Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаШкала оцінювання
Читайте также:
  1. S-A-L-V-I-A шкала
  2. Абсолютна шкала температур
  3. Академічних успіхів осіб, що навчаються за ECTS (100-бальною системою) та національною системою оцінювання знань
  4. Американская шкала
  5. Б. Критерии и шкала оценивания.
  6. Б. Критерии и шкала оценивания.
  7. Б. Критерии и шкала оценивания.
  8. Білімдер бағалау жалпы шкаласы
  9. Білімді бағалаудың жалпы шкаласы
  10. ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ШКАЛА
100-бальна система Оцінка за національною шкалою та шкалою університету Оцінка за шкалою ECTS  
90-100 Відмінно А – відмінно
85-89 Добре В - дуже добре
75-84 С – добре
65-74 Задовільно D – задовільно
60-64 E - задовільно (достатньо)
0-59 Незадовільно FX -(незадовільно з можливістю повторного складання

 

Розподіл годин вивчення навчальної дисципліни за модулями

№ теми Назва розділів і тем денна форма навчання заочна форма навчання
всього годин з них всього годин з них
аудиторні самост. роб   Індив. заняття МКР Залік аудиторні самост. роб     Індив. заняття
лекції семінар. заняття лекції семінар. заняття
Змістовий модуль І: Проблеми загальної теорії держави  
1. Основні проблеми теорії держави і права в її загальнонаукових характеристиках           -                
2. Проблеми державорозуміння        
3. Учення про органи держави     -    
  Модульна контрольна робота +                      
Усього годин за модуль29 8 6 13 2 + 5 3 2 Змістовий модуль ІІ: Проблеми загальгої теорії права  
4. Проблеми праворозуміння        
5. Проблеми джерел права        
6. Проблеми тлумачення норм права       -    
  Залік +             +        
Усього годин за модульВсього годин 13 3 25 5 + +    
                             

ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ, ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ,ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

Змістовний модуль 1

ПРОБЛЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ

 

 

Тема 1. Основні проблеми теорії держави і права в її загальнонаукових характеристиках

(8 годин)

Лекція 1.(2 години)

Значення об’єкта і предмета для визначення познавального простору наукових знань. Різні погляди у розумінні об’єкта і предмета науки та їх співвідношення. Проблеми визначення об’єкта і предмета загальної теорії держави і права як науки та навчальної дисципліни. Концептуальна та практична необхідність у загальнотеоретичної науки. Співвідношення теорії держави і права з юридичними та неюридичними соціально-гуманітарними науками. Основні завдання та функції теорії держави і права. Місце та значення теорії держави і права у системі юридичного знання.

Проблеми предмета теоретичного правознавства у порівняльному підході до Західноєвропейської правової традиції. Необхідність універсалізації розуміння предмета та системи загальнотеоретичного правознавства в інтегрованому світі.Проблеми складу науки теорії держави і права. Філософія права, соціологія права, юридична догматика, психологія права.

Високе значення методології як пізнавального інструментарія науки. Взаємний зв’язок предмета та наукової методології. Сучасні проблеми методології загальнотеоретичного правознавства.

Історичний розвиток загальнотеоретичного правознавства і сучасний стан.


Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 25; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты