Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОцінка виробничого потенціалу підприємства та інвестиційних витрат
Читайте также:
  1. Ford скорочує витрати
  2. Абсолютнимкінцевим показником ефективності підприємницької діяльності підприємства є прибуток.
  3. Аналіз виробничого травматизму
  4. Аналіз ділової активності підприємства
  5. Аналіз доходів та прибутків підприємства. Формування цінової політики.
  6. АНАЛІЗ І ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
  7. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства
  8. Аналіз небезпеки підприємства
  9. Аналіз обсягів виробництва і реалізації Початковим етапом аналізу є оцінка обсягів і структури виробництва продукції.
  10. Аналіз прибутковості підприємства

Обґрунтування доцільності впровадження управлінських рішень для вугільних підприємств

 

Вихідними даними для розрахунку третьої частини проекту для вугільних підприємств є:техніко-економічні показники діяльності підприємства, форма 4 “Звіт про власний капітал ”, форма 10П “Звіт про собівартість готової вугільної продукції ”, інвестиційний проект.

У третьому розділі повинно міститися три підрозділи стосовно спеціальної частини дипломного проекту.

Перший та другий підрозділи містять у собі заходи спрямованні на отримання економічного ефекту з метою покращення фінансово-економічних показників діяльності підприємства. Процес розробки заходів з обраної теми передбачає ви­явлення «вузьких місць» у виробничих процесах. Необхідно консолідувати ці підрозділи з загальними заходами щодо технічного, економічного й соціального розвитку виробництва.

Також, перший та другий підрозділи можна виконувати по структурі бізнес-плану підприємства з обов’язковою наявністю плану виробництва та реалізації продукції, організаційного та фінансового плану, або за наведеною нижче структурою.

Третій підрозділ обов’язково повинен містити у собі оцінку ефективності запропонованих заходів.

 

Оцінка виробничого потенціалу підприємства та інвестиційних витрат

 

Вступ України до СОТ, створення зони вільної торгівлі, приватизація та передача в оренду чи концесію цілісних майнових комплексів державних підприємств, що здійснюють діяльність у сфері видобування кам'яного вугілля та лігніту (бурого вугілля) формують необхідність вдосконалення процесів пов’язаних з економічним обґрунтуванням проектних рішень та процедури складання прогнозних техніко-економічних показників діяльності вугледобувних підприємств, що належать до сфери управління Мінєнерговугілля.

Основою для визначення техніко-економічних показників є річна програма розвитку гірничих робіт підприємства з видобутку вугілля. Програма розвитку гірничих робіт визначає виробничий потенціал кожного підприємства, який стимулюватиме видобуток якісного вугілля із найменшими показниками зольності.

При обґрунтуванні управлінських рішень для вуглевидобувних підприємств необхідно визначити виробничий потенціал шахти за наведеною структурою та обсяг інвестиційних витрат необхідних для впровадження управлінського рішення.Виробничий потенціал відображає гірничо-геологічні, технічні та господарсько-економічні умови функціонування вугледобувного підприємства.

Структура виробничого потенціалу

1. Природний потенціал - наявність балансових і промислових запасів вугілля з певним рівнем якості та напрямами використання. Природний потенціал характеризується такими показниками:

1.1. Балансові запаси вугілля, у тому числі промислові;

1.2. Якість, рівень зольності видобутого вугілля;

1.3. Напрями використання:

- марочна приналежність;

- споживче призначення (енергетичне, коксівне).

2. Технологічний потенціал - наявність умов і ресурсів, що дозволяють з мінімальними витратами вийняти запаси вугілля з надр та переробити їх до стадії готової продукції. Оскільки технологія ведення гірничих робіт визначається гірничо-геологічними умовами залягання корисних копалин, технологічний потенціал підприємства характеризується такими основними показниками:

2.1. Глибина розробки пластів;

2.2. Кут падіння;

2.3. Кількість пластів, що розробляється;2.4. Довжина гірничих виробок, що підтримуються та ін.

3. Технічний потенціал - технічна забезпеченість виробничого процесу найбільш прогресивними засобами праці. Основні показники,
якими характеризується технічний потенціал є:

3.1. Кількість очисних вибоїв, що знаходяться в роботі, у тому числі комплексно-механізованих;

3.2. Кількість лав, які будуть відпрацьовані у наступному році, у тому числі комплексно-механізованих;

3.3. Кількість лав, що необхідно підготувати та ввести в дію у наступному за звітним році, у тому числі комплексно-механізованих;

3.4. Наявність та відсоток використання обладнання та ін.

4. Організаційний потенціал - наявність просторових і часових умов для забезпечення взаємодії елементів виробничого процесу, які залежать від параметрів та рівня використання природного, технологічного та технічного потенціалу підприємства. Основні характеристики організаційного потенціалу:

4.1 Навантаження на очисні вибої;

4.2 Оснащення робочих місць засобами праці;

4.3 Рівень механізації виробництва та ін.

5. Соціально-економічний потенціал - це наявність соціальних та економічних умов для отримання максимального ефекту від використання природних, трудових, матеріальних та інших ресурсів та який знаходиться під впливом багатьох чинників внутрішніх (визначених виробничим, організаційним та технологічним потенціалами) та зовнішніх (демографічної структури, умов праці, укомплектованості промислово-виробничого персоналу, рівня мінімальної та середньої заробітної плати, продуктивності праці та ін.).

Структуру виробничого потенціалу можна наводити у вигляді таблиці. Після визначення виробничих можливостей підприємств необхідно визначити заходи спрямовані на вирішення проблеми які відповідають темі дипломного проекту (наприклад, заходи спрямовані на зниження собівартості, підвищення використання виробничої потужності, збільшення обсягів видобутку та інш.)Заходи (мета проекту) спрямовані на вирішення проблеми необхідно описувати за наступним планом:

1.Сутність запропонованого заходу.

2.Особливості впровадження запропонованого заходу.

3.Яке обладнання необхідне для впровадження та його наявність.

4.Капітальні витрати пов’язанні з впровадженням цього заходу (на купівлю обладнання), та прямі витрати які збільшуються/зменшуються у зв’язку з впровадженням (матеріальні витрати, витрати на оплату праці).

4.За рахунок чого виникає економічний ефект від впровадження заходу (збільшення ціни, збільшення обсягу продукції, зниження собівартості, вивільнення чисельності персоналу та інше).

Доцільно у цьому підрозділі навести характеристику гірничо-геологічних та гірничо-технічних умов експлуатації дільниці (шахти) для якої розробляється проект

Основним джерелом інформації для написання цього підрозділу є періодичні галузеві видання, план заходів підприємства на якому студент проходив переддипломну практику, наукові праці провідних університетів країни, методичні вказівки.

Виробничою та технічною службами на підставі оцінки виробничого потенціалу, при розгляді програм розвитку гірничих робіт на наступний рік розробляється графік вводу та вибуття лав та плановий обсяг видобутку з лави.

Після визначення заходів необхідно провести розрахунок інвестиційних витрат, пов’язаних з проектом.

Інвестиціями є вкладення капіталу в усіх його формах з метою забезпечення його зростання в майбутньому періоді, отримання поточного доходу або рішення певних соціальних задач.

Напрям використання інвестицій для вугільних підприємств може бути придбання очисного обладнання, проведення гірничих виробок та інш.


Дата добавления: 2015-04-05; просмотров: 27; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты