Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Офшорный університет
Усе, що стосувалося названих форм підприємницької діяль­ності в офшорних центрах, можна віднести і до університету. Йо­го можна створити без дотримання обов'язкових у більшості країн спеціальних умов і вимог, дешево і без сплати податків. Важко спеціально виділити, який з цих центрів особливо придат­ний для таких починань. У той же час немає і розпоряджень, які забороняли б створення в офшорних центрах компаній, які мають назву "університет". Разом з тим навіть у такій респектабельній країні, як Швейцарія, у кантонах, які не мають спеціальних розпо­ряджень що до вищих навчальних закладів, можна створити університет на дуже вигідних для його засновників умовах.

Розмаїтість форм підприємницької діяльності, дозволених в офшорних центрах, полегшує їхнє взаємне поєднання і цілеспря­мовану взаємозалежність. Усе це дає змогу на основі аналізу внутрішніх і світових цін маніпулювати ними, домагаючись одер­жання вигоди за рахунок несплати податків. Переказ (трансферт) прибутку може бути здійснений шляхом продажу товарів і послуг компанією, яка має резиденцію в країні з прогресивним оподатку­ванням, своїй філії, яка знаходиться в офшорному центрі, за ціна­ми, нижчими їхньої фактичної вартості. Філії здійснюють подаль­ший перепродаж цих товарів за більш високими цінами. Механізм дії такого трансферту ілюструє нижчеподана схема:


Продаж

Для ілюстрації н аведеної на схемі ситуації може бути такий приклад. Материнська компанія А продає товар вартістю 1000 дол своїй дочірній фірмі В за заниженою ціною — усього за 500 дол. Робить вона це тому, що її філія — фірма В зареєстрована в оф­шорному центрі, де товари взагалі не обкладаються податком. На-


 
Міжнародне оподаткування


Розділ 2. Міжнародне оподаткування і офшорні центри


 


далі фірма В перепродує цей товар за його реальною ціною — 1000 доларів. Яка вигода від такої махінації? Допустимо, що компанія А, розташована в країні з високим оподаткуванням, повинна спла­тити податок за ставкою 50%. Продаж товару фірмі В і його по­дальший перепродаж дозволять одержати сукупний виграш, рівний 750 дол. "Економія" в результаті втечі від податку за допо­могою використання офшорного центру дала 250 дол плюс 500 доларів, отриманих дочірньою фірмою В. Якби така махінація проводилася, минаючи офшорний центр, то виграш при оподат­куванні в 50% становив би тільки 500 дол США.

Маніпулювання витратами товарообігу може відбуватися шляхом переказу філії, розташованої в офшорному центрі, скла­дових частин певного продукту (наприклад, комплектуючих дета­лей якого-небудь механізму) за ціною, нижчою від ціни складено­го з них товару, після чого філія компанії продає цей товар за ви­щою ціною. Трансферт прибутку можна здійснити також шляхом штучного заниження чи завищення витрат утримання самої ком­панії. Основні витрати на її утримання це: витрати обслуговуван­ня підприємств, відсотки з позик, інші платежі, наприклад, за ліцензії, за використання патентів і т.п. Витрати обслуговування — це різного виду платежі: заробітна плата, допомога, відшкоду­вання збитків, оплата за приміщення, витрати на дослідження, усякого виду винагороди, витрати на транспорт і рекламу.

Переказ прибутку до філії, розташованої в офшорному центрі, здійснюється таким чином, що компанія з резиденцією в країні з прогресивним оподаткуванням надає своїй філії послуги за цінами, які значно перевищують ринкові ціни. У такий же спосіб придбання патентів, ліцензій, товарних знаків тощо відбувається за цінами, які перевищують загальноприйняті піни. Так робиться пе­реказ прибутку в компанію з резиденцією в офшорному центрі.

Виділення позик також може бути використане для зави­щення витрат компанії, розташованої в країні з високим рівнем податків. При наданні позик (зроблених у загальноприйнятих нормах міжнародного бізнесу) материнською компанією най­частіше виступає та, яка бере кредити у своїх філій, розташованих в офідорних центрах. Обслуговування боргу може бути зручним приводом для переказу прибутку від материнської компанії її


філіям і назад залежно від того, платить боржник високі відсотки з позик порівнянно з ринковими, чи низькі.

Трансферт прибутку відбувається, коли компанія з рези­денцією в країні з високим прогресивним оподаткуванням випла­чує значні відсотки філіям, розташованим в офшорних центрах. Така операція призводить не тільки до трансферту відсотків з по­зик в офшорні центри, а й до зменшення прибутку материнській компанії, яка підлягає оподатковуванню за високими ставками. Іноді переказ прибутку від материнської компанії у філію, розта­шовану в офшорному центрі, відбувається таким чином, що пер­ша робить оплату товарів і послуг, закуплених другою. Нарешті, трансферт прибутку здійснюється і таким чином, коли мате­ринська компанія оплачує послуги, які взагалі не були надані їй філією з резиденцією в офшорному центрі, а лише сфабриковані документи, які підтверджують виконання цих послуг.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-04; просмотров: 83; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты