Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 6. Теоретико-правові проблеми розвитку трудового права України

Читайте также:
  1. Amp; 6. Сучасні проблеми життєдіяльності
  2. Amp; 7. Потенційно-небезпечні об’єкти України.
  3. C. 4.35. 13). - Авторитетом права прямо признается, что доверенное лицо отвечает за dolus и за всякую culpa, но не за casus, которого нельзя было предусмотреть.
  4. I.2.1) Понятие права.
  5. I.2.3) Система римского права.
  6. I.3.1) Развитие римского права в эпоху Древнего Рима.
  7. I.3.2) Историческое восприятие римского права.
  8. II. Обязанности и права призывников
  9. II. По правовому основанию различались иски цивильного права и иски преторские.
  10. II. Сучасний стан розвитку освіти

(8 год.)

Лекція 6. Становлення та розвиток трудового права в Україні (2 год.)

1. Історичні аспекти формування і розвитку галузі трудового права.

2. Становлення трудового законодавства в Україні:

- кінця XIX - початку XX століття;

- XX століття;

- кінця XX – початку XXI століття.

3. Правова доктрина та її значення для формування трудового права України.

4. Наукові школи трудового права України.

 

Практичне заняття 6. Тема. Теоретико-правові проблеми розвитку трудового права України (2 год.)

1. Поняття трудового права як галузі права та його соціальне призначення.

2. Співвідношення трудового права з деякими суміжними галузями права.

3. Виникнення, становлення й розвиток трудового законодавства України.

4. Розвиток науки трудового права в Україні.

 

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

Підготувати наукові повідомлення на тему:

1. Функціональне призначення трудового права України.

2. Роль трудового права у формуванні соціального права.

3. Внесок українських вчених у формування трудового права незалежної України.

4. Теоретичні та практичні проблеми сфери чинності трудового законодавства в сучасних умовах.

Контрольні запитання та завдання

1. Проаналізуйте соціальне призначення трудового права.

2. Сформулюйте поняття соціального права.

3. Охарактеризуйте різні погляди науковців на проблему субсидіарного застосування норм цивільного права до трудових відносин найманої праці.

4. На основі аналізу наукових досліджень охарактеризуйте етапи розвитку українського трудового законодавства.

5. Вкажіть на значення правової доктрини для формування трудового права України.

6. Які основні риси притаманні «науковим школам трудового права України».

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Болотіна Н.Б. Трудове право України: підруч. – [5–те вид., перероб. і доп.]. – К.: Знання, 2008. – 860с.

2. Глинська-Кривонос С. О. Трудове законодавство України та сфера його чинності в умовах ринкової економіки: Автореф. дис….. канд. юрид. наук.: спец. 12.00.05.; НАНУ Ін-т держ. і права ім. В.М.Корецького. – Київ, 2013. – 16 с.

3. Гураш В.М. Становлення та розвиток трудового права в Україні: Автореф. дис….. канд. юрид. наук.: спец. 12.00.05.; НАНУ Ін-т держ. і права ім. В.М.Корецького. – Київ, 2013. – 19 с.4. Курс порівняльного трудового права : підручник / Іншин М.І., Мацюк А.Р., Соцький А.М., Щербина В.І. / За ред. А.Р. Мацюка. – Харків : НікаНова, 2012. – 979 с.

5. Трудове право: підручник /М.І.Іншин, В.І.Щербина, Д.І.Сіроха та ін.; за ред. проф.. М.І.Іншина та доц. В.І.Щербини. – Х.:Ніка Нова, 2012. – 560 с.

6. Трудове право: підручник [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / В.В. Жернаков, С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко т ін.; за ред. В.В. Жернакова. – Х.:Право, 2012. – 496 с.

7. Щербина В.І. Функції трудового права: Монографія. – Д.: Акад. мит. служби України, 2007. – 425 с.

 

 

Тема 7. Теоретичні та практичні проблеми сфери чинності трудового законодавства в сучасних умовах (8 год.)

Лекція 7. Теоретичні та практичні проблеми сфери чинності трудового законодавства в сучасних умовах (2 год.)

1. Проблема необхідності реформування трудового законодавства.

2. Основні фактори поширення норм трудового законодавства на види суспільно-трудових відносин.

3. Визначення сфери застосування трудового законодавства.

4. Сфера чинності трудового законодавства за видами суспільно-трудових відносин.5. Сфера чинності трудового законодавства за колом осіб та його територіальна спрямованість.

Практичне заняття 7. Тема. Теоретико-правові проблеми розвитку трудового права України (2 год.).

1. Проблема необхідності реформування трудового законодавства.

2. Основні фактори поширення норм трудового законодавства на види суспільно-трудових відносин.

3. Визначення сфери застосування трудового законодавства.

4. Сфера чинності трудового законодавства за видами суспільно-трудових відносин.

5. Сфера чинності трудового законодавства за колом осіб та його територіальна спрямованість.

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

Підготувати наукові повідомлення на тему:

1. Соціальна спрямованість трудового законодавства.

2. Проблеми поняття «сфера чинності трудового законодавства».

3. Дія трудового законодавства у просторі.

4. Фактори, які обумовлюють диференціацію трудового законодавства.

5. Поширення норм трудового законодавства на службово-трудові відносини.

 

Контрольні запитання та завдання

1. Визначте фактори, що обумовили проблему необхідності реформування трудового законодавства України.

2. Проаналізуйте види суспільно-трудових відносин та ступінь поширення норм трудового законодавства на кожен із них.

3. Сформулюйте основні ознаки трудових відносин.

4. Як, на вашу думку, слід розуміти поняття «сфера чинності законодавства про працю»?

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Болотіна Н.Б. Трудове право України: підруч. – [5–те вид., перероб. і доп.]. – К.: Знання, 2008. – 860с.

2. Глинська-Кривонос С. О. Трудове законодавство України та сфера його чинності в умовах ринкової економіки: Автореф. дис….. канд. юрид. наук.: спец. 12.00.05.; НАНУ Ін-т держ. і права ім. В.М.Корецького. – Київ, 2013. – 16 с.

3. Гураш В.М. Становлення та розвиток трудового права в Україні: Автореф. дис….. канд. юрид. наук.: спец. 12.00.05.; НАНУ Ін-т держ. і права ім. В.М.Корецького. – Київ, 2013. – 19 с.

4. Кодифікація трудового законодавства України: Монографія / [Хуторян Н. М., Лаврів О. Я., Вишневецька С. В. та ін.] / [за ред. д-ра юрид. наук, проф. Н. М. Хуторян]. – Х. : Вид-во «ФІНН», 2009. – 432 с.

5. Трудове право: підручник /М.І.Іншин, В.І.Щербина, Д.І.Сіроха та ін.; за ред. проф.. М.І.Іншина та доц. В.І.Щербини. – Х.:Ніка Нова, 2012. – 560 с.

6. Трудове право: підручник [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / В.В. Жернаков, С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко т ін.; за ред. В.В. Жернакова. – Х.:Право, 2012. – 496 с.

7. Щербина В.І. Функції трудового права: Монографія. – Д.: Акад. мит. служби України, 2007. – 425 с.

 

 

Контрольні запитання та завдання до модуля 1

1. Соціальний характер виникнення права. Роль і значення філософської антропології в обґрунтуванні ідеї права.

2. Діяльнісна та соціальна природа людини.

3. Природно-правова ідея розвитку прав людини.

4. Природне та позитивне право: відмінності та взамозвязок, їх роль у становленні та розвитку трудових прав людини.

5. Подальший розвиток трудових прав у сучасному українському суспільстві.

6. Система трудових прав працівників: основні трудові права, індивідуальні та колективні трудові права.

7. Поняття «трудові права людини» та «трудові поняття громадянина», підстави їх розмежування та співвідношення.

8. Ознаки трудових прав.

9. Рівень гарантування, охорони та захисту трудових прав працівників в Україні.

10. Трудові права як система можливостей для реалізації гідного існування і розвитку людини.

11. Основні та додаткові трудові права.

12. Індивідуальні та колективні трудові права.

13. Роль і значення класифікації трудових прав.

14. Глобалізація світових відносин та її роль у розвитку та забезпеченні соціальних прав.

15. Тенденції розвитку трудових прав на початку ХХІ століття – загальна характеристика.

16. Спрямування міжнародної спільноти та розвинених держав на якнайповніше визнання та закріплення та забезпечення природних трудових прав.

17. Єдність публічних і приватних засад у визнанні та забезпеченні трудових прав.

18. Глобальна універсалізація трудових прав.

19. Посилення значення всесвітніх (універсальних) та європейських стандартів трудових прав та їхнього впливу на національне трудове законодавство.

20. Підвищення рівня захисту трудових прав.

21. Посилення ролі соціального діалогу у механізмі реалізації трудових прав.

22. Набуття нових якостей трудовими правами у вигляді поглиблення, розширення їхнього змісту;

23. Посилення гнучкості (диференціації та індивідуалізації) у правовому регулюванні трудових відносин у поєднанні із забезпеченням трудових прав.

24. Механізм забезпечення прав людини, як елемент механізму правового регулювання.

25. Забезпечення прав і свобод людини як механізм реалізації, механізм охорони та механізм захисту прав і свобод людини.

26. Поняття, характерні риси та мета юридичного механізму забезпечення трудових прав працівників.

27. Історичні аспекти формування і розвитку галузі трудового права.

28. Становлення трудового законодавства в Україні – загальна характеристика.

29. Трудове законодавство України кінця XIX - початку XX століття.

30. Трудове законодавство України кінця XX століття.

31. Трудове законодавство України кінця XX - початку XXI століття.

32. Трудове законодавство України кінця XIX - початку XX століття.

33. Правова доктрина та її значення для формування трудового права України.

34. Наукові школи трудового права України


Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 60; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Тема 5. Юридичний механізм забезпечення трудових прав працівників | Лекція 8. Поняття та особливості правового регулювання соціального партнерства в Україні (2 год.).
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2019 год. (0.023 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты