Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗавдання. Кафедра трудового права та права соціального забезпечення
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. Варіант власного завдання визначається за таблицею 49.
  3. Варіант власного завдання можна знайти в таблиці 46 .
  4. Варіанти для індивідуального завдання №1
  5. Варіанти для індивідуального завдання №2
  6. Виконати тестові завдання
  7. Вимоги до оформлення індивідуального завдання та курсової роботи.
  8. Вказівки до виконання завдання
  9. Вказівки до виконання завдання
  10. Вказівки до виконання завдання

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Юридичний факультет

Кафедра трудового права та права соціального забезпечення

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана юридичного факультету з навчальної роботи

___________ Лотюк О.С.

«____»____________20__ року

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

 

 

для студентів

галузь знань - 0304 «Право»

напрям підготовки-8.030401 «Правознавство»

спеціалізація «Трудове право»

 

 

 

 

 

КИЇВ – 2013


Робоча програма навчальної дисципліни «Актуальні проблеми трудового права України»для студентів галузі знань «Право», напряму підготовки «Правознавство».

«____» ______________ 2013 року – 54 с.

 

 

Розробник:

Андріїв Василь Михайлович

професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення, доктор юридичних наук

 

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Актуальні проблеми трудового права України» затверджена на засіданні кафедри трудового права та права соціального забезпечення

Протокол № від «4» листопада 2013 року

 

 

Завідувач кафедри трудового права та

права соціального забезпечення _____________ Іншин М.І.

«5» листопада 2013 року

 

 

Схвалено науково-методичною комісією юридичного факультету

Протокол № 2 від «21» листопада 2013 року

Голова науково-методичної комісії _____________ Безклубий І.А.

«21» листопада 2013 року

 

 

Схвалено предметною комісію з економічних та юридичних наук при Науково-методичній раді Університету

Протокол №___ від «___» __________ 20___ року

 

 

Голова предметної комісії _____________ Луцишин З.О

«___» __________ 20___ року

 

© Андріїв В.М., 2013

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми трудового права України» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр», галузі знань «Право», спеціальності 8.030401 «Правознавство», спеціалізації «Трудове право».

Дана дисципліна викладається студентам 1 курсу денної форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2 семестрі. Загальний обсяг викладання – 134 годин, (4 кредитів ECTS) зокрема з них лекцій – 34 год., практичних – 34 год., самостійної роботи – 76 год. Форма підсумкового контролю – іспит.Мета дисципліни– полягає в поглибленні теоретичних знань у сфері правового регулювання трудових відносин і формуванні у студентів практичних навичок застосування правових норм, що регламентують ці відносини.

Завдання

теоретична підготовка студентів з питань:

- загальнотеоретичних аспектів системи трудових прав;

- теоретико-правових проблем розвитку трудового права України;

- правових аспектів соціального діалогу в сфері праці;

- організаційно-правові форми соціального діалогу у сфері праці;

- окремі проблеми регламентації праці в трудових правовідносинах.

Структура курсу. Курс складається з 2 модулів та 17 тем.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Знати:

- положення доктрини трудового права, Конституції України, міжнародних актів, Кодексу законів про працю України, положення Законів України, підзаконних актів, актів узагальнення судової практики та інших;- загальнотеоретичні аспекти системи трудових прав;

- теоретико-правові проблеми розвитку трудового права України

- теоретичні та практичні проблеми сфери чинності трудового законодавства в сучасних умовах;

Вміти:

- самостійно опрацьовувати наукову літературу, застосовувати міжнародні норми законодавства про працю, аналізувати судову практику, робити обґрунтовані висновки;

- готувати експертні висновки по спірних питаннях, виконувати тестові завдання, виконувати інші види самостійної роботи;

- давати аргументовані морально-правові оцінки аналізуючи ситуаційні завдання на практичних заняттях.

Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців відповідного напряму). Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми трудового права України» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю «Правознавство» напряму підготовки «Право», спеціалізації «Трудове право» на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Дисципліна належить до переліку спецкурсів, яка викладається у 2 семестрі 1 курсу денної форми навчання.

Зв’язок з іншими дисциплінами.

Вивчення «Актуальних проблем трудового права України» ґрунтується на системі здобутих знань з курсу загальної логіки, історії держави та права, теорії права, трудового права, конституційного права, цивільного права, права соціального захисту та ін.


Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 11; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты