Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тенденції розвитку ринку товарів та послуг
Характерні особливості сучасної ринкової економіки є знач­ною мірою похідними від своєрідної «споживацької» спрямова­ності нинішнього етапу науково-технічної революції. Через це ринок товарів та послуг характеризується:

1. Насиченістю товарами масового виробництва, орієнтуван­ням на задоволення потреб найрізноманітніших груп покупців;

2. Гнучким і високоадаптивним виробництвом, здатним до проведення товарної політики, яка відповідає найрізноманітні­шим та найскладнішим потребам споживачів. Наприклад, щороку на ринок теле- і радіоапаратури надходить понад 700 нових мо­делей та модифікацій;

3. Постійною підтримкою конкурентоспроможності товару внаслідок його модифікування, підвищення якості і зменшення собівартості.

Водночас на сучасному ринку добре помітно тенденцію до зміни форм підприємницької діяльності. Поряд з великими кор­пораціями важливого значення в ринковій економіці Заходу набуває малий бізнес. Це пояснюється тим, що великі підприємства все частіше стають неспроможними задовольнити широку гаму людських потреб, що безперервно змінюються. Виникають так звані «економічні ніші», тобто такі сфери суспільного виробниц­тва, до заповнення яких великим підприємствам бракує комер­ційного інтересу.

Саме малі підприємства і виявилися тими орга­нізаційними структурами, які гнучко та мобільно реагують на швидку зміну запитів споживачів, необхідність запровадження нових технологій, забезпечують ефективніше використання твор­чого потенціалу окремої особистості. У середині 80-х pp. у США налічувалося 14,5 млн невеликих фірм, причому кількісний склад персоналу в переважній більшості з них не перевищував 10 осіб. В окремих галузях національної економіки США малі підприємс­тва взагалі домінують. Так, вони забезпечують 64% всього обсягу реалізації товарів та послуг в оптовій торгівлі, 73% – в роздрібній, 57% – у сфері обслуговування.

Значного поширення набула специфічна форма ведення бізнесу – франчайзинг (головна, найчастіше велика або відома фірма, укладає договір з невелики­ми підприємствами про надання їм права реалізації продукції або послуг з відповідною торговельною маркою). Найбільшого поширення набули три основні види франчайзингу: товарний; вироб­ничий; діловий. 1990 року на умовах франчайзингу в США пра­цювали вже понад 392 тис. підприємств.

Однією із характерних тенденцій розвитку сучасного ринку товарів та послуг є всебічний правовий захист інтересів спожива­чів та посилення відповідальності виробників за якість продукції. Традиційний принцип «покупець, стережися, щоб тебе не обду­рили», нині замінено новим «виробник, стережися обдурити по­купця, бо неминуче станеш банкрутом».

Систему договірної, а також позадоговірної відповідальності та страхування побудова­но так, щоб потерпіла сторона мала повну гарантію відшкоду­вання збитків. Змінився принцип визначення суб'єкта відповідальності за недоброякісний товар. Таким, у першу чергу, вважа­ють не продавця, а безпосереднього виробника дефектної проду­кції. За оцінювання дефектності виробу першорядним є питання відповідності продукції тим характеристикам, якими споживач керувався під час її купівлі. Товар вважається дефектним, якщо його властивості не відповідають тій інформації, що була отри­мана від продуцента. Наявність таких розходжень є підставою для судового позову.

Новий, ширший підхід до проблеми якості продукції, забезпечення безпеки користування нею сприяв подальшому посиленню державного втручання у сферу виробни­цтва:

- ухвалюються спеціальні законодавчі акти про підвищення відповідальності виробників за збитки, завдані споживачам недо­броякісною продукцією;

- розробляються та публікуються обов'яз­кові стандарти з вимогами до показників безпеки товарів.

Наприк­лад, американський «Закон про споживання» передбачає, що споживач має «право на безпеку», «право на поінформованість», «право можливості вибору», «право бути вислуханим». Аналогі­чні закони діють у всіх країнах з розвинутою ринковою економі­кою. Організований рух громадян і державних органів щодо роз­ширення прав і можливостей покупців, започаткований у США, має назву консюмеризм (від англ. – споживач). Він набув дуже великого поширення в країнах з ринковою економікою.

В Україні також розпочато широкомасштабну роботу зі ство­рення законодавчих і нормативних актів щодо захисту прав спо­живачів, якості та сертифікації. Усе частіше застосовується Закон України «Про захист прав споживачів» у редакції від 15 грудня 1993 p., а також Декрет Кабінету Міністрів України «Про стан­дартизацію та сертифікацію» від 10 травня 1993 р. № 46-93.

За цих умов значно зростає в господарюванні і роль маркетин­гу, з допомогою якого забезпечується тісний прямий та зворот­ний зв'язок виробництва з ринком і споживанням.Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-05; просмотров: 124; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты