекти фінансово-правових, адміністративно-правових, трудових, цивільно-правових і інформаційних відносин в організації, заснованій на об'єднанні осіб і капіталів.

Корпоративне право в широкому значенні — це перш за все система правил поведінки, розроблених в організації, яка являє собою автономне утворенням, об'єднання осіб і капіталів, які виражають волю її колективу і регулюють різні сторони її діяльності. Враховуючи своєрідність і відмінності в класифікації організаційно-правових форм в державах-членах ЄС, в засновницьких договорах використовується збірне поняття «компанія або фірма».

Відповідно до ст. 48 Договору про Співтовариство «компанії чи фірми, які створені відповідно до закону держави-члена і мають власний зареєстрований офіс, центральну адмі­ністрацію або головне місце підприємницької діяльності в межах Співтовариства, прирівнюються, з погляду цілей даного розділу, до фізичних осіб, що є громадянами держав-членів».

Виходячи з даного визначення, можна зробити висновок, що у авторів засновницького договору не було бажання робити вибір між різними критеріями прив'язки юридичної особи до якого-небудь національного права. Так, в більшості перших держав-членів Європейських співтовариств застосовується принцип реального місцезнаходження компанії. Тоді як в Нідерландах, наприклад, після ухвалення закону від 25 липня 1959 р. використовується принцип «інкорпорації», тобто закону країни заснування або місцезнаходження юридичної адреси. Таким чином, вибір залишається між трьома приведеними в статті критеріями прив'язки: по місцю знаходження юридичної адреси, центральної адміністрації або місця ведення бізнесу. Всі три критерії є альтернативними.Зважаючи на перешкоди у виробленні єдиного підходу до даного питання, в Римському договорі передбачається в ст. 293, що «держави-члени у разі потреби вступають між собою в переговори з метою забезпечити своїм громадянам ... взаємне визнання компаній і фірм, в межах другого абзацу статті 48, збереження статусу юридичної особи у разі перенесення її місцезнаходження з однієї країни в іншу і можливість злиття компаній і фірм, які керуються законами різних країн».Слід підкреслити, що ст. 48 Римського договору виключає можливість введення принципу контролю за засновниками компанії за національною ознакою, що пояснюється гарантуванням громадянам ЄС свободи пересування осіб. У зв'язку з цим в Загальних програмах ЄС про усунення перешкод дії свободи заснування і про усунення перешкод дії свободи надання послуг (від 18 грудня 1961 р.) спеціально підтверджується принцип відмови від контролю, що забороняє будь-яке обмеження свободи по національній приналежності засновників. Подібна категорична відмова ґрунтується також і на положеннях ст. 294 Римського договору, відповідно до яких «держави-учасниці нададуть громадянам інших держав-учасниць національний режим в тому, що стосується участі в капіталі компаній або фірм, в межах ст. 48». Навіть якщо обмеження за національною ознакою зачіпатимуть невизнання юридичних осіб, а, скоріше, умови ведення професійної діяльності, законодавство, що передбачає надання національного режиму лише тим компаніям, в яких певна частина засновників або керівників є громадянами держави прийому, було визнано Судом ЄС несумісним з acquis communautaire (зокрема, в справах Фактортейм і ін.).

Поняття «компанія або фірма» за правом ЄС. Відповідно до ст. 48 Договору про Співтовариство «під компаніями або фірмами розуміються компанії або фірми, засновані на основі цивільного або торгового права, зокрема торгові товариства, а також інші юридичні особи, регульовані публічним або приватним правом, за винятком товариств, які не переслідують мети отримання прибутку».

Стаття не вимагає, щоб компанії або фірми в обов'язковому порядку були наділені статусом юридичної особи. Йдеться лише про те, що вони повинні бути засновані «на основі цивільного або торгового права». Таким чином, робиться відсилання до національного законодавства однієї з держав-членів.Стаття 48 Договору про Співтовариство не виключає можливості створення компанії одним єдиним учасником. Детальніше це питання врегульовано в Директиві № 89/667/СЕ, яка визначає процес створення товариств з обмеженою відповідальністю одним учасником. До прийняття даної Директиви ця форма була відома лише Німеччині і Нідерландам.

Форми заснування компаній. Заснування юридичної особи в іншій державі-учасниці можливо у формах первинного (основного) і вторинного заснування. У ст. 43 Договору про Співтовариство зазначається, що «обмеження на свободу заснування та економічної діяльності громадян якої-небудь держави-учасниці на території іншої держави-учасниці повинні бути усунені. Інші обмеження, що стосуються створення агентств, відділень (філіалів) або дочірніх компаній громадянами якої-небудь держави-учасниці, що розмістилися на території іншої держави-учасниці, також повинні бути відмінені».

При первинному заснуванні компанія виражає прагнення підпорядкувати свою діяльність правопорядку іншої держави-учасниці, ніж тої, де вона була заснована. При цьому виникають проблеми, аналогічні тим, які мають місце при взаємному визнанні статусу юридичної особи. Так, за законодавством ряду держав, як, наприклад, Франції, не тільки юридична, але і фактична адреса, включаючи і центральну адміністрацію, повинна знаходитися на території саме Франції. Перенесення місцезнаходження центральної адміністрації за межі даної держави припускає ліквідацію компанії зі всіма витікаючими звідси наслідками в сфері оподаткування і заснування нової юридичної особи за законодавством приймаючої держави. У інших державах, наприклад у Великобританії і Нідерландах, допускається можливість перенесення місцезнаходження центральної адміністрації компанією, заснованою відповідно до їх законодавства, в іншу державу-учасницю без втрати статусу компанії англійського або голландського права за умови знаходження їх юридичної адреси на території Великобританії або Голландії.

В межах вторинного заснування в ч. 1 ст. 43 Договору про Співтовариство передбачається можливість відкриття агентств, філій або дочірніх компаній. Проте йдеться про відкриття вторинної установи лише компаніями, що засновані на території ЄС, як це витікає зі змісту самої ст. 43. Таким чином, враховуючи критерій інкорпорації, відповідно до ст. 48 з моменту заснування компанії в одній з держав-членів ЄС, навіть якщо реальне місцезнаходження розташоване за межами ЄС, компанія володіє правом відкриття вторинної установи за умови ефективного і тривалого зв'язку з економікою якої-небудь держави-члена ЄС, як того вимагають Загальні програми 1961 р. Це положення не означає, що компанія, заснована в третій державі, не може відкрити свою вторинну установу на території однієї з держав-членів ЄС.

Будь-які обмеження на відкриття вторинної установи в приймаючій державі-учасниці заборонені. Аналогічно не допускаються обмеження відносно форми вторинної установи.

Відносно найменування вторинної установи свобода заснування передбачає за компанією право використовувати своє фірмове найменування для розширення реклами, а також розвитку історії компанії. Проте дане право може бути обмежене у зв'язку з ризиком введення в оману споживачів.

Відміна будь-яких обмежень державами-членами на своїй території, передбачена ст. 42 Договору про Співтовариство, розглядається Судом ЄС як гарантія дотримання принципу рівності відносно національних компаній і компаній інших держав-членів. Даний принцип включає не тільки скасування обмежень за національною ознакою, але і будь-які інші форми дискримінації, при якій застосовуються критерії відмінності, що приводять до аналогічного результату. Отже, йдеться як про пряму, так і про непряму дискримінацію.

Гармонізація корпоративного права ЄС.Свобода заснування на території ЄС, гарантована для компаній засновницькими актами ЄС, може бути реалізована в повному об'ємі лише за відсутності значних розбіжностей в законодавстві держав-членів ЄС. Правові відмінності в регулюванні є непереборною перешкодою перш за все для компаній відкрити вторинну установу за межами держави реєстрації. Крім того, стає неможливим надати достатні гарантії захисту інтересів акціонерів і третіх осіб, які є імперативною умовою Римського договору, а також ускладнюється процес управління групами компаній. Зміна місцезнаходження компанії у разі її транскордонності не представляється цікавою для підприємців при існуючому правовому забезпеченні, що негативно впливає на формування єдиного ринку ЄС. У зв'язку з цим в перші роки діяльності Співтовариств інститути ЄС почали здійснення програми по ліквідації правових перешкод для свободи здійснення підприємницької діяльності відповідно до ст. 44 (колишня ст. 54) Римського договору, «координуючи в тому ступені, який необхідний, і забезпечуючи еквівалентність гарантій, потрібних від компаній держав-членів... маючи на увазі забезпечення інтересів їх учасників і третіх осіб». Функції по реалізації поставлених завдань були покладені на Раду ЄС і Європейську комісію, які розробили і прийняли цілий ряд директив, регулюючих діяльність компаній.

Директиви є актами прямої дії, адресованими державам-членам. Проте вони обов'язкові тільки відносно поставлених в них цілей, і при цьому держави-члени володіють свободою вибору методів (способів) їх досягнення. Отже, по-справжньому єдине регулювання на національному рівні за допомогою гармонізації досягнуто бути не може.

За період з 1976 по 1984 р. було видано шість важливих директив, які послужили основою для формування корпоративного права ЄС. Перша директива Ради ЄС була прийнята ще в 1968 р. і стосувалася створення, ліквідації компаній, капіталів, що є об'єднаннями, і визнання їх недійсними. Лише через вісім років була прийнята Друга директива, предметом гармонізації якої були лише акціонерні суспільства. Зокрема, в ній розкриваються такі питання, як створення акціонерних товариств, підтримка і зміна розміру статутного капіталу. Далі були врегульовані процедури злиття і поділу акціонерних товариств усередині однієї держави-члена ЄС (Третя і Шоста директиви). Четверта, Сьома і Восьма директиви гармонізували вимоги щодо фінансової звітності компаній, що підлягають обов'язковій аудиторській перевірці.

Гармонізація національних законодавств була досягнута лише в тих сферах, де відмінності в законодавствах держав-членів були найменшими і була можливість усунути розбіжності за допомогою міждержавних угод. Програма Співтовариства по зближенню законодавства зайшла в безвихідь після винесення Європейською комісією пропозиції проекту П'ятої директиви, що стосується структури організації акціонерних товариств, а також участі працівників в управлінні компанією, і Дев'ятої директиви про відносини усередині груп компаній і про відповідальність материнської компанії по зобов’язаннях дочірньої компанії, що знаходиться на території іншої держави-члена ЄС. Насправді ідея Європейської комісії в цих директивах виражалася вже не просто в гармонізації режиму захисту прав акціонерів і третіх осіб, а в «нав'язуванні» системи організації компанії і здійснення управління.

Ухвалення Третьої директиви про злиття компаній на національному рівні послужило основою для розробки проекту Десятої директиви про транскордонне злиття. Внаслідок того, що в проект було включено спірне положення про дотримання умов представництва і участі осіб, найнятих за наймом, Директива до цих пір не прийнята.

В той же час в 1989 р. було прийнято дві директиви — Одинадцята Директива про гармонізацію вимог по обов'язковій публікації інформації відносно філіалів певних типів компаній і Дванадцята директива, що є переважно рамковим документом і стосується створення компаній з обмеженою відповідальністю з одним учасником.

В цілому за період роботи інститутів ЄС по гармонізації корпоративного законодавства вдалося подолати розбіжності по багатьом важливим питанням. Проте в основному вони стосувалися надання аналогічних або рівних гарантій в сфері захисту прав учасників (засновників) компанії і третіх осіб, що було недостатньо для досягнення основної мети — ефективності і конкурентоспроможності компаній на всій території ЄС.

Уніфікація корпоративного права ЄС.Уніфікація законодавства в ЄС здійснюється за допомогою ухвалення регламентів, які розглядаються як «найбільш сильний і ефективний засіб інтеграційного будівництва». Даний нормативно-правовий акт характеризується трьома основними властивостями: загальне застосування у всіх державах-членах, отже, він розповсюджується на всі категорії громадян або організацій і регулює, таким чином, необмежену кількість правовідносин; обов'язковість в повному обсязі в кожній державі-учасниці; пряма дія, тобто він не вимагає імплементації в національне право, діючи автоматично на всій території ЄС.

Таким чином, єдиним правовим актом — регламентом — одночасно встановлюються результат, форма і методи, що сприяє одноманітному застосуванню норм в усіх державах-членах.

Для полегшення кооперації між малими і середніми підприємствами в рамках створення спільного ринку Рада ЄС прийняла Регламент № 2137/85, що заснував Європейське об'єднання по економічних інтересах. Це нова форма економічного співробітництва, що дозволяє компаніям з різних країн-членів вести спільну господарську діяльність без здійснення операцій по злиттю або заснуванню нового підприємства. Слід зазначити, що до набрання чинності Регламенту дана форма була відома лише французькому законодавству, де за об'єднаннями по економічних інтересах (ОЕІ) визнається статус юридичної особи.

У 2001 р. був прийнятий Статут Європейської компанії, робота над яким велася на протязі майже 30 років. Статут вводиться в дію за допомогою регламенту, який вступив в силу в жовтні 2004 р. Завдяки новому Регламенту юридичні особи, що здійснюють підприємницьку діяльність в декількох державах-членах, зможуть проводити злиття і функціонувати на всій території ЄС відповідно до одноманітного зводу правових норм і уніфікованої системи управління та звітності. Таким чином, вони позбавляються необхідності створювати складну мережу дочірніх підприємств і філій, регульованих законодавчими актами різних держав, знижуючи значні фінансові витрати і уникаючи додаткових адміністративних процедур.

22 липня 2003 р. був прийнятий Регламент, що містить Статут Європейського кооперативного товариства № 1435/2003, який впродовж декількох років розроблявся і допрацьовувався інститутами ЄС. Після ухвалення Статуту Європейської компанії стало очевидним, що викладені в ньому загальні принципи, що застосовуються до акціонерних товариств, не можуть регулювати діяльність кооперативів. У свою чергу, Статут ОЕІ, хоч і надає підприємствам можливість вести певну загальну діяльність, зберігаючи при цьому за учасниками їх автономію, також не зважає на специфіку регулювання кооперативів. Регламент, що містить Статут ЄКТ, набув чинності 18 серпня 2006 р.

Крім заснування нових форм організації діяльності компаній, інститути ЄС застосували метод уніфікації і у вирішенні такого складного питання, як процедура неспроможності (банкрутства) підприємств. 29 травня 2000 р. був прийнятий Регламент № 1346/2000, що регулює процедуру неспроможності (банкрутства). Даний документ набув чинності 31 травня 2002 р. і підлягає прямому застосуванню без здійснення яких-небудь заходів по його імплементації в національне законодавство. Отже, інститути ЄС зробили успішну спробу по врегулюванню питання функціонування компаній за допомогою створення єдиних норм, відійшовши від методу гармонізації, що застосовувався раніше. Аналогічним чином в 2002 р. були введені і міжнародні норми ведення бухгалтерського обліку (Регламент Європейського парламенту і Ради ЄС № 1606/2000 про застосування міжнародних норм бухгалтерського обліку). Дані факти дають підставу вважати, що інститути і органи ЄС йдуть по шляху формування скоріше єдиного, а не загального корпоративного законодавства ЄС.


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 88; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты