Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСучасні тенденції у формуванні попиту
Читайте также:
  1. Amp; 6. Сучасні проблеми життєдіяльності
  2. Американська школа– сформу­валась наприкінці XIX ст. у США і стала однією з основоположних у формуванні неокласичної теорії. За­сновником і главою школи був Дж. Б.Кларк.
  3. Аналіз тенденції перспективного
  4. Антропогенний вплив на природне середовище та сучасні екологічні проблеми
  5. Взаємозв'язок попиту, пропозиції і ціни. Ринковий механізм регулювання економічних відносин
  6. Громадянське суспільство та його значення у формуванні та функціонуванні правової держави.
  7. З'ЄДНАННЯ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬ ПРИ ФОРМУВАННІ ВИРОБІВ
  8. Зміст, мета і завдання курсу. Сучасні вчені, які займаються проблемою гувернерства.
  9. Інвестиції. Крива попиту на інвестиції та фактори, що її визначають
  10. Ірраціоналістично-гуманістичний напрямок у сучасній філософії

Вихідним пунк­том прийняття рішення щодо придбання товару є послідовне перетворення первинного бажання людини на конкретні дії. Рішенню про купівлю товару безпосередньо передують:

- усвідомлення проблеми;

- збирання інформації;

- порівняльна оцінка варіантів.

Ду­же важливою є реакція на товар після його придбання. Відповід­ність властивостей придбаного товару очікуванням споживача зу­мовлює його поведінку у майбутньому. Якщо людина прагнутиме й надалі купувати такий самий товар, то можна сказати, що надії та зусилля маркетологів виявилися виправданими й ефективними.

Водночас варто зазначити, що мікроекономічні, психологічні та соціологічні теорії, що були розглянуті вище, здебільшого склались під впливом наукової методології позитивізму, що намагається зробити науки про сус­пільство так само точними й доказовими, як і природничі науки. Більшість із цих теорій постала в епоху так званого модерну, ко­ли переважало масове виробництво однотипних товарів. Найха­рактернішою прикметою цієї доби вважають конвеєр. Масове виробництво супроводжувалося і масовим споживанням відповідно до загальних стандартів. Цей порядок вичерпав себе в XX сторіч­чі.

Віднині розвинуті країни починають розв'язувати проблеми кардинальних змін мотивацій споживача: від використання фун­кціонально-корисних властивостей товарів до, так званого, спожи­вання символів. Це виявляється в усе більшому переважанні імі­джу і торгових марок продуктів над інші ринкові характеристики товарів. Для значної частини покупців акт споживання стає фор­мою демонстрування себе і спілкування з оточенням. Інакше ка­жучи, в період так званого постмодерну змінюються самі уявлен­ня про цінність і вартість речей.

Деякі особливості економічного розвитку епохи модерну та постмодерну очевидні і вже зараз можуть бути систематизовані:

- здійснюється перехід від масового до гнучкого виробництва;

- масовий ринок замінюється мікроринками та ринковими нішами;

- формується глобальний ринок, що охоплює весь світ;

- суттєво зростає роль іміджу і торгових марок товарів у здій­сненні споживачем вибору.

Відповідно до цих тенденцій змінюється і розуміння мотивації рішень споживача. Модерністське бачення здебільшого ототож­нювалося з раціональністю, плановістю, організованістю, кон­формізмом та лояльністю. Постмодернізм допускає ірраціональ­ність, непослідовність та суперечливість бажань споживача. Ви­ходячи з цього, дослідження постмодернізму часто називають ін­терпретаторськими. Отже, сучасні теорії поведінки споживача на ринку окремого товару є не тільки розвитком уже засвоєних знань. Вони визна­чають суверенність покупця, розширюють розуміння процесу споживання товару.
Дата добавления: 2015-04-05; просмотров: 9; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты