Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника



Офшорный університет




Читайте также:
  1. ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  2. ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ ім. М.Туган-Барановського
  3. ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  4. Київський національний університет
  5. Київський національний університет
  6. Криворізький національний університет
  7. МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  8. Національний університет водного господарства та природокористування
  9. Національний університет державної податкової служби України
  10. Освіта. Школи та університети

Усе, що стосувалося названих форм підприємницької діяль­ності в офшорних центрах, можна віднести і до університету. Йо­го можна створити без дотримання обов'язкових у більшості країн спеціальних умов і вимог, дешево і без сплати податків. Важко спеціально виділити, який з цих центрів особливо придат­ний для таких починань. У той же час немає і розпоряджень, які забороняли б створення в офшорних центрах компаній, які мають назву "університет". Разом з тим навіть у такій респектабельній країні, як Швейцарія, у кантонах, які не мають спеціальних розпо­ряджень що до вищих навчальних закладів, можна створити університет на дуже вигідних для його засновників умовах.

Розмаїтість форм підприємницької діяльності, дозволених в офшорних центрах, полегшує їхнє взаємне поєднання і цілеспря­мовану взаємозалежність. Усе це дає змогу на основі аналізу внутрішніх і світових цін маніпулювати ними, домагаючись одер­жання вигоди за рахунок несплати податків. Переказ (трансферт) прибутку може бути здійснений шляхом продажу товарів і послуг компанією, яка має резиденцію в країні з прогресивним оподатку­ванням, своїй філії, яка знаходиться в офшорному центрі, за ціна­ми, нижчими їхньої фактичної вартості. Філії здійснюють подаль­ший перепродаж цих товарів за більш високими цінами. Механізм дії такого трансферту ілюструє нижчеподана схема:


Продаж

Для ілюстрації н аведеної на схемі ситуації може бути такий приклад. Материнська компанія А продає товар вартістю 1000 дол своїй дочірній фірмі В за заниженою ціною — усього за 500 дол. Робить вона це тому, що її філія — фірма В зареєстрована в оф­шорному центрі, де товари взагалі не обкладаються податком. На-


 




Міжнародне оподаткування


Розділ 2. Міжнародне оподаткування і офшорні центри


 


далі фірма В перепродує цей товар за його реальною ціною — 1000 доларів. Яка вигода від такої махінації? Допустимо, що компанія А, розташована в країні з високим оподаткуванням, повинна спла­тити податок за ставкою 50%. Продаж товару фірмі В і його по­дальший перепродаж дозволять одержати сукупний виграш, рівний 750 дол. "Економія" в результаті втечі від податку за допо­могою використання офшорного центру дала 250 дол плюс 500 доларів, отриманих дочірньою фірмою В. Якби така махінація проводилася, минаючи офшорний центр, то виграш при оподат­куванні в 50% становив би тільки 500 дол США.



Маніпулювання витратами товарообігу може відбуватися шляхом переказу філії, розташованої в офшорному центрі, скла­дових частин певного продукту (наприклад, комплектуючих дета­лей якого-небудь механізму) за ціною, нижчою від ціни складено­го з них товару, після чого філія компанії продає цей товар за ви­щою ціною. Трансферт прибутку можна здійснити також шляхом штучного заниження чи завищення витрат утримання самої ком­панії. Основні витрати на її утримання це: витрати обслуговуван­ня підприємств, відсотки з позик, інші платежі, наприклад, за ліцензії, за використання патентів і т.п. Витрати обслуговування — це різного виду платежі: заробітна плата, допомога, відшкоду­вання збитків, оплата за приміщення, витрати на дослідження, усякого виду винагороди, витрати на транспорт і рекламу.

Переказ прибутку до філії, розташованої в офшорному центрі, здійснюється таким чином, що компанія з резиденцією в країні з прогресивним оподаткуванням надає своїй філії послуги за цінами, які значно перевищують ринкові ціни. У такий же спосіб придбання патентів, ліцензій, товарних знаків тощо відбувається за цінами, які перевищують загальноприйняті піни. Так робиться пе­реказ прибутку в компанію з резиденцією в офшорному центрі.



Виділення позик також може бути використане для зави­щення витрат компанії, розташованої в країні з високим рівнем податків. При наданні позик (зроблених у загальноприйнятих нормах міжнародного бізнесу) материнською компанією най­частіше виступає та, яка бере кредити у своїх філій, розташованих в офідорних центрах. Обслуговування боргу може бути зручним приводом для переказу прибутку від материнської компанії її


філіям і назад залежно від того, платить боржник високі відсотки з позик порівнянно з ринковими, чи низькі.

Трансферт прибутку відбувається, коли компанія з рези­денцією в країні з високим прогресивним оподаткуванням випла­чує значні відсотки філіям, розташованим в офшорних центрах. Така операція призводить не тільки до трансферту відсотків з по­зик в офшорні центри, а й до зменшення прибутку материнській компанії, яка підлягає оподатковуванню за високими ставками. Іноді переказ прибутку від материнської компанії у філію, розта­шовану в офшорному центрі, відбувається таким чином, що пер­ша робить оплату товарів і послуг, закуплених другою. Нарешті, трансферт прибутку здійснюється і таким чином, коли мате­ринська компанія оплачує послуги, які взагалі не були надані їй філією з резиденцією в офшорному центрі, а лише сфабриковані документи, які підтверджують виконання цих послуг.


Дата добавления: 2015-04-04; просмотров: 11; Нарушение авторских прав







lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты