Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
Читайте также:
  1. Вступ. Предмет і завдання інженерної геології. Мета і задачі. Основні розділи. Зв'язок з іншими дисциплінами та будівельними спеціальностями.
  2. Вступ. Предмет і завдання інженерної геології. Мета і задачі. Основні розділи. Зв'язок з іншими дисциплінами та будівельними спеціальностями.
  3. Державна дисципліна
  4. Дисципліна економіки підприємства. Навчальне навантаження
  5. Дисциплінарна відповідальність за порушення земельного законодавства
  6. Дисциплінарні стягнення: поняття, види та порядок їх накладення і зняття
  7. З іншими дисциплінами
  8. І. Навчальна програма дисципліни
  9. Історія України як наука та навчальна дисципліна. Періодизація курсу і його історіографія.
  10. Культурологія як наука та навчальна дисципліна

Тема 1. Становлення та розвиток трудових прав людини (8 год.).

Лекція 1. Еволюція трудових прав людини (2 год.).

1. Соціальний характер виникнення права. Роль і значення філософської антропології в обґрунтуванні ідеї права.

2. Діяльнісна та соціальна природа людини.

3. Природно-правова ідея розвитку прав людини.

4. Природне та позитивне право: відмінності та взамозвязок, їх роль у становленні та розвитку трудових прав людини.

5. Подальший розвиток трудових прав у сучасному українському суспільстві.

 

Практичне заняття 1. Тема. Становлення та розвиток трудових прав людини (2 год.)

1. Сенс людського буття. Роль і значення філософської антропології в обґрунтуванні ідеї права.

2. Природно-правова ідея розвитку прав людини.

3. Природне та позитивне право: відмінності та взамозвязок, їх роль у становленні та розвитку трудових прав людини.

4. Розвиток трудових прав у сучасному українському суспільстві.

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

Підготувати наукові повідомлення на тему:

1. Правова антропологія в системі знань про людину та її середовище.

2. Діяльнісна та соціальна природа людини.

3. Теорія інституціоналізації, та її теоретичне й практичне значення в соціально-нормативному регулюванні соціального порядку.

4. Концепція злиття трудових прав і обов’язків радянського періоду: основні недоліки та специфіка.

5. Розвиток системи трудових прав в умовах глобалізації.

 

Контрольні запитання та завдання

1. Чому умови виникнення права мають соціальний характер?

2. Проаналізуйте регулятивну роль соціальних норм.

3. Поясніть методологічний характер розуміння природної і позитивної основ еволюції трудових прав працівників.

4. Обгрунтуйте природність трудових прав людини.

5. Якими основними рисами характеризуються етапи еволюційного шляху трудових прав?

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Андріїв В.М. Юридичний механізм забезпечення трудових прав працівників: монографія / В.М. Андріїв. Чернігів: Вид-во «Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці», 2011, - 305 с.

2. Иваненко В.А., Иваненко В.С. Социальные права человека и социальные обязанности государства: международные и конституционные правовые аспекты /В.А.Иваненко, В.С.Иваненко. – СПб.: «Юридический центр Пресс», 2003. – 404 с.3. Курс порівняльного трудового права : підручник / Іншин М.І., Мацюк А.Р., Соцький А.М., Щербина В.І. / За ред. А.Р. Мацюка. – Харків : НікаНова, 2012. – 979 с.

4. Прилипко С.М., Ярошенко О.М. Трудове право: Підручник. – 3-ге вид., перероб. і доп. – Харків: Видавництво «ФІНН», 2010. – 752 с.

5. Рабінович П.М. Права людини: діалектика універсалізації та урізноманітнення /П.М.Рабінович//Вісник Академії правових наук України. – 2001. – №4(27). – С.13-21.

6. Рабінович П.М., Хавронюк М.І. Права людини і громадянина: Навчальний посібник /П.М.Рабінович, М.І.Хавронюк. – К.: Атіка, 2004. – 464 с.

7. Трудове право: підручник /М.І.Іншин, В.І.Щербина, Д.І.Сіроха та ін.; за ред. проф.. М.І.Іншина та доц. В.І.Щербини. – Х.:Ніка Нова, 2012. – 560 с.

8. Хартия Европейского Союза об основных правах. Комментарий. /Под ред. д.ю.н. проф. Кашкина Ю.С. Комментарий.- М.:Юриспруденция, 2001.- 208 с.

 


Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 11; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты