Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТварини.
1.8.Багаторічні насадження.

1.9.Інші основні засоби.

Розрізняють наступні види вартості основних засобів:

- первісна;

- переоцінена;

- ліквідаційна;

- залишкова.

Первісна вартість- історична (фактична) собівартість у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання створення цих необоротних активів.

Переоцінена вартість— вартість необоротних активів після їх переоцінки.

Ліквідаційна вартість— сума коштів або вартість інших ак­тивів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації") необоротних активів після закінчення строку їх корисного використан­ня (експлуатації"), за вирахуванням витрат, пов'язаних з продажем (ліквідацією).

Залишкова вартістьвизначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю основних засобів і сумою їх зносу. Залишкова вартість основних засобів, поряд із первісною, знаходить своє відобра­ження у балансі підприємства. Натомість у валюту (підсумок) балансу включається лише їх залишкова вартість. Залишкова вартість об'єктів постійно зменшується внаслідок їх зносу.

3.Оренда основних засобів.

В процесі діяльності підприємствам інколи вигідно взяти необхідний об'єкт основних засобів у тимчасове користування в іншого суб'єкта підприємницької діяльності, тобто орендувати, ніж придбати його у власність.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про оренду необоротних активів та її розкриття у фінансовій звітності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 "Оренда" (далі - П(С)БО 14).

Оренда це договір, за яким орендар набуває права користування необоротним активом за плату протягом погодженого з орендодавцем строку.

Підприємство, що взяло будь-яке майно в оренду, вважається орендарем, а той, хто надав це майно, - орендодавцем. В ролі орендодавця та орендаря можуть виступати як юридичні, так і фізичні особи.

Взаємовідносини орендаря з орендодавцем регулюються договором оренди. В ньому визначаються склад і вартість переданих в оренду об'єктів основних засобів, розмір орендної плати, тривалість оренди, обов'язки сторін по виконанню договірних умов.

Суборенда – угода про передачу орендарем орендованого ним об’єкта в оренді третій особі.

Виходячи з умов, на яких передається в користування орендарю орендодавцем власність, оренда поділяється на фінансову та операційну.

Фінансова оренда — оренда, що передбачає передачу орендарю всіх ризиків і вигід, пов'язаних з правом користування та володіння активом.

За П(с)БО – 14 оренда вважається фінансовою за наявності хоча б однієї з наведених нижче ознак:

- орендар набуває права власності на орендований актив після закінчення строку оренди:

- орендар має можливість та намір придбати об’єкт оренди за ціною, нижчою за його справедливу вартість на дату придбання,- строк оренди становить більшу частину строку юридичного використання (експлуатації) об’єкта оренди:

- теперішня вартість мінімальних орендних платежів з початку строку оренди дорівнює або перевищує справедливу вартість об’єкта оренди:

Чому не потрібно писати ознаки? Тому що потрібно запам’ятати інше. Фінансова оренда по різному розглядається в різних законодавчих актах.

Я Вам прочитала ознаки фінансової оренди за П(с)БО. В Законі «Про оподаткування прибутку підприємств» дещо інші ознаки фінансової оренди і адекватно інший порядок відображення в податковому обліку. В розумінні Закону «Про фінансовий лізинг» інше визначення фінансової оренди.

- При фінансовій оренді об’єкт фінансової оренди (актив) виключається з балансу орендодавця з одночасним визнанням довгострокової дебіторської заборгованості на рахунку 18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи». Орендар зараховує об’єкт фінансової оренди на баланс до складу “Основних засобів” з одночасним визнанням довгострокової кредиторської заборгованості на рахунку 53 «Довгострокові зобов’язання з оренди».

Амортизація об'єкту фінансової оренди нараховується орендарем протягом періоду очікуваного використання активу.

Операційна оренда – оренда інша ніж фінансова.

При операційній оренді право власності на орендовані основні засоби залишається в орендодавця протягом всього строку дії договору оренди. В бухгалтерському обліку орендовані основні засоби у орендаря відображаються на забалансовому рахунку 01 “Орендовані необоротні активи”. У орендодавця орендовані основні засоби залишаються в складі основних засобів.

Нарахування амортизації об'єкта операційної оренди здійснюється орендодавцем.

4. Документальне оформлення і аналітичний облік основних засобів.

Первинний облік основних засобів здійснюється із застосуванням типових форм обліку, які затверджені наказом Міністерства статистики України від 29.12.95 р. № 352 «Про затвердження типових форм первинного обліку».

Надходження основних засобів на підприємство може здійснюватись за такими напрямами:

- придбання від постачальників за грошові кошти або їх еквіваленти;

- придбання за банківську позику;- шляхом обміну на подібні об’єкти, тобто такі об’єкт, які мають однакове функціональне призначення та однакову справедливу вартість;

- шляхом обміну на неподібні об’єкти – основні засоби, матеріали, тавари та інше;

- створення власними силами;

- внесок у статутний фонд засновниками;

- безоплатне надходження;

- одержання на правах фінансової оренди.

У всіх випадках надходження при оприбуткуванні основних засобів складається акт приймання – передачі, внутрішнього переміщення основних засобів (форма ОЗ - 1). Акт складається також при переміщенні основних засобів з однієї дільниці (цеху) в іншу дільницю (цех). Акт складається у двох примірниках і підписується стороною, що передала, і стороною, що прийняла основні засоби. У ньому вказується така інформація: склад комісії, детальна характеристика об’єкта, рік придбання або спорудження, дата ведення в експлуатацію, коротка технічна характеристика, результати випробування, відповідність технічних умовах, висновок комісії. Заповнений і підписаний обома сторонами акт передається в бухгалтерію і є підставкою для заповнення інвентарної картки обліку основних засобів (форма ОЗ - 6). Інвентарна картка, як правило, відкривається на кожен інвентарний об’єкт обліку основних засобів. У ній вказується інформація про технічні характеристики об’єкта, його первісна та ліквідаційна вартість, дані про індексації та переоцінки об’єкта, проведені поліпшення та модернізації, дата введення в експлуатацію та норма амортизації. Заповнені картки реєструються в описі інвентарних карток з обліку основних засобів (форма ОЗ - 7), за якими об’єкти основних засобів отримують інвентарні номери, що зберігаються за ними на весь період експлуатації і вже не присвоюються іншим об’єктам на даному підприємстві.

У місцях використання основних засобів (на дільницях, у цехах, на окремих обєктах) складається інвентарний список основних засобів (форма ОЗ - 9) за яким основні засоби закріплюються за матеріально відповідальною особою.

При передачі основних засобів у ремонт і поліпшення та прийнятті їх з ремонту складається акт приймання – здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів (форма ОЗ - 2), який складається при виконанні ремонтів як підрядним, так і господарським способом. Якщо ремонт чи модернізацію здійснює стороння організація, акт складається у двох примірниках. Копія акта передається організації, що проводила ремонт (модернізацію).

Вибуття основних засобів (крім автомобільного транспорту) через фізичний або моральний знос, втрату корисності, розкрадання, аварійний стан оформляється актом на списання основних засобів (форма ОЗ - 3). Вибуття автотранспорту оформляється актом на списання автотранспортних засобів (форма ОЗ - 4). Для списання непридатних до використання об’єктів основних засобів створюють ліквідаційну комісію. Комісія розглядає час експлуатації об’єкта, розмір нарахованого зносу за період експлуатації, причини завершення періоду експлуатації та витрати на ліквідацію. Якщо від розбирання об’єкта виявляється матеріали (запасні частини), придатні до використання, комісія визначає вартість їх можливого використання. Акти списання складаються у двох примірниках. Перший використовується бухгалтерією для здійснення облікових записів, другий залишається у матеріально відповідальної особи. На його підставі здійснюється оприбуткування на склад матеріалів від ліквідації.Вибуття основних засобів з інших причин: реалізація, безоплатна передача, передача у фінансову оренду, обмін на подібні чи неподібні активи, повернення внеску у статутний капітал товариства – оформляється актом приймання – передачі основних засобів (форма ОЗ - 1).

Аналітичний облік основних засобів ведеться за окремими інвентарними об’єктами у картках обліку руху основних засобів (форма ОЗ - 8) і повинен надавати користувачам таку інформацію: первісна вартість, сума зношення та залишкова вартість об’єкта; зміна вартості через моральний знос та іншу втрату корисності, ліквідаційна вартість, проведені поліпшення та модифікації, залишковий термін експлуатації.

Для нарахування амортизації об’єктів використовують типові форми: розрахунок амортизації основних засобів (форма ОЗ – 14 та ОЗ - 15) відповідно для промисловості та будівництва та розрахунок амортизації по автотранспорту (форма ОЗ - 16). За журнальної форми обліку можна використовувати робочу таблицю № 6.

 

5. Облік амортизації та зносу основних засобів

Амортизація основних засобів

Положенням (стандартом) 7 "Основні засоби" визначено, що об'єктом амортизації є основні засоби (крім землі).

Нарахування амортизації здійснюється протягом строку ко­рисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації.

Амортизація об'єкта основних засобів нараховується, виходячи з нового строку корисного використання, починаючи з місяця, наступного за місяцем зміни строку корисного використання.

Згідно із П(С)БО 7 амортизація основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів) нараховується із застосуванням таких методів:

1) прямолінійного;

2) зменшення залишкової вартості;

3) прискореного зменшення залишкової вартості;


Дата добавления: 2015-04-05; просмотров: 13; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты