Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОсновні вимоги до знань, умінь і навичок студентів. Після вивчення теми студенти повинні знати:
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. IV. Основні напрями реалізації Національної стратегії
  3. V. Перелік практичних навичок
  4. VI. Основні етапи заняття
  5. Аналіз і профілактика нещасних випадків. Основні технічні та організаційні заходи щодо профілактики травматизму та професійної захворюваності в галузі.
  6. Анотація, реферат, тези, наукова стаття, дисертація, монографія, підручник, посібник як основні жанри наукових робіт
  7. Б) основні характеристики реле
  8. Безробіття. Суть, основні типи і форми
  9. ВИДИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ. ВИМОГИ ДО ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ.
  10. Види колізійних норм та основні формули прикріплення.

Після вивчення теми студенти повинні знати:

§ характерні риси філософії Нового часу;

§ основні змістові наголоси у новоєвропейському світогляді;

§ провідні наукові ідеї та їх вплив на розвиток філософії в цей період;

§ основних представників філософії Нового часу.

вміти:

§ визначати зміст основних філософських позицій, що сформувалися в епоху Нового часу;

§ знаходити і обґрунтовувати органічний зв’язок між основними напрямами філософії цього періоду;

§ виділяти і пояснювати принципові новації у філософських ідеях цього часу.

розуміти:

§ значення світоглядних знань та орієнтацій новоєвропейської філософії для подальшого розвитку філософської думки;

§ особливості тлумачення людини і суспільства у філософії Нового часу;

§ внутрішній зв’язок філософії Нового часу з епохою Просвітництва та німецькою класичною філософією.

 

Ключові терміни і поняття з теми:методологія пізнання, монізм, плюралізм, метод, деїзм, емпіризм, гносеологія, дуалізм, раціоналізм, субстанція, пантеїзм, атрибут, модус, акциденція, монадологія, суб’єктивний ідеалізм, сенсуалізм, гілозоїзм, агностицизм, метафізичний матеріалізм, механіцизм, діалектика, теологія, демократія, дедукція, індуктивний метод.

Контрольні запитання

1. Дайте характеристику західної філософії Нового часу як нового періоду в розвитку філософської думки, як епохи наукової революції

2. Поясніть, внаслідок чого виникла необхідність філософського осмислення нових наукових фактів, розробки нової методології пізнання.

3. Розкрийте вихідну тезу сенсуалізму (емпіризму) за Ф. Беконом.

4. Визначте сутність індуктивного методу, що введений в науку Ф. Беконом.

5. Поясність, у чому вбачає головне джерело пізнання раціоналізм на відміну від емпіризму.

6. Як Ви розумієте слова основоположника раціоналізму Рене Декарта: ”Я мислю, отже я існую”?

7. Подумайте, у чому виявився дуалізм філософії Р. Декарта.

8. Охарактеризуйте сутність пантеїстично-матеріалістичного вчення Б.Спінози про субстанцію, атрибути і модуси. У чому полягає ідея гілозоїзму?

9. Окресліть сутність філософії Г. Лейбніца, його вчення про монади:

§ з чого складається світ?(„вищі”, „нижчі” монади, ідея „верховної” монади).§ що є результатом єдності та узгодженості монад?

§ як Г. Лейбніц через теологію підходить до принципу діалектики?

10. Визначте, у чому полягає суть і обмеженість суб’єктивного ідеалізму Дж. Берклі. Як Ви розумієте зміст афористичного постулату Дж. Берклі: „Бути – це значить бути сприйнятим”?

11. Поясніть, у чому виражається агностицизм Д. Юма?

12. Дайте загальну характеристику ХVІІІ ст. як періоду Просвітництва в історії Європи.

13. Визначте, які проблеми знаходилися у центрі уваги європейського просвітництва.

14. Охарактеризуйте раціональну теорію „суспільного договору” Ж.-Ж. Руссо.

15. Окресліть загальнофілософські та соціально-політичні погляди Д. Дідро, П.А. Гольбаха.

16. З’ясуйте, які ідеї відстоював Ш. Монтеск’є в галузі гносеології.


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 19; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты