Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСписок літератури. 3. Філософія: Навчальний посібник / Надольний І.Ф., Андрущенко В.П., Бойченко І.В., Розумний В.П
Читайте также:
  1. ViІ. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  2. БИБЛИОГАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  3. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  4. Библиографический список
  5. Библиографический список
  6. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  7. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  8. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  9. Библиографический список
  10. Библиографический список

1. Філософія: Підручник / Г.А. Заїченко, В.М. Сагатовський, І.І. Кальний та ін./ За ред. Г.А. Заїченка та ін.-К.: Вища шк., 1995. - С. 35 - 45.

2. Петрушенко В.Л. Філософія. Курс лекцій: Навчальний посібник. - К.: Каравела, 2001. - С. 108 - 133.

3. Філософія: Навчальний посібник / Надольний І.Ф., Андрущенко В.П., Бойченко І.В., Розумний В.П. та ін. - К.: Вікар, 1997. – С. 64 – 87.

4. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації. – 3-тє видання, перероб. і доповн. – Львів: "Магнолія плюс"; видавець СПД ФО В. М. Піча, 2005. – 506 с. Тема 6. – С.116-140.

5. Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія : Навч.посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – C.88-119.


Семінарське заняття № 7

Тема: «Німецька класична філософія та марксизм»

Німецька класична філософія - І. Кант, Й. Г. Фіхте. Ф.В. Шеллінг. Формуючись як мислитель в атмосфері напруженого діалогу між матеріалістично-раціоналістично наснаженим Просвітництвом і містично-діалектичними медитаціями його опонентів, І. Кант (1724-1804), подібно до Гердера, Гете, братів Гумбольдтів та інших, явно тяжів до просвітницької програми. У початковий, так званий "докритичний", період творчості філософська позиція Канта мала явно матеріалістичне спрямування. Наше філософське зазначення, як писав Кант, не може вийти за межі досвіду, хоч "це і становить найсуттєвіше завдання метафізики ".

Видатний німецький філософ Георг Вільгельм Фрідріх Гегель (1770-1831) створив всеохоплюючу універсальну теоретичну систему реальності. Фундаментальним поняттям гегелівської системи є об'єктивно існуючий абсолютний дух, який живе і розвивається відповідно до об'єктивних законів діалектики.

Безперечним досягненням Гегеля є розгляд свободи як творчого утвердження певного позитивного змісту всупереч поширеним уявленням про свободу як про абсолютну негативність.

План

1. Культурно-історичні передумови формування німецької класичної філософії, її основні риси. 2. Філософські та соціально-етичні погляди Іммануїла Канта, засновника німецької класичної філософії. 3. Післякантівський суб’єктивний ідеалізм (Йоган Готліб Фіхте). 4. Діалектика і натурфілософія Фрідріха Вільгельма Шеллінга. 5. Об’єктивний ідеалізм і діалектика Георга Вільгельма Фрідріха Гегеля. 6. Антропологічний матеріалізм та психологічний аналіз сутності релігії Людвіга Фейєрбаха. 7. Німецька класична філософія і сучасне бачення світу. 8. Марксистська філософія, її структура, проблеми й основні різновиди.

Мета вивчення теми:проаналізувати історичні умови та духовні підвалини формування німецької класичної філософії; з’ясувати найперші засади класичного типу філософування через ознайомлення з провідними ідеями німецької класичної філософії; окреслити основні напрями та визначити здобутки німецької класичної філософії; охарактеризувати значення цього історичного етапу для подальшого розвитку філософської думки, показати внутрішній зв’язок філософії ХІХ століття з сучасним розвитком філософії. 


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 12; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты