Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДжерела податкового права Європейського Союзу.
Читайте также:
  1. C. 4.35. 13). - Авторитетом права прямо признается, что доверенное лицо отвечает за dolus и за всякую culpa, но не за casus, которого нельзя было предусмотреть.
  2. I.2.1) Понятие права.
  3. I.2.3) Система римского права.
  4. I.3.1) Развитие римского права в эпоху Древнего Рима.
  5. I.3.2) Историческое восприятие римского права.
  6. II. Обязанности и права призывников
  7. II. По правовому основанию различались иски цивильного права и иски преторские.
  8. II.3. Закон как категория публичного права
  9. Ius gentium и его роль в истории права
  10. IV.2.1) Понятие и классификация исков частного права.

Засновницькі договори.Засновницькі договори виконують функцію конституційних актів ЄС. Це визначає їх місце в системі джерел права взагалі і податкового права ЄС зокрема. Серед засновницьких договорів основоположним для політики інтеграції в сфері податкових відносин є Договір про заснування Європейського Співтовариства, який містить ряд статей, що закріплюють: 1) правові принципи, які застосовуються до регулювання податкових відносин; 2) правові положення, на основі яких приймаються регламенти, директиви і рішення з податкових питань.

Правові принципи, щозастосовуються до регулювання податкових відносин можна розділити на загальні і спеціальні. До загальних правових принципів слід віднести принцип субсидіарності (ст. 5) і принцип заборони дискримінації за ознакою громадянства (ст. 12). Спеціальні принципи регулювання податкових відносин в ЄС є похідними від загального принципу заборони дискримінації: 1) заборона на введення яких-небудь обов'язкових платежів, замінюючих митний збір (ст. 25); 2) заборона на дискримінацію товарів і послуг однієї держави-члена на території іншої держави-члена шляхом додаткового (в порівнянні з місцевим) оподаткування (ст. 90-92).

Правові положення, на основі який приймаються акти вторинного права з податкових питань, можна представити таким чином:

1) правові основи механізму гармонізації законодавства держав-членів про непрямі податки (ст. 93);

2) правові основи усунення юридичних і податкових перешкод співпраці європейських підприємств і організацій в сфері досліджень і технологічного розвитку (ст. 163);

3) правові основи для введення «екологічних» податків (ст. 174);

4) правові основи діяльності держав-членів ЄС по усуненню подвійного оподаткування своїх громадян усередині ЄС (ст. 293);

5) правові основи механізму зближення законодавства держав-членів відносно якоїсь конкретної сфери цих відносин (ст. 94). В сфері оподаткування ст. 94 служить підставою для прийняття рішень, направлених на зближення законодавства, що регулює, наприклад, прямі податки в державах-членах ЄС. На основі цієї статті Договору Радою ЄС прийняті директиви про «поглинання» № 90/434/ЕЕС, про «материнські і дочірні компанії» № 90/435/ЕЕС, про «відсотки і роялті» № 2003/49/ЕС, підготовлені і знаходяться у стадії розгляду ряд інших рішень;6) правові основи забезпечення рівних умов конкуренції в спільному ринку у разі виникнення невідповідностей між законодавством або адміністративними розпорядженнями держав-членів (ст. 96). Безпосереднього відношення до податків стаття не має, але в певних обставинах може стати правовою основою для ухвалення необхідних директив з податкових питань. Наприклад, ухвалення однією з держав-членів рішення про відміну стягнення податку на той або інший вид споживчих товарів або послуг у вихідні дні може привести до порушення умов конкуренції на ринку цих товарів і послуг в прикордонних населених пунктах інших держав-членів. Такі рішення держави можуть бути підставою для відповідних дій інститутів ЄС за ст. 96 Договору і для прийняття необхідних директив, що усувають наявну суперечність.

Загальні принципи права.Загальні принципи права є правовою матерією, в якій створюються і застосовуються норми права, що регулюють різні види суспільних відносин.

Виділення загальних принципів права в окремий вид джерел права обумовлено двома обставинами: по-перше, загальні правові положення, навіть будучи спочатку закріпленими в нормативному акті набувають значення загального правового принципу лише в процесі їх правозастосування і тлумачення судом; по-друге, загальні принципи права є тим поєднуючим елементом правової системи, який забезпечує правосуддя навіть за відсутності правової норми необхідної для регулювання конкретного спору.У правовій системі ЄС загальні принципи права виконують функцію орієнтирів і обмежень для правотворчості і правозастосування. У Договорі про заснування ЄС загальними для держав-членів називаються принципи свободи, демократії, поваги прав людини і основних свобод, а також принцип верховенства права. Основні права людини, закріплені в Європейській конвенції 1950 р. і в конституціях держав-членів, визначаються в Договорі як загальні принципи права Співтовариства (ст. 6).

Загальні принципи права є також і джерелом податкового права ЄС, оскільки визначають загальний правовий підхід до регулювання податкових відносин. Наприклад:

- принцип демократизму — означає, що рішення з податкових питань приймаються в тій юридичній формі і відповідно до тієї правової процедури, що забезпечують оптимальне співвідношення економічних інтересів Співтовариства і держав-членів;

- принцип правового плюралізму — стосовно податкових відносин цей принцип означає, що при прийнятті загальних рішень необхідно максимально враховувати правові традиції і особливості правової культури держав-членів, оскільки ефективність застосування норм інтеграційного податкового права багато в чому залежить від здатності і готовності людей його зрозуміти і прийняти;

- принцип пріоритету прав і свобод людини — покладений в основу податкової політики і Співтовариства і держав-членів. Стягування податку є відчуженням частини власності громадян, тому дана дія влади повинна здійснюватися на законних підставах. Прийняття будь-якого податкового рішення і вирішення будь-якої податкового спору повинні відбуватися публічно, компетентними органами і з урахуванням пріоритету прав і свобод людини.Нормативні акти вторинного права. Правова форма регламенту обирається для закріплення найбільш важливих рішень інститутів ЄС. Зокрема, шляхом ухвалення регламенту встановлюються податки або закріплюються окремі елементи податку. Наприклад, Регламент Ради № 1111/77 про введення податку на ізоглюкозу; Регламент Ради № 1079/77 про введення «податку загальної відповідальності» на молоко і молочні продукти. Обидва ці регламенти встановили податки, що стягуються до бюджету ЄС в рамках єдиної сільськогосподарської політики Співтовариства. Регламент Ради № 260/68 про прибутковий податок з фізичних осіб, які працюють в апараті ЄС, закріпив порядок стягування прибуткового податку з фізичних осіб, зайнятих на роботі в структурах Співтовариства.

Юридична форма регламенту використовується і для ухвалення інших найважливіших правових рішень, зокрема Митного кодексу ЄС, затвердженого Регламентом Ради № 2913/92. Як джерело податкового права він містить норми, що визначають порядок обчислення і стягування митних зборів, які за своєю природою є непрямими податками. Таким чином, місце регламенту в системі джерел інтеграційного податкового права зумовлене його юридичною природою і функціональним призначенням. Регламент — це правовий акт загальної дії, що використовується для закріплення єдиних для всіх держав-членів податкових положень, які мають пряму дію на території держав-членів.

Будучи спочатку орієнтованою на гармонізацію національного законодавства, директива є правовою формою, особливості якої дозволяють домагатися бажаного результату зближення національних правових норм у встановлені строки. Ці ж особливості зумовлюють складнощі в застосуванні директив. Якщо безпосередня дія регламентів, що передбачена Договором, не викликала заперечень з боку органів держав-членів, то автоматичне розповсюдження принципу прямої дії на директиви створювало певні проблеми правозастосування. У Договорі не йдеться про пряму дію директив, а вказується лише на їх обов'язкову силу для держав відносно конкретної мети, залишаючи в національній компетенції вибір форм і засобів її досягнення.

Однією з основних функцій директиви є гармонізація національного права держав-членів, у тому числі і податкового законодавства, і пристосування його до здійснення цілей Співтовариства. Процедура імплементації директиви дозволяє поступово зближувати законодавчі і адміністративні рішення держав-членів, не порушуючи їх правових традицій і враховуючи те, що основні дії по застосуванню рішень Співтовариства і розгляду спорів, що виникають у зв'язку з ними, здійснюються національними органами управління і судом.

Загальна мета і національні засоби її досягнення, що передбачаються директивою, є найбільш ефективним механізмом вирішення завдань інтеграції у сфері правового регулювання податків. Тому більшість актів, що приймаються з податкових питань, — директиви. Вони є тією правовою формою, яка забезпечує вирішення інтеграційних завдань і при цьому в найменшій мірі зачіпає податковий суверенітет держав-членів.

Директиви, прийняті відносно податків, можна розділити на дві групи:

1) директиви, які встановлюють єдині вимоги до визначення елементів податків держав-членів і взаємодії їх податкових органів, що закріплюють порядок;

2) директиви, що вносять зміни і доповнення в прийняті раніше директиви.

Серед десятків директив, прийнятих з податкових питань, найбільш важливими з погляду розуміння предмету і об'єму регульованих інтеграційними нормами податкових відносин є директиви першої групи, які можна назвати основоположними, оскільки саме вони містять ті принципові положення, на основі яких гармонізується податкове законодавство держав-членів.

Рішення ухвалюються із спеціальних питань, що мають загальне для всіх держав-членів значення, і з питань, що зачіпають інтереси окремих держав. Одним з таких рішень стало Рішення Ради № 70/243 про заміну фінансових внесків держав-членів власними доходами Співтовариства. Дане рішення заснувало систему власних ресурсів, заклавши основу фінансової самостійності ЄС.

Правова форма рішень обирається і для регулювання вузько спеціальних питань. Ряд таких рішень, що стосуються фінансування Співтовариства, були прийняті відносно податку з продажу вугілля і сталі, стягуваного до бюджету ЄОВС.

Здійснення деяких економічних проектів або інших заходів економічного характеру державами-учасницями іноді призводить до суперечності їх податкової політики положенням актів ЄС, зокрема вже інкорпорованих в національне податкове законодавство. У таких випадках правопорядок ЄС передбачає можливість припинення на певний строк дії деяких правових норм ЄС відносно окремих держав. Для цих цілей також застосовується правова форма рішень.

Рішення Суду ЄС.Рішення Суду є обов'язковими, а в частині тлумачення норм європейського права мають значення прецеденту, якому повинні слідувати в своїй практиці судові органи держав- членів Європейського Союзу.

Податкові справи, розглянуті Судом, можна розділити на дві категорії:

1) що дають роз'яснення норм інтеграційного права, але не містять заборонних положень;

2) що дають роз'яснення норм інтеграційного права та містять заборонні положення.

До першої категорії справ слід віднести перш за все рішення, в яких Суд роз'яснює значення термінів, що містяться в актах інститутів ЄС.

До другої категорії справ слід віднести рішення, в яких Суд, на основі відповідних положень договорів, сформулював заборони у формі принципів, що застосовуються до податкових відносин, які виникають в рамках ЄС у зв'язку з будь-якою діяльністю, результати якої є предметом оподаткування.

Заборона тарифних і нетарифних бар'єрів на кордонах усередині Співтовариства означає заборону на стягування митних зборів та інших обов'язкових платежів, що мають рівнозначний ефект (ст. 25 Договору про Співтовариство), і заборону на кількісні обмеження товарів, що імпортуються, або інших заходів, що також мають рівнозначний ефект (ст. 28-30 Договору).

Заборона дискримінації за ознакою громадянства означає неправомірність різного правового режиму резидентів і нерезидентів з інших держав-членів ЄС при оподаткуванні їх доходів.

Особливість системи джерел права ЄС полягає в тому, що в процесі регламентації різних напрямів інтеграційної політики перевага віддається тим правовим формам, які є найбільш ефективними для досягнення конкретної мети.

 

 


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 268; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты