Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОцінка ефективності заходів
Читайте также:
  1. Quot;Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів
  2. Quot;Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів
  3. Quot;Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів
  4. Абсолютнимкінцевим показником ефективності підприємницької діяльності підприємства є прибуток.
  5. АНАЛІЗ І ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
  6. Аналіз обсягів виробництва і реалізації Початковим етапом аналізу є оцінка обсягів і структури виробництва продукції.
  7. Види заходів адміністративного примусу
  8. Витрати виробництва \ вартісна оцінка затрат економічних ресурсів, здійснених підприємцями задля виробництва продукції.
  9. Витрати підприємства в базових розрахунках та показники ефективності діяльності
  10. Динаміка показників ефективності використання основних засобів _________________________________________

 

Третій підрозділ - розрахунок економічної ефективності запропонованих заходів заключний етап дипломної роботи повинен містити у собі розрахунок економічної ефективності запропонованих заходів. Дослідження ефективності включає визначення рівня ефективності, виявлення причин і чинників, що обумовлюють цей рівень, вивчення можливостей і резервів підвищення.

Оцінка діяльності вугледобувних підприємств здійснюється з метою визначення обґрунтованої їх потреби у державній підтримці на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної продукції, яка спрямовується на забезпечення доступу до запасів вугілля, з метою отримання якісної вугільної продукції для забезпечення енергетичної безпеки країни.

Вихідними даними для оцінки діяльності вугледобувних підприємств є такі прогнозні показники:

- обсяг видобутку рядового вугілля, визначеного на основі виробничого потенціалу;

- обсяг готової товарної вугільної продукції за видами;

- ціни готової товарної вугільної продукції з урахуванням її якості;

- витрати із собівартості готової товарної вугільної продукції.

Розрахунок економічного ефекту здійснення проекту наведено у таблиці 9.

 

 

Таблиця 9 – Вихідні дані для розрахунку ефекту роботи лави,

що проектується

№ п/п Найменування показників Од вим. Умовні познач. Значення
Планове навантаження на лаву т/добу Ддоб  
Промислові запаси вугілля на видобувній ділянці тис. т Ппр  
Строк відпрацювання лави міс (років) tл ( )  
Обсяг проведення всіх підготовчих виробок м   від1600 до2400 м
Витрати на проведення підготовчих виробок ( від 1800-3000грн). тис. грн Зпр  
Витрати на монтажно-демонтажні роботи в лаві (15% від витрат на придбання) тис. грн Зм.д  
Витрати в очисному вибої за весь період його експлуатації, у т.ч.   тис. грн Іоч  
-фонд оплати праці тис.грн    
-відрахування на соціальні заходи тис.грн    
-витрати на матеріали      
-амортизація      
-електроенергія      
Капітальні витрати на придбання очисного та іншого обладнання (разом з ПДВ) тис. грн К  
Нормативний строк служби устаткування років Тоб  
Фактичні витрати по шахті на видобуток та реалізацію вугілля, тис. грн. (добуток собівартості фактичної та фактичного обсягу видобутку) тис. грн Зш  
Фактичні сумарні витрати по всім видобувним ділянкам (план-звіт з собівартості видобутку),(або 20-45% від загально шахтної собівартості) тис. грн Звид  
Фактичні сумарні витрати по всім підготовчим ділянкам (план-звіт з собівартості проведення підготовчих виробок, може співподати з пунктом 5) тис. грн Зпідг  
Кількість очисних та підготовчих ділянок шахти   n  
Час, за який приймаються витрати Зш, Здоб, Зпідг міс Тш  
Планова кількість робочих діб на рік діб N  
Проектна ціна 1 т вугілля грн/т Ц  

 Розрахунок порогу рентабельності здійснювати згідно наступного алгоритму.1) Визначити витрати на підготовку та експлуатацію виймальної ділянки:

, тис. грн. (16 )

2) Додаткові непрямі витрати на ділянці, пов’язані із умовно-постійними витратами по шахті на обслуговування одного видобувного вибою за весь період його експлуатації:

 

, тис. грн., ( 17)

 

3) Сума від реалізації (виторг) вугілля видобутого з ділянки за весь період її експлуатації:

 

, тис. грн. ( 18)

 

4) Економічний ефект (прибуток) по виймальній ділянці за весь період підготовки та експлуатації:

 

, тис. грн. (19 )

 

5) Строк окупності капітальних вкладень на придбання устаткування:

, років, (20 )

 

Нормативний період окупності капітальних вкладень в устаткування – 5-7 років.

6) Поріг рентабельності або мінімальне навантаження на очисний вибій при якому лава працює без прибутку, але і без збитку:

 

т/добу, ( 21)

Прибуток – це частина чистого доходу, що залишається підприємству після відшкодування всіх витрат, пов’язаних з виробництвом, реалізацією продукції та іншими видами діяльності.

Розрахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, проводити за схемою таблиці 10

Вказівки до розрахунку прибутку:

- розрахунок прибутку необхідно здійснювати на строк використання виймального обладнання (не менше 5 років);

- розрахунок виторгу вести на проектний обсяг видобутку вугілля по шахті;

- собівартість видобутку 1т на дільниці складає приблизно 20-45% від загальношахтної собівартості.

Дохід від реалізації товарної вугільної продукції розраховується за наступною формулою: 

 

де Вр – видобуток рядового вугілля

К вих. – коефіцієнт виходу ГВП (0,7-0,95)

Цп. – ціна 1 т ГВП (без ПДВ)

 

 

Таблиця 10 – Розрахунок прибутку, що залишається в

розпорядженні підприємства, за кожний рік

здійснення проекту

Показники Роки
n
1. Дохід від реалізації товарної вугільної продукції, тис. грн        
2. Податок на додану вартість (ПДВ) – 20%, тис. грн        
3. Чистий доход (пункт 1- пункт 2), тис. грн        
4. Собівартість реалізованої продукції, тис. грн        
5. Прибуток від основної діяльності (пункт 3-пункт 4)        
6. Фінансові витрати (виплата відсотків по кредиту, виплата відсотків по облігаціям, виплата дивідендів по акціям та інші витрати, пов’язані з залученням позикового капіталу), тис. грн        
7. Чистий прибуток підприємства, тис. грн (пункт 5 – пункт 6)        
8. Сума податку на прибуток (21% (19% з 2013р.)від 7 пункту)        
9. Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства (пункт7 – пункт 8).        

 

Економічний ефект від реалізації заходів щодо поліпшення показників із виробництва готової товарної вугільної продукції може розраховуватись як зниження витрат на її випуск збільшення обсягу видобутку та виробництва вугільної товарної продукції, ціни товарної продукції, покращення якості вугільної продукції, впорядкування чисельності працівників, впорядкування структури фонду оплати праці, зменшення адміністративних і невиробничих витрат, оптимізація витрат на збагачення, перевезення вугілля та вугільної продукції, економія матеріальних ресурсів, зменшення витрат матеріалів, споживання електроенергії та ін.

Наприклад, економічний ефект від збільшення видобутку може бути розраховано за формулою:

 

 

- обсяг видобутку за проектом та фактично;

- проектна ціна вугілля 1т вугілля.

Економічний ефект від зниження собівартості розраховується за формулою:

 

де відповідно, собівартість 1т вугілля фактично та за проектом;

 

Економічний ефект від покращення якості вугілля і збільшення ціни розраховується за формулою:

 

 

де Цф - фактична ціна 1т вугілля.

Загальнийекономічний ефект від впровадження проекту визначається за наступною формулою:

 

 

– дохід від реалізації товарної вугільної продукції (без ПДВ), що отримана з вибою, який оснащується

– дільничні затрати з видобутку вугілля в вибої

. – інвестиційні витрати, які необхідно здійснити з метою реалізації проекту.

 

Аналогічно розраховуються і інші ефекти які виникли при розробці заходів. Отримані розрахунки доцільно навести у вигляді таблиці та включити до графічної частини.

Оцінка ефективності інвестиційного проекту передбачає порівняння витрат та результатів, пов’язаних із реалізацією проекту.

До витрат відносять:

- капітальні витрати;

витрати на видобуток та реалізацію вугілля (собівартість);

- відсоткові платежі по кредитам.

До результатів належать:

- виручка від реалізації продукції;

- ліквідаційна вартість основних фондів;

- інші надходження.

 

 


Дата добавления: 2015-04-05; просмотров: 112; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты